Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Mandaatbesluit besluitvorming Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)-verzoeken

donderdag 18 juli 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingMandaatbesluit besluitvorming Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)-verzoeken

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren,

gelet op het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

overwegende dat

het college bevoegd is tot het nemen van besluiten op verzoeken op grond van de in artikel 15 t/m 22 van de AVG genoemde rechten;

het nemen van besluiten naar aanleiding van verzoeken om inzage te verkrijgen in persoonsgegevens op grond van artikel 15 AVG reeds gemandateerd is aan het Hoofd Bestuurs- en Managementondersteuning in de “Mandaatlijst bevoegdheden college van burgemeester en wethouders gemeente Gooise Meren”;

het gewenst is de bevoegdheden tot het nemen van besluiten naar aanleiding van verzoeken betreffende de overige rechten, alsmede de bij alle rechten behorende voorbereidingshandelingen ook te mandateren aan het Hoofd Bestuurs- en Managementondersteuning;

besluiten

  • 1.

    tot het verlenen van mandaat voor het beslissen op verzoeken als vermeld in de artikelen 15 tot en met 22 van de AVG betreffende de rechten van betrokkenen, inclusief de daarbij behorende voorbereidingshandelingen zoals onder andere het verlengen van de termijn conform artikel 12 lid 3 van de AVG aan het hoofd Bestuurs- en Managementondersteuning;

  • 2.

    aan de gemandateerde toe te staan dat ondermandaat kan worden verleend;

  • 3.

    te bepalen dat het besluit in werking treedt op de dag na publicatie.

Bussum, 9 juli 2019

de secretaris

D.J. van Huizen

de burgemeester

H. ter Heegde