Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 14 juni 2023

Raadsvergaderingen,
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Vragenhalfuur

3.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering.

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst.

a.

Beschikbaar stellen krediet voor aanleg vrijliggend fietspad Mariahoeveweg Muiden *

b.

Sociale Woningbouw Achterlaatlocaties Oranje Nassau School en Vinkenbaan Muiderberg *

1.

Beantwoording vragen

Bijgevoegde documenten

c.

Stedenbouwkundig Plan De Walden *

d.

M23-29 Motie D66 - Cultuurvisie

e.

M23-30 Motie PvdA - Besluitvorming door raad over Startnotitie herijkte visie burgerparticipatie

f.

M23-31 Motie PLEK - Duidelijkheid over de gemeentelijke klimaatdoelstelling

4.

Schorsing

5.

Besluitvormend

a.

Stedenbouwkundig Programma van Eisen en Projectplan "De Emmalocaties” Bussum ∞

b.

Cultuurvisie Gooise Meren ∞

c.

Zienswijze jaarstukken 2022 en programmabegroting 2024 Veiligheidsregio GV

1.

Beantwoording vragen

Bijgevoegde documenten

d.

Wijziging Bestemmingsplan Comeniuslaan

Bijgevoegde documenten

e.

Zienswijze bij voortgangsnota MRA

Bijgevoegde documenten

f.

Zienswijze Jaarstukken 2022, eerste begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GNR

g.

Zienswijze programmabegroting 2024, bestemmingsvoorstel rekeningresultaat 2022 en begrotingswijziging 2023 Regio GenV

1.

Beantwoording vragen

Bijgevoegde documenten

h.

M23-28 Motie PLEK - Aansluiten Schone Lucht Akkoord 2023 ∞

Bijgevoegde documenten

6.

Hamerstukken

a.

Vaststellen Regionale samenwerkingsagenda 2023 – 2026 #

7.

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

Vaststellen besluitenlijst

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen
  • 599910 Aanvulling op petitie Nederland voor Soedan
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
  • 604034 Provincie Noord Holland - IBT Jaarverslag 2022
8.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten