Het Mouwtje

Parkgebied Het Mouwtje

Denkt u met ons mee over de toekomst van parkgebied Het Mouwtje en het Bilderdijkpark? We willen onderzoeken wat nodig is om deze bijzondere plek te beheren en te onderhouden. Het doel is om het park toekomstbestendig te maken met behoud en versterking van de cultuurhistorische waarden. De visie die we opstellen moet passen bij de ontwikkelingen van de huidige maatschappij, de wensen voor gebruik en het beheer en herstel van het park dat nodig is. Denk aan het groen, de padenstructuur en elementen als parkbanken, trappen en bloembakken. De visie is in mei 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. 

Vaststellen Toekomstplan

Na de bijeenkomst met de werkgroep op 27 januari 2022 is het toekomstplan aangepast. Van 4 tot 13 februari 2022 konden de werkgroepleden reageren op het eindconcept. Dit heeft 8 reacties opgeleverd en heeft geleid tot een aantal aanpassingen aan het toekomstbeeld. De uiteindelijke versie van het toekomstbeeld is op 8 maart 2022 besproken in het college. Het college heeft besloten om het toekomstbeeld aan de raad voor te leggen, zodat deze het toekomstbeeld kan vaststellen. De raad heeft het Toekomstbeeld op 20 april behandeld. Op 25 mei 2022 heeft de gemeenteraad het toekomstbeeld vastgesteld. Wij zijn gestart met het opstellen van het beheer- en uitvoeringsplan. Ook bij dit proces worden de leden van de werkgroep betrokken.

Proces

Onderzoek talud

Pius Floris heeft in opdracht van de gemeente een Adviesrapport boom- en groenbeheer gemaakt over het groen op het talud langs het wandelpad in Het Mouwtje. Afbeelding talud en onderzoeksgebied Het Mouwtje in groen aangegeven.

De bomen in Het Mouwtje zijn in kaart gebracht wat betreft locatie, boomsoort, doorsnede en omtrek. Daarbij heeft Pius Floris de gemeente advies gegeven voor het onderhoud van het groen op het talud.

Met het toekomstbeeld en de doelstellingen als basis, is het advies hoogdunning uit te voeren aan de groenstrook op het talud. Hoogdunning is een speciale vorm van dunnen in een groenstrook. Door  hoogdunning blijft het park gevarieerd en ontstaat er een zogenaamde zoom-mantel-kernvegetatie. De zoom en mantel bestaan in het geval van het Mouwtje uit (sier-) heesters en struikvormers. De kern bestaat uit halfwas en volwassen bomen. De werkzaamheden gebeuren in fases, zodat de bomen en struiken die behouden blijven de tijd krijgen op een natuurlijke manier te herstellen van de ingreep. Het aanpakken van de hele groenstrook op deze manier duurt ongeveer 10-15 jaar.

Planning

Fase 1

Werkgroep

Inwoners, omwonenden, gebruikers, ondernemers, belangengroepen en andere geïnteresseerden zijn betrokken bij de ontwikkeling van de visie. We geven deze publieksgroepen ook graag een rol in het beheer en onderhoud van het park. Daarom is er voor een werkgroep gekozen. Veel omwonenden en andere gebruikers van het parkgebied hebben zich aangemeld voor deze werkgroep. De werkgroep bestaat nu uit 21 personen met verschillende perspectieven en belangen. De werkgroep heeft samen met de gemeente de visie opgesteld. De overige bewoners en geïnteresseerden kunnen de voortgang volgen via deze projectpagina en nieuwsberichten.

Alle documenten

Geen fase

Overige informatie