Het Mouwtje

Parkgebied Het Mouwtje

Denkt u met ons mee over de toekomst van parkgebied Het Mouwtje en het Bilderdijkpark? We willen onderzoeken wat nodig is om deze bijzondere plek te beheren en te onderhouden. Het doel is om het park toekomstbestendig te maken met behoud en versterking van de cultuurhistorische waarden. De visie die we opstellen moet passen bij de ontwikkelingen van de huidige maatschappij, de wensen voor gebruik en het beheer en herstel van het park dat nodig is. Denk aan het groen, de padenstructuur en elementen als parkbanken, trappen en bloembakken. De visie is in mei 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. De verwachting is dat later in 2022 het beheer- en uitvoeringsplan worden vastgesteld.

Vaststellen Toekomstplan

Na de bijeenkomst met de werkgroep op 27 januari 2022 is het toekomstplan aangepast. Van 4 tot 13 februari 2022 konden de werkgroepleden reageren op het eindconcept. Dit heeft 8 reacties opgeleverd en heeft geleid tot een aantal aanpassingen aan het toekomstbeeld. De uiteindelijke versie van het toekomstbeeld is op 8 maart 2022 besproken in het college. Het college heeft besloten om het toekomstbeeld aan de raad voor te leggen, zodat deze het toekomstbeeld kan vaststellen. De raad heeft het Toekomstbeeld op 20 april behandeld. Op 25 mei 2022 heeft de gemeenteraad het toekomstbeeld vastgesteld. Wij zijn gestart met het opstellen van het beheer- en uitvoeringsplan. Ook bij dit proces worden de leden van de werkgroep betrokken.

Verslag werkgroep 27 januari 2022

Op donderdag 27 januari 2022 is de werkgroep voor de 2e keer (online) samengekomen.

Verslag werkgroep Het Mouwtje 27 januari 2022

De werkgroep had van te voren de conceptvisie ontvangen. Van de 17 deelnemers aan deze avond, hebben we waardevolle input ontvangen. Tijdens de bijeenkomst is gebruik gemaakt van Mentimeter een digitale interactieve tool. Op die manier is er getoetst of we de visie goed verwoord hebben en of er nog iets mist ten aanzien van het algemene gedeelte en de 4 thema’s van de visie.

Daarnaast hebben we samen met de werkgroep gekeken naar de accenten voor het beheerplan en de prioritering van projecten voor het uitvoeringsplan.

Het algemene beeld dat naar voren is gekomen deze avond is dat de conceptvisie goede elementen bevat en ook dat er nog wat meer ambitie uit mag spreken. Opgemerkt wordt dat we een prachtig park hebben dat we willen bewaren en duurzamer willen maken.

Op basis van deze input passen we conceptvisie aan. Op de aangepaste versie van de conceptvisie vragen we de werkgroep te reageren door middel van een reactieformulier.

Resultaten vragenlijst

In de periode 5 tot 21 november 2021 was het mogelijk om een anonieme vragenlijst in te vullen over parkgebied Het Mouwtje. Veel mensen hebben dit gedaan. Dank daarvoor. De vragenlijst heeft ons waardevolle informatie opgeleverd over de waardering die u als gebruiker heeft van het parkgebied. Zo krijgt het parkgebied gemiddeld een 7,7. Een hoog cijfer waar wij trots op zijn. Bijna 26% ervaart het onderhoud van het groen als het grootste knelpunt, 20% ervaart overlast door gebruikers van het park terwijl ruim 22% geen knelpunt ervaart.

Veranderingen aan het park zijn mogelijk zolang het oorspronkelijke ontwerp maar behouden blijft. Met name het herstel van cultuurhistorische elementen wordt door een ruime meerderheid gezien als noodzakelijk. Daarnaast geeft ruim 50% aan dat het een goed idee is om een deel van het onderhoud van de beplantingen in beheer bij bewoners te geven.

Dat het parkgebied leeft onder de bewoners is duidelijk. Ruim 40 bewoners hebben zich aangemeld voor de werkgroep om samen met ons te werken aan de visie.

Daarnaast hebben meerdere mensen aangegeven geen tijd te hebben voor de werkgroep maar wel te willen helpen bij het onderhoud van het park. Wij zijn blij met zoveel actieve bewoners en gaan met deze input aan de slag.

Bijeenkomst 4 november 2021

Op donderdag 4 november 2021 was er een bijeenkomst over parkgebied Het Mouwtje en het Bilderdijkpark voor omwonenden en belanghebbenden. De bijeenkomst is het startpunt om samen een visie voor Het Mouwtje te maken. Ongeveer 45 personen hadden zich aangemeld voor de bijeenkomst. Het verslag en de presentaties vindt u onder Alle documenten.

Inhoud visie

Bij het maken van de visie en het beheerplan denken we na over verschillende onderwerpen:

 • Bomen, groen, beplanting
 • Beheer, achterstallig onderhoud
 • Water en doorstroming
 • Weiland
 • Omkering afkalving
 • Maatschappelijke waarde
 • Jeugd/educatie
 • Versterken erfgoed, cultuurhistorische waarde
 • Gebruik, recreatie/spelen
 • Ontmoeting
 • Biodiversiteit

Proces

Onderzoek  talud

We zetten een stapje verder met het beheer- en uitvoeringsplan. De gemeente heeft opdracht gegeven aan een gespecialiseerd Boom verzorgend bedrijf (Pius Floris) voor een advies over het talud.

De bomen in dit gebied moeten in kaart worden gebracht (locatie, boomsoort, doorsnede, omtrek). Daarnaast willen wij een advies over hoe het oorspronkelijke idee van de architect Tersteeg meer zichtbaar kan worden.
Het gaat dan om het behoud van de beoogde uitstraling van natuurlijke beplanting bovenaan het talud en de sierlijke bijzondere bomen en heesters onderaan het talud. Dit alles met inachtneming van het toekomstbeeld en de doelstellingen die daarin zijn geformuleerd. Ook moet rekening worden gehouden met de klimaatveranderingen. Tegelijkertijd willen wij rekening houden met de bewoners wiens tuinen grenzen aan dit talud en die nu een dichte groenwal ervaren en onder andere voor schaduw zorgt.

Planning

In de periode 20 februari en 3 maart 2023  verricht Pius Floris veldwerk en onderzoek bij de strook. De doorlooptijd van het advies neemt ongeveer 2 maanden in beslag. Na ontvangst van de inventarisatie van de bomen met het bijbehorende advies kunnen wij de vervolgstappen bepalen. Hierover informeren we u later verder.

Werkgroep

We vinden het belangrijk dat inwoners, omwonenden, gebruikers, ondernemers, belangengroepen en andere geïnteresseerden betrokken zijn bij de ontwikkeling van de visie. We geven deze publieksgroepen ook graag een rol in het beheer en onderhoud van het park. Daarom kiezen we voor een werkgroep.

Veel omwonenden en andere gebruikers van het parkgebied hebben zich aangemeld voor deze werkgroep. De werkgroep bestaat nu uit 21 personen met verschillende perspectieven en belangen. De werkgroepleden hebben allemaal een bericht ontvangen over hun deelname.

De werkgroep gaat samen met de gemeente aan de slag met het opstellen van de visie. De overige bewoners en geïnteresseerden kunnen de voortgang volgen via deze projectpagina en nieuwsberichten.

Alle documenten

Geen fase

Overige informatie