Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Beleidsnota Reserves & Voorzieningen Gooise Meren

woensdag 21 augustus 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
BeleidsregelsBeleidsnota Reserves & Voorzieningen Gooise Meren

Beleidsnota Reserves & Voorzieningen Gooise Meren

1. Uitgangspunten

1.1. Inleiding

Bij het samengaan in 2016 van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden in Gooise Meren zijn de betreffende reserves en voorzieningen van de gemeenten samengevoegd tot een lijst van reserves en voorzieningen. Er heeft daarbij geen inhoudelijke afweging plaatsgevonden.

De beleidsnota reserves & voorzieningen is bij uitstek een kaderstellend instrument voor de raad. Naast de kaders voor de reserves geeft deze nota de bevoegdheid aan rondom de reserves en voorzieningen.

Het is van groot belang dat de begroting transparant is. De begroting moet niet alleen helder aangeven waar we het geld aan uitgeven, maar bijvoorbeeld ook waarvoor we reserves opbouwen. Uitgangspunt is dat we de wijzigingen op reserves transparant maken en dat de raad deze via het vaststellen van de begroting/rekening goedkeurt.

Voor een goed begrip is het van belang dat het doel en het karakter van reserves en voorzieningen worden gedefinieerd. Deze definities zijn mede gebaseerd op richtlijnen van het Rijk, verwoord in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Door de commissie BBV worden ook aanbevelingen gedaan en ‘stellige uitspraken’. Deze laatste zijn eveneens bindend.

De beleidsnota reserves & voorzieningen zal elke vier jaar worden geactualiseerd, waarin de algemene beleidsuitgangspunten worden behandeld t.a.v. :

 • -

  de vorming en besteding van reserves;

 • -

  de vorming en besteding van voorzieningen;

1.2. Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van de beleidsnota reserves & voorzieningen zijn:

 • -

  De raad inzicht geven in de reserves en voorzieningen van de gemeente.

 • -

  Heldere en éénduidige beleidsregels rond reserves en voorzieningen, waaronder regels om te voorkomen dat reserves onnodig in stand blijven en beslag leggen op middelen, die anders ten gunste van voorzieningen voor inwoners kunnen worden ingezet

 • -

  Het formuleren van criteria voor het instellen of handhaven van reserves en voorzieningen.

1.3. Kaders

Bij het opstellen en actualiseren van de beleidsnota zijn de volgende kaders van belang:

 • -

  De regelgeving op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

 • -

  De ‘stellige uitspraken’ van de commissie BBV, die onder andere is ingesteld ter bewaking van de nieuwe regelgeving. Deze standpunten van de commissie BBV worden gelijk gesteld aan de richtlijnen van de raad voor de jaarverslaggeving en zijn dus maatgevend/bindend.

 • -

  De ‘Financiële verordening gemeente Gooise Meren 2016’ex artikel 212 Gemeentewet.

2. Reserves

2.1. Onderverdeling

Het BBV (artikel 43) geeft aan dat op de balans de reserves worden onderscheiden naar:

 • a)

  de algemene reserve;

 • b)

  bestemmingsreserves

Ad a.

De algemene reserve is onderdeel van het eigen vermogen. Deze reserve is gevormd uit overschotten uit de exploitatie en is in principe vrij aanwendbaar. De omvang van de algemene reserve is samen met de vrij besteedbare bestemmingsreserves minimaal gelijk aan de benodigde weerstandscapaciteit, een buffer die kan worden ingezet om incidentele en niet voorziene financiële tegenvallers en risico’s op te vangen.

Daarnaast wordt aan de algemene reserve een ondergrens gesteld, welke is gerelateerd aan de minimale omvang volgens artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet: 2% van de som van de uitkering uit het gemeentefonds (algemene uitkering plus decentralisatie-uitkeringen) en de OZB-capaciteit.

Jaarlijks zal in de paragraaf Weerstandsvermogen van de programmabegroting een actuele stand worden gepresenteerd waarbij wordt aangegeven of de algemene reserve (samen met andere dekkingsmiddelen) toereikend is om die risico’s op te vangen. De ratio van dit weerstandsvermogen dient minimaal uit te komen op het waarderingscijfer C (voldoende) volgens de waarderingstabel van de universiteit Twente, zoals opgenomen in de Financiële verordening gemeente Gooise Meren 2016.

Ad b.

Een bestemmingsreserve wordt ingesteld met een bepaald doel en is gebaseerd op een bestuurlijke beslissing. De bestemmingsreserve dient om middelen voor een langere termijn dan één jaar vast te houden ter financiering van dit doel. Vorming kan plaatsvinden ten laste van de algemene reserve, bestemming van het rekeningresultaat en bestaande bestemmingsreserves.

Het feit dat de bestemmingsreserves tot het eigen vermogen behoren, houdt in dat dergelijke reserves bij een heroverweging van beleid een andere bestemming kunnen krijgen dan wel aan de algemene reserve kunnen worden toegevoegd. Uiteraard dienen hierbij de gevolgen wel te worden afgewogen.

Voor een aantal reserves geldt dat een wijziging van de bestemming, gelet op de hieraan verbonden consequenties, niet mogelijk is zonder dat het financiële gevolgen heeft voor de exploitatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reserves ter dekking van kapitaallasten.

Ook de bestemmingsreserves maken in beginsel deel uit van eerder genoemde weerstandscapaciteit, voor zover ze herbestembaar zijn.

In bijlage 2 wordt van alle reserves een nadere onderbouwing gegeven.

Daarnaast is sprake van zogenaamde stille reserves. Dit zijn bestanddelen van het eigen vermogen, welke niet in de balans tot uitdrukking komen. Het gaat hierbij om bezittingen die geen boekwaarde hebben maar wel een marktwaarde, of waarvan de boekwaarde lager is dan de marktwaarde (gebouwen, gronden enz.).

De stille reserves dienen, voor zover deze op korte termijn materieel te maken zijn, opgenomen te zijn in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Vooralsnog gaan wij er van uit dat de huidige stille reserves niet op korte termijn materieel te maken zijn, in afwachting van beleid omtrent ons vastgoed.

2.2. Vorming en instandhouding reserves

Gooise Meren beschikt over een relatief groot aantal bestemmingsreserves. De raad heeft deze middelen afgezonderd met een bepaalde bedoeling. Het voordeel van een aparte bestemmingsreserve is dat er, op het moment dat het nodig is, dekking beschikbaar is. Een integrale afweging van middelen vindt hierdoor echter op dat moment niet (meer) plaats. Er zijn immers al middelen apart gezet voor een bepaald (toekomstig) bestedingsdoel. Wel moet worden voorkomen dat reserves onnodig in stand blijven en beslag leggen op middelen, die anders of voor meer urgente beleidsdoelen ten gunste van voorzieningen voor inwoners kunnen worden ingezet.

Het reservebeleid is geen op zichzelf staand beleid, maar het moet passen binnen het algemeen financieel beleid, dat het maken van integrale beleidsafwegingen bevordert. Het is uiteraard aan de raad om hierover een oordeel uit te spreken. Om een integrale afstemming duidelijker te maken is het gewenst om het aantal reserves beperkt te houden. Er zal daarom terughoudend beleid worden gevoerd ten aanzien van het instellen van nieuwe reserves.

Om richting te geven aan deze beperking wordt de vorming of instandhouding van reserves getoetst aan de volgende criteria:

 • -

  een expliciet doel voor de instelling van een reserve;

 • -

  de onderbouwing voor de instelling van een reserve;

 • -

  de wijze waarop de reserve wordt gevormd/gevoed;

 • -

  de minimum hoogte van een reserve bij vorming (€ 100.000);

 • -

  de maximale hoogte van een reserve: ter voorkoming van oneigenlijke toevoegingen worden reserves gemaximeerd op het bedrag dat nodig is om het doel van de reserve te bereiken.

 • -

  de bestedingsraming voor de komende jaren van een reserve;

 • -

  de uiterste termijn van aanwending/doorlooptijd.

Aanvullend kan algemeen gesteld worden dat:

 • -

  indien het doel is bereikt, de reserve opgeheven dient te worden. De nog in de reserve aanwezige middelen vallen vrij ten gunste van de algemene reserve;

 • -

  indien de realisatie uitblijft en er geen aangepaste termijnen zijn genoemd, de middelen worden overgeheveld naar de algemene reserve.

2.3. Toevoegingen en onttrekkingen

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves worden expliciet opgenomen in de programmabegroting en jaarrekening, dat wil zeggen dat de mutaties apart zichtbaar worden gemaakt binnen het programma naast de overige baten en lasten uit de exploitatie.

Bij het opstellen van de jaarrekening wordt eerst het exploitatieresultaat vastgesteld zonder de invloed van toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Dit wordt het resultaat voor inzet reserves genoemd. Vervolgens worden de toevoegingen aan en onttrekkingen tot maximaal het bedrag dat via de begroting(swijziging) door de raad is goedgekeurd, uit reserves in beeld gebracht en de einduitkomst vastgesteld. Dit is het resultaat na inzet reserves.

Daarna wordt aan dit resultaat een bestemming gegeven.

Toevoegingen en onttrekkingen worden door deze werkwijze apart zichtbaar gemaakt. De bedoeling is om zo voor de raad de transparantie van de begroting te verhogen.

Bovenstaande kan als volgt worden geïllustreerd:

Jaarrekening

Lasten (per programma)

1

 

Baten (per programma)

2

 

Resultaat voor inzet reserves

3 = 2 – 1

 

Goedgekeurde toevoegingen reserves (per programma)

4

 

Goedgekeurde onttrekkingen reserves (per programma)

5

 

Resultaat na inzet reserves

6 = 3 – 4 + 5

 

Te bestemmen resultaat

7 = 6

2.4. Bevoegdheid

De raad stelt reserves in en bepaalt de aanwending. De raad verbindt doelstellingen aan de reserves, waarbij ook gebruiksregels kunnen worden geformuleerd.

Bij het vaststellen van de begroting wordt door de gemeenteraad aangegeven voor welke bedragen de reserves in het komende begrotingsjaar aangesproken mogen worden. Hiermee delegeert de gemeenteraad het college van B&W tot het doen van uitgaven tot het maximum van die begrote onttrekkingen. Uitgaven die uitgaan boven deze begrote onttrekkingen moeten alsnog door de raad worden geaccordeerd.

2.5. Verantwoording

Een periodieke herijking vormt een belangrijk onderdeel van het financiële beleidskader. Van elke reserve moet worden aangegeven wat het doel is, welke de toevoegingen en onttrekkingen zijn en, indien van toepassing, wat hun omvang moet zijn.

De reserves worden jaarlijks toegelicht in de jaarrekening. In de toelichting op de balans dient, op basis van het BBV (artikel 54), de aard en reden van reserves, de toevoegingen en onttrekkingen alsmede de begin en eindstand te worden toegelicht.

Een reserve mag in principe niet negatief zijn. Aan een reserve mag dus nooit meer dan het actuele saldo worden onttrokken.

2.6. Reserve dekking kapitaallasten

Soms komt het voor dat voor een bepaalde investering middelen beschikbaar worden gesteld door derden. Deze moeten in het kader van het BBV direct in mindering worden gebracht van het investeringsbedrag. Hiermee vindt dus een netto activering plaats.

Het is echter niet toegestaan om reserves in mindering te brengen op investeringen. Deze investeringen moeten bruto worden geactiveerd en afgeschreven.

Via de vorming van een (afzonderlijke) bestemmingsreserve kunnen de kapitaallasten van die investering, die in de exploitatie op het betreffende product staan, worden gedekt door jaarlijks een bedrag, gelijk aan de kapitaallasten, uit die bestemmingsreserve te onttrekken.

Hiermee is deze bestemmingsreserve geoormerkt en niet vrij besteedbaar.

2.7. Rentetoevoeging

Het BBV staat toe dat er een rentevergoeding over het eigen vermogen (reserves) wordt toegerekend - als ware het een rentelast - aan de taakvelden. Hierdoor wordt een “vergoeding” berekend over het eigen vermogen (= een eigen financieringsmiddel) van de gemeente. De gemeente heeft de keuze om deze rente als baten op te nemen in de begroting - ook wel aangeduid als bespaarde rente. Of de gemeente kan ervoor kiezen deze rentevergoeding toe te voegen aan de reserves/het eigen vermogen. Wanneer een bedrag gelijk aan deze vergoeding daadwerkelijk wordt toegevoegd aan het eigen vermogen kan dit ook worden beschouwd als een “inflatievergoeding” om “de waarde” van het eigen vermogen (koopkracht) in stand gehouden.

Gooise Meren kiest ervoor om de rente als bate op te nemen in de begroting (bespaarde rente) en de stand van de reserves periodiek te beoordelen. Er wordt dus geen rente toegevoegd aan de reserves.

3. Voorzieningen

3.1. Onderverdeling

Voorzieningen zijn naar verwachting, onvermijdelijke, geschatte uitgaven in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden min of meer onzeker zijn en die hun oorsprong vinden in het heden dan wel het verleden. Er rust een “bedrijfseconomische claim” op. Bijvoorbeeld een onderhoudsvoorziening: slijtage vindt nu plaats, terwijl herstel in de toekomst zal worden uitgevoerd. Een voorziening kan daarom omschreven worden als een toekomstige verplichting waarover de vrije beschikkingsmacht ontbreekt en behoort daarom tot het vreemd vermogen.

Het BBV (art. 44) zegt dat voorzieningen worden gevormd voor:

 • -

  verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar wel redelijkerwijs is in te schatten;

 • -

  op de balansdatum bestaande risico’s op basis van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen, waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;

 • -

  kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het lopende begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar (bijv. slijtage) en de voorziening strekt tot een gelijkmatige verdeling van de lasten over de begrotingsjaren;

 • -

  de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven.

Tot de voorzieningen worden ook gerekend:

 • -

  de ontvangen middelen van derden welke specifiek besteed moeten worden, zoals bijvoorbeeld rioolheffingen.

Gemeente Gooise Meren onderscheidt 3 soorten voorzieningen:

 • -

  Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting;

 • -

  Onderhoudsvoorzieningen;

 • -

  Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's.

In bijlage 3 wordt van alle voorzieningen een nadere onderbouwing gegeven.

3.2. Vorming en instandhouding voorzieningen

De vorming en instandhouding van voorzieningen is weliswaar een onderdeel van de normale bedrijfsvoering, maar is voorbehouden aan de raad via de vaststelling van de programma’s c.q. de paragrafen. Met name de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen is van belang, omdat de onderhoudsvoorzieningen gekoppeld zijn aan de hierin vermelde meerjarige onderhoudsplannen.

Voorzieningen moeten inhoudelijk en financieel goed onderbouwd zijn. Aan voorzieningen kunnen de meerjarige onderhoudsplannen (denk hierbij aan: Wegen, Riolering, Groen en (gemeentelijke) Gebouwen) ten grondslag liggen, op basis waarvan de jaarlijkse toevoegingen en onttrekkingen zijn bepaald. Waar nodig worden hierbij tevens criteria vastgelegd voor het te hanteren kwaliteitsniveau. Uit de voorziening worden alleen de onderhoudskosten gerelateerd aan deze plannen betaald.

Om een juiste weergave van de vermogenspositie van de gemeente te geven is het nodig de noodzakelijke omvang van de voorziening te bepalen. Het mag duidelijk zijn dat als een voorziening niet toereikend is, dekkingsproblemen kunnen optreden. Een te hoge voorziening daarentegen legt onnodig beslag op schaarse dekkingsmiddelen.

Voor de onderhoudsvoorzieningen dient daarom een actueel (maximaal vijf jaar oud ) meerjarig onderhoudsplan beschikbaar te zijn. Op basis hiervan kan worden vastgesteld wat het noodzakelijke niveau van de voorziening moet zijn. Jaarlijks wordt beoordeeld in hoeverre het verloop van de voorziening nog aansluit bij het meerjarig (actuele) onderhoudsplan. Deze periodieke herijking vormt een belangrijk onderdeel van het financiële beleidskader.

De bestemming van een voorziening kan niet worden gewijzigd, dit in tegenstelling tot reserves. Voorzieningen worden gevormd ten behoeve van een vooraf vastgesteld doel en mogen dan ook alleen voor dat doel aangewend worden. Op het moment dat blijkt dat een voorziening niet meer nodig is (bijvoorbeeld een onderhoudsvoorziening van een gebouw dat inmiddels is verkocht) dient deze ten gunste van het exploitatieresultaat vrij te vallen. Voorzieningen waarin restant gelden zitten waarvoor een terugbetaalverplichting geldt, worden bij opheffing terugbetaald aan de betreffende donateur.

Een voorziening moet dus de omvang hebben van de desbetreffende verplichting of het geschatte risico. Indien er een kans is dat een risico zich zal voordoen maar de omvang van het risico niet goed is in te schatten, dan kan er geen voorziening worden getroffen. Het risico moet dan worden meegenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ((W&R) bij de programmabegroting en de jaarrekening.

Op grond van artikel 44, lid 3, van het BBV is het niet toegestaan om een voorziening te vormen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een vergelijkbaar volume, zoals bijvoorbeeld vakantiegelden. Uitgangspunt is dat jaarlijks terugkerende uitgaven binnen de exploitatie worden meegenomen.

3.3. Toevoegingen en onttrekkingen

Voorzieningen worden opgebouwd uit (periodieke) toevoegingen ten laste van het product (binnen een programma) en hebben daarmee invloed op het resultaat. Onttrekkingen hebben geen invloed op de exploitatie, omdat uitgaven rechtstreeks ten laste van de voorziening worden gebracht.

Mutaties van voorzieningen kunnen slechts op twee gronden plaatsvinden:

 • -

  aanpassing van de voorziening aan het (nieuwe) noodzakelijke niveau;

 • -

  vermindering in verband met aanwending van de voorziening voor het doel van de voorziening.

Opheffing van de voorziening is alleen mogelijk indien de redenen voor de vorming van de voorziening zijn weggevallen, of er geen recent (beheer)plan meer aanwezig is voor de voorziening.

3.4. Bevoegdheden

De commissie BBV stelt dat de raad het enige bevoegde orgaan is dat voorzieningen kan instellen en besluit tot toevoegingen daarin. Overigens geeft de commissie BBV wel aan dat de raad, bij het vaststellen van bepaalde voorzieningen, weinig ruimte heeft voor het maken van keuzes. Ze hebben immers een verplichtend karakter (artikel 44 BBV). Hiervoor is bij wet al bepaald dat ze gevormd moeten worden (denk hierbij aan van derden ontvangen gelden met een bepaalde bestedingsverplichting).

Het instellen van voorzieningen, waarbij de raad nog een keuzemogelijkheid heeft (te denken valt aan verschillende kwaliteitsniveaus, t.b.v. het bepalen van de hoogte van een onderhoudsvoorziening), wordt middels separate besluitvorming aan de raad voorgelegd.

De aanwending van voorzieningen, mits voor het doel waarvoor ze gevormd zijn, kan door het College van B&W plaatsvinden en behoeft niet meer separaat aan de raad te worden voorgelegd.

3.5. Verantwoording

In de jaarrekening dienen in de toelichting op de balans, op basis van het BBV (artikel 55), de aard en reden van voorzieningen en de toevoegingen en onttrekkingen te worden toegelicht.

Een voorziening kan niet negatief zijn; ook niet tijdelijk. Immers voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico’s. Om dit te voorkomen zal de exploitatie zwaarder belast moeten worden. Een negatieve voorziening heeft het karakter van een geactiveerd tekort en die zijn op grond van het BBV uitdrukkelijk verboden.

3.6. Rentetoevoeging

Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan (artikel 45 BBV), omdat voorzieningen naar beste schatting dekkend dienen te zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico’s. Echter als sprake is van een voorziening tegen contante waarde (CW) zijn jaarlijkse toevoegingen in verband met de CW-rekenrente toegestaan; deze zijn dan immers nodig om de voorziening op het juiste niveau te houden. Een dergelijke toevoeging wordt niet gezien als een rentetoevoeging, maar als een toevoeging om de voorziening op de juiste hoogte te houden.

Dit betekent dat de voorzieningen op peil moeten zijn, gebaseerd op actuele onderhoudsplannen of andere onderbouwingen incl. nominale ontwikkelingen.

4. Vergelijking reserves en voorzieningen

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste verschillen tussen reserves en voorzieningen genoemd.

Reserves

Reserves betreffen het eigen vermogen van de gemeente. In de reserves dient onderscheid te worden gemaakt naar algemene - en bestemmingsreserves. Algemene reserves dienen ter afdekking van tegenvallers of risico’s, terwijl bestemmingsreserves zijn ingesteld voor een bepaald doel of bestemming.

In zijn algemeenheid is het karakter van reserves dat de raad zelf kan beslissen over de inzet daarvan. Mutaties vinden altijd plaats via de zogenaamde resultaatbestemming.

Het vormen of de instandhouding van reserves is aan richtlijnen gebonden en wordt getoetst aan één of meer criteria.

Voorzieningen

Voorzieningen betreffen het vreemde vermogen van de gemeente. Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen, verliezen en risico’s waarvan de omvang redelijkerwijs kan worden ingeschat. Ook kunnen voorzieningen worden getroffen voor de verplichte besteding van geoormerkte gelden van derden, het egaliseren van tarieven die aan derden in rekening worden gebracht of voor het egaliseren van jaarlasten, die zijn oorsprong mede vinden in voorgaande jaren.

In zijn algemeenheid is het karakter van voorzieningen verplichtend en is er voor de gemeente geen sprake van een vrije keuze daarin. Het vormen van een voorziening is voorbehouden aan de raad, de feitelijke mutaties vallen onder verantwoordelijkheid van het college.

Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan, omdat voorzieningen naar beste schatting dekkend dienen te zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico’s.

In onderstaand schema zijn de verschillen verwoord.

 

Reserve

Voorziening

Onderdeel van

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Wijziging bestemming

Mogelijk

Niet mogelijk

Aanpassing vrij

Ja 1

Nee, alleen voor betreffend doel

Wie stelt in

Raad

Raad

Wie wendt aan

Raad 2

College van B&W

Toevoeging (dotatie)

Resultaatbestemming

Exploitatie (ten laste van product)

Onttrekking (aanwending)

Resultaatbestemming

Direct ten laste van de voorziening

Overzicht 1: Staat Reserves & Voorzieningen 2019-2022

Reserves

Saldo 31-12-2018

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12-2019

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12-2020

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12-2021

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12-2022

Algemene Reserve

27.112.399

11.276.835

2.094.794

36.294.440

1.744.033

996.973

37.041.500

1.763.943

642.004

38.163.439

832.891

499.009

38.497.321

Saldo jaarrekening

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Algemene reserve

27.112.399

11.276.835

2.094.794

36.294.440

1.744.033

996.973

37.041.500

1.763.943

642.004

38.163.439

832.891

499.009

38.497.321

Bestemmingsreserves:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Reserve Grondexploitatie

5.262.115

0

3.327.115

1.935.000

0

96.404

1.838.596

0

0

1.838.596

0

0

1.838.596

Reserve Parkeren centrum Bussum

2.179.241

0

0

2.179.241

0

0

2.179.241

0

0

2.179.241

0

0

2.179.241

Reserve Exploitatie Gewestkantoor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Godelindeschool

3.131.324

0

100.275

3.031.049

0

98.908

2.932.141

0

97.541

2.834.600

0

97.541

2.737.059

Reserve MFC Keverdijk

5.722.871

0

3.722.871

2.000.000

0

0

2.000.000

0

2.000.000

0

0

0

0

Reserve Egalisatie Marktgelden

40.579

0

40.579

-0

0

0

-0

0

0

-0

0

0

-0

Reserve Exploitatie begraafplaatsen

232.670

0

232.670

-0

0

0

-0

0

0

-0

0

0

-0

Reserve Civieltechnische kunstwerken

219.000

0

219.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Reconstructie Wegen (GDU)

3.701.219

-0

3.701.219

-0

-0

0

-0

-0

0

-1

-0

0

-1

Reserve Exploitatie gebouwen

464.718

0

464.718

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Grondwater Masterplan 't Gooi

64.200

0

21.400

42.800

0

21.400

21.400

0

21.400

0

0

0

0

Reserve Onderwijsachterstandenbeleid

202.164

0

202.164

-0

0

0

-0

0

0

-0

0

0

-0

Reserve Sociaal Domein

2.873.492

0

1.668.492

1.205.000

0

485.000

720.000

0

450.000

270.000

0

270.000

0

Reserve Bovenwijkse voorz. Krijgsman

903.523

0

825.000

78.523

0

0

78.523

0

0

78.523

0

0

78.523

Reserve Grote projecten Muiden

1.780.827

0

2.180.000

-399.173

0

155.000

-554.173

45.000

0

-509.173

45.000

0

-464.173

Reserve Egalisatie Talent Primair

39.805

0

1.977

37.828

0

1.778

36.050

0

1.578

34.472

0

1.578

32.894

Reserve Uitbreiding sportvoorzieningen

1.351.628

0

163.994

1.187.634

0

159.697

1.027.937

0

164.923

863.014

0

164.923

698.091

Reserve Buurtsportcoaches

245.686

0

245.686

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Groot onderhoud De Zandzee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

Reserve Tijdelijke tekorten Wabo

62.733

0

62.733

-0

0

0

-0

0

0

-0

0

0

-0

Reserve Kwaliteitsverbetering Groen Muiden

129.673

0

129.673

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Afbouw Precario

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal bestemmingsreserves

28.607.468

-0

17.309.567

11.297.901

-0

1.018.187

10.279.714

45.000

2.735.442

7.589.272

45.000

534.042

7.100.229

Totaal reserves

55.719.867

11.276.835

19.404.361

47.592.341

1.744.033

2.015.160

47.321.213

1.808.943

3.377.446

45.752.710

877.891

1.033.051

45.597.551

 

Voorzieningen

Saldo 31-12-2018

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12-2019

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12-2020

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12-2021

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12-2022

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaarpremies hypoth. Ambt.

87.327

6.800

0

94.127

7.200

0

101.327

6.350

37.621

70.056

5.804

0

75.860

Afkoopsommen begraafrechten

1.372.875

45.000

100.167

1.317.708

45.000

100.167

1.262.541

45.000

100.167

1.207.374

45.000

100.167

1.152.207

Voorziening Pensioen/wachtg. wethouders

5.615.763

132.227

517.384

5.230.606

133.381

508.776

4.855.211

134.522

441.669

4.548.064

134.522

441.669

4.240.917

Voorziening personele kosten

399.174

0

177.687

221.487

0

124.568

96.919

0

81.005

15.914

0

15.914

-0

Totaal overige voorzieningen

7.475.139

184.027

795.238

6.863.928

185.581

733.511

6.315.998

185.872

660.462

5.841.408

185.326

557.750

5.468.984

Onderhoudsvoorzieningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorziening groot onderhoud Breeduit

618.027

0

618.027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening onderhoud gebouwen

997.090

2.132.766

1.207.083

1.922.773

806.652

889.465

1.839.960

806.652

408.265

2.238.347

806.652

627.416

2.417.583

Voorziening onderhoud wegen

1.335.541

2.940.077

2.204.415

2.071.204

1.215.367

2.017.164

1.269.406

1.215.367

1.082.733

1.402.040

1.215.367

1.908.355

709.051

Voorziening onderhoud gebouwen begraafplaats

4.856

0

4.856

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening onderhoud gymlokalen

225.514

0

225.514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening groot onderhoud zwembad

1.485.761

512.253

69.209

1.928.805

512.253

340.216

2.100.842

512.253

2.077.309

535.786

512.253

720.439

327.600

Voorziening onderhoud Sport

13.000

0

13.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening onderhoud civieltechnische kunstwerken

804.359

319.000

339.280

784.079

100.000

179.080

704.999

100.000

260.680

544.319

100.000

104.320

539.999

Voorziening groenbeheer LNC

200.864

0

200.864

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening onderhoud water

0

45.120

0

45.120

45.120

13.000

77.240

45.120

153.600

-31.240

45.120

7.000

6.880

Totaal onderhoudsvoorzieningen

5.685.011

5.949.216

4.882.247

6.751.981

2.679.391

3.438.925

5.992.447

2.679.391

3.982.587

4.689.252

2.679.391

3.367.530

4.001.113

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egalisatie rioolheffing

6.208.433

0

281.207

5.927.226

0

164.907

5.762.319

0

178.732

5.583.587

0

187.682

5.395.905

Egalisatie afvalstoffenheffing

1.898.150

0

631.839

1.266.311

0

708.849

557.462

0

509.651

47.811

6.737

0

54.548

Egalisatie sociale recherche

44.284

89.000

28.000

105.284

8.000

5.000

108.284

8.000

4.000

112.284

8.000

0

120.284

Vervangingsvoorziening riolering

0

693.919

0

693.919

676.718

0

1.370.637

632.944

0

2.003.581

625.786

0

2.629.367

Totaal voorzieningen derden

8.150.868

782.919

941.046

7.992.741

684.718

878.756

7.798.703

640.944

692.383

7.747.264

640.523

187.682

8.200.105

Totaal voorzieningen

21.311.018

6.916.162

6.618.531

21.608.649

3.549.690

5.051.192

20.107.148

3.506.207

5.335.432

18.277.923

3.505.240

4.112.962

17.670.201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal reserves en voorzieningen

77.030.885

18.192.998

26.022.892

69.200.990

5.293.723

7.066.352

67.428.361

5.315.150

8.712.878

64.030.633

4.383.132

5.146.013

63.267.752

Overzicht 2: Formats algemene en bestemmingsreserves Programmabegroting 2019

Algemene Reserve

Programma / Afdeling

9: Algemene baten en lasten / Financiën

Nummer (balans / exploitatie)

2111101 / 6409901

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Bufferfunctie voor opvangen van tegenvallers en afdekken risico’s

Onderbouwing

De risico’s staan vermeld in de paragraaf Weerstandscapaciteit en Risicobeheersing van de programmabegroting.

