Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering live

Kijk en luister mee met de raadsvergadering.

Agenda - Raadsvergadering 13 juni 2018

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadszaal
- uur

Tijd Onderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

2.

2. Vragenhalfuur

3.

3. Meningsvormend

a.

a. Moties n.a.v. bespreken coalitieakkoord

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Geen zienswijze indienen over programmabegroting 2019 en begrotingswijzigingen 2018 Regio G&V en kennisnemen van jaarstukken 2017 (773101)

b.

b. Vaststellen bestemmingsplan Rotonde Churchillstraat-Rijksweg te Naarden (663704)

Bijgevoegde documenten

  • , , 0 B
  • , , 0 B
  • , , 0 B
  • , , 0 B
  • , , 0 B
  • , , 0 B

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

c.

c. Moties n.a.v. bespreken coalitieakkoord

6.

6. Diverse benoemingen

- Auditcommissie

- Regio-ambassadeurs

- Lid werkgroep Veiligheidsregio

- Benoeming vertegenwoordiger in samenwerkingsverband (RV 864817)

- Waarnemend voorzitter van de raad

- Plaatsvervangende leden in de agendacommissie

Bijgevoegde documenten

  • , , 0 B
  • , , 0 B
7.

7. Hamerstukken

-

8.

8. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen:

806809 Aanbiedingsbrief Toolkit NLVOW windpark-projecten

180605 Brief BDO inzake concept jaarrekening 2017

897136 Brief minister BZK arhi-procedure Blaricum-Huizen-Laren en Hilversum-Wijdemeren

 

Ter behandeling in handen college stellen:

-

 

Besluitenlijst

Bijgevoegde documenten

  • , , 0 B
9.

9. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten