Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering live

Kijk en luister mee met de raadsvergadering.

Agenda - Raadsvergadering 13 december 2017

Stadhuis Naarden - Burgerzaal
20.00 - 23.00 uur

Tijd Onderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

Motie VADO Veiligheid spoorwegovergang Comeniuslaan-Zwarteweg

Motie VADO Ouderenbeleid en Seniorenraad

Bijgevoegde documenten

a.

Beëdiging fractiemedewerkers mw. Le Noble (HvBNM) en dhr. Kahlman (PvdA)

2.

2. Vragenhalfuur

a.

Overzicht vragen 13 december 2017

Bijgevoegde documenten

b.

Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

3.

3. Meningsvormend**

** Indien de tijd in de meningsvormende raad te beperkt blijkt te zijn voor alle onderwerpen, dan kan behandeling daarvan worden voortgezet 18 december 2017.

a.

Aankoop Brediusgronden (548941)

b.

Herziening van de gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek (564849)

(instemmen met uitvoeringstaken regio voor bescherming en opvang)

c.

Vermakelijkhedenretributie (337239)

d.

Aankoop Crailo Noord en Zuid (535858)

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

e.

Economische Visie (535091)

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

Kaderplan Verkeer centrum Bussum (512361)

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

Aankoop Brediusgronden (548941) #

# Besluitvorming over dit punt vanavond is noodzakelijk/gewenst.

c.

Herziening van de gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek (564849)

(instemmen met uitvoeringstaken regio voor bescherming en opvang)

d.

Vermakelijkhedenretributie (337239)

e.

Economische Visie (535091)

6.

Besluitvormend (hamerstukken - zonder stemming)

a.

Vaststellen verordening Startersleningen (542698) #

# Besluitvorming over dit punt vanavond is noodzakelijk/gewenst.

b.

Vaststellen verordening routering vervoer gevaarlijke stoffen Gooise Meren 2018 (531558) #

# Besluitvorming over dit punt vanavond is noodzakelijk/gewenst.

c.

Vaststellen bijlage verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs (535483) #

# Besluitvorming over dit punt vanavond is noodzakelijk/gewenst.

d.

Vaststellen diverse belastingverordeningen (305477) #

# Besluitvorming over dit punt vanavond is noodzakelijk/gewenst.

e.

Vaststellen verordening onderscheidingen Gooise Meren (537402)

Bijgevoegde documenten

f.

Vaststellen bestemmingsplan De Engh-Laarderweg 150 Bussum (494932)

7.

Vaststellen notulen en lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

598112 Financiële kaders en ontwikkelingen begroting Regio G & V 2019

 

 

Ter behandeling in handen van college stellen

 

598062 Zienswijze op begrotingswijzigingen Regio G & V 2018

606914 Aanbieding rapport, "Toezicht en Handhaving Kinderopvang, Landelijke Rapportage 2016".

602639 Rapportage Ombudsman Evenementen

620436 Vlietlaan geen eenrichtingsverkeer

 

 

 

Bijgevoegde documenten

8.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten