Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 20 maart 2019

Van Eedenzaal - Comeniuszaal
20:00 - 23:00 uur

19:30 - 21:00
Comeniuszaal, Het Gesprek I

Stedenbouwkundige opzet Bredius

20:00 - 21:00
Van Eedenzaal, Thema-uur I

Zonnegeluidswal Naarderbos

21:00 - 22:00
Comeniuszaal, Het Gesprek II

Uitvoeringskrediet Naarden buiten de Vesting - Verwerving Energiestraat 1, Naarden

Van Eedenzaal, Thema-uur II

Gebiedsvisie Centrum + Centrumplan

22:00 - 23:00
Comeniuszaal, Het Gesprek IV

Bestemmingsplan 'Parapluherziening parkeernormen Gooise Meren'

Van Eedenzaal, Het Gesprek III

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 21:00Comeniuszaal

Stedenbouwkundige opzet Bredius

Het Gesprek I

De stedenbouwkundige opzet is het resultaat van meerdere bijeenkomsten en gesprekken met belanghebbenden zoals inwoners, sportclubs, woningcorporaties, de naastgelegen ontwikkeling, de regio, de stadsraad Muiden en de Commissie

Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed (CRK&E). De stedenbouwkundige opzet vormt de basis voor de herziening van het bestemmingsplan. Deze stedenbouwkundige opzet maakt de volgende ontwikkeling mogelijk: een aantrekkelijke locatie voor de ontwikkeling van sportvoorzieningen (4,5 veld en een sporthal) en de invulling van de behoefte aan 50 sociale woningen, 15 middeldure huurwoningen en 25 grondgebonden koopwoningen.

20:00 - 21:00Van Eedenzaal

Zonnegeluidswal Naarderbos

Thema-uur I

In september 2017 heeft de Commissie Geluidshinder van de Vereniging Naarderwoonbos een petitie aangeboden aan de gemeenteraad, waarin gevraagd werd mee te werken aan een oplossing voor de overlast van snelweggeluid in de wijk. In januari 2018 hebben de initiatiefnemers een presentatie over de 'Zonnegeluidswal Naarderbos' gegeven aan de gemeenteraad. Inmiddels heeft een eerste onderzoek naar de haalbaarheid plaatsgevonden en zijn de mogelijkheden verkend. Tijdens dit Thema-uur worden de raadsleden geïnformeerd over alle stappen die tot nu toe zijn gezet en welk vervolg hieraan wordt gegeven.

21:00 - 22:00Comeniuszaal

Uitvoeringskrediet Naarden buiten de Vesting - Verwerving Energiestraat 1, Naarden

Het Gesprek II

De aankoop van het pand Energiestraat 1 vindt plaats binnen het project Passantenhaven van het Gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting. Voor het project Passantenhaven zijn twee fases:

• Fase 1: aankoop en sloop opstallen Energiestraat 1 te Naarden

• Fase 2: Visievorming en realisatie aanleg Passantenhaven.

Dit voorstel betreft fase 1. Het pand aan de Energiestraat 1 te Naarden is gelegen aan de havenkom die de grens vormt tussen het bedrijventerrein Gooimeer Zuid en Naarden Vesting. In dit voorstel wordt de raad gevraagd om een krediet van €860.000,-- beschikbaar te stellen.

Van Eedenzaal

Gebiedsvisie Centrum + Centrumplan

Thema-uur II

Het is ruim 6 jaar geleden dat de Gebiedsvisie voor het centrum van Bussum is opgesteld. Verschillende trends en ontwikkelingen, evenals de vastgestelde Economische Visie Gooise Meren (2017) vragen om een herijking van de geformuleerde ambities. Eén van de opdrachten uit de Economische Visie (december 2017) is het herijken van de Gebiedsvisie voor het centrum van Bussum en het opstellen van een uitvoeringsprogramma, het Centrumplan. De raadsleden worden tijdens dit Thema-uur bijgepraat over de ontwikkelingen.

22:00 - 23:00Comeniuszaal

Bestemmingsplan 'Parapluherziening parkeernormen Gooise Meren'

Het Gesprek IV

Parkeernormen zijn bedoeld om te zorgen dat bij nieuwe (bouw)projecten voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Door parkeernormen vast te leggen weten projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers waar zij aan toe zijn en wordt voorkomen dat nieuwe ontwikkelingen leiden tot parkeertekorten of -overlast in bestaande centrum- en woongebieden. De parkeernormen vormen de basis om bij nieuwe of gewijzigde situaties te toetsen of de parkeersituatie (nog) voldoet of dat er extra parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden.

 

Om bouwplannen te kunnen toetsen aan parkeernormen moeten zowel parkeernormen als een paraplubestemmingsplan worden vastgesteld. Ten behoeve van dit paraplubestemmingsplan heeft het college ‘beleidsarme’ parkeernormen vastgesteld, vanwege het ontbreken van een parkeervisie, waarbij de parkeer kencijfers van het CROW gevolgd zijn. Deze parkeer kencijfers zijn landelijk erkend en worden breed toegepast door gemeenten. Het vaststellen van parkeernormen is een bevoegdheid van het college. Het vaststellen van een (paraplu)bestemmingsplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Om die reden wordt de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met het (paraplu)bestemmingsplan.

Van Eedenzaal

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022

Het Gesprek III

Voor het verwijderen van afvalwater, hemelwater (neerslag) en overtollig grondwater uit de woonomgeving, zijn voorzieningen nodig. De aanleg en het beheer van deze voorzieningen is een gemeentelijke taak. In het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) wordt aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan gemeentelijke rioleringszorg en hoe deze wordt bekostigd. Hoe dit wordt bekostigd is berekend in een kostendekkingsplan. Omdat klimaatscenario’s wateroverlast voorspellen, wordt er in dit vGRP, vanuit het kader van het deltaprogramma klimaatadaptatie, extra aandacht besteed aan klimaatbestendige (klimaatrobuuste) inrichting van de openbare ruimte. Het college spreekt zich in dit voorstel uit voor de variant ‘Klimaatrobuuste inrichting en duurzame financiering’. De raad wordt gevraagd om hiermee akkoord te gaan en kan nog een andere variant kiezen.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden