Monumenten Muiden

Gemeente Gooise Meren heeft een belangrijke taak in het zorgvuldig omgaan met erfgoed. Een monumentenstatus kan er toe bijdragen dat erfgoed beter is beschermd voor toekomstige generaties. We kijken welke panden en objecten in Muiden monumenten kunnen worden. Zo kunnen we het erfgoed beschermen.

Informatiebijeenkomst 17 juni 2024

15 gebouwen in Muiden zouden een gemeentelijk monument kunnen worden. De gemeente doet onderzoek naar de monumentale waarde en geschiedenis van deze gebouwen. Op 17 juni 2024 is er een informatiebijeenkomst voor de huurders en eigenaren. Zij hebben een uitnodigingsbrief ontvangen.

Meehelpen bij inventariseren panden en objecten

Als inwoner van Muiden kon u tot 15 januari 2024 meehelpen bij het inventariseren van panden en objecten als voordracht voor een gemeentelijk monument. De gemeente heeft ook aan landelijke erfgoedverenigingen gevraagd, zoals als Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap, om panden voor te stellen. Op basis van alle voorstellen maken we een selectie  van de meest waardevolle objecten of panden, om deze te behouden voor huidige en toekomstige generaties.

Werkwijze

Voor de selectie van monumentwaardige panden en objecten volgen we deze werkwijze:

 1. Op basis van alle ingediende voorstellen is er een groslijst gemaakt met panden die mogelijk aangewezen kunnen worden als gemeentelijk monument. Selecteren mogelijke monumenten uit de groslijst. Het college van benw van Gooise Meren vraagt hiervoor advies aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)
 2. Het informeren van eigenaren van panden of objecten die op de lijst staan
 3. Het opstellen van een ‘redengevende beschrijving’ door specialisten van Mooi Noord Holland. Daarin is opgetekend waarom het object of pand monumentaal is. Het opstellen gebeurt door een onafhankelijk gespecialiseerd adviesbureau. Aan de CRK wordt vervolgens advies gevraagd of er nog aanpassingen van de redengevende beschrijving nodig zijn

Aanwijzingsprocedure

Daarna start de aanwijzingsprocedure. Deze procedure bestaat uit 3 fasen:

 1. De eerste fase is de voorlopige besluitvorming waarbij voor het pand of object de voorbescherming geldt. Na de voorlopige besluitvorming in de eerste fase, hoort u welke panden/objecten zijn voorgedragen als gemeentelijk monument. De gemeente neemt de procedurele kant voor haar rekening
 2. De tweede fase is de bezwaarperiode
 3. De derde fase is de fase van definitieve besluitvorming

Welke objecten kunnen gemeentelijk monument worden?

Naast panden als woonhuizen en bedrijfswoningen, kunnen ook scholen, kerkelijke gebouwen en andere openbare gebouwen in aanmerking komen voor de monumentenstatus, net zoals parken of tuinen. Een voorbeeld van dit type monument zijn de Echomuur in Muiderberg (beschermd als Rijksmonument) of het park ‘t Mouwtje in Bussum (gemeentelijk monument). Een militair bouwwerk of een brug kan ook een monument zijn. Om in aanmerking te komen voor de status van gemeentelijk monument, gebruiken we de waarderingscriteria van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed.

Kort samengevat moet een gemeentelijk monument tenminste beschikken over een van de volgende waarden:

 • Cultuurhistorische waarden: het pand of object herinnert bijvoorbeeld aan een culturele, sociaaleconomische of geestelijk ontwikkeling;
 • Architectuur- en kunsthistorische waarden: het pand of object is onder meer van belang voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek, binnen het oeuvre van een architect of kent bijzonder materiaalgebruik of ornamenten;
 • Stedenbouwkundige en ensemblewaarden: het pand of object heeft een beeldbepalende waarde voor zijn omgeving, wijk, plaats of streek;
 • Gaafheid en herkenbaarheid: het pand of object verkeert onder meer nog in materiële, technische of constructieve originele staat of de oorspronkelijke historische functie is nog goed herkenbaar;
 • Zeldzaamheid: het pand of object is zowel architectuurhistorisch of bouwtechnisch zeldzaam of komt als type weinig voor.

Niet op alle waarden hoeft het pand hoog te scoren, soms kunnen een of meerdere waarden eruit springen. Een object of pand moest vroeger ouder zijn dan 50 jaar om in aanmerking te komen als monument. Dat is niet meer zo. Maar het object of pand moet wel een verleden hebben. Daarom stellen we dat panden en objecten vóór het jaar 2000 moeten zijn ontworpen.

Welke panden zijn al monument?

In het monumentenoverzicht ziet u welke panden of objecten al zijn beschermd als rijks- of provinciaal monument.

Er is een panel samengesteld van verschillende mensen met kennis van monumenten en erfgoed, maar ook professionals en mensen met veel lokale kennis. Dit panel selecteert de meest geschikte panden uit de groslijst. De geselecteerde panden van de groslijst zullen door een specialist van de stichting Mooi Noord Holland worden bezocht en beoordeeld. Dan wordt er ook een beschrijving van het pand gemaakt. Deze beschrijvingen worden vervolgens in een aanwijzingsprocedure beoordeeld door de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit, die uiteindelijk voor ieder pand waarvoor een aanwijsprocedure is gestart een advies geven aan burgemeester en wethouders of het pand wel of geen Gemeentelijke monumenten status verdiend.

Wilt u meer weten over monumenten? Lees de veelgestelde vragen . Of bekijk informatie over monumenten in Gooise Meren .

Voor andere vragen en opmerkingen kunt u mailen naar: monumenten@gooisemeren.nl. Ons team helpt u graag verder.

Alle documenten

Geen fase

Overige informatie