Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Monumenten Muiderberg

Gemeente Gooise Meren heeft een belangrijke taak in het zorgvuldig omgaan met erfgoed. Een monumentenstatus kan er toe bijdragen dat erfgoed beter is beschermd voor toekomstige generaties. Met de opgave voor het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst vanuit het College-uitvoeringsprogramma 2018-2022, breidt het aantal monumenten jaarlijks uit. In de periode tot en met 2022 richten we ons op Muiderberg en Muiden aangezien daar in het verleden een beperkt aantal gemeentelijke monumenten is aangewezen. We willen het meest monumentwaardige erfgoed beschermen. Voor Muiderberg streven we naar een lijst met 10 tot 15 monumenten.

Werkwijze

Om te komen tot een selectie van monumentwaardige panden en objecten doorlopen we 4 fasen.

  1. Inventarisatie
  2. Selectie
  3. Onderzoeken en beschrijven
  4. Besluitvormingsprocedure

Fase 1: Inwoners van Muiderberg en erfgoedverenigingen kunnen panden en objecten voorstellen. Dit leidt tot een voorlopige lijst. Deze fase is afgerond. Dit heeft een voorlopige lijst opgeleverd van 60 verschillende panden en gebieden, zie ook https://gooisemeren.nl/nieuws/item/gemeentelijke-monumenten-in-muiderberg/

Fase 2: Een selectiecomité met daarin een vertegenwoordiger van de inwoners, erfgoedverenigingen, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed (CRK&E) en de gemeente brengen de lijst terug tot 10 tot 15 panden. De gebieden laten we in dit stadium buiten beschouwing.

Fase 3: De geselecteerde panden worden door een externe adviseur onderzocht. Per pand of object wordt een redengevende beschrijving opgesteld.

Fase 4: Het college van burgemeester en wethouders vraagt officieel advies aan de CRK&E, op grond van de Erfgoedverordening Gooise Meren 2016, artikel 3, over de definitieve selectie en de opgestelde omschrijvingen. Eigenaren van panden of objecten die op de lijst staan worden geïnformeerd. Daarna start de het college de aanwijzingsprocedure.

Waarderingscriteria monument

Om in aanmerking te komen voor de status van gemeentelijk monument, gebruiken we de waarderingscriteria van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed. Samengevat heeft een gemeentelijk monument tenminste de waarden:

  • Cultuurhistorische waarden: het pand of object herinnert bijvoorbeeld aan een culturele, sociaaleconomische of geestelijk ontwikkeling
  • Architectuur- en kunsthistorische waarden: het pand of object is onder meer van belang voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek, binnen het oeuvre van een architect of kent bijzonder materiaalgebruik of ornamenten
  • Stedenbouwkundige en ensemblewaarden: het pand of object heeft een beeldbepalende waarde voor zijn omgeving, wijk, plaats of streek.
  • Gaafheid en herkenbaarheid: het pand of object verkeert onder meer nog in materiële, technische of constructieve originele staat of de oorspronkelijke historische functie is nog goed herkenbaar
  • Zeldzaamheid: het pand of object is zowel architectuurhistorisch of bouwtechnisch zeldzaam of komt als type weinig voor

Niet op alle waarden hoeft het pand hoog te scoren, soms kunnen een of meerdere waarden eruit springen.

Een object of pand moest vroeger ouder zijn dan 50 jaar om in aanmerking te komen als monument. Dat is niet meer zo. Maar er moet welke sprake zijn van een verleden. Daarom stellen we dat panden en objecten vóór het jaar 2000 moeten zijn ontworpen.

Verder gaat niet alleen om de intrinsieke waarde van de panden. De selectie wordt mede bepaald door het ‘verhaal van Muiderberg’ dat de te selecteren panden vertellen.

Bestaande monumenten in Gooise Meren

Bekijk het overzicht van monumenten in Gooise Meren als u wilt weten welke panden of objecten al zijn beschermd als monument.

Alle documenten

Geen fase

Overige informatie