Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Regeling Aanvulling Individueel Keuzebudget gemeente Gooise Meren 2019

donderdag 28 februari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenRegeling Aanvulling Individueel Keuzebudget gemeente Gooise Meren 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren,

Gelet op hoofdstuk 3, paragraaf 5, Car-UwoGM;

Gelet op artikel 125 Ambtenarenwet;

Gelet op het gestelde in artikel 160 Gemeentewet;

Overwegende:

De gemeente wil vitaliteit en duurzaamheid stimuleren;

Zowel werkgever als werknemers zijn gebaat bij een regeling waarbij vooraf zo veel mogelijk helderheid bestaat of kosten onder het IKB gebracht kunnen worden of niet en geven daarom de voorkeur aan een regeling die zich eenduidig laat toepassen,;

Eventuele extra doelen moeten rekening houden met de forfaitaire grens zoals bepaald in de WKR;

De uitvoeringskosten moeten in redelijke verhouding staan tot het werknemersvoordeel;

Besluiten vast te stellen het navolgende:

Regeling Aanvulling Individueel Keuzebudget gemeente Gooise Meren 2019.

Artikel 1 Aanvulling artikel 3:28 Car-Uwo GM: Opbouw

Aan het niet-pensioengevende deel van het IKB wordt toegevoegd:

 • e.

  De loonwaarde van de lokale verlofuren;

Artikel 2 Aanvulling artikel 3:29 Car-Uwo GM: Doelen

In aanvulling op artikel 3:29 Car-Uwo, kan het IKB gebruikt worden voor:

 • d.

  Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer auto tot het fiscale maximum;

 • e.

  Kosten aanschaf fiets, fietsverzekering, fietsonderhoud en fietsaccessoires, waarbij de volgende voorwaarden en beperkingen gelden;

  • (1)

   de medewerker kan maximaal eens per jaar van dit doel gebruik maken;

  • (2)

   de medewerker kan maximaal € 1.000,- ten laste van zijn IKB-budget brengen;

  • (3)

   de medewerker dient een aankoopbewijs zoals een bon te overleggen van een fietsspeciaalzaak;

 • f.

  Lidmaatschap van een vereniging of fitnessbedrijf: het lidmaatschap van een vereniging of fitnessbedrijf kan eenmaal per jaar ten laste van het IKB worden gebracht tot een maximum van € 100,-.

 • g.

  Contributie vakbond tot een maximum van € 250,- per jaar;

 • h.

  Verlofuren voor mantelzorg, tot een maximum van vier maal de aanstellingsduur per week gedurende het kalenderjaar, waarbij de volgende voorwaarden en beperkingen gelden:

  • (1)

   het op grond van artikel 3:29, lid 1 CarUwoGM gekochte verlofuren vermeerderd met het gekochte aantal mantelzorguren overschrijdt het maximum van acht maal de wekelijkse aanstellingsduur niet;

  • (2)

   van de medewerker kan worden gevraagd aannemelijk te maken dat hij de gekochte uren daadwerkelijk aan mantelzorg heeft besteed;

  • (3)

   het opnemen van verlofuren voor mantelzorg gebeurt in overleg met de leidinggevende;

  • (4)

   zwaarwegende bedrijfsbelangen kunnen aanleiding zijn dat de medewerker geen verlofuren voor mantelzorg kan opnemen.

Artikel 3 fiscus

De belastingdienst kan voorwaarden stellen aan de belastingvrije uitbetaling van een doel. De medewerker moet aan deze voorwaarden voldoen en dit zo nodig aantonen. Een eventuele naheffing door het niet voldoen aan deze voorwaarden, komt voor rekening van de medewerker.

Artikel 4 WKR-clausule

Indien het college beschikt over aanwijzingen dat de vrije ruimte in het kader van de Werkkostenregeling in enig jaar wordt overschreden, kan het college besluiten dat in de resterende duur van dat jaar het IKB-budget niet voor de aanschaf van een fiets kan worden aangewend.

Artikel 5 Citeertitel, looptijd en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling aanvulling Individueel Keuzebudget gemeente Gooise Meren 2019”. De regeling treedt 1 januari 2019 in werking en heeft een looptijd van twee jaar. De regeling kan vervolgens steeds na consultatie van het GO met een vol kalenderjaar worden verlengd. Indien deze consultatie achterwege blijft, moet worden uitgegaan van stilzwijgende verlenging met één jaar.

Toelichting

Toelichting artikel 1

De Car-Uwo benoemt als bronnen voor het IKB-budget: vakantietoelage, eindejaarstoelage, levensloopbijdrage en het bovenwettelijk verlof. In artikel 3:28, lid 6 is bepaald dat het College extra bronnen kan aanwijzen, waarmee het IKB wordt opgebouwd. Het College heeft hiervan gebruik gemaakt en de volgende extra bronnen aangewezen:

lokale verlofuren: Medewerkers hebben recht op wettelijke en bovenwettelijke verlofuren. Wettelijke verlofuren (144) kunnen niet worden omgezet in een budget. Daarom is landelijk bepaald dat deze buiten het IKB blijven. Ze worden niet toegevoegd in het IKB-budget.

De bovenwettelijke verlofuren bestaan uit 14,4 uren voortvloeiend uit artikel 6:2 CAR en extra verlofuren voortvloeiend uit de rechtspositieregeling van de gemeente Gooise Meren. Artikel 3:28, lid 2 Car-Uwo bepaalt dat de verlofuren voortvloeiend uit artikel 6:2 Car-Uwo worden toegevoegd aan het IKB. Deze worden dus in ieder geval omgezet in een IKB-budget.

Ten aanzien van de extra bovenwettelijke verlofuren, heeft het College bepaald dat deze wel aan het IKB-budget worden toegevoegd. Deze verlofuren staan genoemd in artikel 3, lid 2 van de Regeling vakantieverlof gemeente Gooise Meren 2016 (28.8) uren en in artikel 3 van het overgangsrecht fusie Naarden, Muiden Bussum (wisselend aantal uren). Het College heeft ervoor gekozen de verlofuren die voortvloeien uit Regeling vakantieverlof gemeente Gooise Meren 2016 en het overgangsrecht om te zetten in het budget IKB. Over dit deel van het budget wordt geen pensioen opgebouwd.

Toelichting artikel 2

De Car-Uwo bepaalt in artikel 3:29, lid 1, dat het IKB-budget aangewend kan worden voor het kopen van maximaal 144 verlofuren per jaar en voor bekostigen van een opleiding. Ook kan het IKB-budget als loonaanvulling worden aangewend. De Car-Uwo bepaalt in artikel 3:29, lid 2 dat het College extra doelen kan aanwijzen, waarmee het IKB wordt opgebouwd. Het College heeft hiervan gebruik gemaakt en de volgende extra bronnen aangewezen:

woon-werk auto

Op grond van de rechtspositieregeling Gooise Meren heeft de medewerker recht op een vergoeding voor gemaakte autokilometers in verband met woon-werkverkeer. Deze autokilometers worden vergoed op basis van een staffel. De bedragen die volgens de staffel worden uitbetaald zijn lager dan fiscaal maximaal is toegestaan. Dit fiscale maximum bedraagt 0.19 ct per gereden kilometer. De medewerker kan ervoor kiezen het bedrag dat volgens de staffel wordt uitbetaald aan te vullen tot het fiscaal maximum en dit te betalen uit zijn IKB-budget. Hierover hoeft de werknemer geen inkomstenbelasting te betalen.

Aanschaf fiets

Tot 1 januari 2017 was het mogelijk dat de gemeente het aankoopbedrag van de fiets voorschoot tot een maximum van € 754,-. De werknemer loste de fiets vervolgens in maximaal drie jaar af. Dit gebeurde via de salarisstrook door inhouding, bijvoorbeeld op de eindejaarsuitkering. Vanaf de introductie van het IKB is het niet meer mogelijk de fiets in drie jaar af te lossen en dient de aflossing in datzelfde jaar plaats te vinden.

Het voorheen geldende fiscale maximum van € 754,- is door de belastingdienst losgelaten. In de gemeente Gooise Meren is de maximale bijdrage uit het IKB-budget vastgesteld op € 1.000,- per jaar. Medewerkers kunnen ervoor kiezen het IKB te besteden aan fietsaccessoires of fietsonderhoud. Op organisatieniveau zal hiervoor een jaarlijks maximumbedrag worden vastgesteld, dit met het oog op de vrije ruimte in de WKR. Wordt dit bedrag overschreden dan kan het IKB in dat jaar niet meer aan dit doel worden besteed. Uiteraard herleeft die mogelijkheid met ingang van het nieuwe jaar.

Vakbondscontributie

Voorafgaand aan de invoering van het IKB konden medewerkers op grond van het cafetariamodel de vakbondscontributie uitruilen tegen belaste loonbestanddelen. Na de afschaffing van het cafetariamodel en de invoering van het IKB wordt de mogelijkheid de vakbondscontributie uit het brutoloon te voldoen gecontinueerd.

Mantelzorg

De gemeente Gooise Meren wil het mogelijk maken dat de medewerker die mantelzorg verleend extra verlofuren kan kopen. Dit zijn uren die kunnen worden gekocht in aanvulling op de bestaande regelingen voor wettelijke verlof en het maximum aantal verlofuren dat op grond van de IKB-regeling bijgekocht kunnen worden. Mantelzorguren kunnen worden opgenomen in overleg met de leidinggevende.

Lidmaatschap vereniging of fitnessbedrijf

Tot een maximum van € 100,- per jaar kunnen medewerkers het lidmaatschap van een vereniging ten laste brengen van hun IKB-budget. Dit kunnen sportverenigingen zijn, maar de regeling is daartoe niet beperkt. Omdat veel fitnesscentra veelal geen vereniging zijn, is het fitnessbedrijf als afzonderlijke categorie opgenomen.