Gemeente Gooise Meren Bestuur

Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Landelijk Gebied - Maxisweg-Oost

De gemeenteraad heeft op 19 september 2018 het bestemmingsplan Landelijke Gebied - Maxisweg-Oost, met identificatienummer NL.IMRO.1942.BPMMaxiswegOost-va01 vastgesteld. U kunt beroep indienen. U heeft daarvoor 6 weken de tijd: van donderdag 27 september 2018 tot en met woensdag 7 november 2018.

Wat u moet weten

Het ontwerpbestemmingsplan Landelijk Gebied – Maxisweg-Oost heeft betrekking op het oostelijk deel van de Maxisweg ter hoogte van de bocht in de weg nabij de centrale toegangsbrug naar het KNSF-terrein in Muiden. In het kader van de verlegging van de A1 is een gedeelte van de Maxisweg volgens het tracébesluit van 21 maart 2013 aangepast. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de ontwikkeling van De Krijgsman en Bredius. Bij het ontwerp van de hiervoor nog te realiseren wegaanpassingen en de daar bijbehorende groene inrichting rondom de weg, bleek het niet mogelijk deze geheel binnen de regels van het geldende bestemmingsplan Landelijk gebied te realiseren. Enerzijds valt een deel van het wegontwerp buiten de bestemming Verkeer en binnen de bestemming Natuur-2 anderzijds valt een deel van de ontworpen groene inrichting rondom de weg binnen de bestemming verkeer. Het bestemmingsplan ziet toe op een partiële herziening van bestemmingsplan Landelijk Gebied zodat op basis daarvan een passende ontsluiting van De Krijgsman en Bredius op en via de Maxisweg kan worden gerealiseerd.

Stukken ter inzage

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied - Maxisweg-Oost ligt ter inzage van donderdag 27 september 2018 tot en met woensdag 7 november 2018:

Beroep indienen

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kunnen hiertegen in beroep gaan. Dit kan binnen 6 weken na de dag volgend op de dag dat de vaststelling van het bestemmingsplan is bekendgemaakt.

Wie beroep kan indienen

Schriftelijk beroep indienen

Het beroepschrift moet tenminste bevatten:

Voor behandeling van uw beroep moet u griffierechten betalen. De kosten van deze griffierechten kunt u opvragen via telefoonnummer (070) 42 64 426.

Het beroep stuurt u naar:

Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Digitaal beroep indienen

Digitaal beroep indienen kan via het digitaal loket van de Raad van State.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek doen voor een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Indien binnen deze beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.