logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 12 mei 2021

Online
19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Digitale sessie A , Het Gesprek I

Zienswijze concept Beleidsplan Bescherming en Opvang

Digitale sessie B , Het Gesprek II

Voorbereidingskrediet Zonnegeluidswal Naarderwoonbos

20:45 - 21:45
Digitale sessie A , Het Gesprek III

Zienswijze begroting 2022 Werkvoorzieningschap Tomingroep

Digitale sessie B , Het Gesprek IV

Voteren krediet herinrichting Schoolstraat / Kapelstraat

22:00 - 23:00
Digitale sessie A , Het Gesprek V

Zienswijze jaarstukken en ontwerp programmabegroting Veiligheidsregio

Digitale sessie B , Thema-uur I

Verantwoording externe inhuur

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Digitale sessie A

Zienswijze concept Beleidsplan Bescherming en Opvang

Het Gesprek I

Bescherming en opvang omvat een groot deel van gemeentelijke taken op het gebied van openbare geestelijke gezondheids- en verslavingszorg, de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Voor een aantal van deze taken zijn gemeenten sinds 2018 verplicht om hier in regionaal verband beleid op te formuleren en hier intensief op samen te werken. In de Gooi en Vechtstreek kwamen de gemeenten in 2017 als één van de eersten in het land tegemoet aan deze verplichting door een regionaal uitgewerkt beleidsplan Bescherming en Opvang vast te stellen en uit te voeren.

Dit Beleidsplan Bescherming & Opvang loopt af. Daarom is de uitvoering van dit beleidsplan breed geëvalueerd met (ervaringsdeskundige) inwoners, zorgaanbieders, Zorg- en Veiligheidshuis, politie, Veilig Thuis, GGD, Taskforce Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, woningcorporaties, huisartsen en zorgverzekeraars. Op basis van deze evaluatie hebben gemeenten samen met aanbieders van zorg en ondersteuning, adviesraden sociaal domein, cliënten, ervaringsdeskundigen, naasten en maatschappelijke partners een eerste concept van het nieuwe beleidsplan Bescherming en Opvang opgesteld, dat de komende tijd verder wordt uitgewerkt.

De gemeenteraad wordt om een reactie op het concept-plan en de adviezen van de adviesraden op het concept regionale beleidsplan Bescherming en Opvang gevraagd zodat deze kan worden meegenomen bij de verdere uitwerking.

De voorzitter is Floor Elderman.

Digitale sessie B

Voorbereidingskrediet Zonnegeluidswal Naarderwoonbos

Het Gesprek II

De inwoners van de wijk Naarderwoonbos ervaren veel geluid- en fijnstofoverlast van de snelweg A1, die ter hoogte van het Naarderbos geen geluidswerende voorzieningen kent. Hierdoor is geluidsbelasting in de wijk fors en staat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk.

Inwoners denken dat de maatregelen van Rijkswaterstaat (scherm en stil asfalt) niet toereikend zijn om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Daarom hebben inwoners, verenigd in de Commissie Geluidshinder A1 (commissie), in 2017 een plan en een businesscase opgesteld om een Zonnegeluidswal te realiseren. Het initiatief van de commissie heeft als doel een hogere geluidwerende constructie te realiseren om meer geluidreductie en daarmee een aanvaardbaarder leefklimaat bij woningen in het Naarderbos te realiseren. Het college ondersteunt het initiatief en trekt sindsdien samen met de initiatiefnemers op om de realisatie van de Zonnegeluidswal mogelijk te maken.

Het inwonersinitiatief levert een belangrijke bijdrage aan de opgave op het gebied van de energietransitie en de leefbaarheid en is een mooi voorbeeld van inwonersparticipatie, ook in de geest van de Omgevingswet. Gelet hierop wordt de raad voorgesteld het Inwonersinitiatief Zonnegeluidswal verder uit te werken en hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Op een later moment (voorzien medio 2022) neemt de gemeenteraad een besluit over de daadwerkelijke uitvoering van het project en stelt hij het uitvoeringskrediet (al dan niet) vast.

De voorzitter is Jan Portengen.

20:45 - 21:45Digitale sessie A

Zienswijze begroting 2022 Werkvoorzieningschap Tomingroep

Het Gesprek III

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Almere hebben (in 1988) de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep opgericht. Daarbij hebben de raden hun bevoegdheden en verplichtingen inzake de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) overgedragen. Het Werkvoorzieningsschap heeft de Tomingroep BV aangewezen als werkverband in de zin van de Wsw. De werknemers zijn met een volwaardige arbeidsovereenkomst in dienst bij het Werkvoorzieningsschap en zijn gedetacheerd bij Tomingroep BV die is opgericht om –via opdrachten vanuit de deelnemende gemeenten en de markt- werk te genereren en om met behaalde winst tekorten in het Schap op te vangen.

Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de conceptjaarrekening 2020 en kan hij een zienswijze indienen op de conceptbegroting 2022 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep.

De voorzitter is Marlene Potjer.

Digitale sessie B

Voteren krediet herinrichting Schoolstraat / Kapelstraat

Het Gesprek IV

In het Kaderplan Verkeer Centrum Bussum is de herinrichting van de Kerkstraat / Schoolstraat / Kapelstraat als project opgenomen. Doel van dit project is om de verblijfskwaliteit van het centrumbezoek te versterken en de veiligheid en bereikbaarheid van het centrum te vergroten. Daarnaast komt het ontwerp tegemoet aan het realiseren van de ondergrondse afvalinzameling voor bewoners in de hoog- en stapelbouw.

In 2019 heeft de raad al ingestemd met het voteren van een voorbereidingskrediet van € 29.500 voor dit project. Met dit voorbereidingskrediet is in overleg met de omgeving een definitief ontwerp opgesteld. Hierna is een participatietraject opgestart. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het definitieve ontwerp van het project en de reacties hierop en krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie ervan.

De voorzitter is Jan Portengen.

Bijgevoegde documenten

22:00 - 23:00Digitale sessie A

Zienswijze jaarstukken en ontwerp programmabegroting Veiligheidsregio

Het Gesprek V

Met een brief van 1 april 2021 zijn de jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 (inclusief de meerjarenraming 2023-2025) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aan de gemeenteraden aangeboden. Ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2016 heeft de raad de gelegenheid om een zienswijze over voornoemde stukken naar voren te brengen tot 26 mei a.s..

Op 30 juni a.s. worden de jaarstukken 2020 en de programmabegroting 2022 (inclusief meerjarenraming 2023-2025) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, met medeweging van de zienswijzen, formeel vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio.

De voorzitter is Marlene Potjer.

Digitale sessie B

Verantwoording externe inhuur

Thema-uur I

Naar aanleiding van een rapport van de Rekenkamer over externe inhuur wordt de gemeenteraad geïnformeerd over varianten van verantwoording over externe inhuur (en eventueel aanverwante personeelsindicatoren) en worden zij gevraagd naar hun voorkeursvariant. Mede op basis hiervan wordt een intern kader opgesteld en gehanteerd voor alle externe inhuur (inclusief projecten) dat verder gaat dan de financiële kaders.

De voorzitter is Mark Marshall.