logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Geluidsvoorzieningen

Prorail en gemeente werken aan geluidschermen langs de Stationsweg in Bussum. Op basis van verschillende onderzoeken en rapportages onderzoeken we welke maatregelen nodig zijn over het deel waar nog geen schermen staan. Daarbij maken we onderscheid tussen het gebied nabij Station Naarden Bussum waar niet de standaard oplossing past en het gebied tussen de Nieuw ’s Gravelandseweg en de Herenstraat waar wel een standaard scherm geplaatst kan worden. Medio 2022 nodigt ProRail aannemers uit in te schrijven. De planning is dat de plaatsing van de schermen in het voorjaar van 2023 begint en eind 2023 klaar is.

Kennisgeving concept saneringsprogramma Gooise Meren Geluidschermen spoor Bussum fase 2

In de gemeente Gooise Meren in de kern Bussum liggen woningen die vanwege railverkeerslawaai een te hoge geluidsbelasting ondervinden. Dit zijn zogenaamde saneringswoningen. Het rijk heeft subsidieregelingen waarmee de geluidssituatie kan worden verbeterd.

Ongeveer tien jaar geleden zijn langs het grootste gedeelte van de spoorzone in Bussum geluidschermen geplaatst. Dit betrof de 1e fase. Ook zijn zogenaamde ‘raildempers’ aan de spoorstaven bevestigd. Omdat er nog sporen verwijderd zouden worden en de verbouwing van het station, inclusief de aanleg van een westelijke entree, nog niet gereed waren is gewacht met de 2e fase. De 2e fase betreft schermen langs de nog ontbrekende delen.

Het gaat om de locaties:

 • Schermen aan de oostzijde van het station Naarden Bussum
 • Een scherm aan de westzijde van het spoor tussen de Generaal De la Reijlaan en de Meerweg
 • Een scherm aan de westzijde van het spoor tussen de Meerweg en de Herenstraat

Saneringsprogramma

Op 12 oktober 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders het concept saneringsprogramma vastgesteld. Het saneringsprogramma geeft een omschrijving van de uitgangspunten, de schermmaatregelen en de resterende geluidsbelastingen bij de woningen. Aan de hand van dit saneringsprogramma kan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de geluidsbelastingen bij de woningen vaststellen en subsidie verstrekken voor de maatregelen.

Inzien concept saneringsprogramma en het rapport

Het ontwerp saneringsprogramma Geluidschermen spoor fase 2 inclusief het rapport Sanering railverkeerslawaai Bussum en de lijst met saneringsobjecten ligt gedurende 6 weken van 21 oktober 2021 tot en met 2 december 2021 ter inzage. Ook in het gemeentehuis van Gooise Meren, Brinklaan 35 in Bussum tijdens de openingstijden.

Informatiebijeenkomsten 26 oktober 2021

Op 26 oktober 2021 organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis, Brinklaan 35 in Bussum.

Op deze avond kunt u het saneringsprogramma inzien en zijn medewerkers aanwezig om vragen te beantwoorden. Door de corona maatregelen werken we met verschillende tijden:

 1. Van 18.00 tot 19.00 uur: bewoners en eigenaren van woningen ten noorden van de Generaal de la Reijlaan
 2. Van 19.15 tot 20.15 uur: bewoners en eigenaren van woningen tussen Generaal de la Reijlaan en Meerweg
 3. Van 20.30 tot 21.30 uur: bewoners en eigenaren van woningen ten zuiden van de Meerweg

Als u een zienswijze heeft op het concept-saneringsprogramma, dan kunt u deze tot uiterlijk 2 december 2021 schriftelijk indienen. Stuur uw zienswijze naar:

Gemeente Gooise Meren
Ovv zienswijze concept saneringsprogramma Gooise Meren Geluidschermen spoor Bussum fase 2
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Wat er gebeurt met uw reactie

Het concept-saneringsprogramma wordt inclusief uw zienswijzen en onze reactie daarop toegezonden aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het Ministerie neemt vervolgens een besluit over de schermplaatsing. Ook dit besluit wordt gepubliceerd en ook hierop kunt u desgewenst reageren.

Contact

Voor meer informatie over de inhoud van het saneringsprogramma en het rapport kunt u contact opnemen met de heer E. ’t Hart van de gemeente Gooise Meren via e-mailadres secretariaatmensenomgeving@gooisemeren.nl.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.