Gemeente Gooise Meren Bestuur

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019’

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019’. Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren maken, ingevolge artikel 3.8 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat in de vergadering van 9 oktober 2019 de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019, met identificatienummer NL.IMRO.1942.BP2019OudValkeveen-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 17 oktober 2019, voor een periode van 6 weken, tot en met woensdag 27 november 2019 ter inzage.

Omschrijving

Het plangebied omvat het Speelpark Oud Valkeveen en wordt globaal begrensd aan de zuidzijde door de Oud Huizerweg/Meentweg en aan de noordzijde door het Gooimeer. Ten westen en oosten van het speelpark wordt de begrenzing gevormd door het bos en weilanden. Delen daarvan zijn in dit bestemmingsplan betrokken.

Het bestemmingsplan heeft tot doel het plangebied te voorzien van een actuele planregeling, waarbij de voortzetting van het speelpark wordt mogelijk gemaakt. Het in de ruimtelijke besluitvorming betrekken van de gronden ten westen en ten oosten van het speelpark heeft te maken met het door onderzoek vastgestelde parkeerprobleem. Het plan is conserverend van aard.

Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld.

Stukken ter inzage

Binnen de genoemde termijn ligt het vastgestelde bestemmingsplan ‘Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019’, met bijbehorende stukken, ter inzage bij de centrale balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 Bussum. Bekijk de openingstijden

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken is online raadpleegbaar via ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen beroep

Binnen de gestelde termijn van 6 weken, met ingang van donderdag 17 oktober 2019 tot en met woensdag 27 november 2019, kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het voornoemde adres.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn verstreken is. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Meer informatie

Voor verdere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente.