Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 8 mei 2019

Van Eedenzaal - Comeniuszaal
18:00 - 21:00 uur

18:00 - 19:00
Publieksruimte 2e verdieping, Presentatie I

De bibliotheek Bussum als third place

19:00 - 20:00
Comeniuszaal, Het Gesprek III

Invoering regeling Kinder- en Jeugdbudget en wijziging regeling Doe-budget

Van Eedenzaal, Het Gesprek II

Zienswijze jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 VR GV

20:00 - 21:00
Comeniuszaal, Het Gesprek V

Financiele Verordening gemeente Gooise Meren

Van Eedenzaal, Het Gesprek IV

Aanbevelingen onderzoek Rekenkamercommissie 'Sturing Grote Projecten'

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
18:00 - 19:00Publieksruimte 2e verdieping

De bibliotheek Bussum als third place

Presentatie I

De bibliotheek verandert, van de plek waar je een boek haalde naar een 'third place' waar je langer blijft om je leven vorm te geven. De bibliotheek werkt steeds meer samen met (maatschappelijk) partners en zijn hierin verbinder. De bibliotheek is immers de plek waar verschillende inwoners samen komen. De bibliotheek houdt een presentatie om de raadsleden te informeren over de koers van de bibliotheek.

19:00 - 20:00Comeniuszaal

Invoering regeling Kinder- en Jeugdbudget en wijziging regeling Doe-budget

Het Gesprek III

Het Kinder- en Jeugdbudget is bedoeld om kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen financieel te ondersteunen bij maatschappelijke participatie. De invoering van de nieuwe regeling dient als eerste stap om de middelen specifieker dichterbij het kind te brengen en is een eerste stap naar het integrale jeugdbeleid dat nog wordt ontwikkeld. Het Kinder- en Jeugdbudget ontstaat door de samenvoeging van de verordening PC-regeling en een (kind)gedeelte van de beleidsregels Doe-budget (tot 18 jaar). De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de nieuwe regeling.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

Van Eedenzaal

Zienswijze jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 VR GV

Het Gesprek II

De begroting en de jaarstukken van de Veiligheidsregio worden bij meerderheid van stemmen vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De raden hebben het recht om een zienswijze in te dienen op de stukken. In het voorstel wordt de raad gevraagd om de zienswijze vast te stellen. Er wordt onder andere aandacht gevraagd voor de hoogte van het weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio.

20:00 - 21:00Comeniuszaal

Financiele Verordening gemeente Gooise Meren

Het Gesprek V

Deze verordening betreft het financieel beleid, financieel beheer en de financiƫle organisatie van de gemeente. De voorliggende verordening betreft een actualisatie van de financiƫle verordening van 1 januari 2016. Er is een aantal wijzigingen aangebracht, zoals de informatieplicht en het overhevelen van budgetten. Over deze wijzigingen gaat de raad in gesprek. Uiteindelijk zal de raad de verordening vaststellen.

Bijgevoegde documenten

Van Eedenzaal

Aanbevelingen onderzoek Rekenkamercommissie 'Sturing Grote Projecten'

Het Gesprek IV

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de staat van de sturing en beheersing van grote projecten door de raad. In opdracht van de Rekenkamercommissie heeft het onderzoeksbureau Lysias Advies het onderzoek uitgevoerd. Er is gekeken naar de opzet van de sturing van grote projecten en er is beoordeeld in hoeverre de vastgelegde afspraken, procedures en werkwijzen ook in de praktijk worden gevolgd. Op basis van de bevindingen heeft het onderzoeksbureau conclusies getrokken en zijn er door de Rekenkamercommissie aanbevelingen gedaan om de sturing van Grote Projecten te verbeteren. De raad gaat in gesprek over de conclusies en aanbevelingen.