Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering live

Kijk en luister mee met de raadsvergadering.

Agenda - Raadsvergadering 23 mei 2018

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadszaal
- uur

Tijd Onderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

a.

a. Be√ędiging leden Rekenkamercommissie

2.

2. Vragenhalfuur

a.

a. Overzicht vragen 23 mei 2018

Bijgevoegde documenten

b.

b. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

c.

c. Vragen die na afloop van de vergadering schriftelijk zullen worden beantwoord

3.

3. Meningsvormend

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Vaststellen zienswijze jaarstukken 2017 en ontwerp begroting 2019 Veiligheidsregio (765996)

b.

b. Geen zienswijze indienen m.b.t. ontwerpbegroting werkvoorzieningschap Tomingroep 2019 (774274)

6.

6. Besluitvormend - hamerstukken

a.

a. Instemmen met verklaring College in het kader van de Vangnetuitkering BUIG 2017 (760475)

b.

b. Geen zienswijze indienen inzake innemen achtervang positie voor door Dudok Wonen aan te trekken lening (788946)

7.

7. Benoeming lid agendacommissie

8.

8. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen:

 

784185 Vogelbescherming Nederland - input voor een groen collegeakkoord

786394 Gooise Meren een Kinderpardonvriendelijke gemeente

787055 Verzoek agendering Routekaart Eerlijk om naar gasloos wonen

789602 Stichting Dierenlot

756619 Veilig Verkeer - verzoek opnemen verbeteren verkeersveiligheid in lokale coalitieakkoorden

 

Ter behandeling in handen college stellen:

 

783555 Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Het Spiegel - Iepenlaan 4a Bussum - 1

784165 Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Het Spiegel - Iepenlaan 4a Bussum - 2

784156 Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Het Spiegel - Iepenlaan 4a Bussum - 3

Bijgevoegde documenten

9.

9. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten