Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 12 juni 2019

Raadszaal
20:00 - 23:00 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

2.

2. Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

3.

3. Meningsvormend

a.

a. Gebiedsvisie en het Centrumplan voor het centrum van Bussum (gewijzigd)

Beslispunt 2 (Voorbereidingskrediet Olmenlaan) is komen te vervallen. Dit krediet was al eerder gevoteerd in de Programmabegroting 2019-2022.

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Vaststellen Gebiedsvisie en het Centrumplan voor het centrum van Bussum

b.

b. Vaststellen Zienswijze Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Regio Gooi en Vechtstreek #

6.

6. Hamerstukken

a.

a. Jaarstukken 2018 en begroting 2020 (geen zienswijze indienen) Tomingroep #

b.

b. Vaststellen Huisvestingsverordening Gooise Meren 2019 #

c.

c. Krediet voor het wijzigen van voetbalveld naar hockeyveld Naarden #

d.

d. Voteren krediet werkzaamheden Rijksweg #

Bijgevoegde documenten

e.

e. Wijzigen Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gooise Meren 2019

f.

f. Wijziging Reglement van Orde van de raad voor vereiste steunfractieleden

Bijgevoegde documenten

g.

g. Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden Gooise Meren 2019

7.

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

a. Besluitenlijst 22 mei 2019

Bijgevoegde documenten

b.

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

921605 RvS Uitspraak Beroep Huizerweg 4a-6-8 d.d. 15 mei 2019

 

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

 

752623 RvS inzake BP De Engh Laarderweg 150 d.d. 16 mei 2019

1456424 Beroep tegen beslissing op bezwaar wob-verzoek vermakelijkhedenretributie

1467909 Inwoner - Hernieuwde aanvraag omgevingsvergunning TC Bosheim

1477764 RvS inzake BP Paraplubestemmingsplan parkeernormen GM

 

 

8.

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten