logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan 'Schootsvelden Muiden Zuidoost'

Op grond van artikel 3.8 en artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Gooise Meren bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Schootsvelden Muiden Zuidoost’ vanaf donderdag 2 juni tot en met woensdag 13 juli 2022 ter inzage ligt.

Het plangebied

Het plangebied ligt ten zuidoosten van Muiden, tussen de bebouwde kom van Muiden en de Rijksweg A1. In totaal heeft het plangebied een oppervlakte van ongeveer 23 hectare.

Het plan

Direct ten zuiden van de vesting Muiden lag voorheen de Rijksweg A1. De A1 is inmiddels verplaatst en ligt nu op ruimere afstand van Muiden. Daardoor is de mogelijkheid ontstaan om het gebied ten zuidoosten van de vesting Muiden te herontwikkelen. Het biedt de kans om de identiteit van Muiden te versterken en tegelijkertijd de oorspronkelijke landschapsstructuur van de vestingstad en bijbehorende schootsvelden als onderdeel van het UNESCO-werelderfgoed te herstellen en beter beleefbaar maken. In grote lijnen betreft de beoogde ontwikkeling de verlegging van de Mariahoeveweg, de verlaging van parkeerplaats P2, herverkaveling en inpassing van Fata Morgana en het afronden van het herstel van de historische landschapsstructuur in de vorm van open schootsvelden. Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan is het toetsingskader voor deze herontwikkeling.

Inzien

In het gemeentehuis

De stukken kunt u inzien bij de Centrale Balie in het gemeentehuis aan de Brinklaan 35 in Bussum. Bekijk de openingstijden

Digitaal

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal in te zien op ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen zienswijzen

Binnen de gestelde termijn van 6 weken kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad, Postbus 6000, 1400 HA Bussum, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Schootsvelden Muiden Zuidoost’.

Informatie

Voor het inwinnen van informatie en het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M.G. van Veen, bereikbaar via telefoonnummer 035 207 00 00.