logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Fractie Groep Van der Schaaf

Corona-impact & Noodzakelijke Bezuinigingen

Even leek het erop dat onze ‘fusiegemeente’ eindelijk wat kon gaan plussen. De ‘code oranje’ die wij in 2019 in ons oude uitgegooide 50plusjasje nog afriepen leek vooralsnog nu juist op geel-groen af te stevenen. Maar corona heeft zowel onszelf als ook de gemeentepolitiek en het college niet ongemoeid gelaten. En ziet het er voorlopig naar uit dat de alarmbellen inmiddels zijn afgegaan en bezuinigingen onvermijdelijk lijken. In deze bizarre periode waar op sociaal, financieel -en economisch gebied donkere wolken lijken samen te pakken, vinden wij van ‘Groep VDS’ dat we nu in eerste instantie moeten kijken – partij & raadsbreed -  ongeacht coalitie versus oppositie- naar wat ons bindt en niet wat ons scheidt!

Het college zal toch in eerste instantie de duurzame ambities zoals bijvoorbeeld ‘Samen Sneller Duurzaam’ eerst op hun huidige waarde moeten schatten, want volgens ons moet hier eerst bezuinigd worden alvorens het op directe lasten en kosten van de toch al getroffen inwoners en ondernemers te implementeren.

Weg met ‘oude politiek’ voeren!

We zien vaak nog te veel ‘oude politiek’ met moties voor de bühne, het door-politiseren van dossiers zoals bij de BOR & Ter Gouw. Het nodeloos rekken en of bewust stagneren van plannen waar nu echt eens doorgepakt moet worden. De woningnood blijft grote prioriteit! De meeste inwoners zullen het beamen maar beginnen vaak met; “Nee prima, maar niet in mijn achtertuin!'' Ook vliegen nog te vaak de peperdure onderzoeken ons om de oren, daar waar een gezonde dosis verstand een stuk goedkoper kan zijn. Wij vinden in de moeilijke tijden die ons wachten, waarin afwegingen en keuzes moeten worden gemaakt dat we selectiever om moeten gaan met de ‘Burgerparticipatie’ duidelijker moeten zijn waarom we deze al dan niet intensief toepassen. Het woord ‘burger’ vindt Groep VDS sowieso een beladen begrip, het geeft een gevoel van ‘minderheid’ tegenover de ‘Overheid’. Wij spreken liever van inwonersparticipatie, maar links om of rechtsom het kost altijd geld!

Inwonersparticipatie ja, maar niet eindeloos

De participatie gaat ons inziens nog te veel alle kanten op en is onderhevig aan haperingen en niet solide geschakelde trajecten en soms ook traag handelen. Eén van de voorbeelden waar het qua burgerparticipatie wel goed ging betreft ‘het plein’ in Muiden-Vesting of bijvoorbeeld ‘Buurtschap Crailo’. Maar er ontstaan steeds meer initiatieven bij de modernisering van de democratie en we slaan aan het experimenteren. Slaan we niet een beetje door? We doen echt veel te veel ‘van alles wat’ en meestal wordt het dan van alles niks, terwijl er wel een behoorlijk prijskaartje aan hangt. Er worden weinig echte keuzes gemaakt, alsof we iedereen te vriend willen houden? Over prijskaartjes’ gesproken: wat Groep VDS betreft mag er nog wel wat scherper gekeken naar allerhande subsidies, en niet alleen de grote, maar zeker ook de kleintjes want veel kleintjes maken namelijk ook gewoon weer één grote!

Koekoeklaan passage eindelijk overdekt!

Als 50PLUS was het 6 jaar geleden al één van onze 10 speerpunten om de onbegrijpelijke uitglijgoot bij het winkelcentrum Koekoeklaan aan te pakken en de gedeeltelijke overkapping te transformeren in een droge variant. Als toen nog VN zijn we blijven volharden in dat streven. Met name ons raadslid Elisa Nuij heeft zich daarvoor ingezet. En anno 2021 is het gelukt. Een mooi voorbeeld van directe ‘combined effort’ van raadsleden, inwoners en ondernemers!

Oud & Jong verbinden én laten ‘bewegen’!

Als zelfstandige onafhankelijk fractie zijn onze speerpunten gelijk gebleven, zoals ‘de verbinding tussen Oud & Jong’. Het mag duidelijk zijn dat onze snel vergrijzende gemeente grote behoefte heeft aan voldoende bewegingsmogelijkheden. Die behoefte is in en na de coronamaatregelen vele malen groter geworden. Heel veel senioren zagen hun behandeltrajecten gestaakt en ook hun normale fitnessbijeenkomsten stond tot 1 juli 2020 geheel stil! De nood is en blijft dus hoog. Ook onze jongeren hebben anno 2021 een grote sport/beweegachterstand opgelopen. Wij verwachten dat het college dit echt serieus neemt en steun biedt waar ook mogelijk. ‘Beweegtuinen’ voor senioren zoals nu al in Tsjechië, Polen en China intensief populair zijn. Derhalve hoopt Groep VDS dat Golfbaan Naarderbosch ook zo snel mogelijk weer operatief wordt en Oud & Jong daar ook weer in beweging kunnen gaan komen.

Tergooi serieus met Uitgebreid Medisch Zorgcentrum op locatie Blaricum

Al meer dan 5 jaar hebben wij ons in eerste instantie ingezet voor het behoud van Ziekenhuis Tergooi Blaricum (wat een uitkomst is dit geweest nu in de coronapandemie!). Onze Intensieve lobby met de directie van Tergooi maar ook van onze Burgermeester zijn mede doorslaggevend geweest dat men nu serieus van plan is hier los van woningen een uitgebreid medisch zorgcentrum te realiseren. En wij houden de vinger aan de pols.

‘Raad op pad’ is ook ‘participatie’ met burgers en bedrijven

De info-wandeltocht betreffende centrumplan Bussum, het bezoek aan de gezamenlijke info-middag van de woningbouwverenigingen en de fietstocht betreffende de plannen in de buitenruimte en zeker ook het bezoek aan Kerkebosch in Zeist in het licht van ons eigen Buurtschap Crailo, waren prachtige voorbeelden van ‘participatie’. (Ook in gezamenlijk verband met collega’s uit Laren en Hilversum) en hebben bijgedragen aan ‘samen’ betere inzichten te krijgen zonder direct politiek te hoeven bedrijven.

Nascheiden en PMD gewoon in een grote grijze kliko!

Er blijken nog steeds ambities te leven in het college om de ‘beste gemeente van Nederland’ te worden. Onzin, vindt VDS, omdat het geen reëel streven is. Bovendien: Wat is dat dan ’de beste', meest duurzame gemeente? Laten we eerst proberen er het beste voor onszelf van te maken in datgene wat we binnen onze mogelijkheden echt kunnen en niet wat we wellicht zouden willen. Er heerst ons inziens wat te veel ‘groen gedram’. Daar is Gooise Meren ons inziens niet in balans. We weten nu nog veel te weinig over wat de energietransitie gaat kosten. Veel te vaak worden er conclusies getrokken die gebaseerd zijn op aannames en prognoses. Kijk nu naar de vermaledijde Biomassacentrale bij Diemen. Totaal idioot en gelukkig zijn meerdere ‘groenen’ en klimaatadepten daar sinds kort ook achter gekomen.

En dan een belangrijk actie-speerpunt van Groep VDS: De huidige onzinnige PMD-inzameling!Eens te meer wordt duidelijk dat deze vorm van afval scheiden achterhaald is en echt zo snel mogelijk moet stoppen! Als we kijken naar het reilen en zeilen van de GAD en de in onze maag gesplitste PMD-Kliko, waarvan nu langzamerhand blijkt wat de echte praktijk is van de plasticverwerking en hergebruik. Volgens Groep VDS is de beste oplossing; z.s.m. na-scheiding! dat betekent ook dat de Oranje Kliko de tuin uit kan en weer de (grote) grijze bak zowel restafval als PMD (bijv. los in gele zak) kan bevatten.

