Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Verleende omgevingsvergunning herstel Oostelijke vestingwallen van Muiden Kadastraal perceel B 2407

vrijdag 1 november 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VergunningenVerleende omgevingsvergunning herstel Oostelijke vestingwallen van Muiden Kadastraal perceel B 2407

Logo Gooise Meren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren maken bekend dat zij omgevingsvergunning hebben verleend als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, voorbereid met een uitgebreide procedure als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, onder b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Het project betreft het uitvoeren van herstelwerkzaamheden van de oostelijke Vestingwallen Muiden (fase1) (rijksmonument) HZ-WABO-18-1868)

 

U kunt de vergunning inzien via ruimtelijkeplannen.nl en heeft de IMRO-cod: NL.IMRO.1942.OVoostvesting-va0. De vergunning met bijlagen is tevens in te zien aan de balie van de gemeente en als pdf bestand op de gemeentelijke website.

 

Locatie 

Oostelijke deel van de vestingwallen in Muiden

 

Beroepsclausule

Tegen het besluit kan een belanghebbende binnen zes weken, met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd, beroep indienen de Rechtbank Midden Nederland sector Bestuursrechtspraak, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

 

Inwerkingtreding

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan er naast het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht.