Hoogspanningsverbinding Gooise Meren

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en netbeheerder TenneT zijn van plan een extra hoogspanningsverbinding aan te leggen tussen Diemen, Lelystad en Ens. TenneT en het ministerie onderzoeken in de hele regio wat een goede plek is voor deze nieuwe hoogspanningsverbinding. Gemeente Gooise Meren valt binnen dit zoekgebied. Dit betekent dat er mogelijk door een deel van Gooise Meren een nieuwe (bovengrondse) hoogspanningsverbinding komt. Gemeente Gooise Meren is in dit proces betrokken als gesprekspartner. Het ministerie neemt het uiteindelijke besluit over de ligging van de verbinding. Dit gebeurt naar verwachting in 2025.

Informatie over proces en inhoud project

Waarom een nieuwe hoogspanningsverbinding

De overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame vormen van energie is in volle gang. De vraag naar elektriciteit groeit. We wekken veel energie op met windmolens en zonnepanelen. Maar op piekmomenten kan het netwerk van kabels en stations de grote hoeveelheden stroom niet aan. Dit gebeurt vooral tussen 16.00 en 21.00 uur. Huishoudens hebben bijvoorbeeld een elektrische auto’s, hebben meer elektrische apparaten en/of verwarmen het huis  met een warmtepomp of zijn van plan dat te gaan doen. Bedrijven hebben bijvoorbeeld koelingen, elektrische vrachtwagens of bestelbusjes, maar ook verlichting en computers verbruiken veel stroom.

Het hoogspanningsnet in Nederland wordt steeds zwaarder belast. Stroomkabels en andere onderdelen van het stroomnet zitten aan hun maximale capaciteit en er past niet meer elektriciteit door de kabels voor bijvoorbeeld een nieuw bedrijf, een school of nieuwe woonwijk. Dat betekent dat bedrijven en organisaties die nieuw zijn of meer stroom willen gebruiken op een wachtlijst komen. Voor de huizen is ruimte op het stroomnet gereserveerd, maar ook het laagspanningsnet raakt steeds voller. Dat maakt het plannen van bijvoorbeeld nieuwbouwwijken moeilijk.

Om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnet in de toekomst betrouwbaar is en blijft, moeten bestaande hoogspanningsverbindingen uitbreiden en komen er nieuwe hoogspanningsverbindingen.

5 hoofdroutes in beeld gebracht

Tussen de hoogspanningsstations Diemen, Lelystad en Ens komt een extra 380 kV hoogspanningsverbinding. Netbeheerder TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat doen onderzoek naar de beste plek voor de nieuwe verbinding. In 2023 zijn voor deze nieuwe verbinding 5 hoofdroutes in beeld gebracht om te onderzoeke (JPG, 71 kB).

Besluit naar verwachting in 2025

Er is onderzoek gedaan naar de gevolgen voor het milieu, kosten, haalbaarheid en toekomstvastheid van de mogelijke routes. De resultaten van deze onderzoeken komen in een milieu-effectrapport (MER) en Integrale effectenanalyse (IEA). Na de zomer 2024 worden deze rapporten gepubliceerd. Op basis hiervan, en op basis van advies van regionale overheden beslist de minister voor Klimaat en Energie samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waar het tracee van de verbinding komt te liggen. Dit gebeurt naar verwachting in de loop van 2025.

Rol gemeente

De gemeente is géén initiatiefnemer of trekker van de netuitbreiding, dat zijn TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Standpunt gemeente

Het zoekgebied voor de nieuwe verbinding loopt door een groot aantal gemeenten en  3 provincies. Gooise Meren ligt in dit zoekgebied. De natuur in Gooise Meren en de regio Gooi en Vechtstreek is een belangrijk onderdeel van de beschermde ‘Ecologische hoofdstructuur’ en ‘Natura 2000-gebieden’ in Nederland. In en bij deze natuurgebieden zijn slimme combinaties van oplossingen voor sterkere natuur, voldoende water met een betere kwaliteit, een goede bodem en de toekomst van de landbouw van belang. Als gemeente volgen we het project dan ook nauwlettend, omdat we een groene, gezonde en historische omgeving voor onze inwoners willen beschermen. De gekozen route moet dan ook de minst schadelijke oplossing zijn.

We delen de informatie voor de nieuwe hoogspanningsverbinding met belanghebbenden, zoals Stadsraad Muiden, Dorpsraad Muiderberg, Vrienden van het Gooi, Stichting Lev, Goois Natuurreservaat, Stichting Naardereng en Vereniging Naarderbos. Zodat voor alle mogelijke routes er een mogelijkheid is zienswijzen in te dienen.

Samen met andere gemeenten reageren

Gemeente Gooise Meren heeft samen met de andere gemeenten officieel gereageerd op het voornemen van het Rijk en TenneT. Ook gaan we in gesprek om overeenstemming te vinden over een voorkeursroute voor de hoogspanningslijn. Dit geven we als regionaal advies mee aan de ministers. Deze samenwerking is belangrijk om een duidelijk stem in de uiteindelijke keuze te hebben.