Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 25 september 2019

Van Eedenzaal - Comeniuszaal
20:00 - 23:00 uur

20:00 - 21:00
Comeniuszaal, Het Gesprek I

Herinrichting buitenruimte gemeentehuis

Van Eedenzaal, Thema-uur I

Fusie Archiefdiensten

21:00 - 22:00
Comeniuszaal, Het Gesprek III

Bestemmingsplan Oud Valkeveen

Van Eedenzaal, Het Gesprek II

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gooise Meren 2019

22:00 - 23:00
Comeniuszaal, Het Gesprek III

Bestemmingsplan Oud Valkeveen (vervolg)

Van Eedenzaal, Het Gesprek IV

Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkplan en begroting 2020

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
20:00 - 21:00Comeniuszaal

Herinrichting buitenruimte gemeentehuis

Het Gesprek I

Bij de plannen voor de herinrichting van het gemeentehuis zijn veel mensen actief betrokken geweest. In het voorstel wordt gekozen voor de variant die past binnen het financiële kader dat eerder is gesteld. De herinrichting mag niet duurder uitvallen dan 500.000,00 euro. Met deze variant wordt gekozen voor een klantvriendelijk en uitnodigende openbare ruimte welke sober wordt ingericht en multifunctioneel te gebruiken is, bijvoorbeeld voor de kermis en Bussum op IJs.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

Van Eedenzaal

Fusie Archiefdiensten

Thema-uur I

In deze themasessie presenteert de projectleider van het onderzoek naar de fusie van de archiefdiensten de onderzoeksresultaten. Daarbij wordt een toelichting gegeven op het verdere proces.

21:00 - 22:00Comeniuszaal

Bestemmingsplan Oud Valkeveen

Het Gesprek III

De gemeenteraad is bevoegd orgaan om op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019 vast te stellen. Er ligt een gewijzigd bestemmingsplan voor. De aanpassingen n.a.v. de zienswijzen en ambtelijke wijzigingen leiden tot een gewijzigde vaststelling ten opzichte van het ontwerp door de gemeenteraad. In het bestemmingsplan is onder andere aandacht voor de ruimtelijke kaders, natuur en parkeren. Op verschillende momenten is er met inwoners, belanghebbenden en het speelpark overleg geweest om tot dit bestemmingsplan te komen.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

Van Eedenzaal

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gooise Meren 2019

Het Gesprek II

De Cliëntenraad Gooise Meren (ARWI) is een officiële gesprekspartner van het college van burgemeester en wethouders en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De leden van de ARWI dienen een periodieke of incidentele uitkering te ontvangen of qua inkomen een beroep kunnen doen op één van de sociale voorzieningen. De ARWI heeft om goed te blijven functioneren een nieuwe verordening nodig die meer mogelijkheden biedt om leden aan te trekken en vast te houden.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

22:00 - 23:00Comeniuszaal

Bestemmingsplan Oud Valkeveen (vervolg)

Het Gesprek III
Van Eedenzaal

Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkplan en begroting 2020

Het Gesprek IV

De MRA is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Doel van de MRA is het versterken van de regio. Daartoe is in 2016 de MRA-Agenda opgesteld, die beschrijft welke resultaten de samenwerkende overheden willen bereiken. Daar is ook geld voor nodig en daarom stelt de MRA telkens in het voorjaar een globale begroting op, gevolgd door een integrale begroting, het MRA Jaarplan en de meerjarenraming in het najaar. In dit voorstel wordt de raad gevraagd om goedkeuring te geven aan het werkplan en begroting voor 2020.

 

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden