Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering live

Kijk en luister mee met de raadsvergadering.

Agenda - Raadsvergadering 22 november 2017

Stadhuis Naarden - Burgerzaal
20.00 - 23.00 uur

Tijd Onderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

a.

a. Installatie raadslid CDA

b.

b. Beëdiging fractiemedewerker D66

2.

2. Vragenhalfuur

a.

Overzicht vragen 22 november 2017

Bijgevoegde documenten

b.

Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

3.

3. Meningsvormend

a.

a. 20.30 uur Kaderplan verkeer centrum Bussum (512361)

b.

b. 21.15 uur Beeldkwaliteitsplan De Overtuinen/IJmeerdijk (377740)

c.

c. 21.45 uur Aankoop Crailo (535858)

4.

4. 22.30 uur Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

(NB - Kaderplan verkeer centrum Bussum besluitvormend op 13/12 - Aankoop Crailo extra raad 18/12).

5.

5. 22.40 uur Besluitvormend

a.

a. Vaststellen Beeldkwaliteitsplan De Overtuinen/IJmeerdijk (377740)

b.

b. Benoemen lid agendacommissie (GDP)

6.

6. 22.50 uur Besluitvormend (hamerstukken)

a.

a. Kennis nemen van Begrotingswijziging OFGV 2018 en resultaatbestemming OFGV 2016 (525458)

b.

b. Zienswijze op de conceptbegroting 2018 van Stichting Goois Natuurreservaat (548214)

c.

c. Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan "Het Spiegel - Graaf Florislaan 2" t.b.v. de Emmaschool (533747)

d.

d. Vaststellen brief aan KNSF Vastgoed (522045)

Bijgevoegde documenten

e.

e. Vaststellen Harmonisatie integrale huisvestingsverordening (531936)

Bijgevoegde documenten

f.

f. Vaststellen bijlage verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs (535483)

g.

g. Overnemen aanbevelingen Rekenkameronderzoek Privacy in het Sociaal Domein (535395)

h.

h. Vaststellen Preventie en Handhavingsplan Alcohol Jeugd 2017-2020 (509886)

i.

i. Bekrachtiging geheimhouding specifieke documenten voor aankoop Bredius (558587) (brief aan raad over ter inzage legging 8 november)

Bijgevoegde documenten

7.

7. Vaststellen notulen en lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

566367 Provinciale arhi procedure Gooi en Vechtstreek

 

 

Ter behandeling in handen van college stellen

 

556259 Aanvullende burgerinspraak op het ”Kaderplan Verkeer Centrum Bussum”

561482 Wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek

 

Bijgevoegde documenten

8.

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten