Goois Meren op Koers

Coalitieakkoord 2022-2026

D66, VVD, Hart voor BNM, GroenLinks

Gooise Meren op Koers

Auteurs: Jacqueline Sweerts (D66), Hugo Bellaart (VVD), Marieke Le Noble (Hart voor BNM), Freek Vos (GroenLinks).
Coalitieakkoord Gooise Meren 2022–2026
D66, VVD, Hart voor BNM, GroenLinks

Inleiding

Beste inwoners van Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg,

Iedereen die Gooise Meren fietsend, lopend of rijdend leert kennen, ontdekt een prachtige gemeente met verschillende kernen, wijken, buurten, inwoners en ondernemers. We koesteren deze verschillen. Elke kern heeft een sterke eigen identiteit, die ons dagelijks leven in Gooise Meren inkleurt. Tegelijk hebben we ook veel overeenkomsten. Gelukkig leren we deze overeenkomsten steeds beter kennen, waardoor we de uitdagingen waar we voor staan ook beter samen kunnen oplossen. Dat maakt Gooise Meren tot Gooise Meren: we benutten de kracht van samenwerking vanuit een sterk eigen bewustzijn.

Als jonge gemeente staat Gooise Meren alweer voor de 3e coalitieperiode in zijn bestaan. De 1e jaren stonden vooral in het teken van fusie, beleidsontwikkeling en veel zaken opnieuw uitvinden. De afgelopen jaren zijn de bakens verzet naar de uitvoering en de verbinding tussen de gemeente en haar inwoners. De gemeente kan steeds beter inspelen op de vragen van inwoners, ondernemers en organisaties en haar dienstverlening daarop aanpassen. We zijn trots op de resultaten van de afgelopen jaren. Zo nemen en krijgen inwoners steeds beter hun positie in het samenspel met de gemeente. De coalitiepartijen zien ook dat er hierin nog stappen gezet kunnen worden. Daar willen we volop mee aan de slag. Dat is ook van belang in het licht van de grote opgaves waar de politiek de komende jaren een antwoord op moet formuleren en waarin we keuzes moet durven te maken.

Keuzes maken is meer dan ooit noodzakelijk. De coronapandemie heeft het belang van de zorg, maatschappelijke verbinding en de waarde van ons culturele en maatschappelijke aanbod aangetoond. Deze versterken, en daarin blijven investeren, is voor ons essentieel. Daarnaast vraagt een aantal zaken onze bijzondere aandacht: het klimaat en de energietransitie, het gebrek aan (passende) woningen, de economische ontwikkelingen en de uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel naar Gooise Meren te trekken voor onze scholen, kinderopvang en zorg. Ook zal de komende periode onze aandacht uitgaan naar de nog steeds groeiende groep vluchtelingen, die we een veilig thuis willen bieden. Al deze zaken zullen in het licht van een krappe gemeentebegroting en een gemeentelijke organisatie die structureel onder druk staat, vorm moeten krijgen en dat vraagt om een ideeënrijke, stabiele en constructieve coalitie. Naast scherpe keuzes is ook een bestuur met een open, naar buiten gerichte, houding nodig. Een bestuur dat erin gelooft dat Gooise Meren gestalte krijgt door iedereen die een steentje bijdraagt aan de wijken en buurten van deze gemeente.

In dit coalitieakkoord laten we zien welke ambities wij hebben en hoe wij als coalitie met de uitdagingen van deze tijd willen omgaan. We kiezen voor een akkoord op hoofdlijnen, waarin we de nadruk leggen op de onderdelen waar we extra aandacht aan willen geven. Zo is duidelijk wat we willen bereiken en blijft er tegelijkertijd ruimte om in te spelen op maatschappelijke wensen en ontwikkelingen. Samenwerking, verbinding en een breed draagvlak zijn belangrijk voor deze coalitie. Wij sluiten dit akkoord als coalitie, maar zoeken de komende periode nadrukkelijk ook bredere samenwerking binnen de raad en in de samenleving. We zetten ons volop in om onze ambities te realiseren, maar hebben oog voor de haalbaarheid. Dat betekent dat we de komende periode nog moeilijke keuzes zullen moeten maken, gezien de financiële en personele situatie. Daar zullen we de gehele raad uiteraard bij betrekken.

We zijn blij met de inbreng die we van inwoners en organisaties hebben ontvangen. In de bijlage leest u in grote lijnen wat we met deze inbreng hebben kunnen doen of nog gaan doen.

We gaan de komende jaren met veel energie aan de slag. Dat doen we vanuit de sterke overtuiging dat we alleen resultaten kunnen neerzetten door samen te werken. Alleen op die manier kunnen de beste besluiten genomen worden. Samenwerking vanuit onze verschillen maakt ons sterk. Dat past bij Gooise Meren en dat past bij de partijen die de komende 4 jaar mét de samenleving verder doorbouwen aan Gooise Meren.

Jacqueline Sweerts, D66
Hugo Bellaart , VVD
Marieke Le Noble, Hart voor BNM
Freek Vos, GroenLinks

Dit coalitieakkoord is mede tot stand gekomen onder bevlogen leiding van de formateur Toon van Asseldonk en onder gedreven ondersteuning van Maurits Voorhorst (gemeentesecretaris), Margriet van Schaik (directeur), Barbara de Roo, Gert-Jan Vreeke, Judith Riemersma en Roos Gasseling (strategisch adviseurs).

Terug naar inhoudsopgave

1. Voor en van iedereen

De inwoners van Gooise Meren leven gezond en prettig in onze gemeente. De inwoners van Gooise Meren kunnen een leven lang meedoen in onze samenleving.

Trends en ontwikkelingen

In Gooise Meren hebben we te maken met vergrijzing, het aantal ouderen groeit: rond 2050 is het aandeel ouderen (75 +) 17,6 %. We blijven een gemeente waarvan in 2050 zo’n 18% jonger is dan 14 jaar. De toename van ouderen betekent dat we aandacht moeten hebben voor dementie en dat ook mantelzorg belangrijker wordt. Mantelzorgers dragen nu al onzichtbaar en onmisbaar veel bij aan de zorg. We zien dat de druk die zij ervaren groter wordt. Bij een toenemend deel van de mantelzorgers leidt dit tot overbelasting. Een ander aandachtspunt is armoede. We vinden het belangrijk hier aandacht voor te houden en goed te volgen hoe armoede zich ontwikkelt in onze gemeente. We constateren verder dat ondanks investeringen, laaggeletterdheid en digibetisme niet afnemen, terwijl het belang van kunnen lezen en digitaal vaardig zijn toeneemt. Ten slotte noemen we de ziekenhuiszorg. Tergooi MC wordt medio 2023 geconcentreerd op 1 locatie. Het zal zo’n 20% van zijn taken afstoten. Deze zorg moet worden opgevangen in de thuissiuatie en dat betekent onder meer extra aandacht voor wonen met zorg en voor de taakinvulling van het te ontwikkelen lokale zorgcentrum op de locatie Blaricum.

1.1 Gezondheid

Als gemeente stimuleren we dat inwoners gezond leven. We zetten in op preventie, vroegsignalering en communicatie. We werken hierbij samen met relevante partners. We kijken bij gezondheid niet alleen naar individuele fysieke en mentale beperkingen, maar ook naar hoe iemand ermee omgaat en welke mogelijkheden de omgeving biedt voor de inwoners om passende keuzes te maken. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • Preventieve voorzieningen in de leefomgeving
 • We werken aan een betere luchtkwaliteit en aan het verminderen van geluidsoverlast
 • We ijveren voor een goed regionaal zorgcentrum en streven ernaar om in samenwerking met partners de zorg – formeel en informeel – anders te organiseren, bijvoorbeeld door andere woonvormen (‘wonen met zorg’) en zorgondersteuning op wijkniveau

1.2 Sport en bewegen

Als gemeente zorgen wij dat iedereen toegang heeft tot sport- en beweegmogelijkheden, zowel binnen als buiten in de openbare ruimte. Wij stimuleren het gebruik hiervan. Bij de inrichting van de openbare ruimte houden we rekening met deze voorzieningen. Ook kijken we naar de mogelijkheid van het gebruik van sportaccommodaties voor meerdere doeleinden. De komende 4 jaar leggen we de nadruk op bewegen in de openbare ruimte en op de toegankelijkheid van sport voor inwoners voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We zorgen dat er meer plekken in onze gemeente zijn waar inwoners kunnen bewegen
 • We maken sport voor meer mensen toegankelijk en stimuleren doorstroming naar verenigingen, o.a. door inzet van de (sport- en cultuur-) coaches
 • We bevorderen dat iedereen zoveel mogelijk deel kan nemen aan de sport naar eigen keuze
 • Wij faciliteren een nieuwe zwemvoorziening in het Naarderheem en sluiten dan het zwembad De Lunet
 • We werken aan goede sportaccommodaties met multifunctioneel gebruik

1.3 Welzijn

Als gemeente ondersteunen we de kwetsbaren met als doel dat zij (weer) zo veel mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan onze samenleving. We werken aan voorkomen van armoede. We zien eenzaamheid en isolatie als een serieus maatschappelijk vraagstuk. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We hebben bijzondere aandacht voor de effecten van armoede op kinderen en ouderen
 • We hebben oog voor eenzaamheid en isolement
 • We bezuinigingen niet op minimaregelingen en gaan onderzoeken of we onze voorzieningen zo nodig bereikbaar moeten maken voor een grotere groep huishoudens met een smalle beurs om zo de armoede te bestrijden
 • We zetten in op preventie, zorg en advies. We hebben daarbij extra aandacht voor vroegsignalering. We voeren de recent aangepaste en uitgebreide aanpak van schuldhulpverlening uit. Daarbij sluiten we aan bij landelijke initiatieven
 • We gaan werken aan een meer effectieve aanpak in het bestrijden van analfabetisme en digibetisme, die we lokaal gaan inbedden, onder andere via de bibliotheek

1.4 Maatschappelijke en culturele voorzieningen

Het aanbod aan maatschappelijke en culturele voorzieningen vormt het sociale hart van Gooise Meren voor iedereen. Daar waar initiatieven uit de samenleving komen, worden deze ondersteund. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We hechten aan een sterk lokaal netwerk, daarom vragen we van welzijnsorganisaties dat zij van lokale verenigingen gebruikmaken of hierop aansluiten
 • Naast het versterken van het lokale netwerk, ondersteunen we initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan verbinding en ontwikkeling
 • Met partners werken we aan laagdrempelige ontmoetingsplekken voor iedereen, zoals de Plataan. Hierbij leggen we de nadruk op cultuur en creativiteit voor jongeren
 • Met cultuurcoaches bevorderen we dat inwoners, met name jongeren, in aanraking komen met cultuur

Centrumplan Keverdijk: wonen en goede voorzieningen

Het centrum van de Keverdijk wordt opgeknapt. De gemeente geeft hiermee invulling aan haar ambities: gezond en prettig wonen, het voorzieningenniveau blijft in stand en groei maar met behoud van de kwaliteit van de leefomgeving. De woningen, het huidige multifunctioneel centrum en de moskee zijn gedateerd en worden vervangen door nieuwbouw. Het plan is ontstaan in nauwe samenwerking met inwoners, richt zich op het versterken van de voorzieningen en heeft nadrukkelijk als insteek bij te dragen aan sociale samenhang. De kans om de woningvoorraad uit te breiden wordt daarbij benut.

 • Er worden 36 appartementen en 21 eengezinswoningen aan de Evert de Bruijnstraat opgeleverd. Daarnaast komen er een nieuwe moskee en een multifunctioneel centrum
 • In dit centrum keren de huidige maatschappelijke functies terug, zoals een dependance van de bibliotheek, een buurtcentrum, een peuterspeelzaal en een gezondheidscentrum
 • De wijk krijgt een nieuw park
 • De gemeente zal de openbare ruimte herinrichten, met volop ruimte voor buurtactiviteiten. Dit proces in nog in volle gang en wordt de komende periode afgerond
 • Het wijkcentrum (de Plataan) is inmiddels geopend

Terug naar inhoudsopgave

2. Kansrijk opgroeien

Alle kinderen in Gooise Meren groeien kansrijk op. De gemeente Gooise Meren faciliteert de onderwijsinstanties in het uitvoeren van hun taak.

Trends en ontwikkelingen

De COVID-pandemie heeft geleid tot meer eenzaamheid en machteloosheid onder jongeren. Veel jongeren hebben hierdoor achterstanden opgelopen in leren en soms te maken gekregen met stagnatie in hun ontwikkeling. De situatie in de jeugdzorg vraagt blijvende aandacht. De doorstroom en uitstroom stagneren, mede doordat het ontbreekt aan prikkels om eenmaal ingezette zorg te stoppen of af te schalen. Hierdoor blijven de kosten stijgen en blijkt het voor jeugdigen en gezinnen met een complexe of meervoudige zorgvraag moeilijker om tijdig passende zorg te krijgen.

2.1 Jeugdbeleid

Gooise Meren is met haar ligging en voorzieningen een prachtige gemeente om in op te groeien. Als gemeente willen wij dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen dit kansrijk te doen, waarbij wij voorwaardenscheppend, stimulerend en toegankelijk zijn. We dragen bij aan de brede ontwikkeling van jeugdigen door een breed en inclusief aanbod aan onderwijs, opvang, sport, speelgelegenheid en cultuur. Zo is het staand beleid dat we speelplekken op verzoek inclusief toegankelijk maken, dat we jongeren ondersteunen bij initiatieven en de toegang tot sport en cultuur stimuleren. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We stellen de nota integraal jeugdbeleid vast en voeren deze uit
 • We betrekken jeugd steeds bij ons beleid en de keuze voor voorzieningen

2.2 Jeugdzorg

In ons aandeel voor de zorg voor onze jeugd stimuleren we een snelle en adequate hulpverlening. Door instroom te verlagen en doorstroom en uitstroom te bevorderen willen we dat er minder kinderen in de jeugdzorg zitten. We investeren gericht in preventie en zetten in op normaliseren en de-medicaliseren. Zo waarborgen wij dat zorg beschikbaar blijft voor die kinderen die het echt nodig hebben. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We investeren in collectieve voorzieningen die preventief werken, zoals bijvoorbeeld zorg voor passende hulp voor jeugdigen bij ingrijpende keuzes
 • We staan stil bij vanzelfsprekende verlengingen van jeugdzorg en kijken steeds kritisch of jeugdzorg de oplossing moet zijn van door jeugdigen en gezinnen ervaren zorgen
 • We zorgen voor versterking van het gemeentelijk jeugdteam, zodat er meer tijd is om tot een op maat gesneden toeleiding te komen en de hulptrajecten te kunnen volgen

2.3 Onderwijs en onderwijshuisvesting

We willen dat kinderen vrije keuzes en gelijke kansen en behandeling krijgen in het onderwijs. We werken hierbij actief samen met de onderwijsinstanties. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is het richtsnoer voor onderwijshuisvesting. De arbeidskrapte en de stijging van de bouwkosten vragen om scherpere prioritering in de tijd. We kijken naar multifunctioneel gebruik van de huisvesting voor zowel onderwijs als voor activiteiten buiten schooltijd. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We willen onze ambities bij de verduurzaming en het circulair bouwen van scholen verhogen van BENG naar ENG - volledige circulariteit en energieneutraliteit - als de daartoe benodigde hogere investeringen hiervoor zich binnen hun levensduur (gemiddeld 25 jaar) terugverdienen
 • We stimuleren gelijke kansen voor alle kinderen bij de aanmeldprocedures voor scholen (PO en VO)
 • We maken sport en cultuur voor meer mensen toegankelijk, o.a. door inzet van de (sport- en cultuur-)coaches
 • Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is het richtsnoer voor onderwijshuisvesting

Project: Hocrasterrein/Walden: mix van functies op vrijkomende bedrijventerrein nabij natuur

Het Hocrasterrein is een bedrijventerrein midden in natuurgebieden, net buiten de bebouwde kom. Het vertrek van de Hocras biedt een uitgelezen kans om nieuwe functies te realiseren: onderwijs, wonen en werken.  Onderwijs: de gemeente Gooise Meren faciliteert dat onderwijsinstanties hun werk te kunnen doen, zodat leerlingen betekenisvol in een toekomstgerichte, veilige en duurzame omgeving kunnen leren. Wonen: de gemeente biedt passende woonruimte in een groene, schone en veilige omgeving. Economie: de werkgelegenheid blijft in stand.

 • Voor het Hocrasterrein (inmiddels omgedoopt tot Walden) is een stedenbouwkundig plan in de maak, dat met diverse organisaties en inwoners is besproken om uiteindelijk te komen tot een haalbaar en uitvoerbaar plan dat op draagvlak van de omgeving kan rekenen
 • We streven er naar dat het definitieve besluit over de plannen in het najaar van 2022 genomen kan worden

Terug naar inhoudsopgave

3. Passend wonen in een groene omgeving

Gooise Meren biedt passende woonruimte. De gemeente Gooise Meren is duurzaam, leefbaar en toekomstgericht. De gemeente Gooise Meren groeit met behoud van de kwaliteit van de groene en veilige leefomgeving.

Trends en ontwikkelingen

Nederland heeft te maken met een wooncrisis; er is een generiek tekort aan (betaalbare) woningen, wat doelmatig moet worden aangepakt. Met name jongeren, starters, ouderen, en specifieke groepen zoals leraren en zorgprofessionals hebben grote moeite om een woning te vinden. Dan is er de energietransitie. Het is een taak van de gemeente om te werken aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving, ook van de woonvoorraad. De trend dat meer mensen zelfstandig wonen, creëert de behoefte aan meer woningen en woonvormen met zorg. Er is druk op de ruimte: behalve voor woningen is er ruimte nodig voor mobiliteit, recreatie, groen en het opwekken van energie. De omgeving heeft ook te maken met de opgave klimaatbestendig te worden, inclusief een duurzame oplossing voor ons water- en bodemsysteem.

3.1 Wonen

Als gemeente zijn we kaderstellend en voorwaardenscheppend richting ontwikkelaars en woningcorporaties, zodat zij kunnen zorgen dat woningzoekenden binnen onze gemeente een passende woning kunnen vinden. Dit geldt ook voor de lagere en middeninkomensgroepen en voor jongeren, ouderen en mensen met een zorgbehoefte. We stimuleren doorstroming en willen scheefwonen voorkomen. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We gaan de woonvisie actualiseren, in het licht van de wooncrisis en de landelijke regelgeving. We betrekken daarbij de gebleken woningbehoefte. We werken toe naar een evenwichtig samengestelde woningvoorraad. Gegeven de huidige woningvoorraad betekent dit dat het aandeel woningen in de sociale woningbouwcategorie en in het middensegment toeneemt
 • We maken afspraken over de minimale kwaliteit en de duurzaamheid van sociale woningbouw
 • We introduceren instrumenten als een anti-speculatiebeding en een zelfbewoningsplicht en stimuleren doorstroming
 • We benutten de wettelijke mogelijkheden voor toewijzing van woningen aan doelgroepen (zoals bijvoorbeeld leraren, zorgpersoneel, hulpverleners en eigen inwoners)
 • We bevorderen het bouwen voor zelfstandig wonen met zorg en spreken bij nieuwe woonlocaties op basis van behoefte een percentage voor nieuwe woonvormen op dit gebied af

Naarderheem: herontwikkeling en uitbreiding met woningen

Het revalidatiecentrum Naarderheem (onderdeel van Vivium Zorggroep) aan de Amersfoortsestraatweg in Naarden is verouderd en wordt vervangen door nieuwbouw. Omdat het nieuwe gebouw compacter en multifunctioneel is ontworpen, ontstaat ruimte op het resterende perceel voor woningen. Het nieuwe compacte gebouw biedt ruimte aan het revalidatiecentrum, kantoorruimte voor Vivium, een overdekte buitenruimte en een sportvoorziening die over enkele jaren wordt ingevuld door een 3e partij. De vrijkomende ruimte wordt ingevuld met een mix van woningen, zorgwoningen en maatschappelijke voorzieningen. Er komen naast middeldure en dure woningen ten minste 36 betaalbare huurwoningen.

 • Die woningbouw past niet in de maatschappelijke bestemming van het bestemmingsplan en moet daarom gewijzigd worden
 • Bij de ontwikkeling is aandacht voor klimaatadaptatie en wordt gestreefd naar energieneutraliteit

3.2 Buitenruimte en leefomgeving

De inrichting en het onderhoud van onze openbare ruimte zijn erop gericht dat deze groen, schoon en veilig is, bestand is tegen de effecten van de klimaatverandering en bijdraagt aan de biodiversiteit. We betrekken inwoners hierbij en stimuleren actieve bijdragen vanuit de samenleving. Zorg voor dierenwelzijn is voor ons een kwestie van beschaving. Organisaties die wettelijke taken uitvoeren bij het inzetten voor dierenwelzijn, moeten structureel ondersteund worden. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We realiseren en versterken natuurverbindingen, beschermen bomen en parken (door middel van een algemene kapvergunning) en voegen meetbaar groen en bomen toe
 • Natuurhistorische parken krijgen onderscheidend aandacht bij het beheer en onderhoud van groen
 • We voeren het Biodiversiteitsplan uit en hebben speciale aandacht voor het verminderen van verharde, stenen ondergrond
 • We evalueren na 2 jaar het effect van de keuze voor het huidige onderhoudsniveau en besluiten dan of het niveau omhoog moet
 • We zetten ons in om de faciliteiten voor opvang en het bevorderen van dierenwelzijn in samenwerking met gemeenten in de regio structureel te regelen en tevens dat de dierenopvang naar Crailo terugkeert

3.3 Duurzaamheid

De gemeente Gooise Meren onderschrijft de landelijke klimaatdoelstellingen om in 2050 volledig duurzaam, energieneutraal en circulair zijn. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We maken keuzes waarbij wij als gemeente het hoogste klimaat- en/of milieurendement kunnen realiseren gegeven de beperkte middelen
 • Duurzaamheid is niet alleen een zaak van de overheid. Daarom stimuleren we dat iedereen mee kan doen en dat ook doet. We werken samen met lokale partijen en stimuleren particuliere initiatieven
 • We zetten in op energieneutraliteit en de klimaatdoelen door de nadruk te leggen op isolatie voor alle huizen, opwek door zonnepanelen op daken, kiezen voor vergroening (van openbare gebouwen, bedrijfsterreinen en van onze centra) en bevorderen meervoudig ruimtegebruik
 • We betrekken ook onze monumenten bij de verduurzamingopgave, mede met het oog op het behoud ervan
 • We zijn tegen een biomassacentrale in Diemen
 • Bij de herinrichting van de openbare ruimte houden we rekening met klimaatverandering (opwarming, hittestress, langdurige droogte en meer regen in korte tijd)
 • We geven uitvoering aan de vastgestelde Transitievisie Warmte en aan onze ambities in het kader van Regionale Energiestrategie (RES)

3.4 Ruimtelijke ontwikkeling

In Gooise Meren benutten we de beperkte ruimte voor groei optimaal. Binnen onze schaarse ruimte kiezen we voor duurzame ontwikkeling, met oog voor de natuur, de historische waarde en de leefbaarheid in de bestaande woongebieden. We groeien, waar mogelijk, om in woningbehoefte te voorzien en zorgen dat het aanbod van bedrijfsruimte niet afneemt. We onderzoeken, samen met de betreffende bedrijven, of overlast gevende bedrijvigheid uit de kernen verplaatst kunnen worden en plaats kunnen maken voor andere bedrijvigheid of woningbouw. Bij nieuwbouw kijken we ook naar de voorzieningen en bij (her)inrichting van de openbare ruimte kijken we of er kansen zijn voor buitensport of spel. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We nemen de huidige parkeernormen en -richtlijnen opnieuw onder de loep en werken aan een transparant kader waarin maatwerk mogelijk is. Deze normen en richtlijnen hangen nauw samen met de binnenstedelijke ontwikkeling en zijn nauw gerelateerd aan de kwaliteit van de leefomgeving
 • We blijven zoeken naar locaties voor woningen en bedrijven. We bouwen niet in de natuur en breiden, als dat past, wel in. Op inbreidlocaties worden uiterlijk en massa goed afgestemd op de omgeving
 • We passen de rol van de commissie ruimtelijke kwaliteit aan in het licht van de Omgevingswet
 • Voortvarende ontwikkeling en (verdere) uitvoering van lopende ruimtelijke projecten, zoals BOR gronden, Naarderheem, Crailo, Krijgsman en Hocras

Muiden Noordwest: integrale aanpak van oudere wijk in sterk veranderende omgeving

Dit project ziet de gemeente als een voorbeeld van het integraal oppakken van vraagstukken in een gebied en het werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet. In Muiden Noordwest is daar ook aanleiding voor. Muiden Noordwest is grofweg het gebied tussen de oude Vesting en de nieuwbouwwijk. Deze wijk, waarvan bijna alle (huur)woningen recent zijn overgedragen aan corporatie Gooi en Omstreken, heeft te maken met ontwikkelingen in de wijk zelf als ook grote veranderingen van de omgeving. Zowel inwoners als gemeente zien hier de noodzaak om dit in samenhang te bekijken.

 • De 1e fase van het project is het maken van een masterplan. Dit masterplan moet richting geven aan de gewenste ontwikkeling van het gebied. Hier moeten ambities op het gebied van woningbouw, verduurzaming, mobiliteit, openbaar groen en maatschappelijke voorzieningen een plek krijgen
 • Als de raad besluit om het project te vervolgen, kan er uitvoering gegeven worden aan maatregelen in het masterplan. Daarbij kan worden gedacht aan kwaliteitsverbeteringen in de openbare ruimte en een aanpak van knooppunt op en rond de Amsterdamse Poortbrug

Terug naar inhoudsopgave

4. Economisch vitaal en bereikbaar

De werkgelegenheid en het voorzieningenniveau voor onze bedrijven en inwoners blijven in stand. Wij zetten onze natuur en ons culturele erfgoed in om onze economie te versterken. De gemeente Gooise Meren stimuleert de arbeidsparticipatie in deze krappe arbeidsmarkt. Inwoners en ondernemers kunnen veilig op weg in een goed bereikbaar én leefbaar Gooise Meren.

Trends en ontwikkelingen

Na de coronacrisis is de economische dynamiek veranderd. Er is een uitdaging in het aantrekken van ondernemers en het in stand houden van het huidige winkelaanbod, horeca, levendige kernen en werkgelegenheid. De onlinedienstverlening krijgt steeds meer de overhand. Daarnaast neemt het personeelstekort in diverse sectoren (zorg, onderwijs, technisch personeel) toe. We hebben aandacht voor behoud en vergroting van passende werkgelegenheid in onze regio. Een betere bereikbaarheid van de gemeente kan op gespannen voet staan met het behoud van de natuur en de luchtkwaliteit. Ditzelfde geldt voor het groeiende aantal (binnenlandse) toeristen die enerzijds werkgelegenheid en economische vitaliteit bevorderen en anderzijds een hoge druk op de natuur en het cultureel erfgoed in de kernen veroorzaken.

4.1 Economie

We stimuleren de bedrijvigheid en levensvatbaarheid van onze winkelgebieden en bedrijfsterreinen en houden daarmee ook ons voorzieningenniveau op peil. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We zorgen dat de winkelgebieden en bedrijventerreinen goed bereikbaar, veilig, groen en toegankelijk zijn en blijven. Er blijft voldoende bedrijfsruimte beschikbaar om de werkgelegenheid op peil te houden
 • We vergroten onze economische mogelijkheden door samen te werken met de Regio Gooi en Vechtstreek en met de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dat is in gang gezet met onze regionale samenwerkingsagenda (RSA) en MRA-agenda. Binnen onze netwerken maken we ons met name sterk voor mobiliteit, duurzaamheid en economie
 • We streven naar een circulaire economie. We besteden lokaal aan binnen wat wettelijk mogelijk is
 • We zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers
 • We stimuleren innovatief ondernemerschap en zien kansen in de zorgsector om werkgelegenheid te creëren. Eventuele nieuwe vormen van ondernemen kunnen in onze gemeente een plek krijgen mits ze op een geschikte en veilige manier kunnen worden ingepast

Project: Centrumplan Bussum

Met dit project dragen we bij aan het in stand houden van de werkgelegenheid en het voorzieningenniveau door het verfraaien van het centrum van Bussum. Het wordt daarmee levendiger, aantrekkelijker en groener. Dat zorgt voor bedrijvigheid en levensvatbaarheid.

 • De gemeente gaat samen met plaatselijke ondernemers, organisaties en inwoners de komende jaren verder samen plannen bedenken, uitvoeren en betalen. De partijen ontwikkelen deelprojecten die worden opgenomen in het gebiedsprogramma Bussum Centrum. Dit gebiedsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld
 • Een aantal deelprojecten is reeds in voorbereiding/uitvoering zoals de Vlietlaan, de Olmenlaan, Mariënburg, Scapino, De Nieuwe Brink en Veerstraat/Veerplein

4.2 Toerisme en cultureel erfgoed

We koesteren het erfgoed en bevorderen toerisme en recreatie die zorgen voor economische activiteiten en voorzieningen in onze gemeente. Zo blijven we aantrekkelijk voor onze eigen inwoners en bezoekers van buiten. En zo blijft onze gemeente fijn om in te wonen en te recreëren en zorgen recreanten en toerisme voor extra werkgelegenheid in onze gemeente. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We benutten de belevingswaarde van cultureel erfgoed beter door bestemmingen aantrekkelijker te maken door ze te verbinden en te promoten bij doelgroepen die daar meest ontvankelijk voor zijn, zoals bijvoorbeeld natuur- en cultuurliefhebbers, wandelaars en fietsers
 • We werken hiervoor als gemeente proactief samen binnen de MRA. We positioneren ons als groene, culturele en open ruimte binnen de regio en spelen in op de toenemende behoefte aan recreatie als gevolg van de toenemende verstedelijking om ons heen. Vanwege leefbaarheid, natuurwaarde, recreatie en cultuurhistorie streven wij ernaar dat nieuwe verbindingswegen ondergronds worden aangelegd, vooral bij een eventuele extra verbinding naar Flevoland
 • We zorgen samen met onze partners dat de toename van het toerisme en recreatie niet leidt tot schade aan onze natuur en ons erfgoed

Project: Naarderbos

Het project Naarderbos draagt er aan bij dat onze inwoners en bezoekers kunnen genieten van onze natuur en het culturele erfgoed. Het is een voorbeeld van een project dat is opgestart om het recreatiepotentieel en toerisme te vergroten. Het gebied ligt tussen de A6, de kustlijn van het Gooimeer, het Waterkeringspad en de IJsselmeerweg. Het huidige bestemmingsplan van 2006 is aan vervanging toe. Naast recreatieve functies krijgen het behoud en de versterking van de natuur aandacht.

 • Het plangebied ligt aan de kust en is meegenomen in de kustvisie die voor onze gemeente is opgesteld
 • Het project bevindt zich in de initiatiefase en zal de komende jaren verder worden uitgewerkt

4.3 Werk en inkomen

Met de huidige druk op de arbeidsmarkt ondersteunen wij inwoners en ondernemers om een match te maken tussen werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. We hebben aandacht voor minima en doelgroepen en zijn goed toegankelijk voor hen die hulp nodig hebben. We zetten in (boven)regionaal verband actief in op het aantrekken van werkgelegenheid. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • In samenwerking met het bedrijfsleven willen we ervoor zorgen dat vacatures vervuld worden en arbeidsparticipatie toeneemt als harde noodzaak bij de huidige arbeidsmarkt
 • We vergroten de inzet op van-werk-naar-werk, van-onderwijs-naar-werk en van-uitkering-naar-werk
 • We zorgen dat het ondernemersloket goed vindbaar is, ook voor startende ondernemers

4.4 Mobiliteit

Samen met de inwoners en ondernemers houden we onze gemeente verkeersveilig en goed bereikbaar per fiets, OV en auto. De kernen van onze gemeente willen we leefbaar houden, door negatieve effecten van parkeren, uitstoot en geluid van (vracht)auto’s en sluipverkeer te verminderen. Het samen verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen en specifieke punten, zoals sportverenigingen en gevaarlijke oversteken, heeft prioriteit. We zorgen voor ruimte voor OV en (snel)fietsverkeer en ook fietsparkeren. Het openbaar vervoer en voorzieningen zijn toegankelijk, ook voor ouderen en minder validen. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We zetten in op een actuele uitvoeringsagenda waarin we prioriteit geven aan veilige schoolzones en schoolroutes, het autoluw maken van de (vesting)kernen en de verkeersveiligheid. Verbeteringen van verkeerssituaties wegen we integraal af en prioriteren we
 • We werken aan een slim en modern parkeerbeleid waar (technologische) voorzieningen bij aansluiten. Binnen het beleid moet maatwerk mogelijk zijn in samenspraak met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De auto heeft niet vanzelfsprekend het 1e recht op een plek in de openbare ruimte
 • In (boven) regionale samenwerking kijken we naar de mogelijkheden om ook de bereikbaarheid vanuit buiten de gemeente te vergroten door te kijken naar de Gooicorridor, de flessenhals A1 en het OV in algemeen. De uitbreiding van Almere vraagt om een ondergrondse verbinding naar Noord-Holland. Bovenregionaal is een besluit tot het verdiepen van het spoor niet actueel. We willen daarom deze periode een besluit nemen of we de reservering voor het verdiept spoor met een (tijdelijke) functie willen blijven invullen
 • We willen de bereikbaarheid van onze kernen met het OV verbeteren. We onderzoeken of we binnen de gemeente samen met inzet van de inwoners mogelijkheden hebben om de gaten op te vullen

Terug naar inhoudsopgave

5. Duidelijke en transparante dienstverlening

De dienstverlening aan onze inwoners is adequaat. Onze inwoners kunnen rekenen op een toegankelijk, duidelijk en transparant bestuur en de bijbehorende organisatie. Onze inwoners kunnen veilig in onze gemeente leven. De gemeente Gooise Meren werkt effectief samen en is daarmee slagvaardig.

Trends en ontwikkelingen

We zien een landelijke ontwikkeling waarbij inwoners op een andere manier kijken naar politiek en overheid; de polarisatie in de samenleving neemt toe. Er worden ook steeds hogere eisen gesteld aan de transparantie van de gemeentelijke overheid. De ontwikkeling van burgerparticipatie is al enige jaren gaande. De komende jaren zullen de initiatieven vanuit de samenleving een groter aandeel krijgen in het gemeentelijk beleid. We zien een versterkte regionale en bovenregionale samenwerking die de slagkracht op bepaalde onderwerpen vergroot. Het dilemma bij samenwerking zit in de wens elkaars kracht te gebruiken en het onvermijdelijke verlies van directe invloed op de op afstand staande werkzaamheden. Op het gebied van veiligheid zien we de voorkeur naar een steeds integraler beleid, zoals de samenwerking tussen politie en boa’s en de koppeling tussen veiligheid en zorg.

5.1 Dienstverlening en communicatie

De inwoner staat centraal bij de gemeentelijke dienstverlening. De gemeente doet wat ze zegt, zegt wat ze doet en legt dit ook uit. De gemeente is persoonlijk, toegankelijk en (actief) communicatief en zoekt naar oplossingen. Uitgangspunt is digitaal waar kan, persoonlijk/fysiek waar moet. De gemeente informeert inwoners in een vroegtijdig stadium en is transparant. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We zijn dienstbaar, oplossingsgericht en duidelijk en passen waar nodig onze communicatie daarop aan. We zorgen voor een duidelijke terugkoppeling bij meldingen en actieve uitleg bij vertraagde processen
 • De vraag van inwoners, ondernemers en instellingen staat centraal in ons handelen. We willen de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren door nog persoonlijker en directer te communiceren. We willen onze medewerkers hiervoor meer ruimte geven en waar nodig onze processen aanpassen
 • De digitalisering wordt uitgebouwd. Persoonlijk contact en het maken van (spoed) afspraken blijven mogelijk en onze gemeenteloketten blijven open

5.2 Veiligheid en handhaving

De gemeente draagt bij aan de veiligheid in Gooise Meren en werkt hierbij integraal samen met relevante partners. De gemeente draagt zorg voor het voldoen aan de geldende regelgeving door middel van handhaving. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • De gemeente versterkt de aanpak tegen ondermijning
 • We verstevigen de samenwerking met bewoners en ondernemers om buurten veiliger te maken (buurtpreventie) en focussen op het verminderen van de drugdealoverlast op verschillende plekken in onze gemeente. We maken het melden van overlast en criminaliteit makkelijk en toegankelijk
 • We leggen de nadruk op het weerbaarder maken van onze inwoners tegen digitale criminaliteit door middel van actieve communicatiecampagnes
 • We zetten onze boa’s effectiever in met minder nadruk op het handhaven van parkeren en meer op handhaving van de openbare orde en veiligheid (waaronder ook verkeersveiligheid)

5.3 Bestuur en organisatie

Inwoners worden uitgenodigd om initiatieven in te brengen en worden actief betrokken bij gemeentelijk beleid en gemeentelijke projecten. De gemeentelijke organisatie is kwalitatief en kwantitatief wendbaar, is toekomstgericht en in staat om flexibel op de maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We passen onze participatievisie aan op basis van opgedane ervaring en de inwerkingtreding van de omgevingswet/visie en de daarbij behorende participatieverordening. We willen de discussies over beleidsontwikkeling of projecten tussen de raad, het college en de inwoners verbeteren. We halen voorafgaand aan het participatieproces kaders op bij de raad, betrekken belanghebbenden aan de voorkant, en zorgen voor een adequate verslaglegging
 • We blijven investeren in wijkagenda’s en zorgen dat wijkagenda’s, gebiedsvisies en centrumplannen op elkaar aansluiten
 • Wijkplatforms en -raden zijn waardevolle instrumenten. We willen de kring van belanghebbenden uitbreiden. Zo komen de algemene afwegingen die de gemeente moet maken beter in beeld door de bredere betrokkenheid. We gaan hiervoor ook nieuwe vormen van participatie onderzoeken en het burgerpanel actiever inzetten, waarbij de gemeente de regie voert.
 • We investeren in onze organisatie. We zorgen dat er voldoende capaciteit is om het werk uit te voeren. Daarnaast zorgen we dat er ruimte is om het potentieel te benutten en toekomstbestendig te worden met elkaar

5.4 Bestuurlijke samenwerking

Als regiogemeenten versterken we elkaar door effectief samen te werken op de onderwerpen waar dat nodig is. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • De gemeente wil op voor ons belangrijke onderwerpen een voortrekkersrol nemen in de regionale samenwerking
 • Het uitgangspunt is 'lokaal wat kan, regionaal wat moet'. Hierbij blijft de gemeente de inhoudelijke lijn bepalen. Nieuwe samenwerkingen komen enkel op initiatief van de gemeente(n) tot stand. Samenwerking wordt altijd getoetst aan kwaliteit, kosten en een aantoonbare meerwaarde voor inwoners. Hiervoor biedt de nota verbonden partijen een kader

Terug naar inhoudsopgave

6. Financieel gezond

De gemeente is financieel gezond.

Trends en ontwikkelingen

De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds en het feit dat er meer taken naar de gemeenten toevloeien vanuit het Rijk, waarbij minder geld beschikbaar is of komt, heeft invloed op de keuzes die gemeenten moeten maken. De toenemende complexiteit van vraagstukken maakt dit nog uitdagender. Daarbij zijn de grondstofprijzen en de loonkosten enorm gestegen. De afgelopen jaren is gebleken dat we niet automatisch financieel gezond blijven. Dit vormt een uitdaging in relatie tot alle maatschappelijke effecten die het bestuur wil realiseren.

6.1 Financiën

Als gemeente gaan we bewust met ons geld om en zorgen we dat we op korte en lange termijn financieel gezond blijven. We gaan daarbij moeilijke keuzes niet uit de weg. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • De gemeente streeft naar een solide financieel beleid. Wanneer er bezuinigd moet worden wordt nadrukkelijk gekeken naar de effecten op langere termijn. Andersom moet bij investeringen ook verder gekeken worden naar de opbrengst op langere termijn
 • We investeren in strategische personeelsplanning
 • De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag zijn helder en leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waar geld aan is besteed en welk effect is bereikt. De algemene reserve houden we op een verantwoord niveau
 • We onderzoeken of we moeten investeren in een domein overstijgende subsidiespecialist die kan helpen om interessante subsidies voor de gemeente binnen te halen

6.2 Vastgoed

Vastgoed is een belangrijk instrument voor de gemeente voor het uitvoeren van gemeentelijke taken en het bereiken van doelstellingen bijvoorbeeld op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en toerisme en in het sociaal domein. We investeren op natuurlijke momenten in duurzaamheidsmaatregelen. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We stellen een vastgoedstrategie vast en geven hier uitvoering aan

6.3 Grondbeleid

We hanteren een grondbeleid dat concrete richting geeft aan hoe de gemeente omgaat met haar rol en positie in de ruimtelijke ontwikkeling. Het is een middel voor het faciliteren en sturen van bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en het rechtvaardig verdelen van kosten en opbrengsten tussen gemeente en grondeigenaren. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • De gemeente wil onderzoeken wat de mogelijkheden en voordelen zijn van het voeren van een actiever grondbeleid in de toekomst

6.4 Belastingen

De dienstverlening waar leges tegenover staan, is zo veel mogelijk kostendekkend en daarbij sturen wij op efficiëntie. Belastinggeld wordt opgebracht door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. We benaderen de woonlasten integraal en streven ernaar om deze zo min mogelijk te verhogen en de gemeentelijke voorzieningen daarbij in stand te houden. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • De OZB stijgt niet meer dan de inflatie. Als in een uitzonderlijk geval, vanwege zwaarwegende redenen van lokale aard, een verdere stijging noodzakelijk lijkt, kan dit uitgangspunt worden heroverwogen
 • Bij het heffen van lokale belastingen streeft de gemeente naar kostendekkendheid. Ontwikkelingen op het gebied van afvalstoffenheffing en rioolbelasting volgen wij nauwgezet

Terug naar inhoudsopgave

7. Portefeuilleverdeling

Geert-Jan Hendriks (D66)

 • Financiën (Dienstverlening, bedrijfsvoering en ICT)
 • Natuur en milieu (incl. water en GAD)
 • Openbare ruimte
 • Jeugd en onderwijs 
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Subsidiebeleid

Alexander Luijten (VVD)

 • Ruimtelijke ordening en projecten
 • Omgevingswet
 • Democratische kwaliteit
 • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
 • MRA en Regio GV
 • Sport
 • Nico Schimmel (Hart voor BNM)
 • Economie 
 • Mobiliteit en Parkeren
 • Toerisme en recreatie 
 • Erfgoed en cultuur 
 • Visie Centrum Bussum
 • Wonen

Barbara Boudewijnse (GroenLinks)

 • Energietransitie
 • Circulaire economie en werkgelegenheid 
 • Werk en Inkomen
 • Sociaal Domein 18+
 • Dierenwelzijn

Terug naar inhoudsopgave

8. Ondertekening van het akkoord

Namens de fractie D66, Jacqueline Sweerts

Namens de fractie VVD, Hugo Bellaart

Namens de fractie Hart voor BNM, Marieke Le Noble

Namens de fractie GroenLinks, Freek Vos

Terug naar inhoudsopgave

Bijlage

Inbreng en reacties.

