Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 23 juni 2021 23 juni 2021

Online
19:30 - 23:00 uur

19:30 - 20:30
Digitale sessie A , Het Gesprek I

Zienswijze Verstedelijkingsvisie MRA

Digitale sessie B , Het Gesprek II

Projectopdracht Emmalocatie

20:45 - 21:45
Digitale sessie A , Het Gesprek III

Beheerplannen 2022-2025

Digitale sessie B , Het Gesprek IV

Bestemmingsplan Kop van de Jachthaven Naarden

22:00 - 23:00
Digitale sessie A , Het Gesprek III

Beheerplannen 2022-2025 - vervolg

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Digitale sessie A

Zienswijze Verstedelijkingsvisie MRA

Het Gesprek I

Gooise Meren is als een van 32 gemeenten onderdeel van het samenwerkingsverband Metropool Regio Amsterdam (MRA). Vanuit de MRA wordt een verstedelijkingsstrategie opgesteld; een gezamenlijke ruimtelijke strategie van de MRA en het Rijk waarmee de koers wordt uitgezet naar een duurzame en economisch sterke metropool voor iedereen. De verstedelijkingsstrategie zorgt voor afstemming op grote en complexe uitdagingen op het gebied van onder andere wonen, mobiliteit, werken, verduurzaming, landschap en leefbaarheid. De afzonderlijke gemeenten gelegen in de metropoolregio willen en kunnen deze uitdagingen niet individueel aangaan, en doen dat daarom gezamenlijk. De gemeenteraad gaat in Gesprek over een reactie op de voorliggende verstedelijkingsstrategie die in samenspraak is voorbereid vanuit de zeven gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De raadsleden bespreken of zij zich in de conceptreactie kunnen vinden en of zij nog aanvullende punten willen meegeven.

Digitale sessie B

Projectopdracht Emmalocatie

Het Gesprek II

Sinds de verhuizing van de Openbare Basisschool Koningin Emmaschool in september 2018 staat de toenmalige locatie aan de Fortlaan en de noodgebouwen aan de Floralaan en Slochterenlaan leeg. Ook het voormalige gasfabrieksterrein waar onder andere een speeltuin was ingericht wacht nog altijd op een definitieve functie. De klankbordgroep Burgerparticipatie van de gemeenteraad heeft de gemeente gevraagd in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden te komen tot een invulling van deze 'Emmalocaties'. Het eindresultaat van dit unieke participatietraject is de Projectopdracht, een beschrijving op hoofdlijnen van wat er op de Emmalocaties ontwikkeld moet worden en hoe deze verder moet worden uitgewerkt. De gemeenteraad gaat op 23 juni in Gesprek over deze Projectopdracht en het al dan niet beschikbaar stellen van krediet voor de volgende fase van het project.

Bijgevoegde documenten

20:45 - 21:45Digitale sessie A

Beheerplannen 2022-2025

Het Gesprek III

De gemeente Gooise Meren wil haar geld zo efficiënt mogelijk besteden voor het beste resultaat in de gemeente. In beheerplannen wordt de optimale balans tussen prestaties, risico’s en kosten beschreven voor kapitaalgoederen van de gemeente zoals wegen, riolering en verlichting. Het onderhoud aan deze goederen wordt aan de hand van de maatregelen uit de beheerplannen uitgevoerd. De gemeenteraad gaat in Gesprek over verschillende beheerplannen voor de periode 2022-2025 zoals uitgewerkt in het scenario Minimum-Plus. In dit voorkeursscenario wordt onderhoud en beheer sober en doelmatig uitgevoerd, maar gaat er ook aandacht uit naar de gemeentelijke ambities voor duurzaamheid en (klimaat)weerbaarheid. Daarnaast draagt de openbare ruimte, gestuurd door de beheerwijze, bij aan de instandhouding van flora en fauna en de bevordering van de ecologische diversiteit.

Digitale sessie B

Bestemmingsplan Kop van de Jachthaven Naarden

Het Gesprek IV

In 2015 is het voornemen ontstaan om binnen het terrein van de Jachthaven Naarden vier woningen te realiseren. Hiertoe is eind 2015 een ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd. Op dit ontwerp zijn diverse zienswijzen ingediend door omwonenden. Naar aanleiding van de daarin verwoorde bezwaren is de procedure stilgelegd om alternatieven te onderzoeken. Sindsdien is het bestemmingsplan geactualiseerd, waarbij voor zover mogelijk rekening is gehouden met de bezwaren. De voorgenomen woningbouw past niet in het geldende bestemmingsplan. De gemeenteraad gaat daarom in Gesprek over een nieuw bestemmingsplan, waarmee de realisatie van maximaal vier woningen mogelijk gemaakt zou kunnen worden.

Bijgevoegde documenten

22:00 - 23:00Digitale sessie A

Beheerplannen 2022-2025 - vervolg

Het Gesprek III