Gemeente Gooise Meren Bestuur

Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Parkeernormen Gooise Meren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Parkeernormen Gooise Meren met identificatienummer NL.IMRO.1942.BPPGM-on01, alsmede de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van donderdag 25 oktober 2018 tot en met woensdag 5 december 2018 (6 weken) voor een ieder ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan

Eind 2014 is de Woningwet gewijzigd, waarbij is bepaald dat de parkeernormbepaling in de bouwverordening op 1 juli 2018 van rechtswege is komen te vervallen. Omdat doorwerking van deze parkeernormbepalingen in bestemmingsplannen moet worden geregeld, dienen alle bestemmingsplannen op dit onderdeel te worden aangepast. Het is voor bijna elke ruimtelijke ontwikkeling noodzakelijk dat er voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd. Via het voorliggende paraplubestemmingsplan wordt een nieuw artikel toegevoegd aan de bestaande bestemmingsplannen waarin het beleid met betrekking tot parkeernormen wordt geregeld. Dit artikel gaat gelden voor de bestemmingsplannen die nog niet voorzien in een parkeerregeling. De bestemmingsplannen die al parkeernormen bevatten vallen buiten de reikwijdte van dit paraplubestemmingsplan. Dit zijn de bestemmingsplannen 'Bredius' en 'De Krijgsman'. Het plan heeft dus alleen betrekking op het laten doorwerken van de gemeentelijke parkeernormen.

Stukken bekijken

Online stukken bekijken

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Parkeernormen Gooise Meren op ruimtelijkeplannen.nl.

Stukken bekijken op het gemeentehuis in Bussum

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien bij de Centrale Balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 Bussum, geopend maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en woensdag van 8.30 tot 20.00 uur. Bekijk de actuele openingstijden van de gemeente.

Inloopavond

Op dinsdag 6 november 2018 van 16.00 tot 19.00 uur is er een inloopavond in het gemeentehuis in Bussum waar u informatie en een toelichting kunt krijgen over de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan.

Zienswijze indienen

Reageren op het ontwerpstemmingsplan Parapluherziening Parkeernormen Gooise Meren kan van 25 oktober 2018 tot en met 5 december 2018.

Schriftelijk reageren

Stuur uw schriftelijke reactie onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Parkeernormen Gooise Meren naar:

Gemeenteraad Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Per e-mail reageren

Stuur uw reactie naar bestemmingsplannen@gooisemeren.nl.

Mondeling reageren

Bel voor een mondelinge reactie op afspraak naar 035 207 00 00.

Beroep

Alléén degenen die zienswijzen hebben ingebracht binnen de gestelde termijn en belanghebbend zijn, na vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan kunnen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Informatie opvragen

Neem voor vragen en informatie contact op met de heer J. du Pont via 035 207 00 00 of via j.dupont@gooisemeren.nl.