1. Voor en van iedereen

Inbreng van inwoners, ondernemers en organisaties.

Bibliotheek Gooi en meer

 • Inbreng: Maak van Bibliotheek Bussum een Third place. Bibliotheek zet in op Laaggeletterdheid/leesbevordering en digibetisme
 • Reactie: Heeft aandacht in akkoord. Nemen we mee bij uitwerking in CUP

Alliantie digitaal samenleven

 • Inbreng: Oproep om digibetisme op te nemen in akkoord plus aanbod hierbij ondersteuning te bieden
 • Reactie: Digibetisme is onderdeel van het akkoord

Kunsten ’92, Federatie creatieve industrie

 • Inbreng: Algemene tips hoe gemeenten cultuur in hun akkoorden kunnen verankeren
 • Reactie: Cultuur heeft zeker aandacht in ons akkoord

Inwoners

 • Inbreng: Vragen aandacht voor het ontbreken van een gymzaal op veilig afstand van de Jozefschool
 • Reactie: Deze zorg heeft onze aandacht

Gymnastiek- en Turnvereniging Keizer Otto

 • Inbreng: Harmonisatie binnensport: wordt dit aangepakt de komende periode? Passende accommodaties voor turnen. Wens: Centrale turnhal
 • Reactie: Biedt aandachtspunten ons beleid. We kijken naar uitwerkmogelijkheden in CUP

JOGG

 • Inbreng: Aanpak stimuleren bewegen voor jongeren
 • Reactie: Heeft aandacht in akkoord

Inwoner/ondernemer

 • Inbreng: Fuzefield invoeren (stimuleert bewegen en denken)
 • Reactie: Mogelijk Interessant voor CUP

KNVB

 • Inbreng: Aandacht voor voetbal
 • Reactie: Heeft aandacht in akkoord

Sportinnovator

 • Inbreng: Oproep om middelen voor sportinnovatie te reserveren
 • Reactie: Stimuleren van sport en bewegen heeft aandacht in akkoord

Watersportvereniging Muiden

 • Inbreng: Ruimte voor Ligplaatsen
 • Reactie: Deze behoefte is bekend en vraagt om inpassing in een breder plan

Alzheimer Afd. Gooi en Omstreken

 • Inbreng: Ontlasten mantelzorg Verbeteren samenwerking. Haalbaarheid onderzoek. Odensehuizen (ontmoetingscentra voor mensen betrokken bij dementie)
 • Reactie: Mantelzorg heeft aandacht in akkoord. Onderzoek Odensehuizen is optie voor CUP

MantelzorgNL

 • Inbreng: Belang van waardering mantelzorg
 • Reactie: Mantelzorg heeft aandacht in akkoord. Perspectief op waardering interessant voor CUP

2. Kansrijk opgroeien

Inbreng organisaties.

Organisatie Het vergeten Kind

 • Inbreng: Jeugdhulp beter vormgeven dmv de Wereld van Aandacht 
 • Reactie: We nemen deze hartekreet ten harte

Arts

 • Inbreng: Betere Jeugdhulp: kritische beschouwing over huidige jeugdzorg. Pleidooi voor inzet jeugdzorgtrajecten na goedkeuring ouders, kinderen en huisarts
 • Reactie: We vatten deze brief op als een aansporing kritisch te blijven kijken naar hoe we de jeugdzorg hebben georganiseerd

3. Passend wonen in een groene omgeving

Inbreng van inwoners, ondernemers en organisaties.

Corporaties Gooi en Vechtstreek

 • Inbreng: Maatregelen om meer mensen een passende woning te bieden
 • Reactie: Heeft aandacht in akkoord

Ruimte voor collectief wonen

 • Inbreng: Collectief wonen bevorderen draagt bij aan oplossen woningnood
 • Reactie: Heeft aandacht in akkoord in relatie tot wonen met zorg

Taskforce wonen en zorg

 • Inbreng: Aandacht voor wonen met zorg als maatschappelijk vraagstuk. Pleidooi voor Visie op wonen en zorg
 • Reactie: Heeft aandacht in akkoord

Vrienden van Bredius

 • Inbreng: Behoud en renovatie historische groen.(Verkeers)veiligheid/overlast. Verduurzaming historische wijken
 • Reactie: Heeft aandacht in akkoord

Waldenbuurtgroep

 • Inbreng: Aandachtspunten inrichting Hocrasterrein
 • Reactie: We herkennen deze aandachtspunten en houden er rekening in ons beleid/uitvoering

Stichting Geopark Heuvelrug

 • Inbreng: Steun voor Burgerinitiatief om Heuvelrug Gooi en Vecht de Unescostatus van Geopark te doen verkrijgen
 • Reactie: Mooi initiatief. Iets om te agenderen in Regioverband

Bussum NATUURlijk Beter

 • Inbreng: Aanbevelingen op het gebied van wonen, verkeer in relatie tot het het centrum van Bussum
 • Reactie: Zien we als aandachtspunten voor project Bussum Centrum

Kerngroep Uitvoeringsprogramma Havens van Muiden

 • Inbreng: Aanbeveling tav Muiden voor in het coalitieakkoord. Neem regie op ruimtelijke ontwikkelingen, met name voor Muiden West, doe dit vanuit een integrale visie, stel een havenwethouder aan, breid ligplaatsen uit, realiseer een binnenhaven en up-to-date havenfaciliteiten, werk mobiliteitsvisie voor Muiden uit voor water en wegverkeer
 • Reactie: We herkennen uw aandachtspunten en gaan aan de slag met Muiden West

Alliander

 • Inbreng: Aandacht voor groei van vraag naar elektriciteit en wat gemeente kan doen om hier goed mee om te gaan
 • Reactie: Goede aandachtspunten bij ruimtelijke ontwikkeling (bij elk plan moet ‘energie’ een aandachtspunt zijn)

JongRES

 • Inbreng: Advies om jongeren te betrekken bij de energietransitie en de energietransitie stevig aan te pakken
 • Reactie: Goede suggestie om ook bij dit thema de input van jongeren te vragen

Waterschap

 • Inbreng: Aandacht voor gezamenlijke opgaven tav klimaatadaptatie, gezond water, bodemdaling, energietransitie en aquathermie
 • Reactie: Heeft aandacht in akkoord. Concrete punten zijn input voor samenwerking in regioverband

Wattnu

 • Inbreng: Pleidooi voor benutten van civiele route naar aardgasvrij Vraag om ambitieus isolatieprogramma voor oudere wijken, waarbij Wattnu wil ondersteunen
 • Reactie: Mooi aandachtspunt, zeker voor wijken waarbij inwoners zelf de slag naar aardgasvrij kunnen maken

Bestuur Naarderwoonbos

 • Inbreng: Wensen geen nieuwe woningbouw in de kern, geen windturbines in het Gooimeer en wensen het beter betrekken van inwoners
 • Reactie: Boodschap helder

Holland Solair

 • Inbreng: Tips en aanbevelingen voor goed en verstandig benutten van zonne-energie
 • Reactie: Mooie tips, houden we rekening mee

Inwoner

 • Inbreng: Pleidooi voor opknappen en vergroenen van het einde van de Graaf Willem de Oudelaan/Marie Louiselaan dat vooral functioneert als hondenuitlaatterrein
 • Reactie: Gaan we op studeren

Samen sneller duurzaam

 • Inbreng: Samen sneller duurzaam heeft drie boodschappen: blijven stimuleren van initiatieven van inwoners, geef aandacht aan voedsel / landbouw in de omgevingsvisie, werf fondsen voor duurzaamheid
 • Reactie: Heeft aandacht in akkoord. We stimuleren initiatieven van inwoners; duurzaamheid is een opdracht van gemeenten, inwoner en ondernemers

Minder Hinder/Klankbordgroep Schiphol/A1

 • Inbreng: Vraagt als lokale overheid blijvend aandacht voor overlast Schiphol en wegverkeer A1 ben als bij met name Rijk en Provincie
 • Reactie: Heeft de aandacht

Veiligheidsregio

 • Inbreng: Aandacht voor wat Veiligheidsregio kan doen tbv de fysieke veiligheid
 • Reactie: Nemen we ter harte

Bestuur Krijgsman

 • Inbreng: Vraagt aandacht voor (capaciteit) van voorzieningen met name op het vlak van onderwijs en verkeer
 • Reactie: Heeft de aandacht

Riolenraad

 • Inbreng: Aandacht voor ondersteunende rol van de riolenraad bij vraagstukken over water en wateroverlast
 • Reactie: Bedankt voor de tip

Inwoner

 • Inbreng: Aandacht voor geluidsoverlast van sportwagens en motoren
 • Reactie: Geluidsoverlast heeft de aandacht

Vogelbescherming Nederland

 • Inbreng: Oproep om aandacht te hebben voor de unieke kwaliteiten van het IJsselmeerlandschap voor met name vogels, om de basiskwaliteit natuur als uitgangspunt te nemen bij plannen en om hierbij biodiversiteit te bevorderen
 • Reactie: Biodiversiteit en natuur zijn onderdeel van het akkoord

Inwoner

 • Inbreng: Pleidooi om overlast van luchtverkeer en snelwegverkeer serieus te nemen
 • Reactie: Heeft de aandacht

4. Economisch vitaal en bereikbaar

Inbreng van inwoners, ondernemers en organisaties.

Inwoner

 • Inbreng: Pleidooi om gebied Naarderbos te benutten voor recreatie
 • Reactie: Wordt aan gewerkt

Inwoners

 • Inbreng: Pleidooi voor infrastructurele maatregelen in Bussum die auto minder ruimte geven en de veiligheid voor fietsers vergroten
 • Reactie: Dit is de insteek van het mobiliteitsplan dat de komende jaren wordt uitgevoerd

Inwoner

 • Inbreng: Oproep om parkeerprobleem in Bussum op te lossen. Ga uit van 2.0 ipv 0.5 per woning
 • Reactie: Parkeren heeft de aandacht

Inwoner

 • Inbreng: Oproep om een verbod op zwaar verkeer over wegen als de Cort van der Lindenlaan in te stellen
 • Reactie: Zwaar verkeer door kernen staat op de agenda in regionaal verband

Provincie Noord-Holland

 • Inbreng: Aandachtspunten voor gemeenten in Regio Gooi en Vechtstreek in samenwerking met de provincie Noord-Holland te werken aan duurzame mobiliteit
 • Reactie: Deze samenwerking gaan we graag aan

Nationale agenda laadinfrastructuur

 • Inbreng: Oproep om beleid op stellen voor laadinfrastructuur en oog te hebben voor knelpunten bij elektrificatie
 • Reactie: Nuttige oproep, bij onze projecten kijken we ook naar laadmogelijkheden

Fietsersbond

 • Inbreng: Vergroot fietsveiligheid in Gooise Meren
 • Reactie: We herkennen de zorg. Fietsen heeft bijzondere prioriteit in ons mobiliteitsplan dat de komende jaren wordt uitgevoerd

Inwoner

 • Inbreng: Voorstel om in Bijlstraat een pilot te starten waarbij de lichtarmaturen die aan vervanging toe zijn vervangen worden door lichtarmaturen met 2 oplaadpunten
 • Reactie: Interessant idee. Nemen we in overweging

Ondernemersvereniging Gooise Meren

 • Inbreng: Oproep om ruimte om te ondernemen in Gooise Meren te behouden ten behoeve van zowel de vitaliteit van de kernen als de werkgelegenheid en hiervoor meer ambtelijke capaciteit voor vrij te maken
 • Reactie: Uw oproep verstaan wij goed. Wij zetten ons in voor het behoud van werkgelegenheid

CNV

 • Inbreng: Aandachtspunten op vlak van werk, inkomen en lokale economie
 • Reactie: Nemen wij ter harte

Ondernemende Nederland

 • Inbreng: Vraagt aandacht voor het onderwerp nadeelcompensatie (compensatie voor ondernemen tgv infrastructurele projecten, te veranderen in wetgeving die gelijk met de omgevingswet op 1 jan. 2023 in werking moet gaan)
 • Reactie: We gaan na of we hiervoor een verordening moeten opstellen

Stichting tussen Vecht en Eem

 • Inbreng: Pleidooi om te kiezen voor professionele ondersteuning van erfgoed-agenda van Gooi en Vechtstreek
 • Reactie: Moet in Regio verband naar gekeken worden

5. Duidelijke en transparante dienstverlening

Inbreng van inwoners, ondernemers en organisaties.

Mooi ter Gouw

 • Inbreng: Aandachtspunten voor participatie en samenwerken met inwoners
 • Reactie: We herkennen de aandachtspunten. We hechten aan transparante participatie. Is onderdeel van het akkoord

Inwoner

 • Inbreng: Pleidooi om in subsidievoorwaarden vast te leggen dat er bij intocht geen Pieten meedoen die zwart zijn geschminkt
 • Reactie: Uw pleidooi is genoteerd

Inwoner

 • Inbreng: Beëindig het juridisch conflict met ondernemer 
 • Reactie: Dat is ook onze wens

Inwoner

 • Inbreng: Pleidooi voor meer empathie bij uitvoeringorganisatie
 • Reactie: Empathie is zeker een deugd voor uitvoerenden. Inleving en begrip moeten onze medewerker in goede balans brengen met hun opdracht regels onpartijdig toe te passen. Daar zit soms een spanning

Inwoner

 • Inbreng: Betrek inwoners als de deskundigen op het terrein van de eigen omgeving en zorg ervoor dat hun adviezen als een besluitvormend advies gelden
 • Reactie: We hechten zeker aan de expertise van inwoners. De notie van een besluitvormend advies vinden we tegenstrijdig

Inwoner

 • Inbreng: Vervang participatie door bewonersbelangen en leg vast waar de bewoners kunnen zien waar hun belangen aan bod komen, zowel bij eigen initiatief als bij initiatief van de gemeente
 • Reactie: We begrijpen de oproep. Participatie is voor ons een middel om plannen te verbeteren en om met de belangen van diverse groepen optimaal rekening te kunnen houden

Inwoner

 • Inbreng: Neem echte participatie in het akkoord op, als een middel om waardevolle input te verkrijgen voor een beter resultaat
 • Reactie: Participatie (en duidelijkheid over waar deze toe moet leiden) is aandachtspunt in het akkoord

Inwoner

 • Inbreng: BOA’s deelden te grif parkeerboetes uit aan automobilisten die naar het speelpark wilden, daar een volle parkeerplaats aantroffen en parkeerden op de Valkenburgselaan
 • Reactie: Het parkeervraagstuk aldaar heeft onze aandacht

Terug naar inhoudsopgave