Verwachte einddatum

n.v.t.

(Gewenste) omvang *)

De hoogte van deze reserve wordt, in samenhang met de overige componenten van het risicoprofiel gerelateerd aan de minimaal te behalen norm voor het weerstandsvermogen van 1,0, zoals opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing (Programmabegroting 2019: € 5,6 mln).

De ondergrens van de Algemene Reserve is gerelateerd aan de minimale omvang volgens artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet: 2% van de som van de uitkering uit het gemeentefonds (algemene uitkering plus decentralisatie-uitkeringen) en de OZB-capaciteit, i.c. ca. € 1,5 mln.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

27.112.399

36.294.440

37.041.500

38.163.439

Toevoeging

11.276.835

1.744.033

1.763.943

832.891

Onttrekking

2.094.794

996.973

642.004

499.009

Stand eind

36.294.440

37.041.500

38.163.439

38.497.321

Vrij besteedbaar in % of bedrag

> € 5,6 mln.

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

Herindelingsuitkering; vrijval reserve precario; saldo Programmabegroting

Onttrekkingen:

Frictiekosten GMiB; Onttrekkingen tbv uitvoering CUP; saldo Programmabegroting;

2020

Toevoegingen:

Vrijval reserve precario, Saldo Programmabegroting

Onttrekkingen:

Frictiekosten GMiB; Onttrekkingen tbv uitvoering CUP; saldo Programmabegroting;

2021

Toevoegingen:

Vrijval reserve precario; Saldo Programmabegroting

Onttrekkingen:

Onttrekkingen tbv uitvoering CUP; Saldo Programmabegroting;

2022

Toevoegingen:

Saldo Programmabegroting

Onttrekkingen:

Onttrekkingen tbv uitvoering CUP; Saldo Programmabegroting;

 

Algemene Reserve Grondexploitatie

Programma / Afdeling

4: Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme / M&O

Nummer (balans / exploitatie)

2113101 / 6139901

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Dekking voor onzekere toekomstige exploitatiesaldi grondexploitaties door verrekening van winsten en verliezen.

Te zijner tijd (streven 2019) zal na vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting een uitname plaatsvinden ten gunste van de nieuw te vormen reserve Volkshuisvestingsfonds en ten behoeve van de startersleningen.

Onderbouwing

Het grondbeleid omvat de activiteiten en calculaties voor de grondverwerving, toekomstige ontwikkelingen, beheer en uitgifte van de gronden. Vanaf 1 januari 2016 kunnen alleen de bouwgronden in exploitatie (BIE) onder de grondexploitaties worden opgenomen. Binnen de gemeente Gooise Meren is een beperkt aantal complexen in exploitatie.

Welk bedrag benodigd is ten behoeve van de te vormen reserve Volkshuisvestingsfonds en startersleningen is op dit moment nog niet bekend. Mede gelet op de huidige en mogelijk toekomstige grondexploitaties binnen Gooise Meren, wordt op dit moment een omvang van € 2 miljoen voor deze reserve voldoende geacht.

De gewenste (maximale) omvang van deze reserve zal eind 2019 herijkt worden, waarbij er van uit wordt gegaan dat dan bekend is welke bedragen benodigd zijn in het kader voor genoemd Volkshuisvestingsfonds.

Verwachte einddatum

n.v.t.

(Gewenste/maximale) omvang *)

De minimale ondergrens is ter hoogte van de geprognosticeerde tekorten van de grondexploitaties. Vooralsnog wordt een hoger bedrag aangehouden in verband met de voorgenomen onttrekking ten behoeve van het nog te vormen volkshuisvestingsfonds.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

5.262.115

1.935.000

1.838.596

1.838.596

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

3.327.115

96.404

0

0

Stand eind

1.935.000

1.838.596

1.838.596

1.838.596

Vrij besteedbaar in % of bedrag

100%

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Vrijval ten gunste van de Algemene Reserve

2020

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Verwacht negatief saldo grondexploitatie Stork-locatie

2021

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

2022

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

 

Reserve Parkeren Centrum Bussum

Programma / Afdeling

4: Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme / M&O

Nummer (balans / exploitatie)

2113102 / 6139902

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Reserve is ingesteld om het openbaar parkeren in Bussum te verbeteren.

Onderbouwing

De gemeente Bussum heeft voor het realiseren van ongeveer 60 openbare parkeerplaatsen in het centrum een reservering ingesteld als compensatie voor het opheffen van het parkeerterrein in het project Landstraat Noord ten behoeve van parkeerplaatsen in het gebied Scapino.

Insteek is om deze reserve in te zetten voor de realisatie van de nieuwe openbare parkeerplaatsen en/of upgrading van de bestaande parkeerplaatsen.

In 2019 zal een concreet plan worden opgesteld inzake de gewenste beschikbaarheid van openbare parkeervoorzieningen waarmee een concrete invulling aan de besteding van deze reserve zal worden gegeven.

Deze reserve zal eind 2019 herijkt worden.

Verwachte einddatum

Nog niet bekend. In afwachting van onderbouwd plan.

(Gewenste/maximale) omvang *)

Nog niet bekend. In afwachting van onderbouwd plan.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

2.179.241

2.179.241

2.179.241

2.179.241

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

Stand eind

2.179.241

2.179.241

2.179.241

2.179.241

Vrij besteedbare bestemmingsreserve

100%

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

Nog niet bekend

Onttrekkingen:

Nog niet bekend

2020

Toevoegingen:

Nog niet bekend

Onttrekkingen:

Nog niet bekend

2021

Toevoegingen:

Nog niet bekend

Onttrekkingen:

Nog niet bekend

2022

Toevoegingen:

Nog niet bekend

Onttrekkingen:

Nog niet bekend

 

Reserve Sociaal Domein

Programma / Afdeling

6 Werk en inkomen / 7: Zorg en Welzijn; Onderwijs en Jeugd / USD-M&O

Nummer (balans / exploitatie)

2113112 / 6289901

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Dekking voor de voorbereidings- , in- en uitvoeringskosten van de decentralisaties WMO, Participatiewet en Jeugdwet.

Onderbouwing

De reserve wordt aangehouden in verband met de transformatie van het sociaal domein ter uitvoering van de plannen vanuit het college uitvoeringsprogramma.

Verwachte einddatum

2022

(Gewenste/maximale) omvang *)

Een buffer tbv de kosten van de transformatie van het sociaal domein.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

2.873.492

1.205.000

720.000

270.000

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

1.668.492

485.000

450.000

270.000

Stand eind

1.205.000

720.000

270.000

0

Vrij besteedbare bestemmingsreserve

0%

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Vrijval ten gunste van de Algemene Reserve;

Onttrekkingen tbv uitvoering CUP

2020

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Onttrekkingen tbv uitvoering CUP

2021

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Onttrekkingen tbv uitvoering CUP

2022

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Onttrekkingen tbv uitvoering CUP

 

Reserve Uitbreiding Sportvoorzieningen

Programma / Afdeling

8: Sport, Cultuur en Recreatie / M&O

Nummer (balans / exploitatie)

2113116 / 6349901

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Dekking kapitaallasten van investeringen ten behoeve van de optimalisatie en uitbreiding van sportvoorzieningen.

Onderbouwing

Betreft aanleg van hockeyveld, voetbalvelden en rugbyveld in 2013 en tijdelijke uitbreiding sportvoorzieningen Amersfoortsestraatweg in Naarden. De kapitaallasten worden deels gedekt door een gebruikersvergoeding. Het restant van de kapitaallasten wordt onttrokken aan deze reserve.

Verwachte einddatum

2028

(Gewenste/maximale) omvang *)

Het stellen van een nadere norm is niet aan de orde omdat het saldo is geoormerkt om de kapitaallasten te dekken.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

1.351.628

1.187.634

1.027.937

863.014

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

163.994

159.697

164.923

164.923

Stand eind

1.187.634

1.027.937

863.014

698.091

Vrij besteedbare bestemmingsreserve

0%

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Kapitaallasten (gedeeltelijk) van investeringen sportvoorzieningen Naarden

2020

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Kapitaallasten (gedeeltelijk) van investeringen sportvoorzieningen Naarden

2021

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Kapitaallasten (gedeeltelijk) van investeringen sportvoorzieningen Naarden

2022

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Kapitaallasten (gedeeltelijk) van investeringen sportvoorzieningen Naarden

 

Reserve Godelindeschool

Programma / Afdeling

4: Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme / M&O

Nummer (balans / exploitatie)

2113104 /6122008?

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Dekking kapitaallasten Godelindeschool.

Onderbouwing

Ter dekking van de kapitaallasten voor de realisatie van een unilocatie Godelindeschool is een reserve ingesteld. Deze reserve is in het verleden gevormd via een overheveling vanuit de Grondexploitatie en de Algemene Reserve.

Na het verkrijgen van een aantal noodzakelijke vergunningen is in 2017 gestart met het bouwrijp maken van de grond van de unilocatie Godelindeschool.

Verwachte einddatum

Circa 2060

(Gewenste/maximale) omvang *)

Het stellen van een nadere norm is niet aan de orde omdat het saldo is geoormerkt om de kapitaallasten te dekken.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

3.131.324

3.031.049

2.932.141

2.834.600

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

100.275

98.908

97.541

97.541

Stand eind

3.031.049

2.932.141

2.834.600

2.737.059

Vrij besteedbare bestemmingsreserve

0%

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Kapitaallasten Godelindeschool

2020

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Kapitaallasten Godelindeschool

2021

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Kapitaallasten Godelindeschool

2022

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Kapitaallasten Godelindeschool

 

Reserve MFC Keverdijk

Programma / Afdeling

4: Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme / M&O

Nummer (balans / exploitatie)

2113104 /6122008?

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

De gemeente wordt de huurder van de begane grond van het MFC gedurende 25 jaar. De huursom wordt ineens afgekocht.

Onderbouwing

Ter dekking van de kapitaallasten voor de realisatie van een multifunctioneel centrum Keverdijk is een reserve ingesteld. Deze reserve is in het verleden gevormd via een overheveling vanuit de Grondexploitatie en de Algemene Reserve.

Inmiddels wordt het MFC door een projectontwikkelaar gebouwd. Gemeente Gooise Meren wordt alleen huurder van de begane grond.

Verwachte einddatum

Circa 2021

(Gewenste/maximale) omvang *)

De inschatting is dat de afkoopsom circa € 2 miljoen bedraagt.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

5.722.871

2.000.000

2.000.000

0

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

3.722.871

0

2.000.000

0

Stand eind

2.000.000

2.000.000

0

0

Vrij besteedbare bestemmingsreserve

0%

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Vrijval ten gunste van de Algemene Reserve

2020

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

2021

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Afkoop huursom MFC

2022

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Nog niet bekend

 

Reserve Grote Projecten Muiden

Programma / Afdeling

4: Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme / Directie

Nummer (balans / exploitatie)

2113114 / 6149901

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Voor de grote projecten In Muiden is in 2013 een bestemmingsreserve ingesteld. Het doel is om de financiële voor- en nadelen van de projecten die onder het projectbureau vallen via deze bestemmingsreserve te laten lopen. Hierdoor wordt de reguliere begroting van de gemeente niet beïnvloed door zaken aangaande het projectbureau.

Onderbouwing

Betreft kosten vier projecten:

De Krijgsman (vergunningverlening);

Brediusgronden

A1

Toerit

De verwachting is dat door te ontvangen leges voor de Krijgsman ad € 470.000 de omvang van de reserve toereikend is.

Verwachte einddatum

2023

(Gewenste/maximale) omvang *)

Ten behoeve van de kosten van de vier projecten is een stand van zaken opgesteld, welke jaarlijks wordt geactualiseerd.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

1.780.827

-399.173

-554.173

-509.173

Toevoeging

0

0

45.000

45.000

Onttrekking

2.180.000

155.000

0

0

Stand eind

-399.173

-554.173

-509.173

-464.173

Vrij besteedbare bestemmingsreserve

0%

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Kosten: A1; Brediusgronden; De Krijgsman en Toerit.

2020

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Kosten: A1; Brediusgronden; De Krijgsman en Toerit.

2021

Toevoegingen:

De Krijgsman (vergunningverlening)

Onttrekkingen:

n.v.t.

2022

Toevoegingen:

De Krijgsman (vergunningverlening)

Onttrekkingen:

n.v.t.

 

Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Krijgsman

Programma / Afdeling

4: Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme / BORG

Nummer (balans / exploitatie)

2113113 / 6149902

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Ontwikkeling van bovenwijkse voorzieningen gerelateerd aan de kosten van de aanleg van de toerit A1 en de brug naar de Krijgsman.

Onderbouwing

Op basis van de VOK betaalt KNSF over een periode van 10 jaar € 1.100.000 aan Gemeente Gooise Meren voor bovenwijkse voorzieningen i.v.m. de ontwikkeling van De Krijgsman.

Over de bestemming van het mogelijke bedrag dat in 2019 nog op deze reserve resteert moet nog een besluit worden genomen

Verwachte einddatum

2019

(Gewenste/maximale) omvang *)

n.v.t.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

903.523

78.523

78.523

78.523

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

825.000

0

0

0

Stand eind

78.523

78.523

78.523

78.523

Vrij besteedbare bestemmingsreserve

Neen

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Ten bate van aanleg toerit A1 en brug naar De Krijgsman

2020

Toevoegingen:

Nog niet bekend

Onttrekkingen:

n.v.t.

2021

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

2022

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

 

Reserve Reconstructie Wegen

Programma / Afdeling

3: Openbare ruimte en verkeer / BORG

Nummer (balans / exploitatie)

2113108 / 6079901

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Dekking van achterstallig onderhoud/renovatie en groot onderhoud aan wegen.

Onderbouwing

Reserve vervalt in 2019 door omzetting naar Voorziening Onderhoud Wegen.

Verwachte einddatum

Reserve vervalt in 2019 door omzetting naar voorziening ivm vastgesteld onderhoudsplan Gooise Meren.

(Gewenste/maximale) omvang *)

N.v.t., wordt overgeheveld naar voorziening.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

3.701.219

0

0

0

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

3.701.219

0

0

0

Stand eind

0

0

0

0

Vrij besteedbare bestemmingsreserve

0%

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Omzetting naar Voorziening Onderhoud Wegen.

2020

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

2021

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

2022

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

 

Reserve Civieltechnische Kunstwerken

Programma / Afdeling

3: Openbare ruimte en verkeer / BORG

Nummer (balans / exploitatie)

2113107 / 6070501?

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Dekking van achterstallig onderhoud/renovatie en groot onderhoud aan bruggen.

Onderbouwing

Reserve vervalt in 2019 door omzetting naar Voorziening Onderhoud Civieltechnische Kunstwerken.

Verwachte einddatum

Reserve vervalt in 2019 door omzetting naar voorziening ivm vastgesteld onderhoudsplan Gooise Meren.

(Gewenste/maximale) omvang *)

N.v.t., wordt overgeheveld naar voorziening.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

219.000

0

0

0

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

219.000

0

0

0

Stand eind

0

0

0

0

Vrij besteedbare bestemmingsreserve

0%

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Omzetting naar Voorziening Civieltechnische Kunstwerken.

2020

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

2021

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

2022

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

 

Reserve Grondwaterbeheer Masterplan ’t Gooi

Programma / Afdeling

3: Openbare ruimte en verkeer / BORG

Nummer (balans / exploitatie)

2113107 / 6210201?

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Dekking kosten regionaal convenant aanpak bodemwater problematiek.

Onderbouwing

In het convenant is afgesproken dat de Gemeente Bussum/Gooise Meren 10 jaar lang (t/m/ 2021) € 21.400 bijdraagt in de kosten regionale aanpak bodemwater vervuiling.

Verwachte einddatum

2021

(Gewenste/maximale) omvang *)

Niet van toepassing. Reserve is geoormerkt voor afgesproken convenant.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

64.200

42.800

21.400

0

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

21.400

21.400

21.400

0

Stand eind

42.800

21.400

0

0

Vrij besteedbare bestemmingsreserve

0%

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Jaarlijkse bijdrage

2020

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Jaarlijkse bijdrage

2021

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Jaarlijkse bijdrage (loopt t/m 2021)

2022

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

 

Reserve Exploitatie Gebouwen

Programma / Afdeling

3: Openbare ruimte en verkeer / BORG

Nummer (balans / exploitatie)

2113109 / 6129901

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Deze reserve is bedoeld om jaarlijkse schommelingen in de exploitatie ivm het cyclisch onderhoud van de gebouwen te voorkomen.

Onderbouwing

Reserve vervalt in 2019 door omzetting naar Voorziening Onderhoud Gebouwen.

Verwachte einddatum

Reserve vervalt in 2019 door omzetting naar voorziening ivm vastgesteld onderhoudsplan Gooise Meren.

(Gewenste/maximale) omvang *)

N.v.t., wordt overgeheveld naar voorziening.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

464.718

0

0

0

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

464.718

0

0

0

Stand eind

0

0

0

0

Vrij besteedbare bestemmingsreserve

0%

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Omzetting naar Voorziening Onderhoud Gebouwen.

2020

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

2021

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

2022

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

 

Reserve Onderwijsachterstandenbeleid

Programma / Afdeling

7: Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd / M&O

Nummer (balans / exploitatie)

2113111 / 6279902

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

De ontwikkeling van kinderen uit autochtone en allochtone achterstandsgroepen zodanig te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot.

Onderbouwing

Voor onderwijsachterstandenbeleid is een structureel budget in de begroting opgenomen, waarvoor een rijksuitkering wordt verkregen.

Het restantbedrag in de reserve kan hiervoor niet worden aangewend en kan derhalve vrijvallen. Het restantbedrag wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Verwachte einddatum

Reserve wordt opgeheven

(Gewenste/maximale) omvang *)

Reserve wordt opgeheven

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

202.164

0

0

0

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

202.164

0

0

0

Stand eind

0

0

0

0

Vrij besteedbare bestemmingsreserve

0%

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Vrijval ten gunste van de Algemene Reserve

2020

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

2021

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

2022

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

 

Reserve Egalisatie Talent Primair

Programma / Afdeling

7: Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd / M&O

Nummer (balans / exploitatie)

2113115 / 6279901

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Dekking rentekosten renteloze lening t.b.v. continuering stichting voor openbaar onderwijs.

Onderbouwing

Bij besluit van 26 oktober 2004 heeft de raad (Naarden) ingestemd met de continuering van de stichting voor openbaar onderwijs, Talent Primair, en hiertoe een renteloze lening ad € 132.913 te verstrekken. Ter dekking van de rentekosten is deze egalisatiereserve ingesteld.

Een eventueel verschil na afloop van de looptijd a.g.v. gewijzigde rekenrentepercentages wordt verrekend met de Algemene Reserve.

Verwachte einddatum

2028

(Gewenste/maximale) omvang *)

Niet van toepassing omdat het saldo is geoormerkt ten behoeve van de rentekosten van de verstrekte renteloze geldlening.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

39.805

37.828

36.050

34.472

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

1.977

1.778

1.578

1.578

Stand eind

37.828

36.050

34.472

32.894

Vrij besteedbare bestemmingsreserve

0%

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen;

Rentelasten renteloze lening

2020

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen;

Rentelasten renteloze lening

2021

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen;

Rentelasten renteloze lening

2022

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen;

Rentelasten renteloze lening

 

Reserve Exploitatie Begraafplaatsen

Programma / Afdeling

5: Duurzaamheid en water / BORG

Nummer (balans / exploitatie)

2113106 / 6189901

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Tariefegalisatie begraafplaatsen.

Onderbouwing

De exploitatie van de begraafplaatsen is op dit moment niet kostendekkend te exploiteren. Een tariefegalisatie via een reserve is daardoor niet mogelijk. Voorgesteld wordt de reserve op te heffen en het bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Verwachte einddatum

Reserve wordt opgeheven.

(Gewenste/maximale) omvang *)

Reserve wordt opgeheven.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

232.670

0

0

0

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

232.670

0

0

0

Stand eind

0

0

0

0

Vrij besteedbare bestemmingsreserve

Reserve wordt opgeheven

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen;

Vrijval ten gunste van de Algemene Reserve

2020

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen;

n.v.t.

2021

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen;

n.v.t.

2022

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen;

n.v.t.

 

Reserve Exploitatie Markten

Programma / Afdeling

4: Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme / M&O

Nummer (balans / exploitatie)

2113105 / 6109901

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Egaliseren exploitatiesaldi markt Bussum.

Onderbouwing

De marktgelden worden op grond van de Marktgeldverordening geïnd. Daarbij is als doelstelling gesteld dat de marktexploitatie kostenneutraal kan plaatsvinden. De exploitatie van de markt kostte in het verleden minder dan begroot, waardoor een reserve was opgebouwd. De reserve is echter niet meer toereikend om het jaarlijks nadelig saldo van de markten aan te onttrekken, waardoor nu wordt voorgesteld de reserve op te heffen.

Verwachte einddatum

Voorgesteld wordt om deze (aflopende) reserve op te heffen en te laten vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve

(Gewenste/maximale) omvang *)

n.v.t.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

40.579

0

0

0

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

40.579

0

0

0

Stand eind

0

0

0

0

Vrij besteedbare bestemmingsreserve

n.v.t.

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Vrijval ten gunste van de Algemene Reserve

2020

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

2021

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

2022

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

 

Reserve Tijdelijk Tekort Wabo

Programma / Afdeling

5: Duurzaamheid en Water / VTH

Nummer (balans / exploitatie)

2113119 / 6159901

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Egaliseren exploitatiesaldi Wab0

Onderbouwing

Het is niet toegestaan om een reserve aan te houden om legesopbrengsten ivm de kostendekkendheid te egaliseren. Van deze reserve wordt dan ook geen gebruik meer van gemaakt en wordt voorgesteld deze op te heffen.

Verwachte einddatum

Voorgesteld wordt om deze (aflopende) reserve op te heffen en te laten vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve

(Gewenste/maximale) omvang *)

n.v.t.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

62.733

0

0

0

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

62.733

0

0

0

Stand eind

0

0

0

0

Vrij besteedbare bestemmingsreserve

n.v.t.

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Vrijval ten gunste van de Algemene Reserve

2020

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen;

n.v.t.

2021

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen;

n.v.t.

2022

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen;

n.v.t.

 

Reserve Buurtsportcoaches

Programma / Afdeling

8: Sport, Cultuur en Recreatie / M&O

Nummer (balans / exploitatie)

2113117 / 6349902

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Verder ontwikkelen van de rol van buurtsportcoaches en daarmee verbonden activiteiten om een gezonde leefomgeving te stimuleren

Onderbouwing

Voor buurtsportcoaches is een structureel budget in de begroting opgenomen, waarvoor een rijksuitkering wordt verkregen.

Het restantbedrag in de reserve kan hiervoor niet worden aangewend en kan derhalve vrijvallen. Het restantbedrag wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Verwachte einddatum

Reserve wordt opgeheven

(Gewenste/maximale) omvang *)

Reserve wordt opgeheven

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

245.686

0

0

0

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

245.686

0

0

0

Stand eind

0

0

0

0

Vrij besteedbare bestemmingsreserve

Reserve wordt opgeheven

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Vrijval ten gunste van de Algemene Reserve

2020

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

2021

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

2022

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

 

Reserve Kwaliteitsverbetering Groen Muiden

Programma / Afdeling

3: Openbare ruimte en verkeer / BORG

Nummer (balans / exploitatie)

2113107 / …

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Deze reserve is ingesteld om de komende jaren de kwaliteit van het openbaar groen in Muiden te verbeteren.

Onderbouwing

Het geld van deze reserve is oorspronkelijk ingezet vanuit Muiden en is ook bestemd voor de verbetering van de kwaliteit van het groen in Muiden. De kwaliteitsverbetering wordt gelijktijdig met het wegonderhoud in Muiden opgepakt. Dit betreft de Mariahoeve.

Verwachte einddatum

2019

(Gewenste/maximale) omvang *)

n.v.t.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

129.673

0

0

0

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

129.673

0

0

0

Stand eind

0

0

0

0

Vrij besteedbare bestemmingsreserve

0%

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen;

Groen Mariahoeve

2020

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen;

n.v.t.

2021

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen;

n.v.t.

2022

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen;

n.v.t.

 

Reserve Afbouw Precario

Programma / Afdeling

9: Algemene Baten en Lasten / FIN

Nummer (balans / exploitatie)

2113121/??

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Het egaliseren van het wegvallen van de precario-opbrengsten.

Onderbouwing

Per 1 januari 2022 is de precariobelasting voor nutsnetwerken vervallen. Voor Gooise Meren betekent dit dat er vanaf die datum een belastingopbrengst van € 2,1 miljoen wegvalt. Om dit verlies te egaliseren is de reserve afbouw precario gevormd. Vanaf 2019 wordt vanuit de begroting een oplopend bedrag in deze reserve gestort, waarna er vanaf 2022 aflopende bedragen uit onttrokken kunnen worden, waardoor het tekort voor het wegvallen van de precariobelasting gelijkmatig over de jaren heen wordt opgevangen.

In verband met de noodzakelijke oplossing voor een structureel sluitende Programmabegroting 2019 is de vorming van deze reserve niet meer nodig.

Verwachte einddatum

n.v.t.

(Gewenste/maximale) omvang *)

n.v.t.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

0

0

0

0

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

Stand eind

0

0

0

0

Vrij besteedbare bestemmingsreserve

n.v.t.

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen;

n.v.t.

2020

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen;

n.v.t.

2021

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen;

n.v.t.

2022

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen;

n.v.t.

Overzicht 3: Formats voorzieningen Programmabegroting 2019

Egalisatievoorziening rioolheffing

Programma / Afdeling

5: Duurzaamheid en Water / ROB-BORG

Nummer (balans / exploitatie)

2123101 / 6170101

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Dekking van investeringen (kapitaallasten) en onderhoudslasten met betrekking tot onderhoud en vervanging van riolering, drukriolering, technische installaties etc. om sterke fluctuaties in de tariefstelling te voorkomen.

Onderbouwing

De voorziening dient nog geactualiseerd te worden aan de hand van het op te stellen nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP).

Vanwege het ontbreken van een actueel GRP is deze voorziening een voorziening ex artikel 44 lid2 BBV. Zodra het GRP is geactualiseerd kan de voorziening omgezet worden naar voorziening groot onderhoud ex artikel 44 lid 1c BBV en daarnaast een voorziening ex artikel 44 lid 1d BBV voor toekomstige vervangingsinvesteringen.

Het verbreed GRP zal naar verwachting eind 2018/begin 2019 aan de raad worden voorgelegd.

Verwachte einddatum

n.v.t.

(Gewenste/maximale) omvang *)

Wordt bepaald aan de hand van een op te stellen nieuw vGRP.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

6.208.433

5.927.226

5.762.319

5.583.587

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

281.207

164.907

178.732

187.682

Stand eind

5.927.226

5.762.319

5.583.587

5.395.905

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

Afhankelijk van op te stellen nieuw vGRP rioleringsplan

Onttrekkingen:

Afhankelijk van op te stellen nieuw vGRP rioleringsplan

2020

Toevoegingen:

Afhankelijk van op te stellen nieuw vGRP rioleringsplan

Onttrekkingen:

Afhankelijk van op te stellen nieuw vGRP rioleringsplan

2021

Toevoegingen:

Afhankelijk van op te stellen nieuw vGRP rioleringsplan

Onttrekkingen:

Afhankelijk van op te stellen nieuw vGRP rioleringsplan

2022

Toevoegingen:

Afhankelijk van op te stellen nieuw vGRP rioleringsplan

Onttrekkingen:

Afhankelijk van op te stellen nieuw vGRP rioleringsplan

 

Egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing

Programma / Afdeling

5; Duurzaamheid en Water / ROB

Nummer (balans / exploitatie)

2123102 / 6160101

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Deze voorziening is bedoeld om fluctuaties in de kosten van afvalverwerking te egaliseren om daarmee bovenmatige schommelingen in de tarieven van de afvalstoffenheffing te voorkomen.

Onderbouwing

Om deze voorziening op termijn niet negatief te laten uitkomen, zullen wij de tarieven de komende jaren beperkt moeten verhogen.

Dit wordt aan de raad voorgelegd, maar is wel verwerkt in de onderstaande cijfers.

Verwachte einddatum

n.v.t.

(Gewenste/maximale) omvang *)

Zodanig niveau om fluctuaties in de kosten te kunnen egaliseren en de voorziening niet negatief uitkomt.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

1.898.150

1.266.311

557.462

47.811

Toevoeging

0

0

0

6.737

Onttrekking

631.839

708.849

509.651

0

Stand eind

1.266.311

557.462

47.811

54.548

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Verschil tussen baten en lasten van de afvalverwerking

2020

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Verschil tussen baten en lasten van de afvalverwerking

2021

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Verschil tussen baten en lasten van de afvalverwerking

2022

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Verschil tussen baten en lasten van de afvalverwerking

 

Egalisatievoorziening Sociale Recherche

Programma / Afdeling

6: Werk en inkomen / USD

Nummer (balans / exploitatie)

2123103 / 6250101

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Dekking periodieke uitgaven investeringen Sociale Recherche ten behoeve van de gemeenten Blaricum, Diemen, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren

Onderbouwing

Meer jaren investeringsplan Sociale Recherche

Verwachte einddatum

n.v.t.

