Gemeente Gooise Meren Bestuur

Gemeenteraad

Wie zit er in de raad

De gemeenteraad bestaat uit 31 leden. De zetels zijn verdeeld over 9 fracties

Rekenkamercommissie

Taken, leden en verslagen van de Rekenkamercommissie

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij de uitoefening van hun taken

Vergaderschema

Een overzicht wanneer de gemeenteraad vergadert in 2018

Technische vragen

Alle ingediende en beantwoorde technische vragen

Schriftelijke vragen

Alle ingediende en beantwoorde schriftelijke vragen

Raadsmededelingen

Het college informeert de raad met gerichte mededelingen

Motie- en toezeggingenmonitor

Een overzicht en de voortgang van alle aangenomen moties en gedane toezeggingen

College van burgemeester en wethouders

Wie zit er in het college

Het college bestaat uit de burgemeester, 5 wethouders en de gemeentesecretaris

Coalitieakkoord 2018-2022

Het akkoord duurzaam-sociaal-veilig en vitaal dat de coalitiepartijen hebben gesloten over de huidige bestuursperiode

Lokale regelgeving

De nu geldende verordeningen en regels van de gemeente

Bekendmakingen

Bekendmakingen van bouwplannen, vergunningen en regels

Openbare besluitenlijsten

Overzicht van openbare besluitenlijsten BenW

Beleidsnota's

Beleidsnota's van Naarden, Muiden en Bussum en vastgesteld beleid van gemeente Gooise Meren

Zo werkt het gemeentebestuur

Rolverdeling gemeentebestuur

De gemeenteraad, het college van BenW en de burgemeester besturen Gooise Meren

Zo vergadert de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert elke 3 weken. Ter voorbereiding daarop zijn er Politieke Avonden waarin u kunt meepraten

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW ontwikkelen de plannen voor Gooise Meren

Agendacommissie

De agendacommissie bereidt de agenda van de politieke avonden voor

Presidium

Het Presidium adviseert de gemeenteraad over zijn organisatie en functioneren

Communicatieplan van de raad

Met dit plan wil de raad zijn eigen communicatie richting de samenleving verbeteren

De gemeente en de regio

Wat doet Regio Gooi en Vechtstreek voor gemeente Gooise Meren?