Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 9 oktober 2019

1. 1. Opening en vaststelling agenda

Vast onderdeel van deze vergadering

a. a. Motie vreemd aan de orde van de dag - Nieuwe afspraken VNG afvalinzameling en regie huishoudelijk plastic afval

2. 2. Vragenhalfuur

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenhalfuur.

3. 3. Meningsvormend

Vast onderdeel van deze vergadering

4. 4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5. 5. Besluitvormend

Vast onderdeel van deze vergadering

a. a. Vaststellen Bestemmingsplan Oud Valkeveen #

b. b. Vaststellen voorlopig ontwerp herinrichting buitenruimte gemeentehuis

d. d. Vaststellen Reactie Werkplan en begroting 2020 Metropoolregio Amsterdam (MRA) #

6. 6. Hamerstukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. a. Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet herinrichting Kerkstraat-Kapelstraat-Schoolstraat (Bussum)

b. b. Beschikbaar stellen krediet voor ombouw Verkeersregelinstallaties naar 'slimme' Verkeersregelinstallaties

7. 7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. a. Besluitenlijst

Bijgevoegde documenten

b. b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

1642602 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten

1639172 Regio Gooi en Vechtstreek - Uitvoering Regionale Samenwerkingsagenda 2019-2022

191003 Radenadviescommissie GEM Crailo BV - Werking RAC​​​​​​​

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

 

1632555 Raad van State - Beroepschriften Bp Stedelijk Gebied Albert Grootlaan

1634800 Inwoner - Zienswijze Zwarteweg

1633756 Inwoner - Water-toeristische ontwikkeling Naarder Trekvaart

1636697 Inwoner - Bereikbaarheid Schoolstraat-Kapelstraat 7 september

1636941 Inwoner - 5G netwerk​​​​​​​

1638916 Let's talk about Tech - Kritische reacties gemeenten op wetsvoorstel verplichte uitrol 5G

8. 8. Sluiting

Vast onderdeel van deze vergadering