Gemeente Gooise Meren Bestuur

Bekendmaking ontwerpbesluit wijziging bebouwde komgrens ingevolge de Wet Natuurbescherming

De burgemeester van Gooise Meren maakt bekend dat het college van burgemeester en wethouders van Gooise Meren voornemens is om aan de raad voor te stellen de bebouwde komgrens ingevolge de Wet Natuurbescherming te wijzigen (artikel 4.1 Wet natuurbescherming).

Boswet 2019 (PDF, 9 MB)

Begrenzing Wet Natuurbescherming

De bebouwde komgrens ingevolge de Wet Natuurbescherming bepaalt in welk gebied welk orgaan bevoegd gezag is met betrekking tot het kappen van bomen. Binnen de bebouwde kom is dat het college, daarbuiten de provincie.

Stukken ter inzage

Het ontwerpbesluit van de nieuwe bebouwde komgrens ingevolge de Wet Natuurbescherming ligt voor een ieder ter inzage tijdens openingsuren op het gemeentehuis van 2 september 2019 tot 2 oktober 2019 (30 dagen). De kaart Begrenzing bouwde kom Wet Natuurbescherming 2017 is te zien bij de Centrale Balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 te Bussum, geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. De vaststelling van de bebouwde komgrens ingevolge de Wet Natuurbescherming maakt onderdeel uit van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gooise Meren 2016.

Zienswijze indienen

De vaststelling van de bebouwde komgrens ingevolge de Wet Natuurbescherming vindt na de ter inzage legging plaats door de gemeenteraad in een openbare vergadering. Zienswijzen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar: Burgemeester en wethouders, Postbus 6000, 1400 HA Bussum.

U kunt uw zienswijze ook indienen via het contactformulier (overige vragen) op gooisemeren.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of overige vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Mens&Omgeving, mevrouw E. Wagenaar, telefoon 035 207 00 00.