Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 29 mei 2019

Van Eedenzaal - Comeniuszaal
20:00 - 23:00 uur

20:00 - 21:00
Comeniuszaal, Thema-uur I

Energietransitie (Regionale Energiestrategie)

Van Eedenzaal, Het Gesprek I

Bestemmingsplan Stedelijk Gebied - Albert Grootlaan 18a-b

21:00 - 22:00
Comeniuszaal, Het Gesprek II

Gebiedsvisie en het Centrumplan voor het centrum van Bussum

Van Eedenzaal, Thema-uur II

Harmonisatie beheer- en tariefstelsel voor de buitensportaccommodaties

22:00 - 23:00
Comeniuszaal, Thema-uur III

Evaluatie parkeren

Van Eedenzaal, Het Gesprek III

Zienswijze Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 Regio G&V

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
20:00 - 21:00Comeniuszaal

Energietransitie (Regionale Energiestrategie)

Thema-uur I

Bij een eerdere is de raad geïnformeerd over de Energietransitie, welke beslismomenten er zijn op en wat dit betekent voor de rol van raadsleden. Deze avond is een vervolg op de eerste avond. De raad wordt opnieuw bijgepraat over de ontwikkelingen. In de toekomst besluit de raad over de Regionale Energiestrategie.

Van Eedenzaal

Bestemmingsplan Stedelijk Gebied - Albert Grootlaan 18a-b

Het Gesprek I

Op de grond van de Albert Grootlaan 18a-b stond voorheen een tuinderij. Een bedrijfsfunctie, zoals een tuincentrum, is door de ligging tussen woningen niet meer gewenst. Er zijn verschillende invullingen van het terrein verkend in de afgelopen jaren. In 2015 is een overeenkomst gesloten tussen het toenmalige college en de initiatiefnemer voor het ontwikkelen van 2 vrijstaande woningen. Deze functiewijziging, van detailhandel naar woningbouw, past niet in het geldende bestemmingsplan. Om die reden wordt de gemeenteraad gevraagd om akkoord te gaan met het bestemmingsplan Stedelijk Gebied Albert Grootlaan 18a-b.

21:00 - 22:00Comeniuszaal

Gebiedsvisie en het Centrumplan voor het centrum van Bussum

Het Gesprek II

Het is ruim 6 jaar geleden dat de Gebiedsvisie voor het centrum van Bussum is opgesteld door de voormalige gemeente Bussum. Verschillende trends en ontwikkelingen en de vastgestelde Economische Visie uit 2017 vragen om een herijking van de ambities voor het centrum. In de stukken hebben ook thema’s als toegankelijkheid, mobiliteit en vergroening van de openbare ruimte een plek gekregen.

Van Eedenzaal

Harmonisatie beheer- en tariefstelsel voor de buitensportaccommodaties

Thema-uur II

De gemeente Gooise Meren is ontstaan uit een fusie tussen de voormalige gemeenten Muiden, Naarden en Bussum. Er is tot op dit moment nog geen eenduidig beheer- en tariefstelsel voor de verschillende buitensportaccommodaties. Om die reden wordt de raad geïnformeerd over de stappen die nu worden doorlopen om tot een geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel te komen.

Bijgevoegde documenten

22:00 - 23:00Comeniuszaal

Evaluatie parkeren

Thema-uur III

Bijgevoegde documenten

Van Eedenzaal

Zienswijze Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 Regio G&V

Het Gesprek III

Op 11 juli 2019 zullen de programmabegroting 2020 – 2023 en de jaarstukken 2018 ter besluitvorming worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de Regio. Deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting en de jaarrekening 2018 in te dien. Uiteindelijk besluit het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek en betrekken zij bij hun besluit de ingebrachte zienswijzen van de verschillende gemeenteraden.