Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Programma 8 | Sport, Cultuur en Recreatie

Wat willen we bereiken?

Cultuur, cultuurhistorie, sport en recreatie zijn belangrijke op zichzelf staande waarden; deze waarden zijn ook van betekenis voor de sociale structuur van de gemeente. Het mes snijdt aan twee kanten. We willen sport, cultuur en recreatie inzetten om de verbinding tussen inwoners te versterken. Het aanbod van voorzieningen zal daarom breed toegankelijk moeten zijn om de ontwikkeling en ontspanning van inwoners te verzekeren en verbinding tussen inwoners te realiseren.

Kunst en Cultuur is belangrijk voor het welzijn van inwoners en levert een bijdrage aan maatschappelijke vorming. Dat geldt vooral voor kennismaking met cultuur door met name kinderen. Samenwerking tussen culturele instellingen wordt bevorderd.

De gemeente is trots op haar cultuurhistorisch erfgoed. Dit cultureel bezit (erfgoed) draagt bij aan de kwaliteit van wonen en (samen)leven. Deze kwaliteiten willen we meer benutten ten behoeve van educatie, recreatie, toerisme, ontmoeting en verbinding. Met het voor meer mensen toegankelijk maken van erfgoed wordt de betrokkenheid van inwoners met de gemeente bevorderd. Ook voor bezoekers en investeerders is die historische identiteit van belang. Het maakt onze gemeente interessanter voor toeristisch bezoek en is ook een steeds belangrijker vestigingsfactor.

Sport en bewegen draagt op positieve en laagdrempelige wijze bij aan vitale en gezonde inwoners en een inclusieve samenleving. De gemeente stimuleert (sportief) bewegen van jeugdige en kwetsbare inwoners en ondersteunt (sport)aanbieders zich (door) te ontwikkelen tot betrokken en vitale organisaties. Gooise Meren draagt bij aan een duurzame en toegankelijke beweeg- en sportinfrastructuur.

We bieden inwoners en bezoekers van jong tot oud mogelijkheden om te recreëren en te spelen in de openbare ruimte. Dit doen we door de instandhouding van parken en bij de vraag van de jeugd passende speelplaatsen en door het creëren van doorgaande wandel- en fietsroutes.

Doelenboom

Wat gaan we daarvoor doen?

8.1 Kunst en Cultuur

8.1.1 Bevorderen cultureel aanbod

We willen het culturele aanbod in de gemeente in stand houden en bevorderen door initiatieven te ondersteunen. Zo subsidiëren we tal van culturele instellingen met (nieuwe) initiatieven voor culturele vorming.

8.1.2 Kunst en Cultuur

In 2019 dragen we bij aan het opstellen van een regionale cultuurvisie en een kwaliteitsbeeld cultureel landschap Gooi en Vechtstreek. Op gemeentelijk niveau wordt gewerkt aan een Beleidsnota Kunst en Cultuur.

8.1.3 Kerncollectie eigen kunst

En we stellen de kerncollectie kunst in eigendom van de gemeente opnieuw vast. Daarvoor worden in 2019 de meeste waardevolle eigendommen opnieuw getaxeerd en het overige deel van de kunstcollectie afgestoten. `

8.2 Cultureel Erfgoed

8.2.1 Gemeentelijke monumentenlijst

De gemeente is trots op haar cultureel historisch erfgoed en wil dat de huidige en toekomstige generaties van binnen en buiten Gooise Meren hiervan kunnen genieten. Vanaf 2018 werken we aan de actualisatie van gemeentelijke monumentenlijst van Gooise Meren. In de komende jaren willen we voor de kernen Bussum en Muiden een uitbreiding van de lijst van gemeentelijke monumenten. In Naarden is reeds een uitgebreide lijst. In Muiden en Muiderberg zijn nagenoeg geen gemeentelijke monumenten. Een eerste inventarisatie is reeds gemaakt voor beide kernen. We verwachten binnen vier jaar de lijst geactualiseerd te hebben.

8.2.2 Erfgoed Gooise Meren

In 2019 wordt een Beleidsnota Erfgoed opgesteld. Verder wordt – ook ten behoeve van de omgevingswet – beleid gevolgd volgens de nieuwe beleidsnota archeologie.