(Gewenste/maximale) omvang *)

Afhankelijk van geraamde uitgaven investeringsplan

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

44.284

105.284

108.284

112.284

Toevoeging

89.000

8.000

8.000

8.000

Onttrekking

28.000

5.000

4.000

0

Stand eind

105.284

108.284

112.284

120.284

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

Jaarlijkse bijdrage cf. investeringsbegroting SR;

Eenmalige storting vanuit exploitatie ivm verlaging bedrijfskosten

Onttrekkingen;

Dekking investering in observatie-unit

2020

Toevoegingen:

Jaarlijkse bijdrage cf. investeringsbegroting SR

Onttrekkingen;

Dekking investering in uitleesapparatuur

2021

Toevoegingen:

Jaarlijkse bijdrage cf. investeringsbegroting SR

Onttrekkingen;

Dekking investering in computers/printer

2022

Toevoegingen:

Jaarlijkse bijdrage cf. investeringsbegroting SR

Onttrekkingen;

n.v.t.

 

Voorziening Onderhoud Wegen

Programma / Afdeling

3: Openbare ruimte en Verkeer / BORG

Nummer (balans / exploitatie)

2122103 / 6070101

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Egaliseren onderhoudslasten wegen

Onderbouwing

De voorziening is gebaseerd op het in 2018 geactualiseerde beheerplan voor wegen.

Verwachte einddatum

n.v.t.

(Gewenste/maximale) omvang *)

Ter grootte van benodigde middelen uit actueel beheerplan.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

1.335.541

2.071.204

1.269.406

1.402.040

Toevoeging

2.940.077

1.215.367

1.215.367

1.215.367

Onttrekking

2.204.415

2.017.164

1.082.733

1.908.355

Stand eind

2.071.204

1.269.406

1.402.040

709.051

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

Dotatie op basis van actueel beheerplan en vanuit opgeheven reserve.

Onttrekkingen:

Op basis van actueel beheerplan.

2020

Toevoegingen:

Dotatie op basis van actueel beheerplan.

Onttrekkingen:

Op basis van actueel beheerplan.

2021

Toevoegingen:

Dotatie op basis van actueel beheerplan.

Onttrekkingen:

Op basis van actueel beheerplan.

2022

Toevoegingen:

Dotatie op basis van actueel beheerplan.

Onttrekkingen:

Op basis van actueel beheerplan.

 

Voorziening Onderhoud Civieltechnische Kunstwerken

Programma / Afdeling

3: Openbare ruimte en Verkeer / BORG

Nummer (balans / exploitatie)

2122108 /6070501

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Dekking onderhoudskosten civieltechnische kunstwerken

Onderbouwing

De voorziening is gebaseerd op het in 2018 geactualiseerde beheerplan voor civieltechnische kunstwerken, inclusief het onderhoud van de Spieringbrug waarvoor eerder een afkoopsom van Rijkswaterstaat was ontvangen.

Verwachte einddatum

n.v.t.

(Gewenste/maximale) omvang *)

Ter grootte van benodigde middelen uit actueel beheerplan.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

804.359

784.079

704.999

544.319

Toevoeging

319.000

100.000

100.000

100.000

Onttrekking

339.280

179.080

260.680

104.320

Stand eind

784.079

704.999

544.319

539.999

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

Dotatie op basis van actueel beheerplan en vanuit opgeheven reserve.

Onttrekkingen:

Jaarlijks onderhoud Spieringbrug en overig onderhoud gebaseerd op actueel beheerplan

2020

Toevoegingen:

Dotatie op basis van actueel beheerplan.

Onttrekkingen:

Jaarlijks onderhoud Spieringbrug en overig onderhoud gebaseerd op actueel beheerplan

2021

Toevoegingen:

Dotatie op basis van actueel beheerplan.

Onttrekkingen:

Jaarlijks onderhoud Spieringbrug en overig onderhoud gebaseerd op actueel beheerplan

2022

Toevoegingen:

Dotatie op basis van actueel beheerplan.

Onttrekkingen:

Jaarlijks onderhoud Spieringbrug en overig onderhoud gebaseerd op actueel beheerplan

 

Voorziening Groenbeheer LNC

Programma / Afdeling

3: Openbare ruimte en Verkeer / BORG

Nummer (balans / exploitatie)

2122109/?

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Beheer en onderhoud in het natuurgebied rondom de woningen Landgoed Nieuw Cruysbergen.

Onderbouwing

De kopers van woningen op Landgoed Nieuw Cruysbergen hebben een bedrag betaald als afkoop van het onderhoud in het natuurgebied rondom de te realiseren woningen.

Verwachte einddatum

Overdracht beheer aan GNR in 2019

(Gewenste/maximale) omvang *)

Ontvangen bedrag van kopers

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

200.864

0

0

0

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

200.864

0

0

0

Stand eind

0

0

0

0

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Overdracht beheer aan GNR

2020

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

2021

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

2022

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

 

Voorziening Water

Programma / Afdeling

3: Openbare ruimte en Verkeer / BORG

Nummer (balans / exploitatie)

2122110

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Dekking onderhoudskosten water.

Onderbouwing

De voorziening is gebaseerd op het in 2018 geactualiseerde beheerplan voor water. Deze onderhoudsvoorziening wordt ingesteld

ter beperking van de kans op wateroverlast,

het schoon en doorvaarbaar (op diepte) houden van watergangen, alsook het beschermen van de daar aanwezige flora en fauna. Door het periodiek verwijderen van (drijf)vuil uit de oppervlaktewateren blijven deze schoon en doorvaarbaar.

Verwachte einddatum

n.v.t.

(Gewenste/maximale) omvang *)

Ter grootte van benodigde middelen uit actueel beheerplan.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

0

45.120

77.240

-31.240

Toevoeging

45.120

45.120

45.120

45.120

Onttrekking

0

13.000

153.600

7.000

Stand eind

45.120

77.240

-31.240

6.880

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

Dotatie op basis van actueel beheerplan.

Onttrekkingen:

Op basis van actueel beheerplan.

2020

Toevoegingen:

Dotatie op basis van actueel beheerplan.

Onttrekkingen:

Op basis van actueel beheerplan.

2021

Toevoegingen:

Dotatie op basis van actueel beheerplan.

Onttrekkingen:

Op basis van actueel beheerplan.

2022

Toevoegingen:

Dotatie op basis van actueel beheerplan.

Onttrekkingen:

Op basis van actueel beheerplan.

 

Voorziening Onderhoud Gebouwen

Programma / Afdeling

4: Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme / BORG

Nummer (balans / exploitatie)

2122102 /diverse nr’s

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Egaliseren onderhoudslasten gebouwen

Onderbouwing

De voorziening is gebaseerd op het in 2018 geactualiseerde beheerplan voor gebouwen.

Verwachte einddatum

n.v.t.

(Gewenste/maximale) omvang *)

Ter grootte van benodigde middelen uit actueel beheerplan.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

997.090

1.922.773

1.839.960

2.238.347

Toevoeging

2.132.766

806.652

806.652

806.652

Onttrekking

1.207.083

889.465

408.265

627.416

Stand eind

1.922.773

1.839.960

2.238.347

2.417.583

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

Dotatie op basis van actueel beheerplan en vanuit opgeheven reserve/voorzieningen.

Onttrekkingen:

Op basis van actueel beheerplan.

2020

Toevoegingen:

Dotatie op basis van actueel beheerplan.

Onttrekkingen:

Op basis van actueel beheerplan.

2021

Toevoegingen:

Dotatie op basis van actueel beheerplan.

Onttrekkingen:

Op basis van actueel beheerplan.

2022

Toevoegingen:

Dotatie op basis van actueel beheerplan.

Onttrekkingen:

Op basis van actueel beheerplan.

 

Voorziening Onderhoud Gymlokalen

Programma / Afdeling

8: Sport, Cultuur en Recreatie / SLZ

Nummer (balans / exploitatie)

2122105 / 6340201

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Egaliseren onderhoudslasten gymlokalen

Onderbouwing

Voorziening vervalt en wordt ondergebracht bij voorziening gebouwen.

Verwachte einddatum

Voorziening vervalt in 2019 door omzetting naar voorziening gebouwen ivm vastgesteld onderhoudsplan Gooise Meren.

(Gewenste/maximale) omvang *)

N.v.t., wordt overgeheveld naar voorziening gebouwen.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

225.514

0

0

0

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

225.514

0

0

0

Stand eind

0

0

0

0

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Restant bedrag voorziening wordt overgeheveld naar voorziening gebouwen.

2020

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

2021

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

2022

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

 

Voorziening Onderhoud Gebouwen Begraafplaats

Programma / Afdeling

5: Duurzaamheid en Water / BORG

Nummer (balans / exploitatie)

2122104 / 6180101

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Egaliseren onderhoudslasten begraafplaatsen

Onderbouwing

Voorziening vervalt en wordt ondergebracht bij voorziening gebouwen.

Verwachte einddatum

Voorziening vervalt in 2019 door omzetting naar voorziening gebouwen ivm vastgesteld onderhoudsplan Gooise Meren.

(Gewenste/maximale) omvang *)

N.v.t., wordt overgeheveld naar voorziening gebouwen.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

4.856

0

0

0

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

4.856

0

0

0

Stand eind

0

0

0

0

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Restant bedrag voorziening wordt overgeheveld naar voorziening gebouwen.

2020

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

2021

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

2022

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

 

Voorziening Groot Onderhoud Breeduit

Programma / Afdeling

4: Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme / SLZ

Nummer (balans / exploitatie)

2122101 /6122101

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Egaliseren onderhoudslasten Breeduit

Onderbouwing

Voorziening vervalt en wordt ondergebracht bij voorziening gebouwen.

Verwachte einddatum

Voorziening vervalt in 2019 door omzetting naar voorziening gebouwen ivm vastgesteld onderhoudsplan Gooise Meren.

(Gewenste/maximale) omvang *)

N.v.t., wordt overgeheveld naar voorziening gebouwen.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

618.027

0

0

0

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

618.027

0

0

0

Stand eind

0

0

0

0

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Restant bedrag voorziening wordt overgeheveld naar Voorziening gebouwen.

2020

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

2021

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

2022

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

 

Voorziening Onderhoud Sport

Programma / Afdeling

8: Sport, Cultuur en Recreatie / SLZ

Nummer (balans / exploitatie)

2122107 / 6340201; 6340302; 6370102

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Egaliseren onderhoudslasten sportaccommodaties

Onderbouwing

Voorziening vervalt en wordt ondergebracht bij voorziening gebouwen.

Verwachte einddatum

Voorziening vervalt in 2019 door omzetting naar voorziening gebouwen ivm vastgesteld onderhoudsplan Gooise Meren.

(Gewenste/maximale) omvang *)

N.v.t., wordt overgeheveld naar voorziening gebouwen.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

13.000

0

0

0

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

13.000

0

0

0

Stand eind

0

0

0

0

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Restant bedrag voorziening wordt overgeheveld naar Voorziening gebouwen.

2020

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

2021

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

2022

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

n.v.t.

 

Voorziening Groot Onderhoud Zwembad

Programma / Afdeling

8: Sport, Cultuur en Recreatie / SLZ

Nummer (balans / exploitatie)

2113118 / 6122106

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Egaliseren onderhoudslasten De Zandzee

Onderbouwing

De voorziening is gebaseerd op het beheerplan 2012-2014 voor het zwembad. Via Sportfondsen zijn geactualiseerde beheerplannen opgevraagd.

De voorziening zal eind 2019 aan de hand van de geactualiseerde beheerplannen herijkt worden.

Verwachte einddatum

n.v.t.

(Gewenste/maximale) omvang *)

Ter grootte van benodigde middelen uit actueel beheerplan.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

1.485.761

1.928.805

2.100.842

535.786

Toevoeging

512.253

512.253

512.253

512.253

Onttrekking

69.209

340.216

2.077.309

720.439

Stand eind

1.928.805

2.100.842

535.786

327.600

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

Dotatie op basis van beheerplan.

Onttrekkingen:

Op basis van beheerplan.

2020

Toevoegingen:

Dotatie op basis van beheerplan.

Onttrekkingen:

Op basis van beheerplan.

2021

Toevoegingen:

Dotatie op basis van beheerplan.

Onttrekkingen:

Op basis van beheerplan.

2022

Toevoegingen:

Dotatie op basis van beheerplan.

Onttrekkingen:

Op basis van beheerplan.

 

Voorziening Wachtgeld en Pensioenen

Programma / Afdeling

1: Inwoners en bestuur / BMO

Nummer (balans / exploitatie)

2121103 / 6010201

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Ingesteld om wachtgeldverplichtingen en pensioenen wethouders te kunnen bekostigen. De kosten van ex-wethouders welke nog niet met pensioen zijn, zijn ondergebracht bij een specialist.

Onderbouwing

De voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd middels actuariële berekeningen.

Afhankelijk van de situatie en rentestand kunnen de dotaties en onttrekkingen wijzigen.

Verwachte einddatum

n.v.t.

(Gewenste/maximale) omvang *)

De omvang van de voorziening wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de benodigde wachtgelduitkeringen en toevoegingen voorzieningen ten behoeve van de maandelijkse pensioenbetaling.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

5.615.763

5.230.606

4.855.211

4.548.064

Toevoeging

132.227

133.381

134.522

134.522

Onttrekking

517.384

508.776

441.669

441.669

Stand eind

5.230.606

4.855.211

4.548.064

4.240.917

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

Aan de hand van jaarlijkse actuariële berekeningen

Onttrekkingen:

Wachtgeld en maandelijkse pensioenbetalingen

2020

Toevoegingen:

Aan de hand van jaarlijkse actuariële berekeningen

Onttrekkingen:

Wachtgeld en maandelijkse pensioenbetalingen

2021

Toevoegingen:

Aan de hand van jaarlijkse actuariële berekeningen

Onttrekkingen:

Wachtgeld en maandelijkse pensioenbetalingen

2022

Toevoegingen:

Aan de hand van jaarlijkse actuariële berekeningen

Onttrekkingen:

Wachtgeld en maandelijkse pensioenbetalingen

 

Voorziening Afkoop Onderhoud Graven

Programma / Afdeling

5: Duurzaamheid en Water / BORG

Nummer (balans / exploitatie)

2121102 / 6180101

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Egaliseren van lasten en baten voor het onderhoud aan graven waarvoor een afkoopsom is ontvangen.

Onderbouwing

Betreft de gestaffelde opbouw van afkoopsommen

Verwachte einddatum

n.v.t.

(Gewenste/maximale) omvang *)

Op dit moment wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de benodigde omvang en mutaties van deze voorziening. Te verwachten is dat eind 2018/begin 2019 inzicht hiervan is.

Hoewel de voorziening op dit moment nog niet onderbouwd zijn, wordt voorgesteld de voorziening te handhaven in afwachting van het inzicht dat binnenkort voorhanden is. Op basis daarvan zal de voorziening in 2019 herijkt worden.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

1.372.875

1.317.708

1.262.541

1.207.374

Toevoeging

45.000

45.000

45.000

45.000

Onttrekking

100.167

100.167

100.167

100.167

Stand eind

1.317.708

1.262.541

1.207.374

1.152.207

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

Verwachte afkoop onderhoud

Onttrekkingen:

Vrijval naar rato van afgekocht onderhoud

2020

Toevoegingen:

Verwachte afkoop onderhoud

Onttrekkingen:

Vrijval naar rato van afgekocht onderhoud

2021

Toevoegingen:

Verwachte afkoop onderhoud

Onttrekkingen:

Vrijval naar rato van afgekocht onderhoud

2022

Toevoegingen:

Verwachte afkoop onderhoud

Onttrekkingen:

Vrijval naar rato van afgekocht onderhoud

 

Voorziening Spaarpremies Hypotheken Ambtenaren

Programma / Afdeling

1: Inwoners en bestuur / BMO

Nummer (balans / exploitatie)

2121101 / 6020602

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Garanderen uitkering benodigd kapitaal (spaarhypotheek) aan de deelnemers in de regeling

Onderbouwing

De spaarhypotheekregeling is ondergebracht bij Delta Lloyd. Er wordt nog door een drietal medewerkers deelgenomen aan de regeling. De regeling is in 2009 beëindigd (wet FIDO) en wordt alleen voor eerder afgesloten spaarhypotheken nog uitgevoerd.

Verwachte einddatum

2023

(Gewenste/maximale) omvang *)

Overeenkomstig de contracten vindt er maandelijks door de deelnemers storting van de spaarhypotheek plaats. Het gespaarde bedrag wordt na afloop van het contract aan de betreffende deelnemer uitgekeerd.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

87.327

94.127

101.327

70.056

Toevoeging

6.800

7.200

6.350

5.804

Onttrekking

0

0

37.621

0

Stand eind

94.127

101.327

70.056

75.860

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

Jaarlijkse toevoeging spaarhypotheek door deelnemers

Onttrekkingen:

n.v.t.

2020

Toevoegingen:

Jaarlijkse toevoeging spaarhypotheek door deelnemers

Onttrekkingen:

n.v.t.

2021

Toevoegingen:

Jaarlijkse toevoeging spaarhypotheek door deelnemers

Onttrekkingen:

Uitbetaling hoofdsom aan één deelnemer

2022

Toevoegingen:

Jaarlijkse toevoeging spaarhypotheek door deelnemers

Onttrekkingen:

n.v.t.

 

Voorziening Personele Kosten

Programma / Afdeling

1: Inwoners en bestuur / BMO

Nummer (balans / exploitatie)

2121104/…

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Het bekostigen van wachtgeldverplichtingen van voormalig personeel en de financiële gevolgen van het sociaal plan.

Onderbouwing

Wachtgelden en kosten sociaal plan zijn beschikbaar en worden jaarlijks geactualiseerd.

Verwachte einddatum

Kosten sociaal plan en wachtgelden lopen t/m 2022.

(Gewenste/maximale) omvang *)

Volledige dekking kosten wachtgeld en sociaal plan.

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

399.174

221.487

96.919

15.914

Toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking

177.687

124.568

81.005

15.914

Stand eind

221.487

96.919

15.914

0

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Wachtgelden en kosten sociaal plan

2020

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Wachtgelden en kosten sociaal plan

2021

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Wachtgelden en kosten sociaal plan

2022

Toevoegingen:

n.v.t.

Onttrekkingen:

Wachtgelden en kosten sociaal plan

 

Vervangingsvoorziening riolering

Programma / Afdeling

5: Duurzaamheid en Water / ROB-BORG

Nummer (balans / exploitatie)

2123105

Besluit

Beleidsnota R&V Gooise Meren

Doel

Deze voorziening wordt ingesteld ten behoeve van toekomstige vervangingsinvesteringen, conform artikel 44, lid 1d BBV

Onderbouwing

Nog vast te stellen vGRP

Verwachte einddatum

nvt

(Gewenste/maximale) omvang *)

Ter grootte van toekomstige rioolinvesteringen

 

 

 

 

 

Actuele begroting

2019

2020

2021

2022

(in hele €)

 

 

 

 

Stand begin

0

693.919

1.370.637

2.003.581

Toevoeging

693.919

676.718

632.944

625.786

Onttrekking

0

0

0

0

Stand eind

693.919

1.370.637

2.003.581

2.629.367

 Toelichting toevoegingen en onttrekkingen

 

 

 

 

2019

Toevoegingen:

vanuit exploitatie conform vGRP

Onttrekkingen:

nog niet van toepassing

2020

Toevoegingen:

vanuit exploitatie conform vGRP

Onttrekkingen:

nog niet van toepassing

2021

Toevoegingen:

vanuit exploitatie conform vGRP

Onttrekkingen:

nog niet van toepassing

2022

Toevoegingen:

vanuit exploitatie conform vGRP

Onttrekkingen:

nog niet van toepassing