Gemeente Gooise Meren Bestuur

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren maken, ingevolge artikel 3.8 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat met ingang van 20 juni 2019, voor een periode van 6 weken, tot en met 31 juli 2019 voor een ieder ter inzage ligt: 

Het ontwerpbestemmingsplan “Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019” met identificatienummer NL.IMRO.1942.BP2019OudValkeveen-OW01.

Wat u moet weten

Het plangebied omvat het Speelpark Oud Valkeveen en wordt globaal begrensd aan de zuidzijde door de Oud Huizerweg/Meentweg en aan de noordzijde door het Gooimeer. Ten westen en oosten van het speelpark wordt de begrenzing gevormd door het bos en weilanden. Delen daarvan zijn in dit bestemmingsplan betrokken.

Het bestemmingsplan heeft tot doel het plangebied te voorzien van een actuele planregeling, waarbij  de voortzetting van het speelpark wordt mogelijk gemaakt. Het in de ruimtelijke besluitvorming betrekken van de gronden ten westen en ten oosten van het speelpark heeft te maken met het door onderzoek vastgestelde parkeerprobleem. Het plan is conserverend van aard.

Stukken ter inzage

Online stukken bekijken

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019 op ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.1942.BP2019OudValkeveen-OW01.

Stukken bekijken op het gemeentehuis in Bussum

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien bij de centrale balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 Bussum, geopend maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en woensdag van 8.30 tot 20.00 uur. Bekijk de actuele openingstijden van de gemeente.

Inloopavond op 9 juli 2019

Als u vragen heeft over het ontwerpbestemmingsplan dan kunt u op dinsdagavond 9 juli 2019 tussen 19.00 en 21.00 uur terecht op de inloopavond, in het gemeentehuis in Bussum. Hier kunt u meer informatie en/of een nadere toelichting krijgen over de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan.

Zienswijze indienen

Binnen de gestelde termijn van 6 weken, met ingang van 20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019, kan een ieder zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk dan wel mondeling naar voren brengen. Let op: u kunt niet per e-mail reageren.

Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk plan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze.

Schriftelijk reageren

Stuur uw schriftelijke reactie onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmingsplan Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019 naar:

Gemeenteraad Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Mondeling reageren

Bel voor een mondelinge reactie tijdens de openingstijden op afspraak naar 035 207 00 00.