8.3 Sport

8.3.1 Beweeg- en sportstimulering

We willen dat alle inwoners de mogelijkheid hebben om te bewegen en/of sporten op de manier die bij hem/haar past. Een ieder mag en kan daarbij zijn/haar eigen beweegredenen hebben zoals werken aan een goede gezondheid, het onderdeel laten zijn van je leefstijl of dat je door sporten/bewegen betrokken bent/voelt binnen de samenleving. De gemeente focust de komende jaren op het stimuleren van:

  • Jeugdigen (0 t/m 18 jaar);
  • Mensen die vanwege een barrière amper/niet sporten/bewegen;
  • Mensen die (opnieuw) aansluiting zoeken bij de samenleving.

In 2019 worden de buurtsportcoaches ingezet om meer beweeg- en sportaanbod te organiseren voor kwetsbare groepen. Ook wordt het bestaande beweeg- en sportaanbod in Gooise Meren nadrukkelijker onder de aandacht gebracht.

8.3.2 Vitale sportorganisaties

De gemeente kiest ervoor om sportverenigingen/sportaanbieders de komende jaren te ondersteunen bij het (door)ontwikkelen naar betrokken en vitale organisaties. Die zich bewust zijn van hun maatschappelijke rol in de samenleving. Denk aan verenigingsondersteuning en het organiseren van kennis- en netwerkbijeenkomsten voor sportaanbieders.

8.3.3 Duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur

De gemeente Gooise Meren draagt bij aan duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur. Hierbij moet worden gedacht aan zowel de (sportieve) buitenruimte (o.a. wandel- en fietspaden) als de sportaccommodaties (binnen en buiten). Gooise Meren voert enkele onderzoeken uit om de bestaande sportinfrastructuur in beeld te brengen, voert capaciteitsberekeningen uit en bekijkt welke mogelijkheden er zijn om haar gemeentelijk vastgoed (waaronder de sportaccommodaties) te verduurzamen.

8.3.4 Eenduidige en transparante beleidskeuzes

We zorgen dat de bestaande subsidiemogelijkheden voor kleinschalige, lokale sportevenementen worden herijkt ten behoeve van eenduidigheid.

8.4 Spelen en recreëren

8.4.1 Speelplaatsen

Kinderen en jongeren moeten vrij en zelfstandig van de buitenruimte gebruik kunnen maken. Dat is belangrijk voor hun persoonlijke ontwikkeling. We zorgen voor ruimte om te spelen, veilige routes en voorzieningen die tot de verbeelding spreken.

8.4.2 Bespeelbaarheid

Openbare Ruimte Spelen en bewegen is belangrijk en gebeurt niet alleen op speellocaties met toestellen. Wij zetten in op een buitenruimte die nog veel meer benut wordt om te spelen en bewegen. Daarom onderzoeken wij in 2019 met bewoners de bespeelbaarheid van de openbare ruimte. Verder maken we op eenvoudige wijze digitaal inzichtelijk waar formele speellocaties zich bevinden in de gemeente. Tot slot faciliteren we inwoners om te bewegen in de buitenruimte. Denk aan beweegtuinen binnen de bestaande parken en wandelgebieden. Buurtsportcoaches zijn hiervoor beschikbaar (zie 8.3 sport).

8.4.3 Inclusie

We willen dat iedereen mee doet, inwoners, medewerkers, jong en oud, met of zonder beperking. Eén van de onderwerpen die extra aandacht vraagt, is samen het spelen en het toegankelijk maken van speelplekken. Werken aan samen spelen in een gemeente betekent dus werken en vooral samenwerken, intern en extern op allebei deze gebieden, het fysieke én het sociale domein. Met de resultaten uit de Week van de Toegankelijkheid met als thema 'Vrije tijd' gaan we aan de slag .

Wat mag het kosten?

B/L

Productomschrijving

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

Culturele vorming

1.553.931

1.512.772

1.565.985

1.520.985

1.520.985

1.520.985

 

Sport

2.649.905

2.975.930

3.715.788

3.760.502

3.756.134

3.679.643

 

Kunst

943.698

899.870

898.063

877.263

856.763

856.763

 

Monumenten en musea

403.741

680.341

560.794

608.505

598.198

666.429

 

Recreatie

185.284

314.568

297.389

297.353

297.317

297.281

 

Speelvoorzieningen

395.139

481.933

445.035

460.043

480.188

496.972

Totaal Lasten

6.131.698

6.865.413

7.483.053

7.524.651

7.509.585

7.518.074

Baten

Culturele vorming

-2.336

-13.350

-13.350

-13.350

-13.350

-13.350

 

Sport

-302.991

-643.125

-1.147.198

-1.147.198

-1.147.198

-1.147.198

 

Kunst

-912

     
 

Monumenten en musea

-4.211

-65.669

-92.533

-92.533

-92.533

-92.533

 

Recreatie

-238

67.800

    
 

Speelvoorzieningen

-1.910

-9.451

    

Totaal Baten

-312.598

-663.795

-1.253.081

-1.253.081

-1.253.081

-1.253.081

 

    

Resultaat voor bestemming

5.819.100

6.201.617

6.229.972

6.271.570

6.256.504

6.264.993

 

    

Programma 8 toevoegingen Reserves

 

-

-

-

-

-

Programma 8 onttrekkingen Reserves

-246.062

-168.291

-163.994

-163.994

-163.994

-163.994

Programma 8 reserves saldo

-246.062

-168.291

-163.994

-163.994

-163.994

-163.994

Resultaat na bestemming

5.573.038

6.033.326

6.065.978

6.107.576

6.092.510

6.100.999

Toelichting op de verschillen tussen de cijfers van begroting 2019 ten opzichte van 2018

(V/N)2

Verschil

Programma 8

N

33.000

Vanuit het Cup is een aantal posten in de begroting verwerkt:

  

Het opnieuw vaststellen van de kerncollectie kunst in eigendom van de gemeente

N

15.000

Opstellen van een beleidsnota Cultureel erfgoed

N

30.000

Onderzoek naar mogelijk duurzame vervanging en opstellen investeringsplan sportaccommodaties

N

60.000

Het uitvoeren van een capaciteitsonderzoek sportaccommodaties met als resultaat een “Uitvoeringsplan sportaccommodaties”

N

20.000

Cofinanciering onderhoud monumenten (2018)

Dit betreft de cofinanciering voor de werkzaamheden aan het stadhuis in Naarden

V

150.000

Overige verschillen

N

58.000

Investeringen

Het totaal aan voorgenomen investeringen voor dit programma in 2019 bedraagt €1,8 miljoen (Sport, Gymnastieklokalen in Muiden, Monumenten en Speelvoorzieningen). Met het vaststellen van de begroting worden voor de volgende investeringen kredieten gevoteerd: Vervanging van de technische installaties van De Lunet (€ 100.000) en Vervanging gebouwtje Jeu de Boules Bussum (€ 25.000). Voor de andere voorgenomen investeringen worden in 2019 separate voorstellen aan u voorgelegd. De bijbehorende kapitaallasten zijn al in deze begroting verwerkt.

Financieel Beeld CUP 2019-2022

CUP activiteiten (bedragen in €)

2019

2020

2021

2022

Programma 8

184.000

57.000

57.000

57.000

Kunst, cultuur en erfgoed

    

Vaststellen kerncollectie Kunst

15.000

   

Opstellen beleidsnota cultureel erfgoed

30.000

   

Actualisatie gemeentelijke monumenten

10.000

10.000

10.000

10.000

Beleidsnota Kunst en Cultuur

30.000

   

Sport

    

Intensiveren buurtsportcoaches

2.000

30.000

30.000

30.000

Herijken subsidiemogelijkheden beweeg- en sportaanbod kwetsbare groepen

11.000

11.000

11.000

11.000

Capaciteitsonderzoek sportaccommodaties

20.000

   

Onderzoek naar mogelijk duurzame vervanging bij sportaccommodaties

60.000

   

Herijken subsidiemogelijkheden kleinschalige lokale sportevenementen

6.000

6.000

6.000

6.000

6 In het project Verder met de Vesting Muiden worden de oostelijke vestingwallen grotendeels gereconstrueerd. In deze wallen bevinden zich de vestingwerken G en H die momenteel onbruikbaar zijn omdat ze niet waterdicht zijn. In 2019 zullen beide vestingwerken, tegelijkertijd met de reconstructie van de wallen, voorzien worden van een nieuwe bedekking waardoor deze waterdicht worden en verhuurd kunnen worden. De Grote Kerk Naarden heeft een aanzienlijk subsidiebedrag ontvangen van het Rijk voor vervanging van haar leien dak. Voor restauratie is reeds een subsidie ontvangen en een restauratiebedrag begroot. De restauratiewerkzaamheden aan de toren worden gecombineerd met de werkzaamheden aan het schip van de kerk, wat kostenbesparend werkt. Daar staat tegenover dat er nu wel wordt gekozen voor vervanging van de dakbedekking in plaats van herstel. De meerkosten hiervan worden nu meegenomen.