Gemeente Gooise Meren Bestuur

Ontwikkeling Bredius

Het Brediusterrein in Muiden is in ontwikkeling. Er zijn 2 sportvelden aangelegd en er is een tijdelijke accommodatie voor SC Muiden neergezet. In december 2017 heeft de gemeenteraad besloten om de Brediusgronden aan te kopen van het Rijk. Daarbij is gekozen voor het scenario Sport in combinatie met sociale woningbouw aan de noordrand als richtinggevend scenario voor de inrichting van het terrein. De verdere uitwerking van dit scenario vindt in 2018 plaats. Er is met de bewoners gesproken over de inrichting van de 50 meter brede groenzone tussen de sportvelden en de wijk het Karveel. Daarvoor ligt er inmiddels een definitief ontwerp. Binnenkort wordt er in het westelijke deel zand gestort zodat dat alvast kan zetten om er later een tijdelijke ontsluiting van de Krijgsman op te kunnen maken. Deze tijdelijke ontsluiting is nodig om de nieuwe bruggen naar de Krijgsman te kunnen bouwen. Het aanbrengen van ophoogzand voor de sportvoorzieningen en de graafwerkzaamheden in de groenzones starten in de zomer 2018 en duren tot in het najaar 2018. De aanplant van het groen tussen Bredius en Het Karveel start in het voorjaar 2019.

Het proces is in deze fase:

  1. initiatief
  2. definitie
  3. ontwerp
  4. voorbereiding
  5. realisatie
  6. nazorg

Archief

Geen documenten

Bestemmingsplan Brediusterrein Muiden onherroepelijk

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan liep een beroepszaak bij de Raad van State. Op woensdag 29 juni 2016 deed de Raad van State uitspraak. 1 van de 2 beroepsschriften was niet ontvankelijk en is niet inhoudelijk beoordeeld. Over het andere beroepsschrift oordeelt de Raad van State dat de daarin aangevoerde gronden ongegrond zijn. Hiermee is het bestemmingsplan Bredius onherroepelijk en dus definitief.

Raadsbesluiten

Raadsbesluit Aankoop Bredius 13 december 2017

Raadsbesluit vaststellen bestemmingsplan Bredius 15 oktober 2015

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor het Brediusterrein vastgesteld.

Raadsbesluit procedure bestemmingsplan Bredius 19 december 2013

De gemeenteraad is akkoord gegaan met de startnotitie over de procedure om te komen tot een bestemmingsplan voor het Brediusterrein.

Raadsbesluit initiatiefvoorstel ontwikkeling Brediusgronden 31 januari 2013

De gemeenteraad heeft € 50.000 beschikbaar gesteld voor voorbereidende werkzaamheden om de sportvelden van SC Muiden naar het Brediusterrein te verplaatsen

Commissiebesluiten

Commissiebesluit concept-stedenbouwkundig plan Bredius 4 juni 2014

De raadscommissie Ruimtelijke Zaken heeft op basis van de door de raad vastgestelde startnotitie ontwikkeling Brediuslocatie het concept-stedenbouwkundig plan vrijgegeven voor de inspraak.

Collegebesluiten

Collegebesluit voorbereidingskrediet ontwikkeling Brediusterrein 15 april 2014

Het college van BenW heeft een voorbereidingskrediet van € 100.000 vrijgegeven voor de ontwikkeling van het Brediusterrein.

Overige documenten

Bijeenkomst inrichting groenzone Bredius op 16 januari 2018

Op basis van eerdere bijeenkomsten met bewoners is er een voorlopig ontwerp gemaakt voor de groene zone rondom Bredius. Tijdens een bewonersavond op dinsdag 27 juni 2017 is dit ontwerp toegelicht.

Raadsinformatiebrieven