Gemeente Gooise Meren Bestuur

De Krijgsman

De bouw van de nieuwe woonwijk De Krijgsman op het terrein van de oude kruitfabriek is in volle gang. Eind 2018 zijn de eerste 150 woningen klaar. Vanaf de zomer 2018 start de verkoop van de volgende fase met ruim 300 woningen. Er komen in totaal maximaal 1.300 woningen. Ook is er ruimte voor kleinschalige voorzieningen als winkels, horeca, sport of een gezondheidscentrum. Bij de inrichting van de wijk spelen groen en water, de openbare ruimte en natuur- en cultuurhistorische waarden een grote rol. De eerste woningen zijn via het Kruitpad bereikbaar totdat de toegangsweg vanaf de Maxisweg klaar is.

Het proces is in deze fase:

  1. initiatief
  2. definitie
  3. ontwerp
  4. voorbereiding
  5. realisatie
  6. nazorg

Archief

Geen documenten

Informatie over De Krijgsman vindt u ook op www.dekrijgsmanmuiden.nl.

Raadsbesluiten

Raadsbesluit Beeldkwaliteitsplan De Krijgsman 12 oktober 2016

De gemeenteraad heeft op 12 oktober 2016 een nieuw Beeldkwaliteitsplan De Krijgsman vastgesteld en heeft tegelijkertijd het eerdere Beeldkwaliteitsplan De Krijgsman ingetrokken dat op 19 november 2015 door de gemeenteraad van Muiden is vastgesteld.

Als gevolg van het vernietigen van het bestemmingsplan De Krijgsman is het bestemmingsplan De Krijgsman aangepast om de door de rechter geconstateerde gebreken te herstellen. Door de aanpassingen sloot het Beeldkwaliteitsplan De Krijgsman van 19 november 2015 niet goed meer aan bij het bestemmingsplan. Om ervoor te zorgen dat het beeldkwaliteitsplan goed toegesneden is op het bestemmingsplan De Krijgsman dat op 12 oktober is vastgesteld is, is ook dit plan aangepast. Het Beeldkwaliteitsplan is het handboek voor planvormers en plantoetsers. In het plan staan allerlei schetsen en voorbeelden van hoe het er ongeveer uit gaat zien. 

Stukken behorend bij het op 12 oktober 2016 ingetrokken Beeldkwaliteitsplan

Raadsbesluit Bestemmingsplan De Krijgsman 12 oktober 2016

De gemeenteraad heeft op 12 oktober 2016 het Bestemmingsplan De Krijgsman vastgesteld. De Raad van State heeft op 13 juli 2016 het op 19 november 2015 door de gemeenteraad van Muiden vastgestelde bestemmingsplan De Krijgsman vernietigd. In het op 12 oktober 2016 vastgestelde bestemmingsplan zijn de door de Raad van State geconstateerde gebreken in het eerdere bestemmingsplan hersteld.

Om inzicht te geven in de teksten die aangepast zijn ten opzichte van het vernietigde bestemmingsplan van 19 november 2015 is een versie van het bestemmingsplan opgenomen waarin de aangepaste tekstdelen herkenbaar zijn aan een blauwe tekstkleur.

Stukken behorend bij het vastgestelde bestemmingsplan van 12 oktober 2016

Bijlagen bij Toelichting bestemmingsplan

Vastgesteld bestemmingsplan van 12 oktober 2016 met inzicht in aanpassingen ten opzichte van het vernietigde bestemmingsplan van 19 november 2015

Collegebesluiten

Beeldkwaliteitsplan Overtuinen IJmeerdijk

Het college heeft op 21 februari 2017 besloten om het ontwerp ‘Beeldkwaliteitsplan Overtuinen IJmeerdijk’ vrij te geven voor inspraak. Het plan heeft van donderdag 13 april tot en met woensdag 24 mei 2017 ter inzage gelegen.

Beeldkwaliteitsplan Overtuinen IJmeerdijk (PDF, 7 MB)

Wet Geluidhinder hogere waarden bestemmingsplan De Krijgsman

Het college van BenW heeft op 22 april 2014 het besluit hogere waarden Wet Geluidhinder in ontwerp vastgesteld. Dit ontwerpbesluit heeft in juli en augustus 2015 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit ingediend. Het Besluit Wet Geluidhinder hogere waarden is in september 2015 definitief vastgesteld.

Collegebesluit Terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan en MER 2 juni 2015

Het college van BenW stemt in met de terinzagelegging van het Ontwerpbestemmingsplan en Milieu Effectrapportage (MER) van De Krijgsman.

Collegebesluit Terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau 10 maart 2015

Het college van BenW stemt in met de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) De Krijgsman. De NRD beschrijft voor welke activiteiten een Milieueffectrapport wordt opgesteld. In de notitie staat op welke manier en tot welk detailniveau de milieueffecten worden onderzocht.

Uitspraken Raad van State

Uitspraak Raad van State over bestemmingsplan

Op woensdag 13 juli 2016 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepsprocedure over het bestemmingsplan De Krijgsman in Muiden. De Raad van State oordeelt dat een beperkt aantal punten gegrond is. Dit betekent dat het voorliggende bestemmingsplan vernietigd wordt. De Raad van State geeft de gemeente de opdracht om binnen een half jaar het bestemmingsplan aan te passen en daarover een besluit te nemen. 

Overig

Kwaliteitsteam De Krijgsman

Verslagen van 2016 zijn op te vragen bij het Kwaliteitsteam.