Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering live

Kijk en luister mee met de raadsvergadering.

Agenda - Raadsvergadering 24 januari 2018

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadszaal
20:00 - 23:00 uur

Tijd Onderwerp Besluitvorming
1.

1. Opening en vaststelling agenda

a.

1b. Benoeming waarnemend voorzitter van de raad

Bijgevoegde documenten

2.

2. Vragenhalfuur

a.

a. Overzicht vragen 24 januari 2018

Bijgevoegde documenten

b.

b. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

3.

3. Meningsvormend

a.

a. Verordening Duurzaamheidsleningen Gooise Meren (526139)

b.

b. Integraal huisvestingsplan onderwijs (564260)

c.

c. Ambitiedocument implementatie Omgevingswet (518725)

De vernieuwde versie van het Ambitiedocument Implementatie Omgevingswet wordt volgende week (rond 17/1/2018) toegevoegd.

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Vaststellen Verordening Duurzaamheidsleningen Gooise Meren (526139)

b.

b. Integraal huisvestingsplan onderwijs (564260)

c.

c. Ambitiedocument implementatie Omgevingswet (518725)

6.

6. Besluitvormend - hamerstukken

a.

a. Vaststellen Normenkader 2017 voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2017 (561116)

Bijgevoegde documenten

b.

b. Vaststellen zienswijze 1e begroting Veiligheidsregio 2017 (339917)

7.

7. Vaststellen notulen en lijst ingekomen stukken

Instemmen met concept-beantwoording

 

619328 Parkeerproblematiek Naarden-Vesting (bastion Oranje)

 

 

Ter kennisgeving aannemen

 

636713 Provincie Noord Holland Financieel Toezichtregime 2018

 

 

Ter behandeling in handen van college stellen

 

628835 Ontwerp 1e begrotingswijziging 2018 VRGV

628616 Wmo-vervoer in het Gooi

628289 Parkeren

637918 Nieuwjaarswens voor 2018: stop chemtrails/ luchtvervuiling!

624788 BDO accountantscontrole

521937 BDO Audit & Assurance

664575 Bezwaarschrift strook betaald parkeren

 

Bijgevoegde documenten

8.

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten