Gemeente Gooise Meren Bestuur

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos 2

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.

De gemeenteraad van Gooise Meren heeft in zijn vergadering van 11 december 2019 besloten dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Recreatiepark Naarderbos. Het gebied wordt globaal begrensd door Rijksweg A6 in het noorden, de kustlijn van het Gooimeer tot aan de haven in het westen, het Waterkeringspad en de IJsselmeerweg in het zuiden en oosten.

Inwerkingtreding

Het voorbereidingsbesluit is in werking getreden daags nadat de gemeenteraad het besluit heeft genomen en geldt voor de periode van één jaar. Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel te voorkomen dat zich tijdens de verdere voorbereidingen van dit bestemmingsplan in het gebied ongewenste ontwikkelingen kunnen voordoen. Op grond van Wabo artikel 3.3 lid 1 onder a. dienen omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen te worden aangehouden. De gemeenteraad heeft in het besluit tevens bepaald dat het verboden is het gebruik van bouwwerken en gronden te wijzigen.

Stukken ter inzage

Dit voorbereidingsbesluit ligt met ingang van donderdag 11 december 2019 voor een termijn van 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 Bussum. Bekijk de openingstijden

Online bekijken op ruimtelijkeplannen.nl

Het voorbereidingsbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken is online te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.1942.VB2019Naarderbos2-va01.

Bezwaar en beroep

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

Bussum, 11 december 2019.
burgemeester en wethouders,

D.J. van Huizen                    Drs. H.M.W. ter Heegde
    
Gemeentesecretaris                Burgemeester