Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 22 april 2020

Raadzaal
20:00 - 20:30 uur

Onderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

Vanwege coronavirusmaatregelen waren raadsleden niet aanwezig op 14 april jl. om 19.30 uur. De vergadering kon daarom niet worden geopend. Het minimum aantal aanwezige raadsleden dat daarvoor namelijk is vereist (aanwezigheidsquorum), ontbrak.

Dit quorumvereiste geldt niet (om reden van voortgang van besluitvorming) als voor dezelfde agenda door de burgemeester een tweede vergadering wordt belegd. Dit is op 22 april 2020. De aanwezigheid van 1 raadslid is dan al voldoende, die kan stemmen conform de wens van alle raadsleden tezamen.

Eerder stond deze vergadering gepland voor 15 april 2020. In goed overleg tussen de gemeenteraadsleden is besloten om de raadsvergadering een week later plaats te laten vinden, zodat er voldoende tijd is om alle informatie tot zich te nemen en besluiten te nemen.

Bijgevoegde documenten

a.

a. Ordevoorstel - schrappen agendapunt 3a

b.

b. Stemuitslagen informele schriftelijke stemming

Bijgevoegde documenten

2.

2. Benoeming waarnemend lid agendacommissie

3.

3. Besluitvormend

# Besluitvorming over dit punt op 14/22 april a.s. is noodzakelijk/gewenst.

a.

a. Inbesteding doelgroepen vervoer #

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

1.

Beantwoording vragen over doelgroepenvervoer

b.

b. Beschikbaar stellen krediet en vaststellen voorlopig ontwerp Restauratie Bruggen Oud Blaricumerweg #

1.

Beantwoording vragen over bruggen Oud Blaricumerweg

c.

c. Beschikbaar stellen krediet optimalisatie Sportpark Naarden #

d.

d. Vaststellen Uitvoeringsontwerp Oostelijke Vestingwallen Muiden en beschikbaar stellen aanvullend krediet #

e.

e. Compensatieregeling betaalbare woningen Gooise Meren #

Bijgevoegde documenten

f.

f. Rapport Rekenkameronderzoek Jeugdzorg

g.

g. Vaststellen Beleidskader Onderwijskansen #

Bijgevoegde documenten

h.

h. Vaststellen Nota grondbeleid

i.

i. Bekrachtiging geheimhouding raadsmededeling doelgroepenvervoer #

Bijgevoegde documenten

4.

4. Vaststellen besluitenlijsten en lijst ingekomen stukken

a.

a. Besluitenlijsten 12 februari en 4 maart 2020

Bijgevoegde documenten

b.

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

1789782 Stop 5G - Kort geding tegen de NL overheid

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

 

1756825 Landelijk kennis- en praktijknetwerk invasieve exoten

1758656 Inwoner - Woonsituatie Het Ravelijn Naarden

1764291 Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)

1764937 Vervolgbrief HuurdersBelangenVereniging De Alliantie Gooi en Vechtstreek

1764438 Overlast houtrook Anne Franklaan

1761278 Aanbiedingsbrief ontwerpend onderzoek Bodem, Water en Landgebruik en Advies Provinciale

1772862 Inwoner - Locatie voor Real Life Gaming

1802005 HBR Advocaten - Verzoek opheffen voorbereidingsbesluit Naarderbos

1792821 Milieudefensie - Biomassa-installaties en de warmtetransitievisie

1797594 Koninklijk Nederlands Vervoer - Inbesteden doelgroepenvervoer

1805271 Provincie Noord-Holland - Financiele positie gemeente Gooise Meren 2020

1813842 Inwoner - 5G

1813594 Inwoner - 5G

1813657 Inwoner - 5G

1813086 Public Affairs Belangenvereniging Vrij Wonen - Recreatiewoningen

1814572 Inwoner - 5G

1813003 Kindervakantiehuis Valkeveen - Verkeer Valkeveenselaan

1813115 Actiegroep 5G Het Gooi zegt NEE - 5G

5.

5. Sluiting vergadering

Download alle vergaderdocumenten