Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 9 oktober 2019

Raadszaal
20:00 - 22:00 uur

Onderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

a.

a. Motie vreemd aan de orde van de dag - Nieuwe afspraken VNG afvalinzameling en regie huishoudelijk plastic afval

2.

2. Vragenhalfuur

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenhalfuur.

3.

3. Meningsvormend

a.

a. Bestemmingsplan Oud Valkeveen

b.

b. Herinrichting buitenruimte gemeentehuis

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Vaststellen Bestemmingsplan Oud Valkeveen #

b.

b. Vaststellen voorlopig ontwerp herinrichting buitenruimte gemeentehuis

c.

c. Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gooise Meren 2019

d.

d. Vaststellen Reactie Werkplan en begroting 2020 Metropoolregio Amsterdam (MRA) #

6.

6. Hamerstukken

a.

a. Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet herinrichting Kerkstraat-Kapelstraat-Schoolstraat (Bussum)

b.

b. Beschikbaar stellen krediet voor ombouw Verkeersregelinstallaties naar 'slimme' Verkeersregelinstallaties

7.

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

a. Besluitenlijst

Bijgevoegde documenten

b.

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

1642602 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten

1639172 Regio Gooi en Vechtstreek - Uitvoering Regionale Samenwerkingsagenda 2019-2022

191003 Radenadviescommissie GEM Crailo BV - Werking RAC​​​​​​​

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

 

1632555 Raad van State - Beroepschriften Bp Stedelijk Gebied Albert Grootlaan

1634800 Inwoner - Zienswijze Zwarteweg

1633756 Inwoner - Water-toeristische ontwikkeling Naarder Trekvaart

1636697 Inwoner - Bereikbaarheid Schoolstraat-Kapelstraat 7 september

1636941 Inwoner - 5G netwerk​​​​​​​

1638916 Let's talk about Tech - Kritische reacties gemeenten op wetsvoorstel verplichte uitrol 5G

8.

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten