Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Presentatie en beeldvorming gemeenschappelijke raden Buurtschap Crailo 11 mei 2021

Online
20:00 - 22:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Mededelingen voorzitter

3.

Presentatie en beeldvorming gemeenschappelijke raden Buurtschap Crailo

De gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren hebben in 2017 voormalig defensieterrein Crailo van de provincie aangekocht en zijn daarbij een samenwerkingsovereenkomst aangegaan gericht op een integrale ontwikkeling van Crailo door de drie gemeenten. In 2017 is er een gezamenlijk ambitiedocument vastgesteld en in 2020 zijn gezamenlijke besluiten genomen voor het stedenbouwkundig- en landschapsplan van Buurtschap Crailo.

De volgende stap betreft het door de drie gemeenteraden vaststellen van de afzonderlijke bestemmingsplannen voor het eigen grondgebied van iedere gemeente, tezamen omvattende het Buurtschap Crailo. Bij de plannen horen ook het Milieueffectrapport en het beeldkwaliteitplan Buurtschap Crailo.

Het ontwerp van deze bestemmingsplannen heeft eerder te visie gelegen. Op basis van de ingediende zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r. worden aanvullingen en wijzigingen voorgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Ook worden er wijzigingen ten opzichte van het ontwerp voorgesteld die niet direct voortkomen uit de ontvangen reacties. Dit kunt u vinden in de Reactienota die bij de stukken hoort.

Op 11 mei vindt er een gemeenschappelijke beeldvormende sessie plaats over deze stukken voor de drie raden. Op 19 mei zal er vervolgens een eigen Gesprek van gemeente Gooise Meren plaatsvinden over het bestemmingsplan voor het eigen grondgebied. Op 7 juli vindt hierover naar verwachting besluitvorming plaats. De drie bestemmingsplannen van de verschillende gemeenten samen vormen een integraal afgestemd geheel dat de kaders voor de ontwikkeling van Buurtschap Crailo biedt.

4.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten