Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Vraag en antwoord groot onderhoud Van der Helstpark en omgeving

Verkeer en parkeren

Kunnen er in het projectgebied meer parkeerplekken komen?

Onderzocht wordt hoe hoog de parkeerdruk is. Als de parkeerdruk hoog genoeg is en er is ruimte beschikbaar voor het realiseren van extra parkeervakken, dan wordt dit meegenomen in de verdere uitwerking van het plan.

Kan er eenrichtingsverkeer komen in de Van Ostadelaan en de Hobbemalaan om het doorgaande snel rijdende verkeer tegen te gaan en meer ruimte te creëren voor kinderen en parkeren?

De Hobbemalaan valt buiten het plangebied.

Eerst zou onderzocht moeten worden of er daadwerkelijk sprake is en zo ja in welke mate van doorgaand verkeer en met welke snelheden wordt gereden. Dit vraagt om een uitgebreid en daardoor kostbaar onderzoek.

Het instellen van éénrichtingsverkeer in de ene straat leidt tot omrijden en extra verkeer in de omliggende straten. Het veranderen van verkeersstromen in de wijk is een nogal ingrijpende maatregel die veel participatie vraagt. Dergelijke verkeersmaatregelen nemen we alleen als andere oplossingen niet voldoende zijn of daardoor anderszins significant winst te behalen is (bijvoorbeeld extra ruimte nodig voor parkeren). Overigens is het instellen van eenrichtingsverkeer geen goede maatregel om een hoge snelheid van verkeer tegen te gaan. Het werkt eerder snelheid verhogend, omdat er geen tegenliggers te verwachten zijn.

Kan op de Frans van Mierislaan het parkeren zo worden ingericht dat de weg naar het Jan Sluijterspad beter toegankelijk is?

De parkeerruimte is niet met markering aangegeven. Het is goed voorstelbaar dat de doorgang van tijd tot tijd erg krap is. Dit is zeker een aandachtspunt bij de verdere uitwerking van het plan.

Kan de Paulus Potterlaan éénrichtingsverkeer krijgen en kunnen er parkeervakken dwars op de rijbaan gemaakt worden?

Als hier voldoende draagvlak voor bestaat bij de bewoners, als de parkeerdruk hoog genoeg is en er is voldoende budget beschikbaar, dan is deze verkeersmaatregel voorstelbaar. Voor haaks parkeren is onvoldoende ruimte, schuin parkeren zou dan wel kunnen. Ook dit levert extra parkeervakken op.

Als je vanuit de Ruysdaellaan de t-splitsing met de Pieter de Hooghlaan wilt oprijden, is het aankomende verkeer van links maar vooral het aankomende verkeer van rechts slecht te zien. Geparkeerde auto's blokkeren doorgaans het zicht. Is het mogelijk hier 2 verkeersspiegels te plaatsen?

De gemeente is zeer terughoudend met het plaatsen van spiegels. Een spiegel vertekent het beeld waardoor het lastig is in te schatten met welke snelheid en op welke afstand de naderende auto rijdt, zeker bij regen en duisternis. Daarnaast zijn spiegels gevoelig voor condens en vandalisme. Beter is het om bij de nadere uitwerking van het plan de mogelijkheden te onderzoeken om het zicht te verbeteren.

Kunnen er meer oplaadpalen in de omgeving worden geplaatst?

Er staan momenteel 3 oplaadpalen in het plangebied. Het gebruik van de oplaadpalen overschrijdt maar net de norm die geldt voor het bijplaatsen van oplaadpalen (datagestuurd laden). Datagestuurd opladen is vooralsnog niet aan de orde.

Er is op dit moment 1 verzoek voor het plaatsen van een oplaadpaal. Gegeven de locatie van de woning van de verzoeker gaat dit leiden tot het plaatsen van een 4e oplaadpaal (vraaggestuurd opladen). Het moment van realisatie wordt afgestemd. Het voorafgaande proces (locatievoorstel, verkeersbesluit, bezwaar en besluit op bezwaar) verloopt separaat en maakt geen onderdeel uit van het project Van der Helstpark.

De gemeente kan de MRA-E zelf ook verzoeken om oplaadpalen bij te plaatsen (aanbodgestuurd opladen). Gegeven het gebruik van de huidige oplaadpalen en de parkeerdruk is dit vooralsnog niet aan de orde.

Blijven de laadpalen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden beschikbaar?

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd, waarbij de laadpalen en parkeervakken zo lang mogelijk beschikbaar blijven voor gebruik. Er zal echter een moment zijn (naar verwachting een paar dagen), waarbij de laadpalen niet bereikbaar zijn omdat de verhardingen vernieuwd moeten worden. Er zal dan tijdelijk gebruik gemaakt moeten worden van een andere laadpaal in de buurt.

Groen

In de buurt is achterstand in het groenonderhoud. Wanneer wordt dit aangepakt?

Gemeentelijke plantsoenen die aan vervanging toe zijn worden meegenomen in het groot onderhoud van de wijk. Snoei van hinderlijk overhangend gemeentegroen wordt vooruitlopend op het groot onderhoud aangepakt. Ook bewoners worden verzocht om vooruitlopend op het groot onderhoud hinderlijk overhangend particulier groen te snoeien.

De bomen zijn op sommige plekken best hoog en ontnemen het daglicht. Kunnen deze getopt / gesnoeid worden?

Bomen worden niet getopt, omdat de natuurlijke groeivorm van de boom door deze ingreep wordt aangetast. Ook nemen de risico’s van de boom toe, doordat de boom nieuwe toppen gaat vormen die niet goed zijn aangehecht.

Kunnen de grote bomen vervangen worden voor kleinere bomen?

In beginsel worden gezonde bomen niet gekapt.

Spelen

Kan de speeltuin aan de Paulus Potterlaan eerder worden opgeknapt dan tijdens het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden?

Dit is niet mogelijk, de werkzaamheden worden meegenomen in het contract van de aannemer die het groot onderhoud gaat uitvoeren.

Er is een bewonersinitiatief ingediend voor de speelplek aan de Van Ostadelaan. Wat is de status van dit initiatief?

De speelplaats voor jonge kinderen aan de Van Ostadelaan wordt in het 1e kwartaal van 2022 opgeknapt, omwonende hebben hier inmiddels vanuit de afdeling beheer een bewonersbrief over ontvangen.

De initiatiefneemster heeft bij omwonenden het draagvlak voor een nieuwe speelplaats aan de Van Ostadelaan gepeild door middel van een enquête. Hieruit blijkt dat een ruime meerderheid van de omwonenden voorstander is van een speelplaats in de straat.

De speelplaats past bovendien goed in het gemeentelijke beleid. De gemeente hanteert de normen van Jantje Beton voor de spreiding van speelplaatsen. Voor jonge kinderen (0-5 jaar) geldt de norm dat zij binnen 100 meter van hun woning kunnen spelen. In de omgeving van de Van Ostadelaan is momenteel te weinig speelgelegenheid voor jonge kinderen. Dit tekort wordt opgelost door de realisatie van dit inwonersinitiatief.

Openbare verlichting

Kan de openbare verlichting worden verbeterd?

Een groot gedeelte van de openbare verlichting wordt aangepast en of vernieuwd.

Glasvezel

Kan er tijdens de werkzaamheden glasvezel worden aangelegd?

Er wordt door de gemeente de nodige inspanning verricht om te komen tot de aanleg van glasvezelnetten binnen de gemeente.

De laatste stand van zaken betreffende de aanleg van een glasvezelnetwerk in Muiderberg is als volgt:

  • De geplande start van de aanleg van glasvezel is 2024 in Naarden
  • De kernen Muiden en Muiderberg worden aansluitend uitgevoerd

Op dit moment is er gekozen voor NEM (dochtenorganisatie van KPN) omdat zij de meest redelijke (aansluit)-voorwaarden aanbieden. De NEM geeft aan niet eerder capaciteit te hebben om de werkzaamheden uit te voeren.

Warmtenet

Wordt er een warmtenet aangelegd in het projectgebied?

Er wordt onderzocht of de aanleg van het warmtenet tegelijk met de onderhoudswerkzaamheden kan plaatsvinden. Wij houden u over de voortgang op de hoogte.

Melden bij de gemeente

Waar kan ik een melding maken over achterstallig onderhoud in de openbare ruimte?

Achterstallig onderhoud in de openbare ruimte kunt u online Melden bij de gemeente. Ook kunt u ons bellen 035 207 00 00.