logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Fractie PvdA

Drie jaar geleden toonde de huidige coalitie trots een coalitieprogramma met de titel Duurzaam, Sociaal, Veilig en Vitaal. Met grote beloftes voor investeringen, ontwikkeling en groei van onze nog jonge gemeente Gooise Meren. 

De stand na 3 jaar stemt de PvdA niet vrolijk. De zorgen die wij als fractie de afgelopen 2 jaar hebben geuit over de toenemende tekorten op onze begroting en het gebrek aan adequaat anticiperen en reageren hierop van ons college, worden dit jaar helaas concreet: duidelijk zichtbaar en voelbaar voor onze inwoners. 

Rode cijfers

Hoewel de portefeuillehouder aangeeft dat hij voor 2021 de begroting met een positief resultaat sluitend heeft gekregen, zien wij dat dit louter door forse noodgrepen uit de Algemene Reserve is gebeurd. Bovendien zien wij een schrikbarend financieel beeld voor de komende 3 jaren, met forse rode cijfers. Wij komen als gemeente letterlijk miljoenen te kort. En moet er dus fors bezuinigd worden. Wat de PvdA betreft worden de bezuinigingen van dit college bepaald niet op een duurzame, vitale, laat staan sociale manier uitgevoerd. De gevolgen: door een bijna totale rem op noodzakelijke investeringen wordt onze vitale gemeente zowat stilgelegd en de voorgestelde bezuinigingen getuigen van een groot gebrek aan een sociale en duurzame visie.  

Impact van bezuinigingen

De VVD, Hart voor BNM, D66 en nota bene GroenLinks lijken de bezuinigingen de komende jaren vooral te willen verhalen op onze voorzieningen en door de hulp aan onze kwetsbare doelgroepen te versoberen of af te bouwen. Zo worden minima-regelingen op de schop genomen, wordt er gekort op de gelden voor schuldhulpverlening, wordt er een subsidieplafond ingesteld en worden de Cultuur- en Sportbudgetten voor onze kinderen en hun gezinnen aangepakt. Bestrijden van de eenzaamheid onder ouderen wordt door deze coalitie niet langer meer als prioriteit gezien.

Grote impact zullen ook de besparingen hebben, die worden voorgesteld op het onderhoud van de wegen en het groen in onze gemeente. Dit, gecombineerd met een afname van de frequentie van het vuilnis ophalen, zorgen voor een minder prettige leefomgeving voor onze inwoners. De PvdA maakt zich zorgen wat de gevolgen voor de leefbaarheid in onze gemeente zullen zijn.

Ook de budgetten voor inspraak en burgerparticipatie voor onze inwoners worden flink gekort. Zeker niet wenselijk als wij een gemeente willen zijn die zijn inwoners serieus wil mee laten denken en doen.

Ongehoord vindt de PvdA het voorstel om de financiering van de Rekenkamercommissie, hèt onafhankelijk orgaan dat het beleid van ons, de lokale overheid, toetst, analyseert en soms terecht bekritiseert, bruutweg te halveren. Juist in een jaar waarin het functioneren van de (lokale, provinciale en rijks-) overheid vaak en terecht in opspraak kwam, vinden wij het enorm belangrijk om het bestaande budget beschikbaar te houden voor onafhankelijk en kritisch onderzoek op het functioneren van onszelf, het bestuur van Gooise Meren.  

De laatste 2 bezuinigingsvoorstellen doen voorkomen dat deze coalitie in- en tegenspraak niet belangrijk, of zelfs wat lastig lijkt te vinden.

Belang van sociale voorzieningen

Het college geeft aan bewust niet voor een kaasschaafmethode te hebben gekozen. In plaats daarvan wordt met deze voorstellen de bijl gezet in zorg en ondersteuning, en dat zullen onze bewoners die daar een beroep op moeten doen gaan merken. De PvdA is zeer ontstemd dat juist op voorzieningen, hulp en ondersteuning aan deze groepen wordt gekort. Terwijl in het afgelopen jaar het nut van onze sociale voorzieningen zo duidelijk is geworden. Voor en met elkaar zorgen, de eenzaamheid bestrijden en iedereen laten meedoen, bleek in het moeilijke corona-jaar zo ontzettend belangrijk. Het is onbegrijpelijk dat juist deze inwoners, en de vele vrijwilligers die zich voor hen hebben ingezet, nu onevenredig hard worden geraakt door de voorgenomen bezuinigingen. 

Solidariteit

Waar blijft het draagkrachtprincipe, de breedste schouders dragen de zwaarste lasten, dat in de begroting wel genoemd wordt, maar waar niet naar wordt gehandeld? De coalitie weigert te kijken of de toenemende kosten van de WMO deels verhaald kunnen worden op de abonnementhouders, die wel het inkomen en vermogen hebben om zelfstandig huishoudelijke hulp in te kunnen schakelen, dit voorheen ook deden, maar nu voor 19 euro p.m. van onze schaarse middelen gebruik maken. En zelfs nu de tekorten de komende jaren met miljoenen oplopen en onze gemeenschappelijke voorzieningen gekort en versoberd worden, wordt het, landelijk en regionaal gezien, enorm lage OZB-tarief niet verhoogd. Let wel, een gemiddelde verhoging van 10 euro per huishouden per jaar zou een groot deel van deze enorm pijnlijke bezuinigingen die onze kinderen, minima-gezinnen, en ouderen zo hard raken, kunnen voorkomen. Een kwestie van solidariteit en het welbekende ‘noaberschap’, vinden wij.

De PvdA roept het college op om solidariteit uit te stralen naar, en ook te vragen van de inwoners van Gooise Meren. Zoals wij alleen samen uit de corona-crisis kunnen komen, zo kunnen wij ook alleen samen deze begrotingsproblematiek aanpakken, door de benodigde maatregelen eerlijk te verdelen.

In deze perspectiefnota zien wij dit helaas niet terug. De PvdA kan niet instemmen met de scheve verdeling van de bezuinigingsplannen die nu voorliggen en zal tijdens de behandeling met voorstellen komen om dit hardvochtige beleid bij te stellen.