Gemeente Gooise Meren Bestuur

Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan De Engh-Laarderweg 150

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren maken bekend dat in de vergadering van 3 april 2019 de gemeenteraad het bestemmingsplan “De Engh-Laarderweg 150” opnieuw heeft vastgesteld. Het besluit volgt op de uitspraak (bestuurlijke lus) van 31 oktober 2018 met nummer 201802458/1/R1 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit van 18 december 2017. Het planidentificatienummer van het gewijzigde bestemmingsplan is NL.IMRO.1942.BP2016B001013-va02. U kunt beroep indienen. U heeft daarvoor 6 weken de tijd: van 18 april tot en met 29 mei 2019.

Bestuurlijke lus

Op het vaststellingsbesluit is afdeling 8.2.2A van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ heeft toegepast. De gemeenteraad heeft met die uitspraak de opdracht gekregen om het besluit aan te passen op een tweetal onderdelen zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden.

Wijzigingen ten opzichte van het bestemmingsplan

De wijzigingen betreffen de volgende punten:

  1. In het bestemmingsplan, is met inachtneming van de uitspraak van Raad van State, zoals in overweging 7.1 is overwogen, alsnog een voorwaardelijke verplichting opgenomen ( artikel 3.3.3 Gemengd – Specifieke gebruiksregels – Voorwaardelijke verplichting) zodat een geluidwerende voorziening gerealiseerd en in stand gehouden wordt bij de realisatie van het parkeerterrein
  2. Voorts heeft de gemeenteraad met inachtneming van overweging 8.2 in de toelichting inzichtelijk gemaakt wat de betekenis van de mogelijke geurhinder is voor het woon- en leefklimaat. In de toelichting in paragraaf 4.10 en 4.11 Milieu hygiënische en planologische aspecten – Verkeer en Parkeren / Bedrijven en milieuzonering is hier op ingegaan en zijn de aspecten geluid en geur en de consequenties van standplaatsen voor verkeer

Stukken ter inzage

Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van donderdag 18 april 2019, voor een periode van 6 weken, tot en met woensdag 29 mei 2019 ter inzage bij de centrale balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 in Bussum. Bekijk de openingstijden van het gemeentehuis.

De genoemde stukken zijn online te bekijken op ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep indienen

Binnen de gestelde termijn van 6 weken, met ingang van 18 april 2019 tot en met woensdag 29 mei 2019, kunnen belanghebbenden tegen de aangebrachte wijzigingen (nieuw vaststellingsbesluit) gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er kan uitsluitend beroep worden ingesteld tegen de wijzigingen die bij dat besluit zijn aangebracht, er kan geen beroep worden ingesteld tegen de overige, ongewijzigd gebleven planonderdelen.

Degenen die al eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 18 december 2017 hoeven dat niet opnieuw te doen voor zover hun bezwaren betrekking hebben op de overige, ongewijzigd gebleven, planonderdelen.

Stuur het beroepschrift naar:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Als beroep is ingesteld kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het voornoemde adres. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn verstreken is. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.