Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 15 april 2020

Raadzaal
20:00 - 20:30 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

Vanwege coronavirusmaatregelen waren raadsleden niet aanwezig op 14 april jl. om 19.30 uur. De vergadering kon daarom niet worden geopend. Het minimum aantal aanwezige raadsleden dat daarvoor namelijk is vereist (aanwezigheidsquorum), ontbrak.

Dit quorumvereiste geldt niet (om reden van voortgang van besluitvorming) als voor dezelfde agenda door de burgemeester een tweede vergadering wordt belegd. Dit is op 15 april 2020 om 20.00 uur

De aanwezigheid van 1 raadslid is dan al voldoende, die kan stemmen conform de wens van alle raadsleden tezamen.

2.

2. Benoeming waarnemend lid agendacommissie en vervangend raadslid

3.

3. Besluitvormend

# Besluitvorming over dit punt op 14/15 april a.s. is noodzakelijk/gewenst.

a.

a. Inbesteding doelgroepen vervoer #

1.

Beantwoording vragen over doelgroepenvervoer

b.

b. Beschikbaar stellen krediet en vaststellen voorlopig ontwerp Restauratie Bruggen Oud Blaricumerweg #

1.

Beantwoording vragen over bruggen Oud Blaricumerweg

Bijgevoegde documenten

c.

c. Beschikbaar stellen krediet optimalisatie Sportpark Naarden #

d.

d. Vaststellen Uitvoeringsontwerp Oostelijke Vestingwallen Muiden en beschikbaar stellen aanvullend krediet #

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

e.

e. Compensatieregeling betaalbare woningen Gooise Meren #

Bijgevoegde documenten

f.

f. Rapport Rekenkameronderzoek Jeugdzorg

g.

g. Vaststellen Beleidskader Onderwijskansen #

Bijgevoegde documenten

h.

h. Vaststellen Nota grondbeleid

Bijgevoegde documenten

i.

i. Bekrachtiging geheimhouding raadsmededeling doelgroepenvervoer #

Bijgevoegde documenten

4.

4. Vaststellen besluitenlijsten en lijst ingekomen stukken

a.

a. Besluitenlijsten 12 februari en 4 maart 2020

Bijgevoegde documenten

b.

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

1789782 Stop 5G - Kort geding tegen de NL overheid

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

 

1756825 Landelijk kennis- en praktijknetwerk invasieve exoten

1758656 Inwoner - Woonsituatie Het Ravelijn Naarden

1764291 Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)

1764937 Vervolgbrief HuurdersBelangenVereniging De Alliantie Gooi en Vechtstreek

1764438 Overlast houtrook Anne Franklaan

1761278 Aanbiedingsbrief ontwerpend onderzoek Bodem, Water en Landgebruik en Advies Provinciale

1772862 Inwoner - Locatie voor Real Life Gaming

1802005 HBR Advocaten - Verzoek opheffen voorbereidingsbesluit Naarderbos

1792821 Milieudefensie - Biomassa-installaties en de warmtetransitievisie

1797594 Koninklijk Nederlands Vervoer - Inbesteden doelgroepenvervoer

1805271 Provincie Noord-Holland - Financiele positie gemeente Gooise Meren 2020

5.

5. Sluiting vergadering

Download alle vergaderdocumenten