Gemeente Gooise Meren Bestuur

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.

De gemeenteraad van Gooise Meren heeft in zijn vergadering van 3 april 2019 besloten dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Recreatiepark Naarderbos. Het gebied wordt globaal begrensd door Rijksweg A6 in het noorden, de kustlijn van het Gooimeer tot aan de haven in het westen, het Waterkeringspad en de IJsselmeerweg in het zuiden en oosten.

Tekening gebied Recreatiepark Naarderbos (JPEG, 202 kB)

Het voorbereidingsbesluit is in werking getreden daags nadat de gemeenteraad het besluit heeft genomen en geldt voor de periode van één jaar. Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel te voorkomen dat zich tijdens de verdere voorbereidingen van dit bestemmingsplan in het gebied ongewenste ontwikkelingen kunnen voordoen. Op grond van Wabo artikel 3.3 lid 1 onder a. dienen omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen te worden aangehouden. De gemeenteraad heeft in het besluit tevens bepaald dat het verboden is het gebruik van de gronden te wijzigen.

Op het gemeentehuis bekijken

Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van donderdag 4 april 2019 voor een termijn van 6 weken ter inzage bij de Centrale Balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 Bussum. Bekijk de openingstijden op gooisemeren.nl.

Online bekijken

Het voorbereidingsbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken is online te vinden op ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.1942.VB2019Naarderbos-va01.

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.

Bussum, 3 april 2019.

burgemeester en wethouders,

 

D.J. van Huizen Drs. H.M.W. ter Heegde

Gemeentesecretaris Burgemeester