Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 12 juli 2023

Raadsvergaderingen, Raadzaal
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

a.

Omgevingsvisie *

1.

Moties en amendementen Omgevingsvisie

b.

Vaststellen buitenplanse activiteiten met bindend advies van de raad aan het college *

Bijgevoegde documenten

1.

Amendementen Vaststellen buitenplanse activiteiten met bindend advies van de raad aan het college

c.

Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten met een verplichte participatie *

Bijgevoegde documenten

1.

Motie Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten met een verplichte participatie

Bijgevoegde documenten

d.

Verordening adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en beleidslijn Welstandsvrij bouwen *

1.

Amendementen Verordening adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

e.

Nieuwe moties en amendementen bij Stedenbouwkundig Plan De Walden

f.

M23-90 Motie Nota van Uitgangspunten Naarderbos

3.

Schorsing

4.

Besluitvormend

a.

Nota van Uitgangspunten Naarderbos ∞

1.

Motie Nota van Uitgangspunten Naarderbos

b.

Startnotitie herontwikkeling Ceintuurbaan 281 en 283 te Bussum ∞

c.

Bestemmingsplan '1e herziening bestemmingsplan Buitengebied Huizerstraatweg 113b, Naarden ∞

Bijgevoegde documenten

d.

Stedenbouwkundig Plan De Walden ∞

1.

Moties en amendementen Stedenbouwkundig Plan De Walden

5.

Hamerstukken

6.

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

Besluitenlijst raad 5 juli 2023

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
  • 684263 Regio G&V - Jaarstukken 2022 incl controleverklaring
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
  • 686035 Prorail BV - Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Marienburg
  • 682487 Bewoners Platform Naarden Vesting - Parkeren in de Vesting
  • 683465 Uitbreiding activiteiten Vesting Brouwerij
  • 682477 Inwoners - Zorgen over herontwikkeling Patriacomplex
  • 677492 Nationale Ombudsman - Brief aan gemeenten inz crisis noodopvang
7.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten