Gemeente Gooise Meren Bestuur

Ontwerp bestemmingsplan voor Almere Poort Buitendijks

Op 5 maart 2019 heeft het college van BenW van Almere ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Almere Poort Buitendijks. In het plan zijn de reacties die eerder zijn ingediend op het concept van dit plan verwerkt. Dit bestemmingsplan maakt de verdere ontwikkeling mogelijk van het buitendijks gelegen deel van stadsdeel Poort. Naast de uitbreiding en opwaardering van de stranden gaat het om verplaatsing van geluiddragende en grootschalige evenementen naar een nieuw evenementenstrand langs de A6. Ook faciliteert het nieuwe plan culturele activiteiten onder de noemer StrandLab op en rond het Almeerderstrand.

Het ontwerp ligt voor iedereen ter inzage van donderdag 25 juli 2019 tot en met woensdag 4 september 2019 (6 weken). Vanwege de zomervakantie vindt de bekendmaking en ter inzage legging eerder plaats, zodat iedereen al eerder kennis kan nemen van het ontwerp bestemmingsplan. U kunt echter pas zienswijzen indienen met ingang van 25 juli 2019 (tot en met 4 september 2019).

Wat het plan inhoudt

Almeerderstrand en nieuw evenementenstrand

Het huidige Almeerderstrand wordt verbreed en heringericht. Diverse evenementen blijven in het nieuwe plan mogelijk, maar de grotere en geluiddragende evenementen zullen naar verwachting vanaf 2021 plaatsvinden op het verbrede zuidelijke deel, gelegen langs de Flevolijn. Het bestaande deel van het Almeerderstrand behoudt zijn hoofdfunctie voor strandrecreatie en hier kunnen dus de kleinschaliger evenementen blijven plaatsvinden. Ook culturele activiteiten onder de naam StrandLab, zoals artists in residence, kunnen hun plek vinden op en nabij het Almeerderstrand.

Marina Muiderzand

De huidige bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de jachthaven worden grotendeels overgenomen in het nieuwe plan. Nieuw is met name de voorgestelde verplaatsing van het catamaranstrand van de noordzijde naar de noordwestzijde van de jachthaven. Dit kan door landaanwinning waarbij een nieuw strand wordt aangelegd. Een 2e voorgestelde ontwikkeling is de mogelijkheid 40 tot 60 appartementen te realiseren op de zuidoostelijke poot van de jachthaven, met in de plint kleinschalige jachthaven gebonden voorzieningen en bedrijven. De huidige botenopslag op die plek zou dan gedeeltelijk worden verplaatst naar noordwestelijke havenpoot tussen de havenkom en het nieuwe catamaranstrand. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn overigens pas mogelijk via een wijzigingsbevoegdheid. In het momenteel lopende participatietraject met betrokken stakeholders en bewoners van Muiderburght worden nog alternatieve inrichtingsmogelijkheden afgetast.

Meerstrand

Ten noorden van Marina Muiderzand en Muiderburght loopt nu de IJmeerdijk verder in noordooostelijke richting. Hier wordt het Meerstrand mogelijk gemaakt. Dit strand zal een extensiever gebruik kennen, met name ten behoeve van de toekomstige bewoners van de binnendijks gelegen woongebieden. Ook blijft kitesurfen in dit deel van het gebied mogelijk.

IJmeer

Het aangrenzende gemeentelijke deel van het IJmeer maakt deel uit van dit bestemmingsplan. Dit is Natura-2000 gebied en heeft vanwege die status ook een natuurbestemming. Daarnaast heeft het IJmeer onder andere ook een recreatieve functie.

Aanduidingen op de verbeelding, waar rekening mee moet worden gehouden

Er is diverse infrastructuur in het gebied waar rekening mee moet worden gehouden, zoals de dijk die een waterkeringsfunctie heeft. Verder met name de bovengrondse hoogspanningsleiding en de Flevolijn waarmee uit oogpunt van externe veiligheid rekening mee moet worden gehouden. Naar aanleiding van het vooroverleg is ook de vaargeul van Rijkswaterstaat opgenomen.

Milieueffectenrapport (MER)

Het al eerder gemaakte MER is in de bijlagen bij de plantoelichting opgenomen. Er is een oplegnotitie opgesteld ter onderbouwing van maximaal 30.000 bezoekers voor grootschalige evenementen op het nieuw aan te leggen evenementenstrand. Deze oplegnotitie ontbreekt nog, maar zal voor aanvang van de formele inzagetermijn worden toegevoegd.

Consultatie gemeenteraad

Alvorens het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen is vanwege de mogelijke nieuwe ontwikkelingen op 11 april 2019 eerst de raad geconsulteerd. Met name de eerder op 24 januari 2019 aangenomen motie stond centraal in deze politieke markt op de locatie Marinaterrein in het plangebied. Strekking van die motie was een participatie traject over de uitbreidingsplannen van Marina Muiderzand te doorlopen en door bewoners van Muiderburght ingebrachte alternatieven hierin te betrekken.

Participatie met bewoners en stakeholders Marina Muiderzand

Genoemde motie en uitkomst van de raadsconsultatie hebben er toe geleid dat meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Marina Muiderzand, Amvest (projectontwikkeling Duin), de bewoners van Muiderburght en de gemeente Almere. Komende weken worden de gesprekken nog voortgezet, zodat partijen de uitkomsten hiervan kunnen betrekken in eventueel in te dienen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan. Mogelijke aanpassingen kunnen worden doorgevoerd in de vaststellingsfase.

Schriftelijk of mondeling reageren

De formele inzage termijn van het ontwerpbestemmingsplan loopt van donderdag 25 juli tot en met woensdag 4 september 2019. Gedurende die periode kan iedereen schriftelijk (geen email) of mondeling zijn zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan indienen. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van afdeling ROM op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling ROM).

Vanwege de zomervakantie vindt de bekendmaking en ter inzage legging nu al plaats, zodat een ieder al eerder kennis kan nemen van het ontwerp bestemmingsplan. Let op: U kunt geen zienswijzen indienen vóór aanvang van de formele inzagetermijn, dus niet voor 25 juli 2019.

Het plan op papier en digitaal inzien

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken in Almere. Vraag naar het bestemmingsplan bij 1 van de medewerkers van deze afdeling. U kunt het plan inzien op de volgende tijden:

  • Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
  • Donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis, Stadhuisplein 1. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt een afspraak maken via www.almere.nl/afspraak of telefonisch op telefoonnummer 14036.

Bekijk ontwerpbestemmingsplan Almere Poort Buitendijks op website gemeente Almere

Bekijk ontwerpbestemmingsplan Almere Poort Buitendijks op Ruimtelijke plannen

Download de bestanden van het ontwerpbestemmingsplan Almere Poort Buitendijks

Het is mogelijk het plan op het stadhuis van gemeente Almere digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij 1 van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.