Lokale woonvisie & senioren op Crailo

In het enorme bouwprogramma wat voor ons ligt en zullen we echt moet kijken wat kan en wenselijk en sociaal behapbaar is. Uiteraard zullen wij daar waar het ook kan in juiste verhoudingen ‘sociaal’ moeten bouwen maar zeker ook de grote vraag in de midden-duur sector tegemoet moeten komen! Die wordt gemakshalve nog wel een over het hoofd gezien, vooral de huurprijzen net boven ‘sociaal’. Maar los hiervan is het belangrijk te kijken naar specifieke doelgroepen met name de grote behoefte aan ‘seniorenwoningen’ (met name ook de doorstroming bevorderen).  

Knarrenhof en of Kangaroo?

Groep VDS vindt dat, in het kader van de toenemende vergrijzing, de ouderen in onze gemeente te weinig aandacht krijgen. Ze horen nu bij die ‘zogenaamde’ inclusieve samenleving. Een mooi woord, die vele ladingen kan dekken en of toedekken. Wij hadden liever gezien dat er duidelijker paragraaf ‘ouderenbeleid’ zou staan in de stukken, waar ‘de jeugd’ wel volop aandacht krijgt. Vandaar dat we sowieso blij zijn dat onze motie ‘Senioren op Crailo’ unaniem werd aangenomen ook in samenspel met andere woongroepen zoals ‘kangaroo woningen’, ‘Knarrenhof en of ‘Tiny Houses’ er nu serieus gekeken gaat worden naar de ontwikkeling van deze opties op Crailo en of elders. Op het water? 

Is de Vonk praktisch rijp voor de sloop

Inmiddels is de staat van de Vonk volgens ons zo slecht dat sloop meer opportuun lijkt dan dure ‘renovatie’ in wat voor vorm dan ook. Mede vanwege het feit dat het er nu op lijkt dat de ‘reservering’ betreffende de plannen van een toekomstig verdiept spoor nihil zijn geworden. Nu we moeten bezuinigen, lijkt het derhalve een goed idee om te kijken of we ‘de Vonk’ c.q. Vonklocatie niet beter kunnen verkopen.

Geen windmolens, maar wel Waterstof of Kernenergie?

Groep VDS is blij dat er in principe geen windmolens in Gooi & Vecht worden beoogd. Alleen zonne-energie zal derhalve niet voldoende zijn. Wij hopen dat in de nabije toekomst er serieus nagedacht wordt over ‘nieuwe kernenergie’, maar ook over waterstof. Ons oude gasnet zou met wat simpele aanpassingen en een wetswijziging voor waterstoftoepassing geschikt gemaakt kunnen worden.

Broodnodige Digitalisering & ICT in optima forma

In de jaarstukken worden veel woorden in hoofdstuk 1 besteed aan het prijzen van de activiteiten om de digitale toegankelijkheid/dienstbaarheid voor burgers te vergroten. Er is zelfs gewerkt met een inspraakgroep. Maar weinig aandacht voor de minder digitale inwoner van Gooise Meren, niet zelden een oudere die analoog de weg niet meer kan vinden. Groep VDS zeer benieuwd naar de voortgang en de vervolmaking.

Samenvattend moeten we helaas concluderen dat ook deze Perspectiefnota niet getuigt van grote daadkracht bij het College wellicht nu met goed excuus betreffende grote onzekerheden betreffende corona. Toch kunnen we nog steeds stellen dat we door ‘de fusie’ dik 3 jaar lang hebben ‘stil gestaan’ en derhalve met alles wat we hebben nu nog meer moeten zoeken naar samenwerking en niet naar tegenwerking om onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen te waarborgen in een mooi en leefbaar Gooise Meren.