Parkgebied Het Mouwtje

Parkgebied Het Mouwtje

In mei 2022 is het Toekomstbeeld van parkgebied Het Mouwtje en het Bilderdijkpark (PDF, 3 MB) vastgesteld door de gemeenteraad. Het doel is om het park toekomstbestendig te maken met behoud en versterking van de cultuurhistorische waarden. De visie die is opgesteld past bij de ontwikkelingen van de huidige maatschappij en de wensen voor gebruik en het beheer en herstel van het park dat nodig is. Denk aan het groen, de padenstructuur en elementen als parkbanken, trappen en bloembakken.

Werken aan beheer- en uitvoeringsplan

De gemeente gaat actief en concreet stappen zetten om het geschetste toekomstbeeld voor Het Mouwtje en het Bilderdijkpark te behalen. Dat vraagt een aanpassing in het dagelijks beheer en onderhoud van het parkgebied en extra budget voor herstel en versterking. Met de raad is afgesproken dat het toekomstbeeld wordt uitgewerkt in een integraal beheer- en uitvoeringsplan.

Een eerste indruk is dat het terugbrengen van historische kenmerken en onderhouden niet hetzelfde is als regulier onderhoud uitvoeren. De verwachting is dat het terugbrengen van de historische kenmerken met de reguliere onderhoudsbudgetten een langdurig traject gaat worden. In 2024 gaan we onderzoeken hoe een versnelling mogelijk is en welke budgetten daarvoor nodig zijn.

Beheer bomen en groen

Onderzoek talud

Pius Floris heeft in opdracht van de gemeente een Adviesrapport boom- en groenbeheer gemaakt over het groen op het talud langs het wandelpad in Het Mouwtje. Afbeelding talud en onderzoeksgebied Het Mouwtje in groen aangegeven. Naar aanleiding van dit onderzoek is Fase 1 op 19 en 20 maart 2024 uitgevoerd.

De bomen in Het Mouwtje zijn in kaart gebracht wat betreft locatie, boomsoort, doorsnede en omtrek. Daarbij heeft Pius Floris de gemeente advies gegeven voor het onderhoud van het groen op het talud.

Met het toekomstbeeld en de doelstellingen als basis, is het advies hoogdunning uit te voeren aan de groenstrook op het talud. Hoogdunning is een speciale vorm van dunnen in een groenstrook. Door hoogdunning blijft het park gevarieerd en ontstaat er een zogenaamde zoom-mantel-kernvegetatie. De zoom en mantel bestaan in het geval van het Mouwtje uit (sier-) heesters en struikvormers. De kern bestaat uit halfwas en volwassen bomen. De werkzaamheden gebeuren in fases, zodat de bomen en struiken die behouden blijven de tijd krijgen op een natuurlijke manier te herstellen van de ingreep. Het aanpakken van de hele groenstrook op deze manier duurt ongeveer 10-15 jaar.

Fase 1 uitgevoerd

Planning

  • Oplevering beheer- en uitvoeringsplan: juni 2024
  • Onderhoudswerkzaamheden bomen en groen fase 2: oktober 2024 - maart 2025

Werkgroep

Inwoners, omwonenden, gebruikers, ondernemers, belangengroepen en andere geïnteresseerden zijn betrokken bij de ontwikkeling van de visie. We geven deze publieksgroepen ook graag een rol in het beheer en onderhoud van het park. Daarom is er voor een werkgroep gekozen. Veel omwonenden en andere gebruikers van het parkgebied hebben zich aangemeld voor deze werkgroep. De werkgroep bestaat nu uit 21 personen met verschillende perspectieven en belangen. De werkgroep heeft samen met de gemeente de visie opgesteld. De overige bewoners en geïnteresseerden kunnen de voortgang volgen via deze projectpagina en nieuwsberichten.

Alle documenten

Geen fase

Overige informatie