College-uitvoeringsprogramma 2023-2026 (toegankelijke versie)

College-uitvoeringsprogramma 2023-2026 (CUP)

Vastgesteld door het college op 9 mei 2023.

Voorwoord

Het afgelopen jaar kende een bijzondere dynamiek. Na de aankondiging van de fusie tussen oppositiefractie Goois Democratisch Platform en coalitiefractie Hart voor BNM en het daaropvolgende vertrek van D66 uit de initieel gevormde coalitie, was het politieke landschap hertekend. Het eerder gesloten coalitieakkoord 2022-2026 vormde echter een vaste waarde en bleef daarmee de leidraad voor dit college-uitvoeringsprogramma.

Van ambities naar uitvoering

In het coalitieakkoord hebben de toen betrokken partijen op hoofdlijnen hun ambities neergezet. Het vertalen van deze ambities naar een uitvoeringsprogramma, is de volgende stap. Dat is geen vanzelfsprekende optelsom, maar een uitdagende puzzel. Want de financiële ruimte is beperkt, wat maakt dat we niet alle ambities kunnen uitvoeren. De gemeentelijke organisatie moet bovendien voldoende capaciteit (menskracht) en deskundigheid hebben om de plannen te kunnen uitvoeren. Bij de vertaling van het coalitieakkoord is daarom onderscheid gemaakt tussen ‘verplichtingen’ en politieke wensen. Ook bestaande activiteiten zijn daarbij kritisch tegen het licht gehouden. Het college heeft hierover op constructieve manier het gesprek gevoerd en is zo tot keuzes gekomen die hun weerslag hebben op zowel de lasten als de baten.

Politiek is keuzes maken

Het formuleren van ambities en het maken van (haalbare) plannen die in het belang zijn van onze gemeente, is noodzakelijk. De realiteit gaat soms gepaard met het maken van moeilijke keuzes. Deze keuzes worden zichtbaar in het college-uitvoeringsprogramma. Op sommige onderdelen zal het college op een later moment tot nadere keuzes moeten komen, omdat nu nog niet alle informatie voorhanden is. Denk daarbij aan de Rijksbijdragen, de uitwerking van genomen maatregelen en nieuwe wet- en regelgeving. Ook is nadrukkelijk gekeken naar de inkomstenkant. Bij het verhogen van inkomsten ten laste van inwoners of ondernemers past ons inziens grote terughoudendheid. Om de meerjarenbegroting financieel sluitend te maken kiest het college voor een realistische oplossing, waarbij de investeringen m.b.t. het parkeren en mobiliteit mede worden gedekt door een verhoging van de parkeeropbrengsten. Afhankelijk van de oplossing van het Rijk voor het meerjarenbeeld kan op voorhand niet worden uitgesloten dat in dit kader ook naar de OZB zal worden gekeken. Afhankelijk van de keuzes bij het Rijk wordt de meerjarige begroting dan weer bijgesteld.

Een realistisch programma

Dit college-uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen in een dynamische, politieke context met de nodige uitdagingen als het bijvoorbeeld gaat om het klimaat en onze natuur. Die uitdagingen gaan wij aan en we proberen op allerlei vlakken in de maatschappij verbindingen te leggen die de som der delen vergroot. We kunnen ons nog altijd gelukkig prijzen dat Gooise Meren tot de meest aantrekkelijke gemeenten van Nederland behoort. Maar niet alle inwoners en ondernemers hebben het even makkelijk en ook voor hen wil deze gemeente er nadrukkelijk zijn. Het college denkt met dit uitvoeringsprogramma recht te doen aan het onderhandelingsresultaat van het eerder gesloten coalitieakkoord. Tegelijk is het uitvoeringsprogramma zo opgesteld dat zo nodig prioriteiten kunnen worden bijgesteld als maatschappelijke ontwikkelingen daarom vragen. Het college gaat met veel energie aan de slag om samen met u als raad, maar ook met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties verder kleur te geven aan dit uitvoeringsprogramma.

Het college van Burgemeester en Wethouders.

Terug naar inhoudsopgave

Inleiding

Dit college-uitvoeringsprogramma (CUP) geeft op hoofdlijnen een beeld van de nieuwe activiteiten voor de realisatie van de ambities uit het coalitieakkoord. De al bestaande activiteiten en projecten om onze wettelijke taken en het lopende beleid uit te voeren, staan niet in dit CUP. De meeste nieuwe activiteiten zijn gepland in de 1e 2 jaar, waarna de uitvoering volgt.

We zetten met veel energie in op de uitvoering van het CUP. We stellen dit programma echter op in een tijd waarin veel gebeurt in de maatschappij en waarin de financiële situatie voor de langere termijn onzeker is. Jaarlijks bij het opstellen van de Perspectiefnota zullen we de activiteiten voor het komende jaar concreet maken. Zo kunnen we inspelen op actuele ontwikkelingen en zo nodig de planning bijstellen. We verwachten met dit programma de ambities uit het coalitieakkoord goed te kunnen uitvoeren.

Leeswijzer

De hoofdstukken in het CUP zijn dezelfde als de hoofdstukken in het coalitieakkoord. Ieder hoofdstuk start met het gewenste maatschappelijk effect zoals beschreven in het coalitieakkoord. De activiteiten dragen daaraan bij. Per onderdeel ziet u welke aandachtspunten voor dat onderwerp in het coalitieakkoord staan. Vervolgens zijn de nieuwe activiteiten voor dat onderdeel per jaar beschreven.

Toelichting per activiteit

Bij iedere activiteit staat een korte toelichting. Daarnaast laten we met symbolen per activiteit een aantal bijzonderheden zien.

Bij elke activiteit staat globaal of er extra budget en/of extra inzet nodig is om de activiteit uit te kunnen voeren. Via de perspectiefnota en de programmabegroting wordt dat jaarlijks nader uitgewerkt.

Ook geven we aan wie over een activiteit beslist. Bij het stellen van kaders, met bijvoorbeeld een visie of een beleidsstuk, is dat de gemeenteraad. Het college gaat over de uitvoeringszaken.

Participatie op kleinere schaal vinden we vanzelfsprekend en laten we daarom in dit stuk onbenoemd. Als we verwachten dat we een uitgebreid participatieproces opzetten bij een activiteit, geven we dat aan met een symbool. Daarmee bedoelen we dat we op grote schaal (gemeente breed of minimaal per kern of wijk) inwoners, ondernemers en organisaties bij het maken en/of uitvoeren van de plannen willen betrekken en dat we daar een uitgebreid proces voor inrichten.

Sommige activiteiten in het CUP houden direct verband met elkaar, bijvoorbeeld als de uitkomst van een onderzoek nodig is om een plan te kunnen maken. We geven het met een symbool aan als er zo’n relatie met een andere activiteit uit het CUP bestaat.

Terug naar inhoudsopgave

1. Van en voor iedereen

De inwoners van Gooise Meren leven gezond en prettig in onze gemeente. De inwoners van Gooise Meren kunnen een leven lang meedoen in onze samenleving.

1.1 Gezondheid

Als gemeente stimuleren we dat inwoners gezond leven. We zetten in op preventie, vroegsignalering en communicatie. We werken hierbij samen met relevante partners. We kijken bij gezondheid niet alleen naar individuele fysieke en mentale beperkingen, maar ook naar hoe iemand ermee omgaat en welke mogelijkheden de omgeving biedt voor de inwoners om passende keuzes te maken. Daarom besteden we extra aandacht aan:

 • Preventieve voorzieningen in de leefomgeving
 • We werken aan een betere luchtkwaliteit en aan het verminderen van geluidsoverlast
 • We ijveren voor een goed regionaal zorgcentrum en streven ernaar om in samenwerking met partners de zorg – formeel en informeel – anders te organiseren, bijvoorbeeld door andere woonvormen (‘wonen met zorg’) en zorgondersteuning op wijkniveau

Activiteiten gezondheid per jaar

Activiteiten gezondheid in 2023 en 2024.

2023 - Actieplan publieke gezondheid

In 2023 stellen we een plan van aanpak vast om het actieplan Publieke Gezondheid (2022-2025) te kunnen uitvoeren. Het speerpunt van 2023 is het organiseren en stimuleren vande samenwerking tussen de lokale partners op het gebied van welzijn en zorg.

 • Extra kosten, incidenteel
 • Besluitvorming College
 • Relatie met andere activiteiten uit het CUP:
  • 1.1 Actieplan mantelzorg (2022-2025)
  • 1.1 Visie op vrijwilligerswerk
  • 3.1 Visie wonen en zorg
2023 - Actieplan mantelzorg (2022 – 2025)

We gaan het actieplan mantelzorg (2022 – 2025) uitvoeren. Het gaat hierbij onder andere om het bevorderen van de samenwerking tussen de betrokken partners (waaronder de gemeente) in de ondersteuning van mantelzorgers. Ook herijken we de mantelzorgwaardering.

 • Extra kosten, structureel
 • Extra kosten, incidenteel
 • Meer extra budget nodig
2024 - Zorginfrastructuur verkennen

We verkennen op welke manier we als gemeente kunnen bijdragen aan en invloed uit kunnen oefenen op het behoud van een goede zorginfrastructuur zodat zorg in Gooise Meren bereikbaar is en blijft.

 • Extra kosten, incidenteel
 • Besluitvorming College
 • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 1.1 Actieplan publieke gezondheid
2024 - Visie op vrijwilligerswerk

We stellen een visie vast op het werven, behouden, waarderen en ondersteunen van vrijwilligers (bij zorg, sport, cultuur, natuur etc.) en voeren deze uit. We maken deze samen met onze partners uit het veld.

 • Extra kosten, structureel
 • Besluitvorming College
 • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 1.1 Actieplan publieke gezondheid

1.2 Sport en bewegen

Als gemeente zorgen wij dat iedereen toegang heeft tot sport- en beweegmogelijkheden, zowel binnen als buiten in de openbare ruimte. Wij stimuleren het gebruik hiervan. Bij de inrichting van de openbare ruimte houden we rekening met deze voorzieningen. Ook kijken we naar de mogelijkheid van het gebruik van sportaccommodaties voor meerdere doeleinden. De komende vier jaar leggen we de nadruk op bewegen in de openbare ruimte en op de toegankelijkheid van sport voor inwoners voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We zorgen dat er meer plekken in onze gemeente zijn waar inwoners kunnen bewegen
 • We maken sport voor meer mensen toegankelijk en stimuleren doorstroming naar verenigingen, o.a. door inzet van de (sport- en cultuur-) coaches
 • We bevorderen dat iedereen zoveel mogelijk deel kan nemen aan de sport naar eigen keuze
 • Wij faciliteren een nieuwe zwemvoorziening in het Naarderheem en sluiten dan het zwembad De Lunet
 • We werken aan goede sportaccommodaties met multifunctioneel gebruik

Activiteiten sport en bewegen per jaar

Activiteiten sport en bewegen in 2023 en 2024.

2023 Inventarisatie beweegmogelijkheden in de openbare ruimte

We maken een inventarisatie van de behoefte aan beweegmogelijkheden in de openbare ruimte en de huidige voorzieningen daarvoor, zoals speeltuinen en sportparken.

 • Extra inzet, incidenteel
 • Participatie
 • Besluitvorming College
2023 Beweeg en sportvisie evalueren

We evalueren de doelen van de beweeg- en sportvisie. Daarbij kijken we ook naar een aanscherping van de opdracht voor Team Gooise Meren Beweegt.

 • Participatie
 • Besluitvorming College
2023 Verkenning project Lunet en Project Naarderheem

We doen een verkenning naar de mogelijkheden om bij het nieuwe Naarderheem een zwembad te creëren. Hier aan gerelateerd onderzoeken we de mogelijkheid om het zwembad in de Lunet te sluiten. Hier geven we de komende jaren opvolging aan.

 • Extra kosten, incidenteel
 • Meer extra budget nodig
 • Besluitvorming College
 • Besluitvorming Raad
2023 Harmonisatie binnensport

We stellen een aanpak op voor de harmonisatie van de binnensport en implementeren deze.

 • Extra inzet, incidenteel
 • Besluitvorming Raad
2024 Actualiseren beweeg- en sportvisie

We actualiseren de beweeg- en sportvisie op basis van de evaluatie die we in 2023 uitvoeren. We nemen de inventarisatie van beweegmogelijkheden in de openbare ruimte hierin mee. We stellen een uitvoeringsplan op en voeren dit uit.

 • Extra inzet, incidenteel
 • Extra kosten, structureel
 • Participatie
 • Besluitvorming College
 • Besluitvorming Raad
2024 Ledverlichting sportvelden

We stellen een structureel meerjaren onderhoudsplan (MJOP) Ledverlichting sportvelden vast en voeren deze uit in de periode 2025 tot 2028.

 • Extra kosten, structureel
 • Besluitvorming College

1.3 Welzijn

Als gemeente ondersteunen we de kwetsbaren met als doel dat zij (weer) zo veel mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan onze samenleving. We werken aan voorkomen van armoede. We zien eenzaamheid en isolatie als een serieus maatschappelijk vraagstuk. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We hebben bijzondere aandacht voor de effecten van armoede op kinderen en ouderen
 • We hebben oog voor eenzaamheid en isolement
 • We bezuinigingen niet op minimaregelingen en gaan onderzoeken of we onze voorzieningen bereikbaar moeten maken voor een grotere groep huishoudens met een smalle beurs om zo de armoede te bestrijden
 • We zetten in op preventie, zorg en advies. We hebben daarbij extra aandacht voor vroegsignalering. We voeren de recent aangepaste en uitgebreide aanpak van schuldhulpverlening uit. Daarbij sluiten we aan bij landelijke initiatieven
 • We gaan werken aan een meer effectieve aanpak in het bestrijden van analfabetisme en digibetisme, die we lokaal gaan inbedden, onder andere via de bibliotheek

Activiteiten welzijn per jaar

Activiteiten welzijn in 2023 en 2024.

2023 Hulp start in de wijk

We verkennen hoe nog beter kan worden samengewerkt tussen huisartsen, eerstelijnsmedewerkers, zorgprofessionals en welzijnswerkers. We voeren de pilot 'welzijn op recept' uit om ouderen te helpen zelf hun veerkracht en welbevinden te verbeteren.

2023 Voorkomen isolement

Om isolement te voorkomen, zetten we een aantal succesvolle pilots voort en voeren we de inclusieagenda uit.

2023 ‘Iedereen doet mee’- maatregelenpakket

Met preventie en vroegsignalering zetten we in op de eigen kracht van inwoners. Met adequate collectieve voorzieningen willen we zorgen dat de behoefte aan inzet van individuele hulptrajecten (geïndiceerd maatwerk) afneemt. In dit maatregelen pakket zitten maatregelen zoals: opstellen armoedemonitor, organiseren vroegsignalering bij betalingsachterstanden.

Besluitvorming College

2023 Regionaal uitvoeringsplan bestrijding analfabetisme/digibetisme

In samenwerking met de regiogemeenten onderzoeken we hoe we de taal- en digitale vaardigheden van onze inwoners kunnen vergroten en laaggeletterdheid kunnen verminderen. We stellen een uitvoeringsplan vast.

 • Besluitvorming College
 • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 1.3 Voorkomen isolement
2023 Mogelijke uitbreiding doelgroep energietoeslag

In 2023 besluiten we of we de inkomensnorm weer uitbreiden, om zo nodig een grotere groep inwoners die het financieel moeilijk heeft, te ondersteunen met een energietoeslag.

 • Extra kosten, incidenteel
 • Meer extra budget nodig
 • Besluitvorming College
2023 Regionaal actieplan Dak- en Thuisloosheid

We stellen een plan van aanpak vast om dakloosheid te voorkomen en te bestrijden. We werken hierbij samen met de regiogemeenten en de maatschappelijke partners.

Besluitvorming College

2023 Aanvullende collectieve voorzieningen

We zetten collectieve voorzieningen (zoals Cliëntondersteuning, Maatjesproject en de laagdrempelige dagbesteding dementie) in om de behoefte aan (duurdere) WMO-maatwerkvoorzieningen te beperken.

 • Extra kosten, structureel
 • Veel extra budget nodig
 • Besluitvorming College
 • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 1.3 Iedereen doet mee
2023 Aanpak effectief inzetten subsidies

We willen meer effect bereiken met de subsidies die we geven. We stellen daarvoor een aanpak vast en passen het accounthouderschap aan.

 • Extra inzet, structureel
 • Extra kosten, incidenteel
 • Meer extra budget nodig
 • Besluitvorming College
2024 Budgetcoaches evalueren

Op basis van een evaluatie beslissen we of het wenselijk is de budgetcoaches structureel in te zetten.

 • Extra inzet, structureel
 • Besluitvorming College
2024 Doorzetten inclusieagenda

In 2024 beslissen we of we de inclusieagenda 2022-2025 'Iedereen Doet Mee' verder gaan uitvoeren en hoeveel budget we hiervoor beschikbaar hebben.

 • Extra kosten, structureel
 • Besluitvorming College
 • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 1.3 Iedereen doet mee
2024 Evaluatie Minimabeleid

Aan de hand van de armoedemonitor evalueren we het minimabeleid. We beslissen of en hoe het minimabeleid moet worden aangepast. We willen zorgen dat het beleid effectief is en we met het beleid de juiste groepen mensen bereiken.

 • Extra kosten, structureel
 • Participatie
 • Besluitvorming Raad
 • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 1.3 Iedereen doet mee
2024 Herstelgericht werken en inzet ervaringsdeskundigheid

In 2024 evalueren we deze actie uit het beleidsplan bescherming en opvang. Op basis van deze evaluatie besluiten we of we deze maatregel structureel voortzetten.

 • Extra kosten, structureel
 • Meer extra budget nodig
 • Besluitvorming College
 • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 1.3 Regionaal actieplan Dak- en Thuisloosheid
2024 Evaluatie Aanpak GGZ landing in de wijk

De aanpak GGZ landing zet in op laagdrempelige ontmoetingsmogelijkheden, passende ondersteuning bij het herstelproces en acceptatie in de woonomgeving. In 2024 evalueren we of we deze aanpak structureel voortzetten.

 • Extra kosten, structureel
 • Besluitvorming College

1.4 Maatschappelijke en culturele voorzieningen

Het aanbod aan maatschappelijke en culturele voorzieningen vormt het sociale hart van Gooise Meren voor iedereen. Daar waar initiatieven uit de samenleving komen, worden deze ondersteund. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We hechten aan een sterk lokaal netwerk, daarom vragen we van welzijnsorganisaties dat zij van lokale verenigingen gebruikmaken of hierop aansluiten
 • Naast het versterken van het lokale netwerk, ondersteunen we initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan verbinding en ontwikkeling
 • Met partners werken we aan laagdrempelige ontmoetingsplekken voor iedereen, zoals de Plataan. Hierbij leggen we de nadruk op cultuur en creativiteit voor jongeren
 • Met cultuurcoaches bevorderen we dat inwoners, met name jongeren, in aanraking komen met cultuur

Activiteiten maatschappelijke en culturele voorzieningen per jaar

Activiteiten maatschappelijk en culturele voorzieningen in 2023, 2024 en 2025.

2023 Inventarisatie maatschappelijke en culturele voorzieningen

We inventariseren de maatschappelijke- en culturele voorzieningen, inclusief de wijkcentra en buurtverenigingen. We onderzoeken ook waaraan nadere behoefte is bij onze aanbieders, o.a. op het gebied van huisvesting en financiën. Hierbij leggen we ook de verbinding met de gezondheids- en welzijnsorganisaties.

 • Extra kosten, incidenteel
 • Meer extra budget nodig
 • Besluitvorming College
2023 Programma van functies bibliotheek Bussum-Centrum

We ontwikkelen gezamenlijk een programma van functies en voorzieningen. Dit moet zorgen voor een economische impuls, het versterken van de lokale culturele infrastructuur en het welzijnswerk en het faciliteren van initiatieven.

 • Extra inzet, incidenteel
 • Extra kosten, structureel
 • Besluitvorming College
 • Besluitvorming Raad
2023 Aanbesteding cultuurcoach

We besluiten of de cultuurcoach onderdeel is van de aanbesteding van de buurtsportcoach, of dat deze er los van staat. Dit jaar start de cultuurcoach als pilot.

Besluitvorming College

2023 Cultuurvisie

We stellen de cultuurvisie en een uitvoeringsprogramma vast. We richten een fonds (bestemmingsreserve) in om de komende 10 jaar de culturele basisinfrastructuur te kunnen versterken. Cultuuronderwijs maakt deel uit van de het integrale jeugdbeleid, niet van deze cultuurvisie.

 • Extra kosten, incidenteel
 • Veel extra budget nodig
 • Besluitvorming College
 • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 2.1 Integraal beleidsplan jeugd
2024 Voorzieningenplan vaststellen

We stellen een voorzieningenplan vast op basis van de inventarisatie en het behoeftenonderzoek. Daarin prioriteren we culturele en maatschappelijke welzijnsvoorzieningen.

 • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
 • Besluitvorming College
 • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 1.4 Inventarisatie maatschappelijke en culturele voorzieningen
2024 Evaluatie pilot Cultuurcoach

We zetten in 2024 de pilot voor de inzet van de cultuurcoach voort. We evalueren de inzet in 2024. Op basis hiervan moet de keuze gemaakt worden of en op welke wijze we door willen gaan met de cultuurcoach.

 • Extra inzet, structureel
 • Besluitvorming College
2025 Evaluatie uitvoeringsprogramma cultuurvisie

We evalueren het uitvoeringsprogramma cultuurvisie en stellen op basis van de cultuurvisie een nieuw uitvoeringsprogramma voor 2 jaar vast (2026-2027).

 • Besluitvorming College
 • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 1.4 Cultuurvisie

Terug naar inhoudsopgave

2. Alle kinderen in Gooise Meren groeien kansrijk op

Alle kinderen in Gooise Meren groeien kansrijk op. De gemeente Gooise Meren faciliteert de onderwijsinstanties in het uitvoeren van hun taak.

2.1 Jeugdbeleid

Gooise Meren is met haar ligging en voorzieningen een prachtige gemeente om in op te groeien. Als gemeente willen wij dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen dit kansrijk te doen, waarbij wij voorwaardenscheppend, stimulerend en toegankelijk zijn. We dragen bij aan de brede ontwikkeling van jeugdigen door een breed en inclusief aanbod aan onderwijs, opvang, sport, speelgelegenheid en cultuur. Zo is het staand beleid dat we speelplekken op verzoek inclusief toegankelijk maken, dat we jongeren ondersteunen bij initiatieven en de toegang tot sport en cultuur stimuleren. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We stellen de nota integraal jeugdbeleid vast en voeren deze uit
 • We betrekken jeugd steeds bij ons beleid en de keuze voor voorzieningen

Activiteiten jeugdbeleid per jaar

Activiteiten jeugdbeleid in 2023, 2024 en 2025.

2023 Preventieve voorzieningen

We voeren vooruitlopend op de Jeugdnota een aantal projecten uit voor kinderen/ jeugd, die er vanuit preventief opzicht mede op gericht zijn om de behoefte aan zwaardere jeugdzorg op termijn te beperken. Het gaat bijvoorbeeld om de projecten Childfriendly City Unicef, Maatschappelijke diensttijd (MDT), Buurtgezinnen, Samen oplopen en Kansrijke start.

 • Extra inzet, incidenteel
 • Extra kosten, incidenteel
 • Veel extra budget nodig
 • Besluitvorming College
2023 Jeugd betrekken bij beleid

Vooruitlopend op de herijking van de participatievisie maken we al werk van het actiever betrekken van kinderen en jongeren bij onze plannen in samenspraak met het onderwijs en welzijnsveld.

 • Extra inzet, structureel
 • Besluitvorming College
 • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 5.3 Participatievisie herijken
2024 Integraal beleidsplan jeugd

We stellen een integraal beleidsplan Jeugd op (van speeltuinen, sport en cultuur tot onderwijs en van jeugd en jongerenwerk tot jeugdbescherming en jeugdreclassering). Een belangrijk aandachtspunt is het terugdringen van middelengebruik door jongeren. We voeren dit beleidsplan uit op basis van een uitvoeringsprogramma.

 • Extra inzet, structureel
 • Extra kosten, structureel
 • Veel extra budget nodig
 • Participatie
 • Besluitvorming Raad
 • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 1.4 Cultuurvisie
2024 Behoefte ontmoetingsplekken jeugd

We onderzoeken samen met de kinderen en jeugd welke behoeften er zijn t.a.v. ontmoetings- en chillplekken. Buitenspeelplaatsen voor kinderen worden meegenomen bij bewegen in de buitenruimte (zie H 1.2).

Participatie

2025 Plan ontmoetingsplekken jeugd

Als de gemeente kan voorzien in de behoefte aan ontmoetings- en chillplekken op een wijze die past bij de buurt of wijk, stellen we daarvoor een plan vast, al dan niet in samenspraak met relevante partners.

 • Extra kosten, structureel
 • Participatie
 • Besluitvorming  College

2.2 Jeugdzorg

In ons aandeel voor de zorg voor onze jeugd stimuleren we een snelle en adequate hulpverlening. Door instroom te verlagen en doorstroom en uitstroom te bevorderen willen we dat er minder kinderen in de jeugdzorg zitten. We investeren gericht in preventie en zetten in op normaliseren en de-medicaliseren. Zo waarborgen wij dat zorg beschikbaar blijft voor die kinderen die het echt nodig hebben. Daarom besteden we extra aandacht aan:

 • We investeren in collectieve voorzieningen die preventief werken, zoals bijvoorbeeld zorg voor passende hulp voor jeugdigen bij ingrijpende keuzes
 • We staan stil bij vanzelfsprekende verlengingen van jeugdzorg en kijken steeds kritisch of jeugdzorg de oplossing moet zijn van door jeugdigen en gezinnen ervaren zorgen
 • We zorgen voor versterking van het gemeentelijk jeugdteam, zodat er meer tijd is om tot een op maat gesneden toeleiding te komen en de hulptrajecten te kunnen volgen

Activiteiten jeugdzorg per jaar

Activiteiten jeugdzorg in 2023 en 2024.

2023 Verkorten wachttijden jeugdzorg

We ontwikkelen een plan van aanpak om de wachttijden in de jeugdzorg te verkorten. Dit doen we samen met regiogemeenten, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen.

Besluitvorming College

2023 Verbeterplan versterkte procesregie jeugdzorg

We voeren de aanbevelingen uit het verbeterplan en de aanbevelingen van de rekenkamercommissie in samenhang uit. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de versterking van het jeugdteam.

 • Extra kosten, incidenteel
 • Besluitvorming College
2023 Onderzoek verwijzingen van huisartsen

We doen onderzoek naar de verwijzingen van huisartsen naar individuele jeugdhulp. Dit geeft inzicht in de aantallen, kwaliteit, wachttijden en kosten van de verwijzingen. Op basis hiervan kunnen we meer zicht en grip krijgen en eventueel naar alternatieve verwijsroutes kijken.

Relatie met een andere activiteit uit het CUP: 2.1 Integraal beleidsplan jeugd

2024 Voortzetting uitbreiding jeugdteam

In 2023 is het jeugdteam tijdelijk versterkt met 3 fte extra. We besluiten of de extra inzet wordt voortgezet. Daarbij kijken we naar de effecten van de extra inzet en ook naar de plannen van het rijk om de jeugdzorg te verbeteren.

 • Extra inzet, structureel
 • 3 of meer fte
 • Besluitvorming Raad
2024 Plan van aanpak doorontwikkeling jeugdhulp

We zorgen voor versterking van het gemeentelijk jeugdteam, waarmee in de loop van 2024 lichte ambulante hulp en ondersteuning door gemeentelijke jeugdconsulenten verleend kan worden, om de behoefte aan duurdere en zwaardere (externe) jeugdzorg op termijn te verlagen.

 • Extra inzet, structureel
 • 3 of meer fte
 • Extra inzet, incidenteel
 • Besluitvorming College
 • Relatie met een andere activiteit uit het CUP: 2.1 Integraal beleidsplan jeugd
2024 Aanpak minder verwijzingen van huisartsen

We bepalen samen met de huisartsen welke maatregelen we kunnen nemen om het aantal doorverwijzingen naar jeugdzorg te beperken. Dit doen we op basis van de uitkomsten van het eerder uitgevoerde onderzoek.

 • Extra kosten, incidenteel
 • Veel extra budget nodig
 • Relatie met een andere activiteit uit het CUP: 2.1 Integraal beleidsplan jeugd

2.3 Onderwijs en onderwijshuisvesting

We willen dat kinderen vrije keuzes en gelijke kansen en behandeling krijgen in het onderwijs. We werken hierbij actief samen met de onderwijsinstanties. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is het richtsnoer voor onderwijshuisvesting. De arbeidskrapte en de stijging van de bouwkosten vragen om scherpere prioritering in de tijd. We kijken naar multifunctioneel gebruik van de huisvesting voor zowel onderwijs als voor activiteiten buiten schooltijd. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We willen onze ambities bij de verduurzaming en het circulair bouwen van scholen verhogen van BENG naar ENG - volledige circulariteit en energieneutraliteit - als de daartoe benodigde hogere investeringen hiervoor zich binnen hun levensduur (gemiddeld 25 jaar) terugverdienen
 • We stimuleren gelijke kansen voor alle kinderen bij de aanmeldprocedures voor scholen (PO en VO)
 • We maken sport en cultuur voor meer mensen toegankelijk, o.a. door inzet van de (sport- en cultuur-)coaches
 • Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is het richtsnoer voor onderwijshuisvesting

Activiteiten onderwijs en onderwijshuisvesting per jaar

Activiteiten onderwijs en onderwijshuisvesting in 2023, 2024 en 2026.

2023 Herziening integraal huisvestingsprogramma

We herzien het integraal huisvestingsprogramma (IHP). De ambities op het gebied van circulariteit, duurzaamheid (van BENG naar ENG), multifunctioneel ruimtegebruik nemen we hierbij mee.

 • Extra inzet, incidenteel
 • Extra kosten, structureel
 • Veel extra budget nodig
 • Besluitvorming Raad
2023 Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs

We stellen het integraal plan lokalen bewegingsonderwijs (gymzalen) op. Dit biedt een meerjarenperspectief op de lokalen, vergelijkbaar met het integraal huisvestingplan onderwijs (IHP). Het plan geeft inzicht in de capaciteit en kwaliteit van onze gymzalen. Ook de inventaris is onderdeel van dit plan.

 • Extra inzet, incidenteel
 • Extra kosten, structureel
 • Veel extra budget nodig
 • Besluitvorming Raad
2023 Actieplan NPO-gelden

In 2022 is het actieplan Nationaal Programma Onderwijs (NPO) aangepast. Mede in het licht van het lerarentekort en effectieve besteding kijken we met de scholen hoe we beter de verbinding kunnen leggen met cultuur, muziekonderwijs en sport.

 • Extra inzet, incidenteel
 • Besluitvorming College
 • Relatie met een andere activiteiten uit het CUP:
  • 1.2 Sportcoaches
  • 1.4 Cultuurcoaches
2023 Gezamenlijke aanpak lerarentekort

Voor 2020-2022 is er een regionale samenwerkingsagenda gemaakt voor het tegengaan van het lerarentekort. Dit was op basis van subsidies vanuit het Rijk. We evalueren met de regio-partners of we deze aanpak voortzetten en welke andere mogelijkheden we zien.

Besluitvorming College

2024 Verbeteren aanmeldingsbeleid scholen

De huidige aanmeldingsprocedure voor scholen zorgt soms voor ongelijke kansen. We gaan actief met scholen in overleg om dit beter te regelen.

Besluitvorming College

2024 Evaluatie Onderwijskansenbeleid

Vanuit het onderwijskansenbeleid proberen we kinderen met een achterstand te helpen. We doen dit nu o.a. bij de kinderopvang en buitenschoolse opvang. We kijken of het beleid voldoende effect heeft of dat het moet worden aangepast.

Besluitvorming Raad

2024 Verbinden scholen aan lokale economie

We willen de binding onder jongeren aan onze gemeente en de vele mooie bedrijven die hier zijn gevestigd versterken. We stimuleren hiervoor bedrijven om meer de samenwerking met het onderwijsveld op te zoeken en proberen daarmee een aantrekkelijke gemeente te zijn voor jongeren.

Besluitvorming College

2026 Uitvoeringsplan integraal huisvestingsplan 2027-2028

We stellen met de betreffende schoolbesturen het uitvoeringsplan IHP voor 2027 en 2028 op. Hierin worden de specifieke bouwplannen die voor 2027 en 2028 gepland staan nader uitgewerkt.

Besluitvorming College

Terug naar inhoudsopgave

3. Passend wonen in een groene omgeving

Gooise Meren biedt passende woonruimte. Gemeente Gooise Meren is duurzaam, leefbaar en toekomstgericht. Gemeente Gooise Meren groeit met behoud van de kwaliteit van de groene en veilige leefomgeving.

3.1 Wonen

De gemeente wil scherper sturen op de vervulling van de lokale woningbehoefte. Daarom gaat zij de woonvisie actualiseren, zodat zij kaders kan stellen en voorwaarden heeft voor ontwikkelaars en Woningcorporaties. Op hun beurt kunnen zij dan zorgen dat woningzoekenden binnen onze gemeente een passende woning kunnen vinden. Dit geldt met name voor de lagere en middeninkomensgroepen en voor spoedzoekers, jongeren, ouderen en mensen met een zorgbehoefte. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We gaan de woonvisie actualiseren, in het licht van de wooncrisis en de landelijke regelgeving. We betrekken daarbij de gebleken woningbehoefte. We werken toe naar een evenwichtig samengestelde woningvoorraad. Gegeven de huidige woningvoorraad betekent dit dat het aandeel woningen in de sociale woningbouwcategorie en in het middensegment toeneemt
 • We maken afspraken over de minimale kwaliteit en de duurzaamheid van sociale woningbouw
 • We introduceren instrumenten als een anti-speculatiebeding en een zelfbewoningsplicht en stimuleren doorstroming
 • We benutten de wettelijke mogelijkheden voor toewijzing van woningen aan doelgroepen (zoals bijvoorbeeld leraren, zorgpersoneel, hulpverleners en eigen inwoners)
 • We bevorderen het bouwen voor zelfstandig wonen met zorg en spreken bij nieuwe woonlocaties op basis van behoefte een percentage voor nieuwe woonvormen op dit gebied af

Activiteiten wonen per jaar

Activiteiten wonen in 2023 en 2024.

2023 Woonvisie herzien

We herzien de woonvisie, maken een uitvoeringsprogramma en voeren deze de komende jaren uit. We leggen het accent op: hoogbouw en groen, inbreiding, 1-2-persoonshuishoudens, meer sociale huur en middenhuur, en aanbod voor jongeren en senioren. Afspraken over minimale kwaliteit en duurzaamheid van sociale woningbouw maken er deel van uit. Eén van de activiteiten waar we mee aan de slag gaan, is het stimulering- en voorlichtingsprogramma wonen voor senioren. Deze visie kent nauwe samenhang met de visie wonen en zorg.

 • Extra inzet, structureel
 • Extra inzet, incidenteel
 • Participatie
 • Besluitvorming Raad
 • Relatie met andere activiteit in het CUP: 3.1 Visie wonen en zorg
2023 Visie wonen en zorg

We stellen een visie Wonen en zorg op, maken een uitvoeringsprogramma en voeren dit de komende jaren uit.

 • Extra kosten, structureel
 • Besluitvorming Raad
 • Relatie met andere activiteiten in het CUP:
  • 1.1 Actieplan publieke gezondheid
  • 3.1 Woonvisie
2023 Doelgroepenverordening

We maken een doelgroepenverordening. Hiermee kunnen we sturen op de realisatie van woningbouwcategorieën voor (inkomens)doelgroepen.

Besluitvorming Raad

2023 Huisvestingsverordening

We maken een nieuwe huisvestingsverordening. Daarbij verkennen we of voorrang bij toewijzing van sociale huurwoningen aan doelgroepen (zoals leraren en zorgpersoneel) wenselijk, mogelijk en uitvoerbaar is.

Besluitvorming Raad

2023 Instrumenten om de woningmarkt te verbeteren

We zoeken naar instrumenten die de positie van starters en andere doelgroepen op de woningmarkt versterken. Daarbij onderzoeken we bijvoorbeeld of een antispeculatiebeding en een zelfbewoningsplicht goede instrumenten kunnen zijn.

 • Besluitvorming College
 • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 3.1 Huisvestingsverordening
2023 Onderzoek locaties voor tijdelijke huisvesting van statushouders, Oekraïners en spoedzoekers

We doen onderzoek naar mogelijke locaties voor tijdelijke huisvesting van statushouders, Oekraïners en andere spoedzoekers.

 • Besluitvorming Raad
 • Relatie met andere activiteiten in het CUP:
  • 4.3 Intensivering van activiteiten wegens instroom
  • 5.2 Opvang van vluchtelingen/asielzoekers realiseren
2024 Taskforce sociale woningbouw voortzetten

We werken samen met de corporaties in de taskforce sociale woningbouw om te faciliteren en prioriteren in sociale en middel dure woningbouw, zodat corporaties hun prestatieafspraken met de gemeente kunnen realiseren en beter kunnen voorzien in de groeiende vraag naar betaalbare woningen en woningen voor specifieke doelgroepen.

 • Extra inzet, incidenteel
 • Besluitvorming College
2024 Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties

De prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties moeten in 2024 weer worden herzien. Deze keer betrekken we ook de zorgpartijen. We maken onder andere afspraken over sociale koop, zorgwoningen en huisvesting van statushouders.

 • Extra kosten, incidenteel
 • Participatie
 • Besluitvorming College

3.2 Buitenruimte en leefomgeving

De inrichting en het onderhoud van onze openbare ruimte zijn erop gericht dat deze groen, schoon en veilig is, bestand is tegen de effecten van de klimaatverandering en bijdraagt aan de biodiversiteit. We betrekken inwoners hierbij en stimuleren actieve bijdragen vanuit de samenleving. Zorg voor dierenwelzijn is voor ons een kwestie van beschaving. Organisaties die wettelijke taken uitvoeren bij het inzetten voor dierenwelzijn, moeten structureel ondersteund worden. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We realiseren en versterken natuurverbindingen, beschermen bomen en parken (door middel van een algemene kapvergunning) en voegen meetbaar groen en bomen toe
 • Natuurhistorische parken krijgen onderscheidend aandacht bij het beheer en onderhoud van groen
 • We voeren het Biodiversiteitsplan uit en hebben speciale aandacht voor het verminderen van verharde, stenen ondergrond
 • We evalueren na 2 jaar het effect van de keuze voor het huidige onderhoudsniveau en besluiten dan of het niveau omhoog moet
 • We zetten ons in om de faciliteiten voor opvang en het bevorderen van dierenwelzijn in samenwerking met gemeenten in de regio structureel te regelen en tevens dat de dierenopvang naar Crailo terugkeert

Activiteiten buitenruimte en leefomgeving per jaar

Activiteiten buitenruimte en leefomgeving in 2023 en 2024.

2023 Beeldkwaliteit vanuit bewonersperspectief meten

We willen weten hoe de inwoners het onderhoud van de openbare ruimte beleven. Daarom meten we dit jaarlijks.

Participatie

2023 Beeldkwaliteit volgens normen meten

We willen ook weten hoe de 'feitelijke' beeldkwaliteit is. Dat laten we minimaal 6 keer per jaar door een externe partij meten. We hanteren hier de zogenaamde CROW-normen voor.

2023 Communicatie over beheer openbare ruimte en gebouwen

We willen beter communiceren over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. We geven vooral uitleg over wat we als gemeente doen in de buitenruimte. Bijvoorbeeld met betrekking tot de beeldkwaliteit, duurzaamheid, ecologie en actuele onderwerpen per jaargetijde. Daarom stellen we de komende jaren elk jaar een communicatiekalender op.

2023 Dierenwelzijnsbeleid herzien

In 2023 herzien we het dierenwelzijnsbeleid van gemeente Gooise Meren. Samen met de gemeenten in de regio werken we actief samen om te zorgen voor een betere positie voor de dierenwelzijnsorganisaties en de wijze waarop we daar uitvoering aan kunnen geven.

 • Extra kosten, structureel
 • Meer extra budget nodig
 • Besluitvorming Raad
2023 Biodiversiteitsactieplan uitvoeren en monitoren

We zorgen voor coördinatie op en uitvoering van het Programma Biodiversiteit uit de omgevingsvisie. En we vergroten kennis en capaciteit op landschappelijke opgaven (inpassing RES en gebiedsontwikkeling Bussum Zuid). Ook voeren we de acties uit het Biodiversiteitsactieplan Gooise Meren uit. Zo vergroten we de kennis over ecologie en stellen we een monitoringsplan op om de effecten en de voortgang van de vergroeningsopgave te kunnen volgen.

 • Extra inzet, structureel
 • Besluitvorming College
2023 Uitvoeringsplan en beheerplan het Mouwtje

We werken het toekomstbeeld uit voor parkgebied het Mouwtje in een uitvoeringsplan en een beheerplan, zodat de projecten in een planning worden opgenomen en het beheer wordt aangepast aan het toekomstbeeld.

 • Extra inzet, incidenteel
 • Participatie
 • Besluitvorming College
2024 Biodiversiteitsactieplan uitvoeren en monitoren

We gaan de komende jaren verder met het uitvoeren van het Programma Biodiversiteit uit de omgevingsvisie en we evalueren dit plan en de toegevoegde waarde hierop van de stadsecoloog, zodat we kunnen beslissen of deze structureel aan de formatie wordt toegevoegd.

 • Extra inzet, structureel
 • Participatie
 • Besluitvorming College
2024 Mogelijkheden vergroening inventariseren

We brengen in beeld waar wij in de openbare ruimte bestaande verharding kunnen omvormen tot groen.

Besluitvorming College

2024 Herzien kapbeleid

Bomen zijn belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving, de biodiversiteit en het klimaat. We herzien in 2024 en 2025 het kapbeleid en zorgen daarbij dat de herziene kapregelgeving hieraan beter bijdraagt.

 • Extra kosten, incidenteel
 • Besluitvorming College
2024 Beleid begraafplaatsen herzien

We passen het beleid voor de begraafplaatsen aan op het gebied van monumentenzorg, klimaatadaptatie, uitvaartzorg en andere relevante zaken. Op basis daarvan kunnen we de begraafplaatsen toekomstbestendig beheren.

 • Extra inzet, incidenteel
 • Extra kosten, incidenteel
 • Besluitvorming Raad

3.3 Duurzaamheid

Gemeente Gooise Meren onderschrijft de landelijke klimaatdoelstellingen om in 2050 volledig duurzaam, energieneutraal en circulair zijn. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We maken keuzes waarbij wij als gemeente het hoogste klimaat- en/of milieurendement kunnen realiseren gegeven de beperkte middelen
 • Duurzaamheid is niet alleen een zaak van de overheid. Daarom stimuleren we dat iedereen mee kan doen en dat ook doet. We werken samen met lokale partijen en stimuleren particuliere initiatieven
 • We zetten in op energieneutraliteit en de klimaatdoelen door de nadruk te leggen op isolatie voor alle huizen, opwek door zonnepanelen op daken, kiezen voor vergroening (van openbare gebouwen, bedrijfsterreinen en van onze centra) en bevorderen meervoudig ruimtegebruik
 • We betrekken ook onze monumenten bij de verduurzamingopgave, mede met het oog op het behoud ervan
 • We zijn tegen een biomassacentrale in Diemen
 • Bij de herinrichting van de openbare ruimte houden we rekening met klimaatverandering (opwarming, hittestress, langdurige droogte en meer regen in korte tijd)
 • We geven uitvoering aan de vastgestelde Transitievisie Warmte en aan onze ambities in het kader van Regionale Energiestrategie (RES)

Activiteiten duurzaamheid per jaar

Activiteiten duurzaamheid in 2023.

2023 Agenda duurzaamheid 2024-2050

We stellen een agenda op om de activiteiten op het gebied van duurzaamheid te prioriteren en voeren deze uit. We kijken naar de activiteiten die het hoogste klimaat- en milieurendement hebben. In deze agenda komt een overzicht van opgaven waar we aan werken, zoals energiebesparing bij huishoudens en bedrijven. Ook werken we uit hoe we nieuwe duurzaamheidsinitiatieven kunnen ondersteunen.

 • Participatie
 • Besluitvorming College
 • Heeft een relatie met alle activiteiten binnen het programma duurzaamheid
2023 De transitievisie warmte uitvoeren

We stellen 2 wijkuitvoeringsplannen op, waaronder die voor Muiderberg. Hiervoor schrijven we een position paper over de rol van de gemeente in de warmteketen. We gaan verder met het verkennen van de mogelijke warmteoplossingen in de verkenningsbuurten die in de transitievisie warmte zijn aangewezen.

 • Participatie
 • Besluitvorming College
 • Besluitvorming Raad
2023 Regionale Energiestrategie

We verankeren de ambities in de RES 1.0 in het (omgevings)beleid van de gemeente. Door initiatieven te ondersteunen en bij pilots kennis te ontwikkelen, samen met onze partners (zoals WattNu), komen we tot beproefde beleidskaders. We ontwikkelen een participatiestrategie. We treffen voorbereidingen om in regionaal verband de RES 2.0 op te stellen.

 • Participatie
 • Besluitvorming College
2023 Convenant WattNu vernieuwen

We werken samen met WattNu om de energietransitie uit te voeren. WattNu voert projecten uit om het energiebewustzijn te vergroten, de energiebesparing te versnellen en de lokale opwek van duurzame energie te stimuleren. We vernieuwen het convenant met WattNu waarin we afspraken over onze samenwerking vastleggen om beter aan te sluiten op de laatste ontwikkelingen in de energietransitie, zoals de vastgestelde Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte.

 • Participatie
 • Besluitvorming College
2023 Plan van aanpak oplossingen verduurzamen van erfgoed

We werken in regionaal verband aan oplossingen die eigenaren van monumenten kunnen helpen bij het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden met een monumentenstatus of die deel uitmaken van een beschermd stads-/dorpsgezicht. We stellen hiervoor een plan van aanpak op mede vanuit de opgedane ervaringen (zoals het glasproject Naarden-Vesting) en voeren deze de komende jaren uit.

Besluitvorming Raad

2023 Actieplan geluid rond lokale wegen

Vanuit Europese regelgeving is het EU-actieplan geluid een verplicht programma in de Omgevingswet. In het plan staan normen voor de toegestane geluidsbelasting rond lokale wegen. Het plan omvat vervolgens maatregelen om te zorgen dat aan de geluidsnormen van lokale wegen wordt voldaan.

 • Participatie
 • Besluitvorming Raad

3.4 Ruimtelijke ontwikkeling

In Gooise Meren benutten we de beperkte ruimte voor groei optimaal. Binnen onze schaarse ruimte kiezen we voor duurzame ontwikkeling, met oog voor de natuur, de historische waarde en de leefbaarheid in de bestaande woongebieden. We groeien, waar mogelijk, om in woningbehoefte te voorzien en zorgen dat het aanbod van bedrijfsruimte niet afneemt. We onderzoeken, samen met de betreffende bedrijven, of overlast gevende bedrijvigheid uit de kernen verplaatst kunnen worden en plaats kunnen maken voor andere bedrijvigheid of woningbouw. Bij nieuwbouw kijken we ook naar de voorzieningen en bij (her)inrichting van de openbare ruimte kijken we of er kansen zijn voor buitensport of spel. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We nemen de huidige parkeernormen en -richtlijnen opnieuw onder de loep en werken aan een transparant kader waarin maatwerk mogelijk is. Deze normen en richtlijnen hangen nauw samen met de binnenstedelijke ontwikkeling en zijn nauw gerelateerd aan de kwaliteit van de leefomgeving
 • We blijven zoeken naar locaties voor woningen en bedrijven. We bouwen niet in de natuur en breiden, als dat past, wel in. Op inbreidlocaties worden uiterlijk en massa goed afgestemd op de omgeving
 • We passen de rol van de commissie ruimtelijke kwaliteit aan in het licht van de Omgevingswet
 • Voortvarende ontwikkeling en (verdere) uitvoering van lopende ruimtelijke projecten, zoals BOR gronden, Naarderheem, Crailo, Krijgsman en Hocras

Activiteiten ruimtelijke ontwikkeling per jaar

Activiteiten ruimtelijke ontwikkeling in 2023, 2024 en 2025.

2023 Omgevingswet voorbereiden

We bereiden ons voor op de Omgevingswet door het voorleggen van kaderstellende besluiten aan de raad, die bijvoorbeeld betrekking hebben op: bindend adviesrecht, inrichting commissie ruimtelijke kwaliteit, en participatie. Hiermee geven we invulling aan onze wettelijke verplichting.

Besluitvorming Raad

2023 Gebiedsvisies voor herstructurering en leefbaarheid maken

We stellen de komende jaren verschillende (gebieds)visies op voor herstructurering en leefbaarheid, met het oog op mogelijkheden van en randvoorwaarden voor verdichting. Het gaat hierbij om Visie Bussum-Zuid, Masterplan Muiden Noordwest, Stedenbouwkundig plan Emma-locaties, Nota van Uitgangspunten Oostelijke Vestingwallen en het Stedenbouwkundigplan Hocras.

 • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
 • Participatie
 • Besluitvorming Raad
2023 Bestemmingsplannen

We stellen verschillende bestemmingsplannen op, waaronder die voor BOR-gronden en Mariënburg. Ook maken we een paraplubestemmingsplan met regels om kleine bouwwerken die nu standaard vergund worden, vergunningsvrij toe te staan. Hierdoor hoeven minder vergunningen aangevraagd te worden. Ook actualiseren we de huidige bestemmingsplanregelingen, als voorbereiding op de Omgevingswet.

Besluitvorming Raad

2023 Welstandsnota aanpassen

Met het aanpassen van de Welstandsnota en het opstellen van de beleidsregels zorgen we dat er, in gevallen waar dit weinig impact heeft, geen welstandsadvies meer nodig is.

Besluitvorming Raad

2023 Uitvoeringsprogramma havens Muiden

We werken de plannen/maatregelen voor het verbeteren van infrastructuur voor waterrecreatie in Muiden uit, waaronder een mogelijke realisatie van een binnenhaven.

 • Participatie
 • Besluitvorming Raad
2023 Definitief ontwerp Zonnegeluidswal

In overleg met de provincie stellen we een definitief ontwerp op voor de aanleg van de geluidswal in de wijk Naarderbos, langs de A1, inclusief zonnepanelen. Dit leggen we aan de gemeenteraad voor.

 • Participatie
 • Besluitvorming Raad
2023 Programma van Eisen Parkeergarage de Olmen

We stellen een programma van eisen op om te komen tot een moderne, klantvriendelijke parkeergarage.

 • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
 • Participatie
 • Besluitvorming Raad
2023 Opstellen Investeringsprogramma gemeentewerven

Omdat we teruggaan van 3 naar 2 werven, moeten er keuzes gemaakt worden over investeringen in de resterende 2 werven. Als 1e stap stellen we het programma van eisen en het krediet op.

 • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
 • Besluitvorming Raad
2024 Projecten in Bussum Zuid concreet maken

We stellen een plan vast voor de aanpak van Bussum Zuid op basis van de gebiedsvisie. We zetten ons in om kansen op woningbouwprojecten concreet te maken.

Besluitvorming College

2024 Omgevingsplannen

We stellen stapsgewijs het omgevingsplan op als vertaling van het tijdelijke omgevingsplan. Hiermee voldoen we aan onze wettelijke verplichting.

 • Extra inzet, incidenteel
 • Besluitvorming Raad
2024 Bestemmingsplannen

We stellen verschillende bestemmingsplannen op, waaronder Verlosserkerk, Hocras (inclusief uitvoeringskrediet).

 • Participatie
 • Besluitvorming Raad
 • Relatie met andere activiteit in het CUP: 3.4 Omgevingswet voorbereiden
2024 Plannen Naarderheem uitwerken

We werken de plannen voor het Naarderheem verder uit.

 • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
 • Participatie
 • Besluitvorming College
 • Relatie met andere activiteit in het CUP: 1.2 Verkenning project Lunet en Project Naarderheem
2024 Vervolg project Oostelijke Vestingwallen

We stellen een inrichtingsplan op, op basis van de uitgangspunten die in 2023 worden vastgesteld.

 • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
 • Participatie
 • Besluitvorming Raad
2024 Besluit uitvoeringsprogramma havens Muiden

We beslissen over voorgestelde plannen/maatregelen voor het verbeteren van infrastructuur voor waterrecreatie in Muiden.

 • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
 • Participatie
 • Besluitvorming Raad
2024 Vaststellen Definitief Ontwerp Parkeergarage de Olmen

We stellen het definitief ontwerp op, vragen uitvoeringskrediet en stellen de gemeenteraad voor het bestemmingplan parkeergarage de Olmen vast te stellen.

 • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
 • Participatie
 • Besluitvorming Raad
2025 Omgevingsvisie actualiseren

We actualiseren de Omgevingsvisie met deelvisies en thematische visies. Hiermee voldoen we aan onze wettelijke verplichting.

 • Participatie
 • Besluitvorming College
2025 Bestemmingsplannen

We stellen verschillende bestemmingsplannen op, waaronder Emmalocaties.

Besluitvorming Raad

Terug naar inhoudsopgave

4. Economisch vitaal en bereikbaar

De werkgelegenheid en het voorzieningenniveau voor onze bedrijven en inwoners blijven in stand. Wij zetten onze natuur en ons culturele erfgoed in om onze economie te versterken. De gemeente Gooise Meren stimuleert de arbeidsparticipatie in deze krappe arbeidsmarkt. Inwoners en ondernemers kunnen veilig op weg in een goed bereikbaar én leefbaar Gooise Meren.

4.1 Economie

We stimuleren de bedrijvigheid en levensvatbaarheid van onze winkelgebieden en bedrijfsterreinen en houden daarmee ook ons voorzieningenniveau op peil. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We zorgen dat de winkelgebieden en bedrijventerreinen goed bereikbaar, veilig, groen en toegankelijk zijn en blijven. Er blijft voldoende bedrijfsruimte beschikbaar om de werkgelegenheid op peil te houden
 • We vergroten onze economische mogelijkheden door samen te werken met de Regio Gooi en Vechtstreek en met de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dat is in gang gezet met onze regionale samenwerkingsagenda (RSA) en MRA-agenda. Binnen onze netwerken maken we ons met name sterk voor mobiliteit, duurzaamheid en economie
 • We streven naar een circulaire economie. We besteden lokaal aan binnen wat wettelijk mogelijk is
 • We zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers
 • We stimuleren innovatief ondernemerschap en zien kansen in de zorgsector om werkgelegenheid te creëren. Eventuele nieuwe vormen van ondernemen kunnen in onze gemeente een plek krijgen mits ze op een geschikte en veilige manier kunnen worden ingepast

Activiteiten economie per jaar

Activiteiten economie in 2023 en 2024.

2023 Richting geven aan ontwikkeling van commerciële voorzieningen

We onderzoeken of het commerciële voorzieningenniveau voor onze inwoners op orde is. Dit betreft retail (winkels), horeca en diensten. Met dit inzicht maken we een transformatiekader, waarin helder staat aangegeven welke ontwikkelingen gewenst zijn. Dat stelt ons in staat om transformatievragen beter te beoordelen en te zorgen dat de economische/ maatschappelijke vitaliteit verbetert.

 • Participatie
 • Besluitvorming College
2023 Winkeltijden actualiseren

We onderzoeken of de winkeltijden zoals we die hebben vastgelegd in de winkeltijdenverordening voldoen aan de wensen van de ondernemers en inwoners. Een eventuele aangepaste verordening leggen we voor aan de gemeenteraad.

 • Participatie
 • Besluitvorming Raad
2023 Samenwerking ondernemers en gemeente onderzoeken

We onderzoeken met behulp van de input van onze ondernemers hoe gemeente en ondernemers elkaar kunnen versterken bij het realiseren van hun doelen. De gedachten gaan daarbij uit naar een vorm van een ‘ondernemershuis’ (fysiek of virtueel).

 • Extra inzet, incidenteel
 • Participatie
 • Besluitvorming Raad
2023 Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

We werken de komende jaren samen met ondernemers, de regio Gooi en Vechtstreek en diverse andere partijen aan de overgang naar een circulaire economie. Daarvoor ontwikkelen we een programma circulaire economie en voeren dat uit.

 • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
 • Besluitvorming College
2023 Meer ondersteuning voor ondernemers

We willen de ondernemers beter ondersteunen, onder andere op het gebied van de overgang naar een circulaire economie. Vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek breiden we het accountmanagement voor bedrijven uit.

Extra inzet, structureel

2023 Beeldkwaliteitsplan Centrumgebied Bussum

Samen met ondernemers en de vastgoedbranche zorgen we ervoor dat het kernwinkelgebied Bussum aantrekkelijk is om te winkelen en te verblijven. De gemeente investeert bijvoorbeeld in de openbare ruimte van de Veerstraat. Hiervoor stellen we een beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied van Bussum op. 

 • Extra kosten, incidenteel
 • Participatie
 • Besluitvorming Raad
2024 Gemeentebreed ondernemersfonds verkennen

In Bussum hebben de ondernemers een fonds waaruit diverse activiteiten en festiviteiten worden gefinancierd. We onderzoeken hoe we een gemeentebreed ondernemersfonds kunnen inrichten.

 • Extra kosten, incidenteel
 • Besluitvorming Raad
2024 Samenwerking ondernemers en gemeente verbeteren

We willen, aansluitend bij de behoefte, de samenwerking met ondernemers versterken en ze beter van dienst zijn. Op basis van het onderzoek in 2023 naar de behoefte aan en mogelijkheden van een ‘ondernemershuis’, stellen we hiervoor samen met onze partners een aanpak op en voeren deze de komende jaren uit.

 • Extra inzet, incidenteel
 • Besluitvorming Raad
2024 Vaststellen plan van aanpak verbeteren bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen moeten aantrekkelijker worden om te werken en te verblijven. We maken een plan van aanpak om hier de komende jaren gericht aan te kunnen werken. Daarbij besteden we nadrukkelijk aandacht aan de energietransitie, aanpassen aan klimaatverandering, biodiversiteit en circulariteit. Omdat de ruimte beperkt is, zetten we in op het meer effectief gebruik maken van de ruimte.

Besluitvorming Raad

4.2 Toerisme en Cultureel Erfgoed

We koesteren het erfgoed en bevorderen toerisme en recreatie die zorgen voor economische activiteiten en voorzieningen in onze gemeente. Zo blijven we aantrekkelijk voor onze eigen inwoners en bezoekers van buiten. En zo blijft onze gemeente fijn om in te wonen en te recreëren en zorgen recreanten en toerisme voor extra werkgelegenheid in onze gemeente. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We benutten de belevingswaarde van cultureel erfgoed beter door bestemmingen aantrekkelijker te maken door ze te verbinden en te promoten bij doelgroepen die daar meest ontvankelijk voor zijn, zoals bijvoorbeeld natuur- en cultuurliefhebbers, wandelaars en fietsers
 • We werken hiervoor als gemeente proactief samen binnen de MRA. We positioneren ons als groene, culturele en open ruimte binnen de regio en spelen in op de toenemende behoefte aan recreatie als gevolg van de toenemende verstedelijking om ons heen. Vanwege leefbaarheid, natuurwaarde, recreatie en cultuurhistorie streven wij ernaar dat nieuwe verbindingswegen ondergronds worden aangelegd, vooral bij een eventuele extra verbinding naar Flevoland
 • We zorgen samen met onze partners dat de toename van het toerisme en recreatie niet leidt tot schade aan onze natuur en ons erfgoed

Activiteiten toerisme en cultureel erfgoed per jaar

Activiteiten toerisme en cultureel erfgoed in 2023, 2024 en 2025.

2023 Visie ‘Aan de Gooise Kust’ uitvoeren

Deze visie is in 2020 vastgesteld en op basis daarvan is in 2021 het uitvoeringsprogramma Havens van Muiden opgesteld. We gaan uitvoering geven aan de ambities in de visie en de acties in het uitvoeringsprogramma. Eén van de acties waaraan we in ieder geval uitvoering geven, is het opstellen van een ligplaatsverordening.

Besluitvorming College

2023 Religieus erfgoed inventariseren

We gaan het religieus erfgoed in Gooise Meren inventariseren en op grond daarvan een kerkenvisie vaststellen. Daarbij kijken we naar het maatschappelijk en economisch herbestemmen van de huidige kerkelijke gebouwen. We stellen in 2024 een toetsingskader op voor aanvragen voor herbestemming.

 • Extra kosten, incidenteel
 • Besluitvorming Raad
2024 Notitie Bruine Vloot

We maken een inventarisatie van de havenfaciliteiten die de Bruine Vloot in Muiden nodig heeft en maken daarover marktconforme afspraken. Daarnaast bepalen we welke waarde de Bruine Vloot heeft vanuit zowel historisch als toeristisch oogpunt en bepalen we hoe de gemeente hierin zo nodig kan ondersteunen.

 • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
 • Besluitvorming College
2024 Toeristische overnachtingsmogelijkheden

We maken een inventarisatie van toeristische overnachtingsmogelijkheden in Gooise Meren en de behoefte daar beleidsmatige kaders voor op te stellen. Op basis van de inventarisatie stellen wij zo nodig in 2026 beleid hiervoor op.

Besluitvorming Raad

2025 Actualiseren (toeristische) bewegwijzering

We onderzoeken of en hoe we de dienstverlening aan bezoekers kunnen verbeteren door het actualiseren van de bewegwijzering voor boot, auto- en fiets parkeren, evenementenborden en de ANWB- Rijkswegborden.

Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes

2025 Besteding toeristenbelasting

We onderzoeken de mogelijkheden om de ontvangen toeristenbelasting directer ten goede te laten komen aan de toeristische voorzieningen in de kernen en stellen hiervoor een notitie op.

 • Besluitvorming College
 • Besluitvorming Raad

4.3 Werk en Inkomen

Met de huidige druk op de arbeidsmarkt ondersteunen wij inwoners en ondernemers om een match te maken tussen werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. We hebben aandacht voor minima en doelgroepen en zijn goed toegankelijk voor hen die hulp nodig hebben. We zetten in (boven)regionaal verband actief in op het aantrekken van werkgelegenheid. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • In samenwerking met het bedrijfsleven willen we ervoor zorgen dat vacatures vervuld worden en arbeidsparticipatie toeneemt als harde noodzaak bij de huidige arbeidsmarkt
 • We vergroten de inzet op van-werk-naar-werk, van-onderwijs-naar-werk en van-uitkering naar-werk
 • We zorgen dat het ondernemersloket goed vindbaar is, ook voor startende ondernemers

Activiteiten werk en inkomen per jaar

Activiteiten werk en inkomen in 2023, 2024 en 2025.

2023 Regionale aanpak bestrijden van zorgfraude

Samen met de regio Gooi en Vechtstreek werken we de komende twee jaar aan een betere aanpak voor de bestrijding van zorgfraude. In 2021/2022 is er onderzoek gedaan naar de inrichting hiervan in de Regio. We verbeteren de gezamenlijke bestrijding van zorgfraude op basis van de onderzoeksresultaten.

 • Extra kosten, structureel
 • Besluitvorming College
2023 Intensivering van activiteiten wegens instroom

Naar verwachting krijgen wij als gemeente te maken met toenemende (verplichte) opvang van asielzoekers. Ook is er een verhoogde taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Daarnaast blijft de gemeente verantwoordelijk voor de opvang van Oekraïners. Het vraagt meer inzet van de gemeente om hieraan goed invulling te kunnen geven.

 • Extra inzet, structureel
 • 1-2 fte
 • Relatie met andere activiteiten uit het CUP:
  • 3.1 Onderzoek locaties voor tijdelijke huisvesting van statushouders, Oekraïners en spoedzoekers
  • 5.2 Opvang van vluchtelingen/asielzoekers realiseren
2024 Project Ken je klant evalueren en vervolg bepalen

In 2023 start het project 'Ken je klant'. Dit project heeft als doel onze klanten opnieuw goed in beeld te brengen en te onderzoeken of de informatie over de klant nog actueel is. Zo krijgen we kwetsbare klanten in beeld en kunnen we hen maatwerk bieden. Ook kunnen we beter bepalen of de uitkering op de juiste manier aan de juiste mensen (doelmatig en rechtmatig) wordt verstrekt.

 • Besluitvorming College
 • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 1.3 Evaluatie minimabeleid
2024 Inzetten op werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

We werken in de regio samen om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt, onder andere door dit mee te nemen in onze aanbestedingsprocedure. Dit heet social return on investment (SROI). Samen met de regionale partners onderzoeken we of we onze doelen bereiken en verbeteren we onze aanpak.

Besluitvorming College

2025 Het regionaal werkcentrum evalueren

In het regionaal werkcentrum werken de huidige vier organisaties die gericht zijn op het verbinden van werkzoekenden en werkgevers samen aan alle vraagstukken rondom de arbeidsmarkt. In 2025 evalueren we deze samenwerking in regionaal verband en bepalen we welke de vervolgstappen nodig zijn.

 • Extra kosten, incidenteel
 • Besluitvorming College
2025 Regionale samenwerking handhaving en sociale recherche onderzoeken

In de huidige arbeidsmarkt is het moeilijk om voldoende handhavers in het sociaal domein te vinden. Samen met de andere gemeenten die deelnemen aan de gezamenlijke sociale recherche (Hilversum, Wijdemeren, Diemen, BEL) zoeken we naar oplossingen.

 • Extra kosten, incidenteel
 • Besluitvorming College

4.4 Mobiliteit

Samen met de inwoners en ondernemers houden we onze gemeente verkeersveilig en goed bereikbaar per fiets, OV en auto. De kernen van onze gemeente willen we leefbaar houden, door negatieve effecten van parkeren, uitstoot en geluid van (vracht)auto’s en sluipverkeer te verminderen. Het samen verbeteren van de verkeersveiligheid rond scholen en specifieke punten, zoals sportverenigingen en gevaarlijke oversteken, heeft prioriteit. We zorgen voor ruimte voor OV en (snel)fietsverkeer en ook fietsparkeren. Het openbaar vervoer en voorzieningen zijn toegankelijk, ook voor ouderen en minder validen. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We zetten in op een actuele uitvoeringsagenda waarin we prioriteit geven aan veilige schoolzones en schoolroutes, het autoluw maken van de (vesting)kernen en de verkeersveiligheid. Verbeteringen van verkeerssituaties wegen we integraal af en prioriteren we
 • We werken aan een slim en modern parkeerbeleid waar (technologische) voorzieningen bij aansluiten. Binnen het beleid moet maatwerk mogelijk zijn in samenspraak met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De auto heeft niet vanzelfsprekend het eerste recht op een plek in de openbare ruimte
 • In (boven) regionale samenwerking kijken we naar de mogelijkheden om ook de bereikbaarheid vanuit buiten de gemeente te vergroten door te kijken naar de Gooicorridor, de flessenhals A1 en het OV in algemeen. De uitbreiding van Almere vraagt om een ondergrondse verbinding naar Noord-Holland. Bovenregionaal is een besluit tot het verdiepen van het spoor niet actueel. We willen daarom deze periode een besluit nemen of we de reservering voor het verdiept spoor met een (tijdelijke) functie willen blijven invullen
 • We willen de bereikbaarheid van onze kernen met het OV verbeteren. We onderzoeken of we binnen de gemeente samen met inzet van de inwoners mogelijkheden hebben om de gaten op te vullen

Activiteiten mobiliteit per jaar

Activiteiten mobiliteit in 2023 en 2024.

2023 Aanpak risicoplekken verkeersveiligheidsknelpunten

We stellen de risicoplekken voor verkeersveiligheid vast en prioriteren deze in een aanpak om de verkeersveiligheid van de gemeente te verbeteren.

 • Extra inzet, structureel
 • Besluitvorming College
2023 Plannen van aanpak per onderdeel van de Uitvoeringsagenda mobiliteits- en parkeervisie opstellen

We werken de uitvoeringsagenda behorend bij de mobiliteits- en parkeervisie verder uit naar plannen van aanpak met een kostenraming en prioriteren deze plannen. Onderdeel hiervan is ook het prioriteren van de aanpak van regionale fietsroutes. Deze plannen geven uitvoering aan onze ambities op het gebied van mobiliteit.

 • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
 • Besluitvorming College
2023 Visie op hoofdwegenstructuur

We werken in 2023 en 2024 aan de Visie op de hoofdwegenstructuur. We stellen kaders op over de bereikbaarheid per kern. Hiervoor doen we verkeersonderzoeken met modelberekeningen en schetsen we de gevolgen voor de verkeersafwikkeling in de verschillende kernen.

 • Extra inzet, incidenteel
 • Extra kosten, incidenteel
 • Participatie
 • Besluitvorming College
2023 Projectplan autoluw Naarden Vesting opstellen

We stellen een projectplan op met een stappenplan voor het autoluw maken van Naarden Vesting. Hierin onderzoeken we mogelijke maatregelen en maken we keuzes voor de uitvoering van het plan. We voeren de maatregelen de komende jaren uit.

Participatie

2023 Parkeerketen moderniseren

We vertalen de Mobiliteits- en Parkeervisie naar een concreet parkeerbeleid met belangrijke keuzes voor het moderniseren van de parkeerketen met concrete deelstappen, en voeren dit beleid de komende jaren uit.

 • Extra inzet, structureel
 • Extra inzet, incidenteel
 • Extra kosten, incidenteel
 • Meer extra budget nodig
 • Participatie
 • Besluitvorming Raad
2024 Projectplan autoluw Muiden Vesting opstellen

We stellen een projectplan op met een stappenplan voor het autoluw maken van Muiden Vesting. Hierin onderzoeken we mogelijke maatregelen en maken we keuzes voor de uitvoering van het plan. Dit plan voeren we de komende jaren uit.

 • Extra inzet, incidenteel
 • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
 • Participatie

Terug naar inhoudsopgave

5. Duidelijke en transparante dienstverlening

De dienstverlening aan onze inwoners is adequaat. Onze inwoners kunnen rekenen op een toegankelijk, duidelijk en transparant bestuur en de bijbehorende organisatie. Onze inwoners kunnen veilig in onze gemeente leven. De gemeente Gooise Meren werkt effectief samen en is daarmee slagvaardig. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We zijn dienstbaar, oplossingsgericht en duidelijk en passen waar nodig onze communicatie daarop aan. We zorgen voor een duidelijke terugkoppeling bij meldingen en actieve uitleg bij vertraagde processen
 • De vraag van inwoners, ondernemers en instellingen staat centraal in ons handelen. We willen de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren door nog persoonlijker en directer te communiceren. We willen onze medewerkers hiervoor meer ruimte geven en waar nodig onze processen aanpassen
 • De digitalisering wordt uitgebouwd. Persoonlijk contact en het maken van (spoed) afspraken blijven mogelijk en onze gemeenteloketten blijven open

5.1 Dienstverlening en communicatie

De inwoner staat centraal bij de gemeentelijke dienstverlening. De gemeente doet wat ze zegt, zegt wat ze doet en legt dit ook uit. De gemeente is persoonlijk, toegankelijk en (actief) communicatief en zoekt naar oplossingen. Uitgangspunt is digitaal waar kan, persoonlijk/fysiek waar moet. De gemeente informeert inwoners in een vroegtijdig stadium en is transparant.

Activiteiten dienstverlening en communicatie per jaar

Activiteiten dienstverlening en communicatie in 2023 en 2024.

2023 Aanvragers beter informeren over de afhandeling van hun verzoek

We doen gemeentebreed onderzoek om de komende jaren stapsgewijs per organisatieonderdeel realistische servicenormen op te stellen en te bepalen hoe inwoners en ondernemers in het proces beter geïnformeerd kunnen worden over de afhandeling van hun vraag of verzoek.

 • Extra kosten, incidenteel
 • Besluitvorming College
 • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 5.1 Inrichten kanaalstrategie dienstverlening
2023 Inrichten kanaalstrategie dienstverlening

We bepalen op welke manier we onze dienstverleningskanalen zoals telefonie, sociale media en de website toegankelijker en transparanter maken en voeren dit de komende jaren uit.

 • Extra kosten, structureel
 • Besluitvorming College
2023 Bevorderen digitale toegankelijkheid

We stellen een notitie op voor het optimaliseren van onze digitale kanalen, waarmee we ervoor zorgen dat iedereen onze diensten en producten zo optimaal mogelijk kan afnemen.

 • Extra kosten, structureel
 • Besluitvorming College
2024 Advies Rekenkameronderzoek dienstverlening uitvoeren

Wij geven uitvoering aan het advies uit het Rekenkameronderzoek over de dienstverlening van Gooise Meren dat de Rekenkamer in 2023 uitvoert.

 • Extra kosten, incidenteel
 • Besluitvorming College

5.2 Veiligheid en Handhaving

De gemeente draagt bij aan de veiligheid in Gooise Meren en werkt hierbij integraal samen met relevante partners. De gemeente draagt zorg voor het voldoen aan de geldende regelgeving door middel van handhaving. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • De gemeente versterkt de aanpak tegen ondermijning
 • We verstevigen de samenwerking met bewoners en ondernemers om buurten veiliger te maken (buurtpreventie) en focussen op het verminderen van de drugdealoverlast op verschillende plekken in onze gemeente. We maken het melden van overlast en criminaliteit makkelijk en toegankelijk
 • We leggen de nadruk op het weerbaarder maken van onze inwoners tegen digitale criminaliteit door middel van actieve communicatiecampagnes
 • We zetten onze boa’s effectiever in met minder nadruk op het handhaven van parkeren en meer op handhaving van de openbare orde en veiligheid (waaronder ook verkeersveiligheid)

Activiteiten veiligheid en handhaving per jaar

Activiteiten veiligheid en handhaving in 2023, 2024, 2025 en 2026.

2023 Pilot Bestuurlijk Interventieteam (BIT) evalueren

Het Bestuurlijk Interventie Team (BIT) bestaat uit gemeentelijke toezichthouders en boa’s uit de zes gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek. Het BIT heeft als doel regionaal meer integrale controles uit te voeren. Wij evalueren de pilot BIT Gooi- en Vechtstreek en besluiten over de voortgang van het BIT.

 • Extra kosten, structureel
 • Besluitvorming College
2023 Regionale samenwerking Bibob Expertise Team onderzoeken

Wij stellen het eindrapport van het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke samenwerking in de Gooi- en Vechtstreek bij de uitvoering van de wet Bibob vast. Deze wet geeft overheidsinstanties, zoals de gemeente, de mogelijkheid om de achtergrond van bedrijven en personen met wie zij zakendoen, te screenen. Op basis van de besluitvorming over een mogelijke regionale samenwerking, wordt deze verder uitgewerkt met de buurgemeenten.

Besluitvorming College

2023 Opvang van vluchtelingen/asielzoekers realiseren

We maken een plan om structureel (Oekraïense) vluchtelingen/asielzoekers op te vangen. Voor de te maken kosten kunnen we (gedeeltelijk) gebruik maken van Rijksmiddelen.

 • Extra inzet, structureel
 • 1-2 fte
 • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
 • Besluitvorming College
 • Besluitvorming Raad
 • Relatie met andere activiteiten uit het CUP:
  • 3.1 Onderzoek locaties voor tijdelijke huisvesting van statushouders, Oekraïners en spoedzoekers
  • 4.3 Intensivering van activiteiten wegens instroom
2024 Aanpak cybercrime verbeteren

Wij stellen een notitie vast met nieuwe bestuurlijke maatregelen om de cybercrime beter aan te kunnen pakken.

Besluitvorming College

2024 Inzet Bibob-coördinator voortzetten

In 2023 hebben we een Bibob-coördinator aangesteld. Deze zorgt ervoor dat we de screenings onder de wet Bibob juist uitvoeren om ondermijning tegen te gaan. In 2024 beslissen we of we vanaf 2025 de inzet van de Bibob-coördinator voortzetten.

 • Extra inzet, structureel
 • Besluitvorming College
2024 Nieuw Bibob-beleid

Wij werken de keuzemogelijkheden om de Wet Bibob breder toe te passen in Gooise Meren uit. Op basis van de keuzes wordt er nieuw Bibob beleid vastgesteld en ingevoerd.

 • Extra kosten, incidenteel
 • Besluitvorming College
2025 Surveillanceplan BOA’s 2025-2026

Wij evalueren het surveillanceplan 2023-2024 en stellen het surveillanceplan 2025-2026 vast. Op basis hiervan voeren onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hun werkzaamheden uit.

Besluitvorming College

2025 Uitvoeringsplan Integrale veiligheid 2025-2026

Wij stellen op basis van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 en de evaluatie hiervan, het uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2025-2026 vast.

Besluitvorming College

2026 Integraal veiligheidsplan 2027-2030

Wij evalueren het integraal veiligheidsbeleid 2023-2026 en stellen een nieuw integraal veiligheidsplan 2027-2030 op.

 • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
 • Participatie
 • Besluitvorming Raad

5.3 Duidelijke en transparante dienstverlening

Inwoners worden uitgenodigd om initiatieven in te brengen en worden actief betrokken bij gemeentelijk beleid en gemeentelijke projecten. De gemeentelijke organisatie is kwalitatief en kwantitatief wendbaar, is toekomstgericht en in staat om flexibel op de maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • We passen onze participatievisie aan op basis van opgedane ervaring en de inwerkingtreding van de omgevingswet/visie en de daarbij behorende participatieverordening. We willen de discussies over beleidsontwikkeling of projecten tussen de raad, het college en de inwoners verbeteren. We halen voorafgaand aan het participatieproces kaders op bij de raad, betrekken belanghebbenden aan de voorkant, en zorgen voor een adequate verslaglegging
 • We blijven investeren in wijkagenda’s en zorgen dat wijkagenda’s, gebiedsvisies en centrumplannen op elkaar aansluiten
 • Wijkplatforms en -raden zijn waardevolle instrumenten. We willen de kring van belanghebbenden uitbreiden. Zo komen de algemene afwegingen die de gemeente moet maken beter in beeld door de bredere betrokkenheid. We gaan hiervoor ook nieuwe vormen van participatie onderzoeken en het burgerpanel actiever inzetten, waarbij de gemeente de regie voert
 • We investeren in onze organisatie. We zorgen dat er voldoende capaciteit is om het werk uit te voeren. Daarnaast zorgen we dat er ruimte is om het potentieel te benutten en toekomstbestendig te worden met elkaar
 • We investeren in strategische personeelsplanning

Activiteiten duidelijke en transparante dienstverlening per jaar

Activiteiten duidelijke en transparante dienstverlening in 2023, 2024, 2025 en 2026.

2023 Participatievisie herijken

Wij onderzoeken of de huidige participatievisie herijking behoeft, zodat we beter kunnen inspelen op de ontwikkelingen op het gebied van participatie.

 • Extra inzet, structureel
 • Extra kosten, structureel
 • Meer extra budget nodig
 • Participatie
 • Besluitvorming Raad
2023 Pilots rond nieuwe vormen van democratie ontwikkelen

We ontwikkelen pilots om ervaring op te doen met nieuwe manieren om inwoners en organisaties bij onze beleidsbepaling en besluitvorming te betrekken.

 • Extra inzet, incidenteel
 • Extra kosten, incidenteel
 • Participatie
 • Besluitvorming  College
 • Relatie met andere activiteit uit het CUP: Participatievisie herijken
2023 Categorieën verplichte participatie Omgevingswet

Van de initiatieven die niet passen binnen het omgevingsplan, stellen wij de participatie met derden verplicht. Hiervoor leggen wij de gemeenteraad een lijst categorieën ter besluitvorming voor.

Besluitvorming Raad

2023 Handreiking participatie initiatiefnemers

We vinden het belangrijk dat initiatiefnemers participatie en dialoogtrajecten organiseren. Wij ontwikkelen hiervoor een handreiking, inclusief impactscan.

Besluitvorming College

2023 De vier vastgestelde wijkagenda’s uitvoeren

We geven uitvoering aan de 4 vastgestelde wijkagenda’s. Daarbij ligt de focus op de doelen van de wijkagenda: faciliteren van het gesprek met de wijken, vergroten van betrokkenheid in de wijken en stimuleren van eigen initiatief en het leveren van inbreng op bijstelling van of opstellen van beleid.

2023 Overige wijkagenda’s opstellen

We stellen de komende jaren voor alle wijken/gebieden van de gemeente een wijkagenda op. In 2023 bepalen we de indeling van de wijken die we daarvoor hanteren.

 • Participatie
 • Besluitvorming College
2023 Inrichten dashboards

We richten dashboards in die beschikbare data goed inzichtelijk kunnen maken. Dit helpt onze organisatie om beter te kunnen sturen en te rapporteren, bijvoorbeeld over het financiële proces of verschillende beleidsvelden zoals WMO en Jeugd.

 • Extra inzet, structureel
 • Extra inzet, incidenteel
2023 Aanpak toekomstgerichte organisatie

We investeren in onze organisatie. We zorgen dat er voldoende capaciteit is om het werk uit te voeren. Daarnaast zorgen we ervoor dat er ruimte is om ontwikkelmogelijkheden te benutten en toe te werken naar een toekomstbestendige organisatie. Daarbij houden we rekening met krapte op de arbeidsmarkt, doorontwikkeling van de organisatie, de groei van onze gemeente en de balans tussen capaciteit en ambitie.

 • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
 • Besluitvorming Raad
2024 Middelen voor participatie ontwikkelen

Een herijkte participatievisie geeft ons zicht op de maatregelen die passen bij de gemeente. Dit leggen wij vast in een uitvoeringsprogramma.

Besluitvorming College

2024 Inzet wijkadviseurs voortzetten

We besluiten in 2024 of de inzet van de extra wijkadviseurs ook in 2025 en verder wordt voortgezet.

 • Extra inzet, structureel
 • 1-2 fte
 • Besluitvorming College
2025 Participatieverordening

Wij willen onze inwoners duidelijkheid geven over hoe zij kunnen meedenken en meedoen. Ook de nieuwe toekomstige ‘Wet versterking participatie op decentraal niveau’ vraagt dit van ons. Hiervoor stellen wij, in lijn met de (herijkte) participatie visie, een participatieverordening op. Daarin bepalen we hoe inwoners worden betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid en maatschappelijke initiatieven.

Besluitvorming  Raad

2026 Instrument wijkagenda’s evalueren

We evalueren aan het eind van de periode het instrument wijkagenda. Tussentijdse inzichten en ervaringen worden meegenomen tijdens het opstellen van de wijkagenda’s. Het gaat hier om een brede evaluatie over de inzet, werking en resultaat van het instrument. Op basis van de evaluatie doen we een voorstel voor de verdere inzet van het instrument wijkagenda.

Besluitvorming College

5.4 Bestuurlijke samenwerking

Als regiogemeenten versterken we elkaar door effectief samen te werken op de onderwerpen waar dat nodig is. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • De gemeente wil op voor ons belangrijke onderwerpen een voortrekkersrol nemen in de regionale samenwerking
 • Het uitgangspunt is ‘lokaal wat kan, regionaal wat moet’. Hierbij blijft de gemeente de inhoudelijke lijn bepalen. Nieuwe samenwerkingen komen enkel op initiatief van de gemeente(n) tot stand. Samenwerking wordt altijd getoetst aan kwaliteit, kosten en een aantoonbare meerwaarde voor inwoners. Hiervoor biedt de nota verbonden partijen een kader

Activiteiten bestuurlijke samenwerking per jaar

Activiteiten bestuurlijke samenwerking in 2023, 2024 en 2026.

2023 Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) 2023 – 2026

In 2023 wordt de Regionale samenwerkingsagenda ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. In de agenda worden de opgaven benoemd die de komende raadsperiode extra aandacht krijgen in de regionale samenwerking.

Besluitvorming Raad

2023 Invulling geven aan rol in programma landschap MRA

De gemeente is (samen met de provincie) trekker van het bestuurlijk overleg landschap van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Het overleg richt zich op de betekenis en waarde van landschap in relatie tot de grote opgaven waarvoor de MRA zich gesteld ziet, zoals onder meer de woningbouwopgave, de energietransitie en het mobiliteitsvraagstuk.

 • Extra inzet, incidenteel
 • Besluitvorming College
2023 Nota Verbonden partijen uitvoeren

De uitvoering van de nota Verbonden partijen wordt in 2023 en de jaren daarna opgepakt. Daarbij wordt gekeken naar de mate waarin we via beleid, informatie en ‘governance’ grip hebben op de verbonden partij, afgezet tegen het inhoudelijk en financieel belang van de verbonden partij in kwestie.

2024 Discussienota regionale samenwerking

We bepalen aan de hand van een discussienota de inhoudelijke thema’s waarop we in regioverband een voortrekkersrol willen spelen en hoe we ons willen profileren in de samenwerking.

Besluitvorming College

2026 Nota Verbonden partijen evalueren

We evalueren de Nota Verbonden partijen en passen deze al naar gelang nieuwe inzichten, aan.

Terug naar inhoudsopgave

6. Financieel gezond

De gemeente is financieel gezond.

6.1 Financiën

Als gemeente gaan we bewust met ons geld om en zorgen we dat we op korte en lange termijn financieel gezond blijven. We gaan daarbij moeilijke keuzes niet uit de weg. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • De gemeente streeft naar een solide financieel beleid. Wanneer er bezuinigd moet worden wordt nadrukkelijk gekeken naar de effecten op langere termijn. Andersom moet bij investeringen ook verder gekeken worden naar de opbrengst op langere termijn
 • De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag zijn helder en leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waar geld aan is besteed en welk effect is bereikt. De algemene reserve houden we op een verantwoord niveau
 • We onderzoeken of we moeten investeren in een domein overstijgende subsidiespecialist die kan helpen om interessante subsidies voor de gemeente binnen te halen

Activiteiten financiën per jaar

Activiteiten financiën in 2023 en 2024.

2023 Verhogen inkomsten door subsidies

In 2023 voeren we een pilot uit om te onderzoeken of we onze inkomsten door het binnenhalen van (extra) subsidies kunnen verhogen. We stellen daarvoor een subsidiespecialist aan.

 • Extra inzet, incidenteel
 • Besluitvorming College
2024 Communicatieplan PenC- producten opstellen

We willen onze inwoners en bedrijven beter informeren over de inzet van de gemeentelijke middelen. Bij de besluitvorming over de financiële (PenC) producten, zoals de begroting en de jaarstukken, willen we de communicatie met raadsleden zo efficiënt mogelijk inrichten. Daarom maken we een communicatieplan. Daarbij onderzoeken we ook of en hoe we inwoners en bedrijven daar meer bij kunnen en willen betrekken.

 • Extra kosten, incidenteel
 • Besluitvorming College

6.2 Vastgoed

Vastgoed is een belangrijk instrument voor de gemeente voor het uitvoeren van gemeentelijke taken en het bereiken van doelstellingen bijvoorbeeld op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en toerisme en in het sociaal domein. We investeren op natuurlijke momenten in duurzaamheidsmaatregelen. Daarom geven we extra aandacht aan: We stellen een vastgoedstrategie vast en geven hier uitvoering aan.

Activiteiten vastgoed per jaar

Activiteiten vastgoed in 2023, 2024 en 2025.

2023 Portefeuilleplan vastgoed

We stellen een portefeuilleplan op waarin we beschrijven welke panden wij als gemeente in bezit hebben en waarin wij bepalen welke hiervan essentieel zijn, welke strategisch zijn en welke we kunnen afstoten. In de komende jaren wordt dit plan uitgevoerd.

 • Extra inzet, structureel
 • Besluitvorming Raad
2023 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen uitvoeren (ESC0-project)

We verduurzamen onze gemeentelijke gebouwen door uitvoering te geven aan het Esco-project. In dit project treffen we diverse duurzaamheidsmaatregelen bij een vijftal heel verschillende gebouwen. Hierdoor dient een 50% afname van CO2-uitstoot gerealiseerd te zijn in 2030. Het project is ook bedoeld om inzicht te krijgen in de effectiviteit van maatregelen en helpt te bepalen welke maatregelen in aanmerking komen voor een bredere toepassing. Het project heeft een looptijd van 15 jaar.

Extra inzet, structureel

2023 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen uitdragen

We werken aan het verduurzamen van ons eigen vastgoed en we willen de geleerde lessen en onze voorbeeldrol als gemeente uitdragen richting onze inwoners en bedrijven. Om dit te realiseren stellen we een communicatieplan op.

Besluitvorming College

2024 Afwegingskader vastgoed verwerving opstellen

Het huidige vastgoedplan omvat niet het verwerven van vastgoed, waardoor we nog geen actief vastgoedbeleid kunnen voeren. Daarom stellen we een afwegingskader op, op basis waarvan we goed kunnen onderbouwen of we een verwervingskans moeten benutten of niet.

Besluitvorming College

2025 Portefeuilleplan vastgoed herzien

We herzien ons portefeuilleplan vastgoed en sturen waar nodig bij.

 • Besluitvorming College
 • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 6.2 Portefeuilleplan Vastgoed.

6.3 Grondbeleid

We hanteren een grondbeleid dat concrete richting geeft aan hoe de gemeente omgaat met haar rol en positie in de ruimtelijke ontwikkeling. Het is een middel voor het faciliteren en sturen van bestuurlijk en maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en het rechtvaardig verdelen van kosten en opbrengsten tussen gemeente en grondeigenaren. Daarom geven we extra aandacht aan: De gemeente wil onderzoeken wat de mogelijkheden en voordelen zijn van het voeren van een actiever grondbeleid in de toekomst.

Activiteiten grondbeleid per jaar

Activiteiten grondbeleid in 2023, 2024 en 2025.

2023 Grondbeleid heroverwegen

We stellen een discussienota op over de manier waarop wij ons grondbeleid voeren. We brengen de voor- en nadelen van de verschillende vormen van grondbeleid in beeld. We gaan daarbij ook in op alternatieve instrumenten om te sturen op het realiseren van onze beleidsdoelen. We houden daarbij rekening met de veranderende markt.

Besluitvorming Raad

2023 Inventarisatie oneigenlijk grondgebruik (snippergroen)

We zien dat er regelmatig situaties zijn waarbij gemeentegrond (groen en water) oneigenlijk wordt gebruikt door particuliere (woning)eigenaren. We brengen gemeentebreed in beeld waar deze situaties zich voordoen.

 • Besluitvorming College
 • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 6.3 Grondbeleid heroverwegen
2024 Afwegingskader aankoop grond

Op basis van het besluit over de discussienota grondbeleid werken we een strategisch afwegingskader uit voor de aankoop van grond. Hierin staan de gemeentelijke criteria en de randvoorwaarden waaraan een aankoop wordt getoetst.

Besluitvorming Raad

2024 Portefeuilleplan grond

We stellen een portefeuilleplan op waarin we alle actuele grondposities van de gemeente opnemen, onderverdeeld in een kernportefeuille, een strategische portefeuille en mogelijk af te stoten gronden.

 • Besluitvorming Raad
 • Relatie met andere activiteiten uit het CUP:
  • 6.3 Grondbeleid heroverwegen
  • 6.3 Afwegingskader aankoop grond
2024 Beleidskader 'Recht van opstal'

We hebben in de gemeente te maken met verschillende eigendomssituaties met een recht van opstal. Ontbrekend element in ons beleid, is een kader voor het toepassen/uitgeven van dit recht, in relatie tot onze gemeentelijke eigendommen. Dit beleidskader over het recht van opstal stellen we vast.

Besluitvorming College

2024 Beleid oneigenlijk grondgebruik (snippergroen)

Voor het aanpakken van oneigenlijk grondgebruik gaan we beleid opstellen en uitvoeren. Dit beleid betreft onder andere criteria/ voorwaarden voor verkoop/verhuur, prijsstelling, een kader voor verjaring en een voorstel voor al dan niet actief aanbieden.

Besluitvorming College

2025 Nota Grondbeleid actualiseren

We actualiseren de nota grondbeleid naar aanleiding van actuele ontwikkelingen en de uitkomst/keuzes uit de discussienota grondbeleid en het afwegingskader grond. De nota grondbeleid biedt samen met het instrumentarium dat we als gemeente al tot onze beschikking hebben de basis voor de uitvoering van het beleid.

Besluitvorming Raad

6.4 Belastingen

De dienstverlening waar leges tegenover staan, is zo veel mogelijk kostendekkend en daarbij sturen wij op efficiëntie. Belastinggeld wordt opgebracht door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. We benaderen de woonlasten integraal en streven ernaar om deze zo min mogelijk te verhogen en de gemeentelijke voorzieningen daarbij in stand te houden. Daarom geven we extra aandacht aan:

 • De OZB stijgt niet meer dan de inflatie. Als in een uitzonderlijk geval, vanwege zwaarwegende redenen van lokale aard, een verdere stijging noodzakelijk lijkt, kan dit uitgangspunt worden heroverwogen
 • Bij het heffen van lokale belastingen streeft de gemeente naar kostendekkendheid. Ontwikkelingen op het gebied van afvalstoffenheffing en rioolbelasting volgen wij nauwgezet

Activiteiten belastingen per jaar

Activiteiten belastingen in 2023.

2023 Onderzoek lokale leges

We onderzoeken of de leges kostendekkend zijn en of we dat op de juiste manier berekenen (juistheid en rechtmatigheid). Gemeentelijke leges mogen niet méér dan kostendekkend zijn, wel lager. We stellen een advies op over de gewenste mate van kostendekkendheid van onze leges. Dit doen we op basis van de uitkomsten van het onderzoek kostendekkendheid en een uitleg van de relatie tussen de hoogte van diverse leges en de doelen waarvoor ze gelden.

Besluitvorming Raad

Terug naar inhoudsopgave

Samenvattend jaaroverzicht 2023 en 2024 per hoofdstuk

In deze samenvatting van het college-uitvoeringsprogramma ziet u welke activiteiten zijn gepland in 2023 en 2024.

Jaaroverzicht 2023

Activiteiten in 2023.

Hoofdstuk 1 Van en voor iedereen

Gezondheid,sport en bewegen, welzijn, maatschappelijke en culturele voorzieningen.

1.1 Gezondheid
 • Actieplan publieke gezondheid:
  • Extra kosten, incidenteel
  • Besluitvorming college
  • Relatie met andere activiteiten:
   • 1.1 Actieplan mantelzorg (2022-2025) 
   • 1.1 Visie op vrijwilligerswerk
   • 3.1 Visie wonen en zorg
 • Actieplan mantelzorg (2022-2025):
  • Extra kosten, structureel
  • Extra kosten, incidenteel
  • Meer extra budget nodig
1.2 Sport en bewegen
 • Inventarisatie beweegmogelijkheden in de openbare ruimte
  • Extra inzet, incidenteel
  • Participatie
  • Besluitvorming College
 • Beweeg en sportvisie evalueren:
  • Participatie
  • Besluitvorming College
 • Verkenning project Lunet en Project Naarderheem
  • Extra kosten incidenteel
  • Meer extra budget nodig
  • Besluitvorming College
  • Besluitvorming Raad
 • Harmonisatie binnensport
  • Extra inzet, incidenteel
  • Besluitvorming Raad
1.3 Welzijn
 • Hulp start in de wijk
 • Voorkomen isolement
 • 'Iedereen doet mee'- maatregelenpakket college:
  • Besluitvorming College
 • Regionaal uitvoeringsplan bestrijding analfabetisme/ digibetisme college:
  • Besluitvorming College
  • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 1.3 Voorkomen isolement
 • Mogelijke uitbreiding doelgroep energietoeslag:
  • Extra kosten incidenteel
  • Meer extra budget nodig
  • Besluitvorming College
 • Regionaal actieplan Dak- en Thuisloosheid:
  • Besluitvorming College
 • Aanvullende collectieve voorzieningen:
  • Extra kosten, structureel
  • Veel extra budget nodig
  • Besluitvorming College
  • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 1.3 Iedereen doet mee
 • Aanpak effectief inzetten subsidies:
  • Extra inzet, structureel
  • Extra kosten, incidenteel
  • Meer extra budget nodig
  • Besluitvorming College
1.4 Maatschappelijke en culturele voorzieningen
 • Inventarisatie maatschappelijke en culturele voorzieningen:
  • Extra kosten, incidenteel
  • Meer extra budget nodig
  • Besluitvorming College
 • Programma van functies bibliotheek Bussum-Centrum:
  • Extra inzet, incidenteel
  • Extra kosten, structureel
  • Besluitvorming College
  • Besluitvorming Raad
 • Aanbesteding cultuurcoach:
  • Besluitvorming College
 • Cultuurvisie:
  • Extra kosten, incidenteel
  • Veel extra budget nodig
  • Besluitvorming College
  • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 2.1 Integraal beleidsplan jeugd

Hoofdstuk 2 Kansrijk opgroeien

Jeugdbeleid, jeugdzorg, onderwijs en onderwijshuisvesting.

2.1 Jeugdbeleid
 • Preventieve voorzieningen:
  • Extra inzet, incidenteel
  • Extra kosten, incidenteel
  • Veel extra budget nodig
 • Jeugd betrekken bij beleid:
  • Extra inzet, structureel
  • Besluitvorming College
  • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 5.3 Participatievisie herijken
2.2 Jeugdzorg
 • Verkorten wachttijden jeugdzorg:
  • Besluitvorming College
 • Verbeterplan versterkte procesregie jeugdzorg:
  • Extra kosten, incidenteel
  • Besluitvorming College
 • Onderzoek verwijzingen van huisartsen:
  • Relatie met andere activiteit uit het CUP: Integraal beleidsplan jeugd
2.3 Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Herziening integraal huisvestingsprogramma:
  • Extra inzet, incidenteel
  • Extra kosten, structureel
  • Veel extra budget nodig
  • Besluitvorming Raad
 • Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs:
  • Extra inzet, incidenteel
  • Extra kosten, structureel
  • Veel extra budget nodig
  • Besluitvorming Raad
 • Actieplan NPO-gelden:
  • Extra inzet, incidenteel
  • Besluitvorming College
  • Relatie met andere activiteiten uit het CUP:
   • 1.2 Sportcoaches
   • 1.4 Cultuurcoaches
 • Gezamenlijke aanpak lerarentekort:
  • Besluitvorming College

Hoofdstuk 3 Passend wonen in een groene omgeving

Wonen, buitenruimte en leefomgeving, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling.

3.1 Wonen
 • Woonvisie herzien:
  • Extra inzet, structureel
  • Extra inzet, incidenteel
  • Participatie
  • Besluitvorming Raad
  • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 3.1 Visie wonen en zorg
 • Visie wonen en zorg:
  • Extra kosten, structureel
  • Besluitvorming Raad
  • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 3.1 Woonvisie
 • Doelgroepenverordening:
  • Besluitvorming Raad
 • Huisvestingsverordening:
  • Besluitvorming Raad
 • Instrumenten om de woningmarkt te verbeteren:
  • Besluitvorming College
  • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 3.1 Huisvestingsverordening
 • Onderzoek locaties voor tijdelijke huisvesting van statushouders, Oekraïners en spoedzoekers:
  • Besluitvorming Raad
3.2 Buitenruimte en leefomgeving
 • Beeldkwaliteit vanuit bewonersperspectief meten:
  • Participatie
 • Beeldkwaliteit volgens normen meten
 • Communicatie over beheer openbare ruimte en gebouwen
 • Dierenwelzijnsbeleid herzien:
  • Extra kosten, structureel
  • Meer extra budget nodig
  • Besluitvorming Raad
 • Biodiversiteitsactieplan uitvoeren en monitoren:
  • Extra inzet, structureel
  • Besluitvorming College
 • Uitvoeringsplan en beheerplan het Mouwtje:
  • Extra inzet, incidenteel
  • Participatie
  • Besluitvorming College
3.3 Duurzaamheid
 • Agenda duurzaamheid 2024-2050:
  • Participatie
  • Besluitvorming College
 • De transitievisie warmte uitvoeren:
  • Participatie
  • Besluitvorming College
  • Besluitvorming Raad
 • Regionale Energiestrategie:
  • Participatie
  • Besluitvorming College
 • Convenant WattNu vernieuwen:
  • Participatie
  • Besluitvorming College
 • Plan van aanpak oplossingen verduurzamen van erfgoed:
  • Besluitvorming Raad
 • Actieplan geluid rond lokale wegen:
  • Participatie
  • Besluitvorming Raad
3.4 Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Omgevingswet voorbereiden:
  • Besluitvorming Raad
 • Gebiedsvisies voor herstructurering en leefbaarheid maken:
  • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
  • Participatie
  • Besluitvorming Raad
 • Bestemmingsplannen:
  • Besluitvorming Raad
 • Welstandsnota aanpassen:
  • Besluitvorming Raad
 • Uitvoeringsprogramma havens Muiden:
  • Participatie
  • Besluitvorming Raad
 • Definitief ontwerp Zonnegeluidswal:
  • Participatie
  • Besluitvorming Raad
 • Programma van Eisen Parkeergarage de Olmen:
  • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
  • Participatie
  • Besluitvorming Raa
 • Opstellen Investeringsprogramma gemeentewerven:
  • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
  • Besluitvorming Raad

Hoofdstuk 4, Economisch vitaal en bereikbaar

Economie, toerisme en cultureel erfgoed, werk en inkomen, mobiliteit.

4.1 Economie
 • Richting geven aan ontwikkeling van commerciële voorzieningen:
  • Participatie
  • Besluitvorming College
 • Winkeltijden actualiseren:
  • Participatie
  • Besluitvorming Raad
 • Samenwerking ondernemers en gemeente onderzoeken:
  • Extra inzet, incidenteel
  • Participatie
  • Besluitvorming Raad
 • Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie:
  • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
  • Besluitvorming College
 • Meer ondersteuning voor ondernemers:
  • Extra inzet, structureel
 • Beeldkwaliteitsplan Centrumgebied Bussum:
  • Extra kosten, incidenteel
  • Participatie
  • Besluitvorming Raad
4.2 Toerisme en cultureel erfgoed
 • Visie ‘Aan de Gooise Kust’ uitvoeren:
  • Besluitvorming College
 • Religieus erfgoed inventariseren:
  • Extra kosten, incidenteel
  • Besluitvorming Raad
4.3 Werk en inkomen
 • Regionale aanpak bestrijden van zorgfraude:
  • Extra kosten, structureel
  • Besluitvorming College
 • Intensivering van activiteiten wegens instroom:
  • Extra inzet, structureel
  • 1-2 fte
4.4 Mobiliteit
 • Aanpak risicoplekken verkeersveiligheidsknelpunten:
  • Extra inzet, structureel
  • Besluitvorming College
 • Plannen van aanpak per onderdeel van de Uitvoeringsagenda mobiliteits- en parkeervisie opstellen:
  • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
  • Besluitvorming College
 • Visie op hoofdwegenstructuur:
  • Extra inzet, incidenteel
  • Extra kosten, incidenteel
  • Participatie
  • Besluitvorming College
 • Projectplan autoluw Naarden Vesting opstellen:
  • Participatie
 • Parkeerketen moderniseren:
  • Extra inzet, structureel
  • Extra inzet, incidenteel
  • Extra kosten, incidenteel
  • Meer extra budget nodig
  • Participatie
  • Besluitvorming Raad

Hoofdstuk 5, Duidelijke en transparante dienstverlening

Dienstverlening en communicatie, veiligheid en handhaving, duidelijke en transparante dienstverlening, bestuurlijke samenwerking.

5.1 Dienstverlening en communicatie
 • Aanvragers beter informeren over de afhandeling van hun verzoek:
  • Extra kosten, incidenteel
  • Besluitvorming College
  • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 5.1 Inrichten kanaalstrategie dienstverlening
 • Inrichten kanaalstrategie dienstverlening:
  • Extra kosten, structureel
  • Besluitvorming College
 • Bevorderen digitale toegankelijkheid:
  • Extra kosten, structureel
  • Besluitvorming College
5.2 Veiligheid en Handhaving
 • Pilot Bestuurlijk Interventieteam (BIT) evalueren:
  • Extra kosten, structureel
  • Besluitvorming College
 • Regionale samenwerking Bibob Expertise Team onderzoeken:
  • Besluitvorming College
 • Opvang van vluchtelingen/ asielzoekers realiseren:
  • Extra inzet, structureel
  • 1-2 fte
  • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
  • Besluitvorming College
  • Besluitvorming Raad
5.3 Duidelijke en transparante dienstverlening
 • Participatievisie herijken:
  • Extra inzet, structureel
  • Extra kosten, structureel
  • Meer extra budget nodig
  • Participatie
  • Besluitvorming Raad
 • Pilots rond nieuwe vormen van democratie ontwikkelen:
  • Extra inzet, incidenteel
  • Extra kosten, incidenteel
  • Participatie
  • Besluitvorming College
  • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 5.3 Participatievisie herijken
 • Categorieën verplichte participatie Omgevingswet:
  • Besluitvorming Raad
 • Handreiking participatie initiatiefnemers:
  • Besluitvorming College
 • De 4 vastgestelde wijkagenda’s uitvoeren
 • Overige wijkagenda’s opstellen:
  • Participatie
  • Besluitvorming College
 • Inrichten dashboards:
  • Extra inzet, structureel
  • Extra inzet, incidenteel
 • Aanpak toekomstgerichte organisatie:
  • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
  • Besluitvorming Raad
5.4 Bestuurlijke samenwerking
 • Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) 2023 – 2026:
  • Besluitvorming Raad
 • Invulling geven aan rol in programma landschap MRA:
  • Extra inzet, incidenteel
  • Besluitvorming College
 • Nota Verbonden partijen uitvoeren

Hoofdstuk 6, Financieel gezond

Financiën, vastgoed, grondbeleid, belastingen.

6.1 Financiën

Verhogen inkomsten door subsidie:

 • Extra inzet, incidenteel
 • Besluitvorming College
6.2 Vastgoed
 • Portefeuilleplan vastgoed:
  • Extra inzet, structureel
  • Besluitvorming Raad
 • Verduurzaming gemeentelijke gebouwen uitvoeren (ESC0-project)
  • Extra inzet, structureel
 • Verduurzaming gemeentelijke gebouwen uitdragen:
  • Besluitvorming College
6.3 Grondbeleid
 • Grondbeleid heroverwegen:
  • Besluitvorming Raad
 • Inventarisatie oneigenlijk grondgebruik (snippergroen):
  • Besluitvorming College
  • Relatie met een andere activiteit uit het CUP: 6.3 Grondbeleid heroverwegen
6.4 Belastingen

Onderzoek lokale leges: besluitvorming Raad

Jaaroverzicht 2024

Activiteiten in 2024.

Hoofdstuk 1, Van en voor iedereen

Gezondheid, sport en bewegen, welzijn, maatschappelijke en culturele voorzieningen.

1.1 Gezondheid
 • Zorginfrastructuur verkennen:
  • Extra kosten, incidenteel
  • Besluitvorming College
  • Relatie met een andere activiteit uit het CUP: 1.1 Actieplan publieke gezondheid
 • Visie op vrijwilligerswerk:
  • Extra kosten, structureel
  • Besluitvorming College
  • Relatie met een andere activiteit uit het CUP: 1.1 Actieplan publieke gezondheid
1.2 Sport en bewegen
 • Actualiseren beweeg- en sportvisie:
  • Extra inzet, incidenteel
  • Extra kosten, structureel
  • Participatie
  • Besluitvorming College
  • Besluitvorming Raad
 • Ledverlichting sportvelden:
  • Extra kosten, structureel
  • Besluitvorming College
1.3 Welzijn
 • Budgetcoaches evalueren:
  • Extra inzet, structureel
  • Besluitvorming College
 • Doorzetten inclusieagenda:
  • Extra kosten, structureel
  • Besluitvorming College
  • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 1.3 Iedereen doet mee
 • Evaluatie Minimabeleid:
  • Extra kosten, structureel
  • Participatie
  • Besluitvorming Raad
  • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 1.3 Iedereen doet mee
 • Herstelgericht werken en inzet ervaringsdeskundigheid:
  • Extra kosten, structureel
  • Meer extra budget nodig
  • Besluitvorming College
  • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 1.3 Regionaal actieplan Dak- en Thuisloosheid
 • Evaluatie Aanpak GGZ landing in de wijk:
  • Extra kosten, structureel
  • Besluitvorming College
1.4 Maatschappelijke en culturele voorzieningen
 • Voorzieningenplan vaststellen:
  • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
  • Besluitvorming College
 • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 1.4 Inventarisatie maatschappelijke en culturele voorzieningen
 • Evaluatie pilot Cultuurcoach:
  • Extra inzet, structureel
  • Besluitvorming College

Hoofdstuk 2, Kansrijk opgroeien

Jeugdbeleid, jeugdzorg, onderwijs en onderwijshuisvesting.

2.1 Jeugdbeleid
 • Integraal beleidsplan jeugd:
  • Extra inzet, structureel
  • Extra kosten, structureel
  • Veel extra budget nodig
  • Participatie
  • Besluitvorming Raad
 • Behoefte ontmoetingsplekken jeugd:
  • Participatie
2.2 Jeugdzorg
 • Voortzetting uitbreiding jeugdteam:
  • Extra inzet, structureel
  • 3 of meer fte
  • Besluitvorming Raad
 • Plan van aanpak doorontwikkeling jeugdhulp:
  • Extra inzet, structureel
  • 3 of meer fte
  • Extra inzet, incidenteel
  • Besluitvorming College
  • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 2.1 Integraal beleidsplan jeugd
 • Aanpak minder verwijzingen van huisartsen:
  • Extra kosten, incidenteel
  • Veel extra budget nodig
  • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 2.1 Integraal beleidsplan jeugd
2.3 Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Verbeteren aanmeldingsbeleid scholen:
  • Besluitvorming College
 • Evaluatie Onderwijskansenbeleid:
  • Besluitvorming Raad
 • Verbinden scholen aan lokale economie:
  • Besluitvorming College

Hoofdstuk 3, Passend wonen in een groene omgeving

Wonen, buitenruimte en leefomgeving, ruimtelijke ontwikkeling.

3.1 Wonen
 • Taskforce sociale woningbouw voortzetten:
  • Extra inzet, incidenteel
  • Besluitvorming College
 • Prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties:
  • Extra kosten, incidenteel
  • Participatie
  • Besluitvorming College
3.2 Buitenruimte en leefomgeving
 • Biodiversiteitsactieplan uitvoeren en monitoren:
  • Extra inzet, structureel
  • Participatie
  • Besluitvorming College
 • Mogelijkheden vergroening inventariseren:
  • Besluitvorming College
 • Herzien kapbeleid
  • Extra kosten, incidenteel
  • Besluitvorming College
 • Beleid begraafplaatsen herzien:
  • Extra inzet, incidenteel
  • Extra kosten, incidenteel
  • Besluitvorming Raad
3.4 Ruimtelijke ontwikkeling
 • Projecten in Bussum Zuid concreet maken:
  • Besluitvorming College
 • Omgevingsplannen:
  • Extra inzet, incidenteel
  • Besluitvorming Raad
 • Bestemmingsplannen:
  • Participatie
  • Besluitvorming Raad
  • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 3.4 Omgevingswet voorbereiden
 • Plannen Naarderheem uitwerken:
  • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
  • Participatie
  • Besluitvorming College
  • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 1.2 Verkenning project Lunet en Project Naarderheem
 • Vervolg project Oostelijke Vestingwallen:
  • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
  • Participatie
  • Besluitvorming Raad
 • Besluit uitvoeringsprogramma havens Muiden:
  • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
  • Participatie
  • Besluitvorming Raad
 • Vaststellen Definitief Ontwerp Parkeergarage de Olmen:
  • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
  • Participatie
  • Besluitvorming Raad

Hoofdstuk 4, Economisch vitaal en bereikbaar

Economie, toerisme en cultureel erfgoed, werk en inkomen, mobiliteit.

4.1 Economie
 • Gemeentebreed ondernemersfonds verkennen:
  • Extra kosten, incidenteel
  • Besluitvorming Raad
 • Samenwerking ondernemers en gemeente verbeteren:
  • Extra inzet, incidenteel
  • Besluitvorming Raad
 • Vaststellen plan van aanpak verbeteren bedrijventerreinen:
  • Besluitvorming Raad
4.2 Toerisme en Cultureel Erfgoed
 • Notitie Bruine Vloot:
  • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
  • Besluitvorming College
 • Toeristische overnachtingsmogelijkheden:
  • Besluitvorming Raad
4.3 Werk en Inkomen
 • Project Ken je klant evalueren en vervolg bepalen:
  • Besluitvorming College
  • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 1.3 Armoedemonitor
 • Inzetten op werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt:
  • Besluitvorming College
4.4 Mobiliteit

Projectplan autoluw Muiden Vesting opstellen:

 • Extra inzet, incidenteel
 • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
 • Participatie

Hoofdstuk 5, Duidelijke en transparante dienstverlening

Dienstverlening en communicatie, veiligheid en handhaving, duidelijke en transparante dienstverlening, bestuurlijke samenwerking.

5.1 Dienstverlening en communicatie

Advies Rekenkameronderzoek dienstverlening uitvoeren:

 • Extra kosten, incidenteel
 • Besluitvorming College
5.2 Veiligheid en Handhaving
 • Aanpak cybercrime verbeteren:
  • Besluitvorming College
 • Inzet Bibob-coördinator voortzetten:
  • Extra inzet, structureel
  • Besluitvorming College
 • Nieuw Bibob-beleid:
  • Extra kosten, incidenteel
  • Besluitvorming College
5.3 Duidelijke en transparante dienstverlening
 • Middelen voor participatie ontwikkelen:
  • Besluitvorming College
 • Inzet wijkadviseurs voortzetten:
  • Extra inzet, structureel
  • Besluitvorming College
5.4 Bestuurlijke samenwerking

Discussienota regionale samenwerking:

 • Besluitvorming College

Hoofdstuk 6 Financieel gezond

Financiën, vastgoed, grondbeleid.

6.1 Financiën

Communicatieplan PenC-producten opstellen:

 • Extra kosten, incidenteel
 • Besluitvorming College
6.2 Vastgoed

Afwegingskader vastgoed verwerving opstellen:

 • Besluitvorming College
6.3 Grondbeleid
 • Afwegingskader aankoop grond:
  • Besluitvorming Raad
  • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 6.2 Afwegingskader vastgoed verwerving opstellen
 • Portefeuilleplan grond:
  • Besluitvorming Raad
  • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 6.3 Grondbeleid heroverwegen
  • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 6.3 Afwegingskader aankoop grond
 • Beleidskader 'Recht van opstal':
  • Besluitvorming College
 • Beleid oneigenlijk grondgebruik (snippergroen):
  • Besluitvorming College

Terug naar inhoudsopgave

Samenvattend jaaroverzicht 2025 en 2026 per hoofdstuk

In deze samenvatting van het college-uitvoeringsprogramma ziet u welke activiteiten zijn gepland in 2025 en 2026.

Jaaroverzicht 2025

Hoofdstuk 1 Van en voor iedereen

1.4 Maatschappelijke en culturele voorzieningen
 • Evaluatie uitvoeringsprogramma cultuurvisie
  • Besluitvorming College
  • Relatie met andere activiteit uit het CUP: Cultuurvisie

Hoofdstuk 2 Kansrijk opgroeien

2.1 Jeugdbeleid

Plan ontmoetingsplekken jeugd:

 • Extra kosten, structureel
 • Participatie
 • Besluitvorming College

Hoofdstuk 3 Passend wonen in een groene omgeving

3.4 Ruimtelijke ontwikkeling
 • Omgevingsvisie actualiseren:
  • Participatie
  • Besluitvorming College
 • Bestemmingsplannen:
  • Besluitvorming Raad

Hoofdstuk 4 Economisch Vitaal en Bereikbaar

4.2 Toerisme en Cultureel Erfgoed
 • Actualiseren (toeristische) bewegwijzering:
  • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
 • Besteding toeristenbelasting:
  • Besluitvorming College
  • Besluitvorming Raad
4.3 Werk en Inkomen
 • Het regionaal werkcentrum evalueren:
  • Extra kosten, incidenteel
  • Besluitvorming College
 • Regionale samenwerking handhaving en sociale recherche onderzoeken:
  • Extra kosten, incidenteel
  • Besluitvorming College

Hoofdstuk 5 Duidelijke en transparante dienstverlening

5.2 Veiligheid en Handhaving
 • Surveillanceplan BOA’s 2025-2026:
  • Besluitvorming College
 • Uitvoeringsplan Integrale veiligheid 2025-2026:
  • Besluitvorming College
5.3 Duidelijke en transparante dienstverlening

Participatieverordening:

 • Besluitvorming Raad

Hoofdstuk 6 Financieel gezond

6.2 Vastgoed

Portefeuilleplan vastgoed herzien:

 • Besluitvorming College
 • Relatie met andere activiteit uit het CUP: 6.2 Portefeuilleplan vastgoed
6.3 Grondbeleid

Nota Grondbeleid actualiseren:

 • Besluitvorming Raad

Jaaroverzicht 2026

Hoofdstuk 2 Kansrijk opgroeien

2.3 Onderwijs en onderwijshuisvesting

Uitvoeringsplan integraal huisvestingsplan 2027-2028:

 • Besluitvorming College

Hoofdstuk 5 Duidelijke en transparante dienstverlening

5.2 Veiligheid en Handhaving

Integraal veiligheidsplan 2027-2030:

 • Kosten afhankelijk van nog te maken keuzes
 • Participatie
 • Besluitvorming Raad
5.3 Duidelijke en transparante dienstverlening

Instrument wijkagenda’s evalueren:

 • Besluitvorming College
5.4 Bestuurlijke samenwerking

Nota Verbonden partijen evalueren

Terug naar inhoudsopgave