Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Definitief aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Huizen (Veldweg en Deelweg-Akkerweg)

woensdag 9 oktober 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingDefinitief aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Huizen (Veldweg en Deelweg-Akkerweg)

 

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek maakt bekend dat zij heeft vastgesteld het definitieve aanwijzingsbesluit met de aanwijzing van een locatie voor ondergrondse inzamelvoorzieningen voor de inzameling van huishoudelijk restafval in de gemeente Huizen.

 

Het gaat hierbij om een aanwijzingsbesluit waarvoor géén zienswijze is ingebracht binnen de gestelde reactietermijn van zes weken.

 

Het betreft het aanwijzingsbesluit met het kenmerk:

  • OVC2019-01-HZ047alt2-19.0013767 (Veldweg)

  • OVC2019-01-HZ118-19.0013767 (Deelweg-Akkerweg)

 

Het definitieve aanwijzingsbesluit is aan de linkerkant van deze pagina als pdf-bestand te downloaden.

Bij de bepaling van de locatie is getoetst aan de (beleids)criteria zoals is vastgesteld in Richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen. Het beleid is in te zien via de link:

 

Richtlijnen locaties inzamelvoorzieningen

 

De bijbehorende Afvalstoffenverordening is in te zien via de link:

 

Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017

 

Het definitieve aanwijzingsbesluit is per brief verstuurd aan de betreffende bewoners.

 

Tegen het definitieve aanwijzingsbesluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze over het ontwerp-aanwijzingsbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze over het ontwerp-aanwijzingsbesluit naar voren te hebben gebracht. Binnen zes weken kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. De termijn van zes weken gaat de dag na de datum van ter inzagelegging in. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

 

Inzage

Het aanwijzingsbesluit, het beleid en de richtlijnen zijn in te zien of te printen bij de GAD. Zie www.gad.nl voor het adres en de openingstijden.

 

Bussum, 9 oktober 2019

J.J. Bakker

secretaris

P.I. Broertjes

voorzitter