Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Verkeersbesluit Sinterklaasintocht Naarden

woensdag 20 november 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Sinterklaasintocht Naarden

Logo Gooise Meren

 

Wettelijke bepalingen

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is namens het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren een verkeersbesluit genomen.

Aanleiding verkeersbesluit

Om sinterklaasintocht in Naarden op 23 november veilig te laten verlopen worden er diverse verkeersmaatregelen genomen.

Doelstelling verkeersbesluit

Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW) kunnen de krachtens deze wet vastgestelde regels strekken tot

het verzekeren van de veiligheid op de weg;

Maatregelen

Het instellen van diverse parkeer- en inrijverboden op de wegen in en rondom de vesting van Naarden op vrijdag 22 en zaterdag 23 november.

Overwegingen

Overwegende:

dat om deze activiteiten mogelijk te maken, worden verkeersmaatregelen genomen;

dat op grond van het bepaalde in artikel 15 lid 1 WVW en artikel 12 BABW voor het plaatsen van verkeerstekens een verkeersbesluit noodzakelijk is ;

dat indien nodig de wegsleepregeling van kracht is;

dat de organisatie gemachtigd is om iedereen toegang te verlenen tot de vesting wanneer zij dit nodig achten;

dag er op diverse locaties verkeersregelaars worden ingezet om het verkeer in goede banen te leiden;

dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer en binnen de grenzen gelegen zijn van de gemeente Gooise Meren in de kern Naarden;

dat tot het van kracht laten zijn van voornoemde verkeersmaatregelen zoveel korter of langer als noodzakelijk is;

Overleg politie

Gelet op de BABW heeft overleg met de politie plaats gevonden.

Bekendmaking

Dit verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van de gemeente Gooise Meren.

Besluit

Op grond van de overwegingen heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot:

het instellen van een Parkeerverbod op Nieuwe Haven waterzijde tussen Wesslingplein en Marktstraat van 22 november om 12:00 uur tot 23 november 20:00 met E4 met onderbord “Parkeren verboden van 22 november om 12:00 uur tot 23 november 20:00” van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990

het instellen van een Parkeerverbod van 22 november om 23:00 uur tot 23 november 22:00 op Kooltjesbuurt tussen de Amsterdamsestraatweg E4 met onderbord “Parkeren verboden van 22 november om 23:00 uur tot 23 november 22:00” van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990

het instellen van een Parkeerverboden middels E1 & E4 met onderbord “Parkeren verboden op 23 november van 13:00 – 20:00” van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 op 23 november van 13:00 – 20:00 op de volgende locaties:

Westwalstraat – noordoost-/ onevenzijde: Turfpoorstraat – Sint Annastraat, Sint Annastraat – Bussummerstraat, Bussumerstraat – Sint Vitusstraat, Sint Vitusstraat – Cattehagestraat, Cattehagestraat – Burgemeester Wesselingplein

Turfpoortstraat – beide zijdes: Westwalstraat – Peperstraat, Peperstraat – Markstraat

Gansoordstraat – beide zijdes: Markstraat – Pijlstraat, Pijlstraat - Oostwalstraat

Cattehagestraat – beide zijdes: Westwalstraat – Pastoorstraat, Pastoorstraat – Marktstraat

Kloosterstraat – beide zijdes: Markstraat – Jan Massenstraat, Jan Massenstraat – Oostwalstraat

Burgemeester Wesselingplein – beide zijdes

Nieuwe Haven (Markststraat – Burg. Wesselingplein)– huizen-/ zuidoostzijde

Pastoorstraat – beide zijdes: Nieuwe Haven – Cattehagestraat, Cattehagestraat – Sint Vitustraat, Sint Vitusstraat – Bussumerstraat

Oostwalstraat – beide zijdes: Gansoordstraat – Huizerpoortstraat, Huizerpoortstraat – Kloosterstraat

Markstraat – beide zijdes: Nieuwe Haven – Cattehagestraat, Cattehagestraat – Regenboogstraat, Regenboogstraat – Raadhuisstraat, Raadhuisstraat – Gansoordstraat, Gansoordstraat – Ruijsdaalplein

Inrijverboden middels C1 op 23 november van 16:00 – 20:00 & bord “fietsers afstappen” van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de volgende locaties:

Amsterdamsestraatweg tussen de Energiestraat en de Westwalstraat, Burgemeester M.P. van Wettumweg, Kapitein G.A. Meijerweg, Anna van Burenlaan

Tekening

Op de tekening met tekeningnummer 2019-22-1 staat de bebording weergegeven.

Bussum,

20 november 2019

namens Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Dhr. K. Iskender

Adjunct - afdelingshoofd Mens en Omgeving

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren, postbus 6000, 1400 HA Bussum. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Een bezwaar heeft geen opschortende werking van het besluit. Indien er sprake is van onverwijlde spoed, dan kunt u een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te laten treffen. U kunt dit verzoek indienen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin u uw woonplaats heeft. Voor het verzoek wordt griffierecht geheven.