Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering live

Kijk en luister mee met de raadsvergadering.

Agenda - Raadsvergadering 19 september 2018

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadszaal
- uur

Tijd Onderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

Benoeming fractiemedewerker VVD

2.

2. Vragenhalfuur

Overzicht vragen 19 september 2018

Bijgevoegde documenten

a.

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

b.

b. Schriftelijke afhandeling (dus niet ter vergadering)

3.

3. Meningsvormend

a.

a. Herstelplan Oostelijke Vestingwerken Muiden (925100)

b.

b. Zienswijze MRA Werkplan en Begroting 2019 (949782)

c.

c. Verordening Werk en Participatie (940254)

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Vaststellen herstelplan Oostelijke Vestingwerken Muiden (925100)

b.

b. Vaststellen Nota Activabeleid 2018 Gooise Meren (204926)

Bijgevoegde documenten

c.

c. Vaststellen Zienswijze MRA Werkplan en Begroting 2019 (949782) #

d.

d. Vaststellen Verordening Werk en Participatie (940254)

6.

6. Hamerstukken

a.

a. Geen zienswijze indienen voor de Jaarstukken OFGV 2017 en voorgestelde bestemming jaarrekeningresultaat OFGV 2017 (921148)

b.

b. Beschikbaar stellen kredieten onderhoud speelplaatsen (921743)

c.

c. Vaststellen ontwerp verklaring van geen bedenkingen J.J.H. Verhulstlaan 14 - Amersfoortsestraatweg 31 te Bussum (932895)

d.

d. Vaststellen bestemmingsplan Maxisweg Oost (ontsluiting) (949354)

e.

e. Verdaging beslissing op Wob-verzoek

Bijgevoegde documenten

f.

f. Mandatering verdagingsbeslissingen op Wob verzoeken

Bijgevoegde documenten

g.

g. Voordracht tot benoemen twee nieuwe (plaatselijke) leden commissie CRK&E (852535) (schriftelijke stemming)

Bijgevoegde documenten

7.

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

928302 Afschrift reactie Provincie op arhi-procedure in Gooi en Vechtstreek

954854 Aandacht voor het inzetten van bestemmingsplan om energie efficientie te bewerkstelligen

946860 Gemeentelijk ouderenbeleid

975919 Provincie Noord-Holland beantwoording brief Wijdemeren over arhi-procedure

980958 Manifest aan gemeenten en waterschappen

 

Ter behandeling in handen college stellen

 

921061 Gemeenteraad GM Jaarstukken 2017 en bestemming jaarrekeningresultaat 2017 OFGV

921061 College B&W Jaarstukken 2017 en verzoek om zienswijzen jaarrekeningresultaat 2017 OFGV

921061 Bijlage 1, Jaarstukken 2017

921061 Bijlage 2, Controleverklaring

925322 Jaarstukken 2017 en Programmabegroting 2019 VRGV

932160 Klacht over het markeren van bomen

932160 Herhaalde klacht over het kappen van bomen

936646 Stadsontwikkeling Hart van Muiden

956256 Begrotingswijziging OFGV 2018 en definitieve begroting OFGV 2019

955584 Wijziging bezoldigingsbedragen B&W, wijziging ziektekosten raadsleden

956121 Groote Zeesluis Muiden

948895 Bevrijdingsdag

939566 Zienswijze plan Schoutenwerf Muiden

958243 Erfgoedvereniging Heemschut - Planontwikkeling Schoutenwerf Muiden

959057 Eerbiediging zondagsrust

180906 Doorzending wob-verzoek aan college

180906 Doorzending wob-verzoek aan college Bijlage Advies Cie

180910 Raad van State - BP Oudere Dorp Huizerweg 4a-6-8 Bussum

980464 Raad van State 180730 - BP Oudere Dorp Huizerweg 4a-6-8 Bussum

980464 Raad van State 180905 - BP Oudere Dorp Huizerweg 4a-6-8 Bussum

984374 Sloop J.J.H. Verhulstlaan 14 en Amersfoortsestraatweg 31 te Bussum

 

 

Bijgevoegde documenten

8.

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten