logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Fractie ChristenUnie

Gooise Meren weer in balans?

Het college geeft aan een traject ‘Duurzame balans in de begroting’ te hebben gelopen om te komen tot een sluitende begroting in 2025. Maar … is de begroting gepresenteerd in de Perspectiefnota 2022-2025 wel zo duurzaam?

Als ChristenUnie Gooise Meren stellen we daar meerdere vraagtekens bij.

OZB-tarief

Naar onze mening wordt er een te grote greep uit de Algemene Reserve gedaan om tekorten op te vangen. Tekorten die met name zijn ontstaan door een korting op de bijdrage uit het Gemeentefonds. Met relatief hoge WOZ-waarden voor de woningen in Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg is de gemeente Gooise Meren, volgens het Rijk, in staat om meer opbrengst uit de OZB voor woningeigenaren te halen. Het OZB-tarief is zowel in de regio Gooi & Vechtstreek als landelijk relatief laag. Met een verhoging van € 15 per maand voor een woning van € 500.000 ontstaat er al veel meer een duurzame balans voor de Perspectiefnota 2022. De sterkste schouders dragen hier bij aan het opheffen van het ontstane structurele tekort. (Sociale) Huurders betalen geen OZB, want ze zijn geen eigenaar van de woning.  De minst draagkrachtigen, met een eigen woning, kunnen ontheffing van de OZB aanvragen.

Sprokkelbezuinigingen

Dat is echter niet wat het college voorstelt, die stelt een hele verzameling aan sprokkelbezuinigingen voor om slechts een deel van het ontstane tekort te dekken. Sprokkelbezuinigingen met allerlei ongewenste bijeffecten. Het sprokkelen van hout, waarbij de sterke levende boom, die in extra inkomsten kan voorzien, over het hoofd wordt gezien. Logisch voor dit college, want het zo laag mogelijk houden van het OZB-tarief, zodat de OZB-aanslag met name alleen stijgt met de prijsindex, blijkt voor dit college een heilig huisje te zijn. Een vorm van bijgeloof lijkt het wel waar niet aan te tornen valt, zelfs wanneer de omstandigheden aanzienlijk gewijzigd zijn. (Een aanzienlijke korting op de bijdrage uit het Gemeentefonds.) Waar ambities en onvermijdelijke, onvoorzienbare en niet uitstelbare uitgaven geofferd worden om uit andere bronnen (o.a. de Algemene Reserve) te dekken. Ambities zonder dekking worden opgeofferd aan het heilige huisje.

Sociaal Domein

Het is bijvoorbeeld zaak om inwoners, die tijdelijk ondersteuning nodig hebben, in welke vorm dan ook, deze aan te kunnen reiken. Hiervoor is een verhoging van de structurele inkomsten nodig om onder andere voldoende buffer te hebben om te kunnen investeren in het Sociale Domein. Met name gericht op vroegtijdige signalering en ondersteuning. Daar waar mogelijk de oorzaak helpen weg te nemen en niet te laat of alleen het symptoom te bestrijden. Het Welzijn van onze inwoners staat voor de ChristenUnie voorop.