Gemeente Gooise Meren Bestuur

Raadsvergaderingen meekijken en terugkijken

Kijk live mee met een raadsvergadering of bekijk een voorgaande vergadering.

Agenda Raadsvergadering 24 januari 2018

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadszaal
20:00 - 23:00 uur

Tijd Onderwerp Besluitvorming
1.

1. Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

a.

1b. Benoeming waarnemend voorzitter van de raad

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

2.

2. Vragenhalfuur

a.

a. Overzicht vragen 24 januari 2018

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

3.

3. Meningsvormend

a.

a. Verordening Duurzaamheidsleningen Gooise Meren (526139)

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Integraal huisvestingsplan onderwijs (564260)

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

c.

c. Ambitiedocument implementatie Omgevingswet (518725)

De vernieuwde versie van het Ambitiedocument Implementatie Omgevingswet wordt volgende week (rond 17/1/2018) toegevoegd.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Vaststellen Verordening Duurzaamheidsleningen Gooise Meren (526139)

b.

b. Integraal huisvestingsplan onderwijs (564260)

c.

c. Ambitiedocument implementatie Omgevingswet (518725)

6.

6. Besluitvormend - hamerstukken

a.

a. Vaststellen Normenkader 2017 voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2017 (561116)

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Vaststellen zienswijze 1e begroting Veiligheidsregio 2017 (339917)

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

7.

7. Vaststellen notulen en lijst ingekomen stukken

Instemmen met concept-beantwoording

 

619328 Parkeerproblematiek Naarden-Vesting (bastion Oranje)

 

 

Ter kennisgeving aannemen

 

636713 Provincie Noord Holland Financieel Toezichtregime 2018

 

 

Ter behandeling in handen van college stellen

 

628835 Ontwerp 1e begrotingswijziging 2018 VRGV

628616 Wmo-vervoer in het Gooi

628289 Parkeren

637918 Nieuwjaarswens voor 2018: stop chemtrails/ luchtvervuiling!

624788 BDO accountantscontrole

521937 BDO Audit & Assurance

664575 Bezwaarschrift strook betaald parkeren

 

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

8.

8. Sluiting