Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 7 oktober 2020

Online
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

a.

a. Moties vreemd aan de orde van de dag

Bijgevoegde documenten

2.

2. Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

b.

b. Vragen die schriftelijk zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

3.

3. Meningsvormend

a.

a. Corona ondersteuningsfonds behoud maatschappelijke infrastructuur #

# Besluitvorming over dit punt vanavond is noodzakelijk/gewenst.

b.

b. Zienswijze MRA begroting en werkplan 2021 *

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

c.

c. Algemene plaatselijke verordening *

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

1.

Moties en amendementen Algemene Plaatselijke Verordening

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Vaststellen Zienswijze risicoprofiel en beleidsplan 2021-2024 Veiligheidsregio #

# Besluitvorming over dit punt vanavond is noodzakelijk/gewenst.

b.

b. Corona ondersteuningsfonds behoud maatschappelijke infrastructuur #

c.

c. Motie D66 - Sinterklaasviering is een feest voor ons allemaal ∞

∞Behandeld in een vorige meningsvormende raad.

Bijgevoegde documenten

d.

d. Motie GDP - Ook buiten de kaders kijken naar verbetering governance structuur Regio G&V ∞

∞ Behandeld in een vorige meningsvormende raad.

Bijgevoegde documenten

6.

6. Hamerstukken

a.

a. Benoeming drie steunfractieleden GroenLinks

Bijgevoegde documenten

7.

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

a. Besluitenlijst

Bijgevoegde documenten

b.

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

 

1959192 Inwoner - Gemotoriseerd vaarverbod Bussumervaart/Galgensloot/Nagtglassloot

1957977 Inwoner - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Huizerstraatweg 113b Naarden

1962991 Inwoner - Bezwaar tegen school op Hocras terrein

1960609 Inwoner - Verzoek tot bescherming stadsgezicht Huibert van Eijkenstraat Naarden

1935259 Raad van State - Verweer beroep Bp. Stad Muiden Weesperstraat 82

1961691 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Interbestuurlijk toezicht brandveiligheid gevels

1960071 Oproep 5G moratorium

1696784 Raad van State - Zitting beroep Bp. Speelpark Oud Valkeveen e.o. 2019

1950748 Raad van State - Toezending stukken Beroep Bp. Bollelaan 6-8 Naarden

1696784 Raad van State - Ingekomen stukken m.b.t. Beroep Bp. Speelpark Oud Valkeveen

1968427 Bouwend Nederland - Brief investeringen infra

1964666 Inwoner - Bouw Landstraat 52 Naarden

1966178 Rijkswaterstaat - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Amsterdamsestraatweg 71 Naarden

1696784 Raad van State - Ingekomen stukken mbt beroep Speelpark Oud Valkeveen 25 september 2020

1971071 Givaudan BV - Zienswijze ontwerp Bp Huizerstraatweg 113b Naarden

1970913 BAC BV - Zienswijze ontwerp Bp Huizerstraatweg 113b Naarden

1971561 Stichting Echt Scheiden zonder Schade

8.

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten